- reklama -

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

- reklama -

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie, w któ­rym nabór wnio­sków potrwa do koń­ca roku. 

Program Ciepłe Mieszkanie ogło­szo­no w lip­cu tego roku. Od daw­na miesz­kań­cy domów wie­lo­ro­dzin­nych: blo­ków i kamie­nic w mia­stach i na wsiach, wycze­ki­wa­li na dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, ponie­waż nie mają moż­li­wo­ści się­gnię­cia po dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Teraz mogą już skła­dać wnio­ski, a wła­ści­wie – dekla­ra­cje do swo­jej gminy. 

Tylko dla właścicieli lokali

Zasada pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie jest taka, że to gmi­ny zgła­sza­ją się po dota­cje dla całej miej­sco­wo­ści do woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Wcześniej gmi­na musi mieć pew­ność, że znaj­dzie się gru­pa miesz­kań­ców chęt­nych do wymia­ny kop­ciu­cha. Przykładem może być Włocławek, któ­ry teraz zbie­ra dekla­ra­cje od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych.

Co waż­ne, pra­wo do dota­cji z pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie mają tyl­ko wła­ści­cie­le loka­li w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych. Nie mogą to więc być ani loka­le komu­nal­ne, ani wynaj­mo­wa­ne. Liczy się też dochód – mak­sy­mal­nie 120 tys. zł rocz­nie. Lokal musi posia­dać poza­kla­so­wy kocioł na pali­wo sta­łe. Natomiast nie są bra­ne pod uwa­gę inne nie­efek­tyw­ne źró­dła ogrze­wa­nia, np. sta­re kotły gazo­we, na któ­rych wymia­nę nie ma dofinansowania. 

Urząd mia­sta, gmi­ny przyj­mu­je oświad­cze­nia od wła­ści­cie­li loka­li, któ­rzy chcą wymie­nić kop­ciu­cha z dofi­nan­so­wa­niem pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie. To tyl­ko ma posłu­żyć do osza­co­wa­nia licz­by zain­te­re­so­wa­nych osób, by potem mia­sto mogło zło­żyć wnio­sek do WFOSiGW. 

Oświadczenie nie sta­no­wi żad­ne­go zobo­wią­za­nia czy też dekla­ra­cji udzia­łu w pro­gra­mie „Ciepłe Mieszkanie”, ma na celu zebra­nie infor­ma­cji, któ­re pomoc­ne będą w pozy­ska­niu dofi­nan­so­wa­nia w ramach programu.

UM Włocławek

Co finansuje program Ciepłe Mieszkanie

Dofinansowanie przy­słu­gu­je przy wymia­nie poza­kla­so­we­go kotła na pali­wa sta­łe, pie­ca kaflo­we­go czy kozy na efek­tyw­ne źró­dła cie­pła. Dotacje moż­na otrzy­mać na:

  • doku­men­ta­cję projektową
  • pom­pę cie­pła typu powietrze/​woda lub powietrze/​powietrze
  • kocioł gazo­wy kondensacyjny
  • kocioł na pel­let drzew­ny o pod­wyż­szo­nym standardzie
  • ogrze­wa­nie elektryczne
  • pod­łą­cze­nie loka­lu do efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła w budyn­ku, w tym węzła cieplnego
  • insta­la­cję cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i cie­płej wody użytkowej
  • wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną z odzy­skiem ciepła
  • okna
  • drzwi.

Co waż­ne, otrzy­ma­nie dofi­nan­so­wa­nia na zakup i mon­taż indy­wi­du­la­ne­go źró­dła cie­pła nie jest moż­li­we w przy­pad­ku, gdy budy­nek jest pod­łą­czo­ny do sie­ci cie­płow­ni­czej lub ist­nie­ją do tego tech­nicz­ne i eko­no­micz­ne warunki.

Jakie jest dofinansowanie do wymiany pieca w 2022 r.

W gmi­nach z naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym powie­trzem moż­na wnio­sko­wać o wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie. Warunkiem jest, by dana gmi­na znaj­do­wa­ła się na liście naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych miejscowości.

Podstawowy poziom dofi­nan­so­wa­nia wyno­si do 30 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 15 tys. zł na jeden lokal. W gmi­nach z listy jest to 35 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 17 500 zł na jeden lokal.

Podwyższone dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je przy docho­dach na oso­bę 1 673 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym i 2 342 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Wówczas dota­cje pokry­wa­ją do 60 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 25 tys. zł na jeden lokal. W gmi­nach z listy jest to do 65 proc. i 26 900 zł na jeden lokal.

Czytaj tak­że: Wysokie dota­cje na maga­zy­ny ener­gii do fotowoltaiki

Najwyższe dofi­nan­so­wa­nie przy­słu­gu­je przy docho­dach do 900 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym lub 1 260 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Wówczas dota­cje pokry­wa do 90 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 37 500 zł na jeden lokal miesz­kal­ny. W gmi­nach z listy naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych jest to do 95 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia – nie wię­cej niż 39 900 zł na jeden lokal.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...

Mapa promieniowania w Polsce w nowej odsłonie

Monitoring radiacyjny online zapewnia szybkie reagowanie na skażenia promieniotwórcze. Każdy może sprawdzić, jakie jest promieniowanie w Polsce. Nowa mapa promieniowania w prosty sposób pokazuje...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...