- rekla­ma -
- auto­pro­mo­cja -
Jeszcze wię­cej w EcoReporters

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się koja­rzy z jakimś bar­dzo trud­nym okre­sem, przez któ­ry trze­ba przejść, coś z nim trze­ba zro­bić. Natomiast ja bym wró­cił do oryginału....

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W ponie­dzia­łek w nocy 26.09.2022, ciśnie­nie w jed­nej z rur pod­mor­skie­go gazo­cią­gu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spa­dło z 105 do 7...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomo­cy spo­łecz­nej są oble­ga­ne przez oso­by, któ­re zgła­sza­ją się po dofi­nan­so­wa­nie do ogrze­wa­nia. Nie...

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przy­jął pro­jekt usta­wy, któ­ra wpro­wa­dza dopła­ty do prą­du. Wszyscy sko­rzy­sta­ją na niż­szych tary­fach, ale...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18...

Mapa promieniowania w Polsce w nowej odsłonie

Monitoring radia­cyj­ny onli­ne zapew­nia szyb­kie reago­wa­nie na ska­że­nia pro­mie­nio­twór­cze. Każdy może spraw­dzić, jakie jest promieniowanie...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie patrz w górę"? Ostatnie sło­wa głów­ne­go boha­te­ra, dr. Randala Mindy: „Naprawdę mieliśmy...

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Wchodzi w życie zmia­na prze­pi­sów dro­go­wych. Dotychczasowe ele­men­ty dro­gi od 21 wrze­śnia 2022 r. stają...

Jak wygląda dziura ozonowa w 2022 roku?

Dziura ozo­no­wa na pół­ku­li połu­dnio­wej zaczy­na się kształ­to­wać wio­sną, któ­ra trwa tam od sierp­nia do...

Ekologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

W Dzień Opakowań 15 wrze­śnia insty­tu­cje, fir­my i orga­ni­za­cje przy­po­mnia­ły, że bez recy­klin­gu nie uda...

Dlaczego tak potrzebne są w Polsce mokradła

Aby prze­ciw­dzia­łać suszy w naszym kra­ju, nale­ży chro­nić i odtwa­rzać mokra­dła w jak naj­szer­szej skali....

Za 2000 kWh prądu rachunek będzie niższy

Zapowiedź zamro­że­nia w 2023 r. taryf dla gospo­darstw domo­wych będzie zachę­tą do oszczę­dza­nia ener­gii, ponieważ...

Wyższa produkcja energii z fotowoltaiki w górach

Najwyżej poło­żo­ną elek­trow­nię sło­necz­ną moż­na oglą­dać w Polsce w Beskidzie Żywieckim. Daleko jej jed­nak pod...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przy­cią­ga tury­stów. Malowniczo poło­żo­na przy zapo­rze i Zbiorniku Czorsztyńskim jest otwar­ta do zwiedzania...

Fundusze na sprawiedliwą transformację. EcoRaport tygodnia

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie w spra­wie finan­so­wa­nia regio­nów naj­bar­dziej dotknię­tych skut­ka­mi odchodzenia...

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022...

Perowskity w sklepie Żabki

W Żabce Eko Smart poja­wi­ły się wyświe­tla­cze cen i żalu­zje, któ­re zawie­ra­ją ogni­wa perow­ski­to­we. To...

Od skały do drogi. Tak ma działać nowa kopalnia litu

Kopalnia litu w Kanadzie dostar­czy surow­ców do pro­duk­cji bate­rii w ame­ry­kań­skich samo­cho­dach elek­trycz­nych, na czym...

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszyst­kim zależ­na od potrzeb oraz cech indy­wi­du­al­nych czło­wie­ka. Ze wzglę­dów ekonomicznych,...

Jak obniżyć rachunki za energię. Ecoraport tygodnia

Przed Europą trud­na zima, ponie­waż ceny ener­gii elek­trycz­nej, gazu i węgla biją rekor­dy. Staje się...

Indeks jakości powietrza: co trzeba wiedzieć

Światowy Dzień Czystego Powietrza przy­pa­da w 2022 roku 7 wrze­śnia. Problem sła­bej jako­ści powie­trza dotyczy...

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mie­lo­ne kotle­ty, nawet kur­cza­ki czy kre­wet­ki - te i inne przy­sma­ki robi się już...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydajność...

Zabraknie CO2? EcoRaport tygodnia

Wysokie ceny gazu wstrzy­mu­ją pro­duk­cję nawo­zów, a to spo­wo­du­je, że może zabrak­nąć waż­nych surow­ców dla...

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.