7.5 C
Polska

Krzysztof Skłodowski

Jestem foto­gra­fem, foto­re­por­te­rem. Zapraszam: sklo​dow​ski​.pl

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno, pro­fe­sor pary­skiej Sorbony, zain­spi­ro­wał współ­cze­snych wło­da­rzy miast do świe­że­go spoj­rze­nia na ideę mia­sta 15-​minutowego. Zbyt dłu­go ci z nas, któ­rzy mieszkają…

Słoneczny płot produkuje darmowy prąd

Nie zawsze jest miej­sce na dachu, by umie­ścić na nim pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Czemu więc nie posta­wić foto­wol­ta­iki na grun­cie i nie zro­bić ogro­dze­nia z…

Pompa ciepła schłodzi Ziemię

Pompę cie­pła wyna­lazł i opi­sał w 1855 Peter von Rittinger, austriac­ki samo­uk i wyna­laz­ca, któ­ry opra­co­wał pro­ces odzy­ski­wa­nia soli z kopal­nia­nej solan­ki w Saline…

Amsterdam miasto drzew

Tuż po woj­nie, w 1946 roku, w Amsterdamie rosło zale­d­wie 30 tysię­cy drzew. Dziś, m.in. dzię­ki mądrej poli­ty­ce władz mia­sta jest ich oko­ło miliona.…

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim jeź­dzić, a jeże­li już nim jeź­dzisz, oka­zu­je się, że nikt cię nie lubi…Bo jeź­dzisz tym rowe­rem. Firma VanMoof, zosta­ła zało­żo­na w…

Chwała Ukrainie! Banksy jak przepowiednia

Pamiętacie ukra­iń­ski zna­czek pocz­to­wy, z okrę­tem wojen­nym „Moskwa“, któ­ry dwa dni po uka­za­niu się znacz­ka został zato­pio­ny. Przepowiednia? W pierw­szą rocz­ni­cę napa­ści Federacji Rosyjskiej…

Podwodne rowery

Amsterdam jest stwo­rzo­ny do jaz­dy rowe­rem. Szerokie tra­sy, któ­re bie­gną przez mia­sto, zachę­ca­ją do tego, by prze­siąść się na jed­no­ślad. Co wię­cej, mia­sto ma…

Małe jest piękne

Ten zni­ka­ją­cy punkt w środ­ku zdję­cia to Fiat 500 na uli­cy tak wąskiej, że jed­na oso­ba dotknie lewej i pra­wej ścia­ny roz­kła­da­jąc ręce. 

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odle­gło­ści oko­ło 45 tys. km, zało­ga Apollo 17 wyko­na­ła jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć pla­ne­ty Ziemi, jakie kie­dy­kol­wiek wyko­na­no – Blue…

Zmierz Pan gaz!

Jak zmie­rzyć coś, cze­go nie widać? Polecamy wizy­tę w Muzeum Gazowni Warszawskiej, któ­re dosko­na­le pre­zen­tu­je, czym jesz­cze do nie­daw­na był gaz w pol­skich domach…

Poczytaj sobie

Mikroinstalacje fotowoltaiczne wyprodukowały dwa razy więcej energii

W 2022 roku mikro­in­sta­la­cje wpro­wa­dzi­ły do sie­ci dys­try­bu­cyj­nych pra­wie 5,8 TWh ener­gii, czy­li o 109 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej – podał Urząd Regulacji Energetyki. Mikroinstalacje…

Polski fundusz wspiera platformę handlu metalami wtórnymi

Platforma do mię­dzy­na­ro­do­we­go han­dlu zło­mem i meta­la­mi z recy­klin­gu zdo­by­ła wła­śnie dodat­ko­we finan­so­wa­nie. Wśród inwe­sto­rów jest pol­ski fun­dusz. Światowy rynek han­dlu zło­mem sza­cu­je się obecnie…

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zale­ży od zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich inte­re­sa­riu­szy. W Warszawie odby­wa się Polski…