Krzysztof Skłodowski

Jestem foto­gra­fem, foto­re­por­te­rem. Zapraszam: sklo​dow​ski​.pl

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powie­dze­nie? To taki banał, któ­rym zawo­do­wy foto­graf czę­sto pocie­sza ama­to­rów. Pociesza, ale i kar­ci. Fotograf (posia­dacz apa­ra­tu lub apa­ra­tu w tele­fo­nie), wybiera...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu Rogów to współ­cze­sna prze­strzeń publicz­na naj­wyż­szej jako­ści, któ­ra zapew­ni prio­ry­tet dla pie­szych i sta­nie się ide­al­nym miej­scem spo­tkań oraz odpo­czyn­ku w...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespo­łu pała­co­we­go, Joanna Bujarska-​Ciszek i Piotr Ciszek, od 24 lat, codzien­nie, pod­no­szą z gru­zów pałac i oko­licz­ne tere­ny. Ktoś kie­dyś powie­dział, że nie...

Bunkry do zwiedzania. Algi. Mech. Kamuflaż

Poniemieckie bun­kry w Mamerkach (oko­li­ce Węgorzewa), masko­wa­ne były mie­sza­ni­ną alg mor­skich i beto­nu. Po bli­sko 80 latach, nadal speł­nia­ją swo­ją funk­cję - nie­któ­re schrony...

Tłumy na plażach

Przy zbie­gu pew­nych oko­licz­no­ści, i tyl­ko w tych oko­licz­no­ściach, zbio­ro­wość ludzi nabie­ra zupeł­nie nowych wła­ści­wo­ści, róż­nych od tych, jakie posia­da­ją poszcze­gól­ne jed­nost­ki, skła­da­ją­ce się...

Grzmi i burzy

W cza­sach, nie tak odle­głych, gdy nie odmie­nia­li­śmy przez wszyst­kie przy­pad­ki: zmia­ny kli­ma­tycz­ne, rów­nież były burze. Równie gwał­tow­ne i pięk­ne. Dziś burza koja­rzy się...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczy­na się sezon na kur­ki? Już się zaczął! W poło­wie czerw­ca poja­wi­ły się pierw­sze tego lata cha­rak­te­ry­stycz­ne, o żół­tym zabar­wie­niu, jadal­ne grzyby -...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przy­sta­ni. Sezon wystar­to­wał, w wia­do­mo­ściach poja­wi­ły się pierw­sze uto­nię­cia, zde­rze­nia żagló­wek z moto­rów­ka­mi... Jadąc nad wodę nawet na ryby pamię­taj­cie te nume­ry: 601 100...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa Krytyczna", czy­li comie­sięcz­ny prze­jazd uli­ca­mi Warszawy, poje­cha­ła po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej COVID19. Masa jej jesz­cze nie była zbyt duża, około...

Poczytaj sobie

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z oło­wiem nie ma żar­tów - rapu­je Malik Montana. Ołów może zabi­jać, ale nie cho­dzi tu tyl­ko o kule - wska­zu­ją ucze­ni. Szkodliwość...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przy­jął nowe­li­za­cję pra­wa, któ­ra pod­wyż­sza kary za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych. Najniższa grzyw­na wynie­sie 500 zł. Kara za wywo­że­nie śmie­ci do lasu i ich...