Zapraszamy do poczy­ta­nia o tym, co waż­ne­go zwią­za­ne­go z eko­lo­gią dzie­je się wokół nas. Znajdziecie tu wie­le infor­ma­cji o ener­gii, oszczę­dza­niu zaso­bów, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­ju, a tak­że prak­tycz­ne rady, jak pro­wa­dzić się bar­dziej „eko“. Portal jest miej­scem, gdzie pozna­cie eko­lo­gicz­ne tren­dy w Polsce, Europie, na świe­cie i dowie­cie się wię­cej o neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Prześwietlamy dzia­łal­ność orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, akty praw­ne, dzia­ła­nia firm i władz.
Ekologia prze­sta­ła być tyl­ko dzie­dzi­ną eko­lo­gii, nauką, wie­dzą, dzia­łal­no­ścią czy nawet filo­zo­fią. Mówimy i myśli­my o niej codzien­nie, choć nie zawsze wprost. O czym­kol­wiek pomy­ślisz – samo­cho­dzie, miesz­ka­niu, jedze­niu – wszę­dzie jest eko­lo­gia. Piszemy wła­śnie o tym.

Portal two­rzą:
Magdalena Skłodowska, wie­lo­let­nia dzien­ni­kar­ka, któ­ra współ­two­rzy por­tal WysokieNapiecie​.pl. Pracowała dla „Rzeczpospolitej”, „Pulsu Biznesu”, tvn24bis​.pl, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyróżniona w kon­kur­sie Platynowe Megawaty Towarowej Giełdy Energii oraz przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.

Krzysztof Skłodowski, foto­graf, pasjo­nat nowych tech­no­lo­gii, moto­ry­za­cji. Współpracował z „Rzeczpospolitą”, Polską Agencją Prasową i Gazetą Wyborczą. Jest auto­rem zdjęć do książ­ki Beaty Chomątowskiej „Betonia”.

Wszyscy autorzy Ecoreporters

Poznajcie nasze wszyst­kie twarze.

Jeżeli uwa­żasz, że bra­ku­je tu Twojej, napisz do nas: redakcja@​ecoreporters.​pl