- rekla­ma -
z pierw­szej ręki

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Dotacje przy­zna­je Tauron. We wrze­śniu inna ener­ge­tycz­na fir­ma ruszy­ła z pro­gra­mem dotacji…

z drugiej ręki

Ze świa­ta

Jakie jest promieniowanie w Polsce i w Europie. Zobacz mapę

Wojna w Ukrainie powo­du­je oba­wy o bez­pie­czeń­stwo ener­ge­ty­ki jądro­wej. Ukraińskie elek­trow­nie w Czarnobylu i na Zaporożu zna­la­zły się w cen­trum ata­ku Rosji. To wywo­ła­ło uza­sad­nio­ne oba­wy poli­ty­ków i lud­no­ści. Promieniowanie nie wzro­sło – zapew­ni­ły odpo­wie­dzial­ne za bez­pie­czeń­stwo jądro­we agen­cje. Jasno poka­zu­ją to też śle­dzą­ce pro­mie­nio­wa­nie mapy. Na temat elek­trow­ni jądro­wych i pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia naj­peł­niej­sze i wiarygodne…

Czytaj więcej

- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -
- rekla­ma -

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.
A jesz­cze lep­sze jest to

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e‑fakturę to jeden z naj­prost­szych spo­so­bów na uzy­ska­nie ponad 125 zło­tych obniż­ki rachun­ku za prąd – przy­po­mi­na­ją eks­per­ci TAURONA. Wybierając elek­tro­nicz­ną fakturę…

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spo­tka­ły się w ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia z pre­zy­den­tem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spo­tka­nia w Ratuszu Miasta nie doszło­by, gdyby…

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu i na gruncie. Sprawdź różnice

Na awa­rie i uszko­dze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej wła­ści­cie­le naj­czę­ściej nie mają wpły­wu. Instalację war­to odpo­wied­nio ubez­pie­czyć, tak by dostać nie tyl­ko odszko­do­wa­nie za znisz­cze­nia, ale…

Wodorowy pociąg na Hel

Pierwszy raz w Polsce wodo­ro­wy pociąg poko­nał tra­sę z Gdynia-​Hel. Orlen kupił od spół­ki PESA Bydgoszcz nowo­cze­sną loko­mo­ty­wę, któ­ra jest pierw­szym w Polsce pojazdem…

iPhone 12 promieniuje. Czy jest się czego obawiać?

Francuska agen­cja rzą­do­wa naka­za­ła Apple zaprze­sta­nia sprze­da­ży iPhone’a 12 na tere­nie Francji. Stwierdziła, że emi­tu­je pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne na pozio­mie wyż­szym niż stan­dar­dy Unii Europejskiej. Nie…

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (spa­ras­sis), strzę­piak, strzę­pu­lec, orysz, orosz, baran, kwo­ka, kozia bro­da. Te wszyst­kie okre­śle­nia doty­czą jed­ne­go grzy­ba. Rośnie od lip­ca do paź­dzier­ni­ka, poje­dyn­czo, u podstawy…

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na tere­nach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powsta­nie ogrom­ne osie­dle przy­ja­zne dla miesz­kań­ców. W pla­nach jest aż 12 tys. miesz­kań z…

Kolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie

Tani bilet kole­jo­wy wpro­wa­dził latem ubie­głe­go roku Deutsche Bahn. Za 9 euro moż­na było podró­żo­wać w mie­sią­cach let­nich regio­nal­ną kole­ją w Niemczech. To był…