- rekla­ma -
- auto­pro­mo­cja -
Jeszcze wię­cej w EcoReporters

Zatruta rze­ka Odra. Ecoraport tygodnia

Milion zło­tych nagro­dy wyzna­czy­ła pol­ska Policja za wska­za­nie spraw­cy zanie­czysz­cze­nia Odry. Masowe wymie­ra­nie ryb ozna­cza, że cały eko­sys­tem został znisz­czo­ny. Co gor­sza, nadal nie...

Wniosek o wypła­tę dodat­ku węglo­we­go w 2022 r. z oświadczeniem

Wielu Polaków dosta­nie w tym roku, oprócz dodat­ku osło­no­we­go, tak­że doda­tek węglo­wy. Wzór wnio­sku jest już dostęp­ny i moż­na zapo­znać się z nim on-line....

Z oło­wiem nie ma żartów

Bo z oło­wiem nie ma żar­tów - rapu­je Malik Montana. Ołów może zabi­jać, ale nie...

Fotowoltaika w pro­gra­mie Czyste Powietrze coraz bar­dziej popularna

Do inwe­sty­cji w domo­wą foto­wol­ta­ikę prze­ko­nu­ją Polaków utrzy­mu­ją­ce się wyso­kie hur­to­we ceny za ener­gię elektryczną....

Kary za zaśmie­ca­nie zabo­lą. EcoRaport tygodnia

Senat przy­jął nowe­li­za­cję pra­wa, któ­ra pod­wyż­sza kary za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych. Najniższa grzyw­na wynie­sie 500...

Podatek od samo­cho­du zmie­ni nawy­ki Polaków

Samochody uży­wa­ne są coraz droż­sze. Płacimy podwój­nie - kupu­jąc auto, a potem zosta­wia­jąc spo­re sumy...

Najtańszy sprze­daw­ca prą­du w 2022 r. poszu­ki­wa­ny. Na co zwró­cić uwagę?

Wraz z rosną­cy­mi staw­ka­mi za ener­gię elek­trycz­ną coraz wię­cej osób i firm szu­ka naj­tań­szych ofert....

Jak wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu? NCBR szu­ka chętnych

Masz dom jed­no­ro­dzin­ny i chcesz mieć dar­mo­wą wodę? Przetestuj z nami inno­wa­cyj­ny sys­tem do retencjonowania...

Zaciągamy dług eko­lo­gicz­ny. Ecoraport tygodnia

Światowy Dzień Długu Ekologicznego w 2022 r. wypadł 28 lip­ca. Do tego dnia ludz­kość wykorzystała...

Prąd ze słoń­ca napę­dzi oszczęd­no­ści dla firm. Poradnik TAURONA dla biznesu

Nawet o bli­sko 80 pro­cent może zmniej­szyć swo­je kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej fir­ma, któ­ra zain­we­stu­je w...
00:00:14

Szkodliwy ozon rośnie w atmos­fe­rze przez upa­ły i pożary

Naukowcy z pro­gra­mu Copernicus ostrze­ga­ją przed bar­dzo wyso­kim zanie­czysz­cze­niem powie­trza ozo­nem (O3). Ma to zwią­zek z falami...

Z kopal­ni na wia­tra­ki. Ecoraport tygodnia

Branża komin­ko­wa wal­czy o zero­wy VAT na drew­no, któ­re jest coraz droż­sze. Przedstawiamy wyda­rze­nia dotyczące...

Jakie są warun­ki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus...

Fotowoltaika w blo­ku się opła­ci? Dofinansowanie ruszy w 2022 r.

Fotowoltaika w blo­ku to nadal rzad­ki widok w pol­skich mia­stach i mia­stecz­kach. Zmienić to może...

Darmowe auto­stra­dy na wakacje. Ecoraport tygodnia

Jeżdżąc elek­try­kiem w wakacje da się oszczę­dzić na pali­wie i na opła­tach za auto­stra­dy. O...

Białe pla­że nad Bałtykiem znikają

Najpiękniejsze pla­że nad Bałtykiem, z któ­rych sły­nie pol­skie wybrze­że, są zagro­żo­ne. W związ­ku z podnoszeniem...

Popularne lasy pod­miej­skie przej­dą rewolucję

Lasy spo­łecz­ne, czy­li popu­lar­nie odwie­dza­ne lasy miej­skie, pod­miej­skie, wokół ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych i uzdro­wisk, będą podlegały...

Jakie kre­dy­ty na pom­pę cie­pła dają banki

Coraz wię­cej osób chce ogrze­wać domy pom­pa­mi cie­pła. Wymiana pie­ca na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie wią­że się...

Zielona ener­gia w fir­mach. Ecoraport tygodnia

Żabka i Biedronka prze­cho­dzą na zie­lo­ną ener­gię. Co waż­ne­go doty­czą­ce­go eko­lo­gii i śro­do­wi­ska wyda­rzy­ło się...

Pół milio­na od TAURONA na wymia­nę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.

Co ozna­cza koniec sprze­da­ży aut spalinowych?

Ministrowie śro­do­wi­ska kra­jów Unii Europejskiej zgo­dzi­li się na to, by w 2035 roku wszedł w...

Co się zmie­nia w roz­li­cze­niu foto­wol­ta­iki od 1 lip­ca 2022 r.

Od lip­ca zaczy­na być sto­so­wa­ny w roz­li­cze­niu foto­wol­ta­iki net bil­ling. System jest zupeł­nie inny od...

Ecoraport tygo­dnia. Ekologia i śro­do­wi­sko w pol­skich firmach

O jakich dzia­ła­niach dla śro­do­wi­ska, kli­ma­tu i natu­ry infor­mo­wa­ły fir­my? Przedstawiamy eco­ra­port minio­ne­go tygo­dnia. Oszczędzajmy...

Miał węglo­wy wró­ci do sprze­da­ży. Tańszy niż eko­gro­szek i ekomiał

Rząd wyco­fu­je się z zaostrze­nia norm jako­ści węgla. Zostaje nazwa eko­gro­szek, któ­ra wie­lu Polaków wprowadza...

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.