- rekla­ma -
- auto­pro­mo­cja -
Jeszcze wię­cej w EcoReporters

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, ener­go­osz­częd­ny i samo­wy­star­czal­ny – to idea, któ­rą od daw­na pró­bu­ją reali­zo­wać pro­jek­tan­ci. Czy moż­na żyć w domu off-​grid, bez dostę­pu do sieci…

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 pro­cent może zre­du­ko­wać zuży­cie ener­gii gospo­dar­stwo domo­we, któ­re zain­sta­lu­je roz­wią­za­nia z zakre­su inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia domem – pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA. Wsparcie technologiczne…

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłużyła…

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z terenu…

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliar­dów to dużo, czy za dużo? A może jesz­cze za mało? Liczba ludności…

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją napra­wia­nia ubrań „Naprawiamy zimę“. Przez kil­ka dni, od czwartku…

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu przeprowadzonym…

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do koń­ca listo­pa­da małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie do…

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz wię­cej mło­dych osób anga­żu­je się w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ale nadal zda­rza­ją się…

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć skle­pów Biedronka wpro­wa­dzi­ła plan oszczę­dza­nia ener­gii i prze­szko­li­ła na ten temat swo­ich pra­cow­ni­ków. Do…

Magazyn energii z baterii samochodowych

W Japonii powstał maga­zyn ener­gii ze zuży­tych bate­rii odzy­ska­nych z samo­cho­dów. Jako pierw­sza na świecie…

Firmy przechodzą na zieloną energię

Na pol­skim ryn­ku zawar­to wła­śnie jeden z naj­więk­szych dłu­go­ter­mi­no­wych kon­trak­tów cPPA na zakup ener­gii z…

Kiedyś torf to był tani opał. Teraz służy klimatowi

W Czarnym Dunajcu bar­dzo liczą na wyko­rzy­sta­nie lokal­nych złóż tor­fu. Kopalnia mogła­by dostar­czać boro­wi­nę do…

Zbiorniki retencyjne na ratunek przed ulewą

We Wrocławiu nowe czte­ry zbior­ni­ki reten­cyj­ne popra­wią gro­ma­dze­nie wody z nad­mia­ro­wych opa­dów. Usprawnią pra­cę oczyszczalni…

Co przyniesie COP27 w Szarm el-Szejk

COP 27 w Szarm el Szejk w Egipcie zaczy­na się 6 listo­pa­da 2022 r. Na…

Krzyże naszych czasów

Od cza­sów odkry­cia ognia ludzie ceni­li sobie ener­gię. Tym bar­dziej teraz, gdy zaczy­na jej brakować.…

Zmiana czasu na zimowy w 2022 r. I co dalej?

W ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka, jak co roku, zmie­nia­my czas z let­nie­go na zimo­wy. Tymczasem coraz…

Marnowanie żywności: nie wyrzucajmy dyń

Po Halloween w Wielkiej Brytanii mar­no­wa­nych jest oko­ło 8 milio­nów dyń. W Polsce kupo­wa­nie dyń…

Jak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje o ogrzewaniu

Osoby, któ­re zło­ży­ły dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dosta­ją potwier­dze­nie. Choć wpis…

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są nie­wy­czer­py­wal­ne. Ich koniec przy­spie­sza trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na i prze­sta­wia­nie ener­ge­ty­ki na odnawialne…

Filary Stworzenia, ikona kosmicznych obserwacji

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA/​ESA/​CSA uchwy­cił buj­ny, bar­dzo szcze­gó­ło­wy kra­jo­braz – kul­to­we Filary Stworzenia, gdzie…

Podzielniki i liczniki ciepła w 2022 r. Co trzeba wiedzieć

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia i licz­ni­ki cie­pła co sezon budzą kon­tro­wer­sje. Także w 2022 roku mamy…

Jak wypada unijna taksonomia w firmach

Taksonomia jest dla firm w Europie nowo­ścią. Od tego roku przed­się­bior­stwa muszą ujaw­niać w swo­ich raportach…

Dodatek węglowy i tani węgiel. Gmina wszystkich obsłuży?

Dodatek na opał to nie wszyst­ko. Teraz ma być tak­że tani węgiel. Gminy, któ­re jeszcze…

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.