13 C
Polska
- rekla­ma -
- auto­pro­mo­cja -
A jesz­cze lep­sze jest to:

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilo­wa­to­go­dzin prą­du rocz­nie zuży­wa­ją śred­nio miesz­kań­cy dużych pol­skich miast, a ponad 60 pro­cent klien­tów TAURONA nie prze­kra­cza rocz­nie zuży­cia 2000 kilo­wa­to­go­dzin prą­du –  wyni­ka z danych ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. W…

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na…

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przy­cią­ga jak magnes miło­śni­ków elek­trycz­nych samo­cho­dów. Organizatorzy dru­giej edy­cji tej impre­zy — Polskie Stowarzyszenie…

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogro­da­mi już nie mogą się docze­kać uru­cho­mie­nia pro­gra­mu, z któ­re­go będą mogli…

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. ener­gii Kadri Simson poja­wi­ła się na otwar­ciu fabry­ki pane­li sło­necz­nych w Holandii. Firma…

Kiedy grozi kara za brak świadectwa energetycznego

To waż­na data dla wynaj­mu­ją­cych: 28 kwiet­nia 2023 r. Wówczas weszła w życie nowe­li­za­cja ustawy…

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.