- rekla­ma -
z pierw­szej ręki

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listo­pa­da to czas pro­mo­cji w skle­pach i począ­tek zaku­pów przed sezo­nem świą­tecz­nym. Black Friday, czy­li pią­tek przy­pa­da­ją­cy po Dniu Dziękczynienia (w tym roku…

z drugiej ręki

Ze świa­ta

Zbieraj grzyby

Plażarty biegowe

Czytaj więcej

- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -
- rekla­ma -

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.
A jesz­cze lep­sze jest to

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listo­pa­da to czas pro­mo­cji w skle­pach i począ­tek zaku­pów przed sezo­nem świą­tecz­nym. Black Friday, czy­li pią­tek przy­pa­da­ją­cy po Dniu Dziękczynienia (w tym roku…

Największa na świecie farma słoneczna rusza przed COP28

Al Dhafra – naj­więk­sza na świe­cie elek­trow­nia sło­necz­na poło­żo­na w jed­nym miej­scu – ma moc 2 GW. Uroczysta inau­gu­ra­cja pra­cy tej elek­trow­ni mia­ła miejsce…

Tauron z nową platforma cyfrową dla firm

Ponad 5 000 GWh ener­gii elek­trycz­nej dla biz­ne­su obsłu­ży w naj­bliż­szym roku cyfro­wa plat­for­ma uru­cho­mio­na przez TAURON. Nowoczesna tech­no­lo­gia uła­twi klien­tom biz­ne­so­wym nie tyl­ko zakup energii…

Spalarnia w Gdańsku – Port Czystej Energii tuż przed otwarciem

Gdańsk budu­je elek­tro­cie­płow­nię, któ­ra do pro­duk­cji ener­gii ciepl­nej i elek­trycz­nej wyko­rzy­sta odpa­dy komu­nal­ne po segre­ga­cji. Rozpoczęło się susze­nie wymu­rów­ki oraz alka­licz­ne goto­wa­nie kotła. Kolejnym…

Większy obszar strefy czystego transportu w Warszawie

Warszawska stre­fa czy­ste­go trans­por­tu (SCT), po kon­sul­ta­cjach i ana­li­zach, ma objąć więk­szy obszar niż pier­wot­nie zakła­da­no. Nową pro­po­zy­cją zaj­mie się Rada m. st. Warszawy,…

Śrem zamawia projekt osiedla ogrzewanego wodorem

Wielkopolska gmi­na Śrem może jako pierw­sza w Europie mieć osie­dle ogrze­wa­ne wodo­rem. Podpisała ze spół­ka­mi SES Hydrogen Energy i Con-​Project umo­wę na pro­jekt osie­dla TBS i kotłowni…

Euklides zbada ciemną materię i ciemną energię

Euclid to sze­ro­ko­kąt­ny tele­skop kosmicz­ny wypo­sa­żo­ny w 600-​megapikselową kame­rę do reje­stra­cji świa­tła widzial­ne­go, spek­tro­metr bli­skiej pod­czer­wie­ni i foto­metr do okre­śla­nia prze­su­nię­cia ku czer­wie­ni wykrytych…

Co ma atom do klimatu? Apel do Europejskiego Forum Energii Jądrowej

Komisja Europejska orga­ni­zu­je w Bratysławie 16. Europejskie Forum Energii Jądrowej (ENEF). Do uczest­ni­ków tego forum 12 orga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nych wysto­so­wa­ło apel. Twierdzą, że inwe­sto­wa­nie w…