- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Program wymiany pieców - dotacje i dofinansowanie na wymianę pieca i kotła

Przeczytaj rów­nież o:

Kolejny bank wpro­wa­dza w 2022 r. kre­dyt z dota­cją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na...

Będą wyż­sze dota­cje do kotłów gazo­wych w 2022 roku

Polacy naj­czę­ściej wybie­ra­ją gaz jako źró­dło ogrze­wa­nia domu, gdy wymie­nia­ją kop­ciu­chy. Dofinansowanie takich inwe­sty­cji jest powszech­nie dostęp­ne. W przy­pad­ku kotłów gazo­wych może wynieść w...

Kredyt anty­smo­go­wy z dota­cją w kolej­nym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz...

Jak dostać anty­smo­go­wy kre­dyt z dota­cją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje...

Wymień za dar­mo piec węglo­wy. Dotacje w 2021 roku

Dotacje do wymia­ny pie­ca w 2021 roku mogą pokryć nawet 100 proc. kosz­tów takiej inwe­sty­cji w domach. Miasta dopła­ca­ją do nowe­go, eko­lo­gicz­ne­go ogrze­wa­nia, ponieważ...

Od cze­go zale­ży dofi­nan­so­wa­nie do pom­py ciepła

Czy dota­cje do pom­py cie­pła zale­żą od docho­du? Takie pyta­nie zadał nam czy­tel­nik. Wyjaśniamy, jakie warun­ki trze­ba speł­nić, aby dostać na pom­py cie­pła dofinansowanie....

BOŚ poka­zu­je warun­ki kre­dy­tu z dota­cją na pom­py cie­pła i fotowoltaikę

BOŚ wpro­wa­dził Kredyt Czyste Powietrze, któ­ry łączy pre­fe­ren­cyj­ne opro­cen­to­wa­nie z moż­li­wo­ścią skła­da­nia wnio­sków o dota­cję z pro­gra­mu „Czyste Powietrze”. Dotacje do pom­py cie­pła, fotowoltaiki...

Antysmogowy kre­dyt z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze

Pierwsze ban­ki zaofe­ru­ją anty­smo­go­we kre­dy­ty do 100 tys. zło­tych. Można za to sfi­nan­so­wać wymia­nę ogrze­wa­nia, ter­mo­mo­der­ni­za­cję i insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Dotacja pokry­je część spła­ty kapitału....
Czytaj tak­że

W Poznaniu ruszył ogrom­ny aku­mu­la­tor ciepła

Akumulator cie­pła w Poznaniu jest dru­gim pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Polsce. Przechowa nad­wyż­ki ener­gii niczym wiel­ki maga­zyn cie­pła, któ­re odda do sie­ci cie­płow­ni­czej przy...

Pierwszy w Polsce zie­lo­ny fun­dusz funduszy

Nowy pro­gram Polskiego Funduszu Rozwoju obej­mie sek­tor zie­lo­nych tech­no­lo­gii. To ma kie­ro­wać pie­nią­dze do firm, któ­re są w sta­nie real­nie wspie­rać trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną. Na...

Zamienię gor­sze na Korsze

Korsze - czy­li wiej­ska gmi­na nie­da­le­ko Reszla, to obec­nie naj­więk­sza inwe­sty­cja wia­tro­wa na Mazurach. Tyle się o niej nasłu­cha­łam (złe­go), że posta­no­wi­łam jakiś czas...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -