20.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Program wymiany pieców – dotacje i dofinansowanie na wymianę pieca i kotła

Przeczytaj rów­nież o:

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku moż­na uzy­skać wyż­sze dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, w tym na gazo­we kotły kon­den­sa­cyj­ne. Dofinansowanie w pro­gra­mie Czyste Powietrze na takie inwestycje…

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie,…

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób najuboższych,…

Jakie kredyty na pompę ciepła dają banki

Coraz wię­cej osób chce ogrze­wać domy pom­pa­mi cie­pła. Wymiana pie­ca na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie wią­że się ze spo­ry­mi wydat­ka­mi. Kredyty w ban­kach to nie­rzad­ko jedyna…

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.

Kolejny bank wprowadza w 2022 r. kredyt z dotacją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na…

Będą wyższe dotacje do kotłów gazowych w 2022 roku

Polacy naj­czę­ściej wybie­ra­ją gaz jako źró­dło ogrze­wa­nia domu, gdy wymie­nia­ją kop­ciu­chy. Dofinansowanie takich inwe­sty­cji jest powszech­nie dostęp­ne. W przy­pad­ku kotłów gazo­wych może wynieść w…

Kredyt antysmogowy z dotacją w kolejnym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz…
Czytaj tak­że

Nowe opłaty w biletach PKP. Zdecydujecie się?

Polskie kole­je idą w śla­dy lot­nic­twa. Zaoferują pasa­że­rom moż­li­wość dodat­ko­wej opła­ty przy zaku­pie bile­tu, któ­ra skom­pen­su­je ślad węglo­wy ich podró­ży. PKP Intercity pod­pi­sa­ło list…

Pięć pomysłów na eko biznes

Aplikacja pozwa­la­ją­ca wypo­ży­czyć elek­tro­ni­kę czy butel­ki na kosme­ty­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku – to nie­któ­re ofer­ty pol­skich start-​upów. Czy taki pomysł na biz­nes się spraw­dzi? Postęp technologiczny…

Bezpieczniej z TAURONEM. Rusza antypishingowy trening

Jak wska­zu­ją eks­per­ci ponad 90 pro­cent ata­ków haker­skich zaczy­na się od phi­shin­gu. W nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej TAURON poka­zu­je jak bro­nić się przed tą coraz popu­lar­niej­szą meto­dą oszu­stwa, pole­ga­ją­cą na tym, że prze­stęp­cy podszywają…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -