1.3 C
Polska
- rekla­ma -
- auto­pro­mo­cja -
Jeszcze wię­cej w EcoReporters

PGE planuje największy magazyn energii w Polsce

Do uru­cho­mie­nia ogrom­ne­go pro­jek­tu maga­zy­no­wa­nia ener­gii przy­go­to­wu­je się Polska Grupa Energetyczna. Bateryjny maga­zyn ener­gii PGE o pojem­no­ści oko­ło tysią­ca mega­wa­to­go­dzin (1.000 MWh) ma powstać…

Trzy dni w Neapolu

Neapol, kuli­nar­na sto­li­ca Włoch, zaska­ku­je swo­ją bez­po­śred­nio­ścią. Przyjechaliśmy tu bez wali­zek, mia­sto zwie­dza­li­śmy pie­szo, z nie­wiel­ką pomo­cą zbio­ro­wej komu­ni­ka­cji. Na każ­dym kro­ku prze­ko­ny­wa­łam się,…

Ile państwo zapłaci za las? Ceny w 2023 roku będą wysokie

Lasy Państwowe aktyw­nie pozy­sku­ją dział­ki leśne i grun­ty pod zale­sia­nie. W ubie­głym roku uda­ło się,…

Zbiórka odzieży w sklepach LPP w całej Polsce

Polska fir­ma LPP, wła­ści­ciel popu­lar­nych sie­ci skle­pów Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp, roz­sze­rza akcję…

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubie­głym roku pro­gram Moje Ciepło przy­zna­je dota­cje na insta­la­cje pom­py cie­pła w nowym…

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odle­gło­ści oko­ło 45 tys. km, zało­ga Apollo 17 wyko­na­ła jed­no z…

Pierwsza polska cementownia z CCS

Cementownia Kujawy, nale­żą­ca do fran­cu­skie­go kon­cer­nu Lafarge, zdo­by­ła dofi­nan­so­wa­nie unij­ne na pro­jekt wychwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku węgla.…

Drugie życie łopat wiatraków w Polsce

Nie tyl­ko recy­kling łopat wia­tra­ków, ale też upcy­kling czy­li ponow­ne ich wyko­rzy­sta­nie w prze­strze­ni miejskiej…

Zmierz Pan gaz!

Jak zmie­rzyć coś, cze­go nie widać? Polecamy wizy­tę w Muzeum Gazowni Warszawskiej, któ­re dosko­na­le prezentuje,…

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Już teraz moż­na reje­stro­wać swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, któ­ry odbę­dzie się 16 i…

Rodzice o ochronie klimatu i dzieci

Ruch spo­łecz­ny Rodzice dla Klimatu sfi­nan­so­wał spo­ty rekla­mo­we o smo­gu. Dlaczego pol­skie dzie­ci kasz­lą? Ponieważ…

Ile warte są lasy w Polsce według GUS

GUS co roku sza­cu­je war­tość grun­tów leśnych w Polsce. Nie opie­ra się na cenach transakcyjnych,…

Żabka ma więcej wegańskich produktów na Veganuary

W stycz­niu Żabka wspie­ra Veganuary, czy­li ini­cja­ty­wę, któ­rej celem jest pro­mo­cja die­ty wegań­skiej. Nowe, wegańskie…

Inteligentny system energetyczny

W mia­rę jak trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na przy­spie­sza, potrzeb­ne są nowe cyfro­we roz­wią­za­nia. Jak będzie wyglą­dać budowa…

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli,Wiatry z pół­no­cy wstają,Jeziora się ścinają,Żurawie, czu­jąc zimę, precz…

Z programu Czyste Powietrze możesz skorzystać dwa razy

Zmiany w pro­gra­mie Czyste Powietrze w 2023 roku doty­czą mię­dzy inny­mi skła­da­nia wnio­sków. Osoby, które…

Krzywe warzywa i za duże jabłka w Lidlu

Sieć Lidl Polska zde­cy­do­wa­ła się na kil­ka dni wpro­wa­dzić do sprze­da­ży nie­do­sko­na­łe z wyglą­du warzywa…

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku moż­na uzy­skać wyż­sze dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, w tym na gazo­we kotły…

Rejestr zwierząt IRZ pozwoli na większą ich ochronę

Polska dosto­so­wu­je swo­je pra­wo do unij­ne­go i zmie­nia sys­tem iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt. IRZ dotychczas…

Oddaj ubrania do recyklingu w sklepie

Producenci ubrań na serio zaczy­na­ją dbać o recy­kling. Zyskują na tym klien­ci skle­pów. Można dostać…

Nowe stacje pomiaru promieniowania na wschodzie Polski

Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce jest już dokład­niej­sza, ponie­waż znaj­du­ją się na niej wyni­ki z nowych…

Młody las. TAURON posadził 200 tysięcy drzew

Ponad 30 hek­ta­rów obsza­rów leśnych obsa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi bli­sko 200 tysią­ca­mi drzew…

Postęp. 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość

Wojna, kry­zys kli­ma­tycz­ny, pan­de­mia, infla­cja, nie­pew­ność jutra – wszyst­ko to wystar­czy, by widzieć świat w…

Przed nami apogeum zanieczyszczenia światłem

Zanieczyszczenie świa­tłem, jest zja­wi­skiem sto­sun­ko­wo nowym. Smog świetl­ny to tak­że zja­wi­sko, z któ­rym powin­ni­śmy wal­czyć. Międzynarodowe…

EcoReporters – aktualne wiadomości i eko newsy

EcoReporters – jeste­śmy dzien­ni­ka­rza­mi. Piszemy o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że radzi­my, jak pro­wa­dzić się bar­dziej “eko” w codzien­nym życiu. Na Ecoreporters pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie i na świe­cie oraz dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Publikujemy tyl­ko wia­ry­god­ne, spraw­dzo­ne infor­ma­cje – zawsze w naj­lep­szym stylu.