- reklama -

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec wrze­śnia rusza pro­gram Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki sko­rzy­sta­nia z tego pro­gra­mu w porów­na­niu z ubie­głym rokiem są lep­sze. Przede wszyst­kim wpro­wa­dzo­no w 2023 r. dofi­nan­so­wa­nie na pozio­mie wyż­szym o oko­ło 10 proc. To ma być uzu­peł­nie­nie pro­gra­mu Czyste Powietrze.

Z pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie mogą sko­rzy­stać miesz­kań­cy blo­ków, kamie­nic i innych domów wie­lo­ro­dzin­nych, tak­że najem­cy miesz­kań komu­nal­nych. Wymiana kop­ciu­chów w takich budyn­kach nastę­pu­je bar­dzo powo­li. Wszystko przez to, że sztan­da­ro­wy pro­gram wal­ki ze smo­giem Czyste Powietrze obej­mu­je tyl­ko domy jed­no­ro­dzin­ne. Program Ciepłe Mieszkanie ma to zmienić. 

Na dofi­nan­so­wa­nie wymia­ny kop­ciu­chów w 2023 r. w kamie­ni­cach i innych budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych prze­zna­czo­no sumę 1,75 mld zł. Co cie­ka­we, jest to już dru­gi „pilo­taż“. To tyl­ko ozna­cza, że w przy­szło­ści ten cel będzie jesz­cze wię­cej pieniędzy.

Warunki programu Ciepłe Mieszkanie 2 

Program Ciepłe Mieszkanie skie­ro­wa­ny jest do gmin. To ozna­cza, że naj­pierw gmi­na musi zgło­sić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by miesz­kań­cy domów wie­lo­ro­dzin­nych mogli wziąć dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny kop­ciu­chów i ter­mo­mo­der­ni­za­cji. Mieszkańcy nie mogą więc bez­po­śred­nio się­gnąć po ten fun­du­sze. W ubie­gło­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie wzię­ły udział 374 gmi­ny, czy­li zale­d­wie 15 proc. wszyst­kich gmin w Polsce. 

Następnie gmi­na ogło­si nabór wnio­sków. O dofi­nan­so­wa­nie w pro­gra­mie Czyste Mieszkanie moż­na ubie­gać się, jeśli budy­nek jest na tere­nie danej gmi­ny. Ponadto trze­ba być wła­ści­cie­lem miesz­ka­nia albo najem­cą miesz­ka­nia sta­no­wią­ce­go wła­sność gmi­ny. Dochód rocz­ny oso­by fizycz­nej nie może prze­kro­czyć 135 tys. zł.

Beneficjentem pro­gra­mu mogą być też małe wspól­no­ty miesz­ka­nio­we, zło­żo­ne z 3–7 lokali.

Po prze­pro­wa­dze­niu nabo­ru i oce­nie wnio­sków, gmi­na zawrze umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie z bene­fi­cjen­ta­mi końcowymi. 

Dofinansowanie do wymiany kopciucha w kamienicy

W ramach kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych dla osób fizycz­nych prze­wi­du­je się dofi­nan­so­wa­nie na demon­taż nie­efek­tyw­nych źró­deł cie­pła na pali­wa sta­łe (tzw. kop­ciu­chów) oraz zakup i mon­taż źró­dła cie­pła albo pod­łą­cze­nie loka­lu miesz­kal­ne­go do efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła w budyn­ku. Jeśli to zada­nie zosta­nie wyko­na­ne, dopusz­cza się tak­że sfi­nan­so­wa­nie: zaku­pu i mon­ta­żu wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem cie­pła, wyko­na­nie sto­lar­ki okien­nej i drzwio­wej, a tak­że przy­go­to­wa­nie nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej. Wspólnoty mogą też zain­we­sto­wać w fotowoltaikę. 

Czytaj tak­że: Wymiana pie­ca gazo­we­go na pom­pę cie­pła z dofinansowaniem

Wysokość dofi­nan­so­wa­nia w pro­gra­mie Ciepłe Mieszkanie zale­ży przede wszyst­kim od docho­dów. Podstawowa dota­cja wyno­si 30 proc. Osoby uboż­sze mają wspar­cie na pozio­mie 60 proc., a naj­uboż­sze – 90 proc. Te mniej­sze docho­dy trze­ba jed­nak udo­ku­men­to­wać poprzez zaświad­cze­nie z gmi­ny (Ośrodek Pomocy spo­łecz­nej). Limit dota­cji wynosi:

  • 30% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych, nie wię­cej niż 16,5 tys. zł,
  • 60 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych, nie wię­cej niż 27,5 tys.zł,
  • 90 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­ny, nie wię­cej niż 41 tys. zł.
  • 375 tys. zł dla wspól­not mieszkaniowych. 

Co waż­ne, wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je w gmi­nach naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych – jest ich 163 na liście, naj­wię­cej w Małopolsce na Śląsku.

Elektroniczne wnioski

Gminy mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie za pośred­nic­twem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utwo­rze­niu kon­ta i zalo­go­wa­niu, na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://​gwd​.nfo​sigw​.gov​.pl. Wniosek do WFOŚiGW skła­da się w for­mie elektronicznej.Nabór potrwa od 29 wrze­śnia 2029 r. do 31 stycz­nia 2024 r. 

Fundusze na pro­gram Ciepłe Mieszkanie mia­ły pocho­dzić z Krajowego Programu Odbudowy, a ten – jak wia­do­mo – nadal jest zawie­szo­ny. rząd nie speł­nił warun­ków posta­wio­nych przez Komisję Europejską. Można się tyl­ko spo­dzie­wać, że będzie to już ostat­ni „pilo­taż“, a kolej­ny nabór wnio­sków w ramach pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie będzie już – po odblo­ko­wa­niu pie­nię­dzy z KPO – ciągły.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...