- rekla­ma -
- auto­pro­mo­cja -
Jeszcze wię­cej w EcoReporters

Orlen Neptun I chce sta­wiać wia­tra­ki na Bałtyku

PKN Orlen wydzie­lił spół­kę Orlen Neptun I, któ­ra zaj­mie się roz­wo­jem farm wia­tro­wych na Morzu Bałtyckim. W cią­gu roku powin­ny zapaść decy­zje, kto dostanie...

Gdzie powsta­nie pol­ska elek­trow­nia jądrowa?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod­ję­ła 6 czerw­ca postę­po­wa­nie w spra­wie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­ce­go na budo­wie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3750...

Spis źró­deł cie­pła liczy już ponad milion kopciuchów

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków na począt­ku czerw­ca mia­ła już ponad czte­ry milio­ny wpi­sów. Polacy wybierają...

Tysiące drzew zamiast papie­ru. Zgarnij kasę od TAURONA

30 zło­tych spe­cjal­ne­go bonu­su ofe­ru­je TAURON klien­tom, któ­rzy zde­cy­du­ją się przejść na e-fak­tu­rę. Klienci TAURONA,...

Orange Energia ma nowe pomy­sły na fotowoltaikę

Niezależny sprze­daw­ca ener­gii Orange Energia zawarł ostat­nio dwie umo­wy z fir­ma­mi wyspe­cja­li­zo­wa­ny­mi w foto­wol­ta­ice. Columbus...

Kolejna pol­ska spół­ka chce wpro­wa­dzić małe reak­to­ry jądrowe

Firma DB Energy z Wrocławia zamie­rza pro­po­no­wać zakła­dom prze­my­sło­wym budo­wę małych reak­to­rów jądro­wych SMR (Small...

Posadź drze­wa. Dopłaty zachę­cą pol­skich rol­ni­ków do zalesiania?

Unijne dota­cje na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych pocho­dzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W...

Kaucja za butel­ki i pusz­ki coraz bliżej

W 2024 roku ma już funk­cjo­no­wać w Polsce sys­tem kau­cyj­ny na opa­ko­wa­nia. Nie ma jeszcze...

Drewno z recy­klin­gu zamiast z pol­skich lasów

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną,...

Dokąd odla­tu­ją bocia­ny? 2022 rok jest niezwykły

Jeśli cho­dzi o bocia­ny, ten rok jest „abso­lut­nie nie­zwy­kły”. Z jed­nej stro­ny dla­te­go, że wciąż...

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczy­na korzy­stać ze Słońca

Fotowoltaika w Hiszpanii dopie­ro zaczy­na się roz­wi­jać. W.Andaluzji cie­pła woda użyt­ko­wa natu­ral­nie ogrze­wa się na dachach domów. 

Lista 100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób na świecie

Obserwuję listę TIME100 od 1999 roku, czy­li od jej pierw­szej publi­ka­cji w maga­zy­nie, zawsze zadając...

Fabryki IKEA w Polsce zasi­la­ne pane­la­mi fotowoltaicznymi

Panele sło­necz­ne o łącz­nej mocy 19 MW sta­ną na tere­nie zakła­dów IKEA Industry w Babimoście...

Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca? TAURON przy­go­to­wał porad­nik o nowym systemie

Do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej TAURONA pod­łą­czo­nych jest już ponad 300 tysię­cy pro­su­men­tów. Blisko 80 pro­cent właścicieli...

Nowa oso­ba pokie­ru­je wal­ką ze smo­giem w Warszawie

Od czerw­ca war­szaw­skim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokie­ru­je nowa dyrek­tor­ka Dorota Zawadzka-Stępniak. Warszawski...

Zakaz kotłów gazo­wych i na węgiel. Bruksela przed­sta­wia plan

Komisja Europejska chce dopro­wa­dzić do oszczęd­no­ści ener­gii i przy­spie­sze­nia korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii. Ma to...

Ubrania to coraz więk­szy pro­blem dla środowiska

Kupujemy coraz wię­cej rze­czy do ubra­nia, któ­rych pro­duk­cja moc­no obcią­ża śro­do­wi­sko. Potem sta­re ubra­nia zalegają...

Ekologiczna kar­ta bez pla­sti­ku? Wirtualna w banku

Kolejny bank wpro­wa­dzi wir­tu­al­ną kar­tę płat­ni­czą. Będzie wyda­wa­na wyłącz­nie w for­mie cyfro­wej, bez fizycz­nej postaci,...

Polski elek­tro­li­zer pomo­że wypro­du­ko­wać czy­sty wodór

ML System to kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra chce zara­biać na wodo­rze. Zaprojektowała elek­tro­li­zer, któ­re­go pracę...

Zakaz pale­nia węglem w 2023 r. w Warszawie

Mazowiecka uchwa­ła anty­smo­go­wa z 2022 r. wpro­wa­dza zakaz pale­nia węglem w domo­wych kotłach w Warszawie...

Czy eko­gro­szek sta­nie­je? Polacy już robią zapasy

Ogrzewanie węglem sta­je się coraz droż­sze. Tymczasem sza­cu­je się, że nawet 4 mln pol­skich domów...

TAURON ozna­cza wia­ry­god­ny. Nowe wyni­ki badań

Ponad 80 pro­cent kon­su­men­tów korzy­sta­ją­cych z usług ser­wi­san­tów TAURONA dekla­ru­je chęć ponow­ne­go sko­rzy­sta­nia z nich...

Jak zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2022 r. Przewodnik

Ruszyły dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. W 2022 roku moż­na dostać dopła­ty w...

Obsługa klien­ta PGE dosta­nie nowy system

PGE Dystrybucja zawar­ła umo­wę na wyko­na­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go CRM i bilin­gu. To ma przy­go­to­wać biuro...

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.