- reklama -

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie, w któ­rym nabór wnio­sków potrwa do koń­ca roku. 

Program Ciepłe Mieszkanie ogło­szo­no w lip­cu tego roku. Od daw­na miesz­kań­cy domów wie­lo­ro­dzin­nych: blo­ków i kamie­nic w mia­stach i na wsiach, wycze­ki­wa­li na dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, ponie­waż nie mają moż­li­wo­ści się­gnię­cia po dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Teraz mogą już skła­dać wnio­ski, a wła­ści­wie – dekla­ra­cje do swo­jej gminy. 

Tylko dla właścicieli lokali

Zasada pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie jest taka, że to gmi­ny zgła­sza­ją się po dota­cje dla całej miej­sco­wo­ści do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Wcześniej gmi­na musi mieć pew­ność, że znaj­dzie się gru­pa miesz­kań­ców chęt­nych do wymia­ny kop­ciu­cha. Przykładem może być Włocławek, któ­ry teraz zbie­ra dekla­ra­cje od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych.

Co waż­ne, pra­wo do dota­cji z pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie mają tyl­ko wła­ści­cie­le loka­li w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych. Nie mogą to więc być ani loka­le komu­nal­ne, ani wynaj­mo­wa­ne. Liczy się też dochód – mak­sy­mal­nie 120 tys. zł rocz­nie. Lokal musi posia­dać poza­kla­so­wy kocioł na pali­wo sta­łe. Natomiast nie są bra­ne pod uwa­gę inne nie­efek­tyw­ne źró­dła ogrze­wa­nia, np. sta­re kotły gazo­we, na któ­rych wymia­nę nie ma dofinansowania. 

Urząd mia­sta, gmi­ny przyj­mu­je oświad­cze­nia od wła­ści­cie­li loka­li, któ­rzy chcą wymie­nić kop­ciu­cha z dofi­nan­so­wa­niem pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie. To tyl­ko ma posłu­żyć do osza­co­wa­nia licz­by zain­te­re­so­wa­nych osób, by potem mia­sto mogło zło­żyć wnio­sek do WFOSiGW. 

Oświadczenie nie sta­no­wi żad­ne­go zobo­wią­za­nia czy też dekla­ra­cji udzia­łu w pro­gra­mie „Ciepłe Mieszkanie”, ma na celu zebra­nie infor­ma­cji, któ­re pomoc­ne będą w pozy­ska­niu dofi­nan­so­wa­nia w ramach programu.

UM Włocławek

Co finansuje program Ciepłe Mieszkanie

Dofinansowanie przy­słu­gu­je przy wymia­nie poza­kla­so­we­go kotła na pali­wa sta­łe, pie­ca kaflo­we­go czy kozy na efek­tyw­ne źró­dła cie­pła. Dotacje moż­na otrzy­mać na:

  • doku­men­ta­cję projektową
  • pom­pę cie­pła typu powietrze/​woda lub powietrze/​powietrze
  • kocioł gazo­wy kondensacyjny
  • kocioł na pel­let drzew­ny o pod­wyż­szo­nym standardzie
  • ogrze­wa­nie elektryczne
  • pod­łą­cze­nie loka­lu do efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła w budyn­ku, w tym węzła cieplnego
  • insta­la­cję cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i cie­płej wody użytkowej
  • wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną z odzy­skiem ciepła
  • okna
  • drzwi.

Co waż­ne, otrzy­ma­nie dofi­nan­so­wa­nia na zakup i mon­taż indy­wi­du­la­ne­go źró­dła cie­pła nie jest moż­li­we w przy­pad­ku, gdy budy­nek jest pod­łą­czo­ny do sie­ci cie­płow­ni­czej lub ist­nie­ją do tego tech­nicz­ne i eko­no­micz­ne warunki.

Jakie jest dofinansowanie do wymiany pieca w 2022 r.

W gmi­nach z naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym powie­trzem moż­na wnio­sko­wać o wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie. Warunkiem jest, by dana gmi­na znaj­do­wa­ła się na liście naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych miejscowości.

Podstawowy poziom dofi­nan­so­wa­nia wyno­si do 30 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 15 tys. zł na jeden lokal. W gmi­nach z listy jest to 35 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 17 500 zł na jeden lokal.

Podwyższone dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je przy docho­dach na oso­bę 1 673 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym i 2 342 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Wówczas dota­cje pokry­wa­ją do 60 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 25 tys. zł na jeden lokal. W gmi­nach z listy jest to do 65 proc. i 26 900 zł na jeden lokal.

Czytaj tak­że: Wysokie dota­cje na maga­zy­ny ener­gii do fotowoltaiki

Najwyższe dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je przy docho­dach do 900 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym lub 1 260 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Wówczas dota­cje pokry­wa do 90 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 37 500 zł na jeden lokal miesz­kal­ny. W gmi­nach z listy naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych jest to do 95 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 39 900 zł na jeden lokal.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...