7.5 C
Polska
- rekla­ma -
- auto­pro­mo­cja -
Jeszcze wię­cej w EcoReporters

Fotowoltaika balkonowa i na dachu. Bloki sięgają po dotacje

Rekordowe zain­te­re­so­wa­nie budzi foto­wol­ta­ika na blo­kach. Dotacje, któ­re przy­zna­je Bank Gospodarstwa Krajowego, prze­ko­nu­ją wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do inwe­sty­cji we wła­sną ener­gię. W lutym…

Drewno poużytkowe i poprodukcyjne to cenny surowiec

Coraz więk­szą uwa­gę przy­kła­da się do wyko­rzy­sta­nia w prze­my­śle surow­ców z recy­klin­gu. Dotyczy to tak­że drew­na. Z drew­na poużyt­ko­we­go i popro­duk­cyj­ne­go wytwa­rza się płyty,…

Polski fundusz wspiera platformę handlu metalami wtórnymi

Platforma do mię­dzy­na­ro­do­we­go han­dlu zło­mem i meta­la­mi z recy­klin­gu zdo­by­ła wła­śnie dodat­ko­we finan­so­wa­nie. Wśród inwestorów…

Mikroinstalacje fotowoltaiczne wyprodukowały dwa razy więcej energii

W 2022 roku mikro­in­sta­la­cje wpro­wa­dzi­ły do sie­ci dys­try­bu­cyj­nych pra­wie 5,8 TWh ener­gii, czy­li o 109 proc. więcej…

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zależy…

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przy­jął sta­no­wi­sko w spra­wie rewi­zji dyrek­ty­wy budyn­ko­wej (EPBD). Za kil­ka lat wszyst­kie nowe…

Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Nie każ­dy, kto zło­żył wnio­sek o doda­tek elek­trycz­ny, dosta­nie pie­nią­dze. Jak się oka­zu­je, klu­czo­we znaczenie…

Ruszą ekoschematy. W 2023 r. stawki dopłat będą wysokie

Od poło­wy mar­ca rol­ni­cy będą mogli sta­rać się o nowe dopła­ty do hek­ta­ra ziemi -…

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno, pro­fe­sor pary­skiej Sorbony, zain­spi­ro­wał współ­cze­snych wło­da­rzy miast do świe­że­go spoj­rze­nia na ideę…

Słoneczny płot produkuje darmowy prąd

Nie zawsze jest miej­sce na dachu, by umie­ścić na nim pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Czemu więc nie…

Milion oszczędności w firmach. Tauron wspiera efektywność energetyczną

Prawie milion zło­tych mogły zaosz­czę­dzić na wydat­kach za ener­gię fir­my, któ­re prze­pro­wa­dzi­ły w cią­gu dwóch…

Pompa ciepła schłodzi Ziemię

Pompę cie­pła wyna­lazł i opi­sał w 1855 Peter von Rittinger, austriac­ki samo­uk i wyna­laz­ca, który…

Weź dotacje na ochronę nietoperzy

W ramach pro­jek­tu LIFE+ Podkowiec Towers moż­na otrzy­mać dota­cje na ochro­nę nie­to­pe­rzy na połu­dniu Polski…

Amsterdam miasto drzew

Tuż po woj­nie, w 1946 roku, w Amsterdamie rosło zale­d­wie 30 tysię­cy drzew. Dziś, m.in.…

Przylatują pierwsze bociany w 2023 r.

Pierwszy bocian w 2023 r. przy­le­ciał do Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Inne bocia­ny, któ­re w lutym…

Spór o lasy z Komisją Europejską

Polska prze­gra­ła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości spra­wę doty­czą­cą pro­wa­dze­nia gospo­dar­ki leśnej, w tym wycin­ki drzew…

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim jeź­dzić, a jeże­li już nim jeź­dzisz, oka­zu­je się, że nikt cię nie…

Ceny wypożyczania rowerów Warszawie w 2023 r. bez zmian

Nextbike zain­au­gu­ro­wał od mar­ca w 10 pol­skich mia­stach sezon rowe­rów miej­skich. To ozna­cza moż­li­wość wypożyczenia…

Oszczędzasz nawet 2000 zł na rachunku za prąd

Ograniczone ceny prą­du dają real­ne oszczęd­no­ści dzię­ki rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pię­ciu milio­nów klien­tów TAURONA ozna­cza to oszczędności…

Palący problem Amsterdamu. Turyści dostaną zakaz?

Masowa tury­sty­ka (ang. over­to­urism) sta­je się coraz więk­szym pro­ble­mem w Europie. Miasta takie jak Wenecja,…

Chwała Ukrainie! Banksy jak przepowiednia

Pamiętacie ukra­iń­ski zna­czek pocz­to­wy, z okrę­tem wojen­nym „Moskwa“, któ­ry dwa dni po uka­za­niu się znaczka…

Wrosła sprzedaż energii z kogeneracji Taurona. Firmy ograniczają emisje

O ponad 650 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły emi­sję dwu­tlen­ku węgla tyl­ko w 2022 roku fir­my korzystające…

Jak smog wpływa na mózg dzieci?

Zanieczyszczenie powie­trza czy­li smog szko­dzi nasze­mu zdro­wiu. Jak wpły­wa na roz­wi­ja­ją­cy się mózg u dzieci?…

Energetyka jądrowa a zmiany klimatyczne

Energia z ato­mu jest potrzeb­na, by wal­czyć ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ba jest ona tak naprawdę…

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.