Krzysztof Skłodowski

Jestem foto­gra­fem, foto­re­por­te­rem. Zapraszam: sklo​dow​ski​.pl

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (spa­ras­sis), strzę­piak, strzę­pu­lec, orysz, orosz, baran, kwo­ka, kozia bro­da. Te wszyst­kie okre­śle­nia doty­czą jed­ne­go grzy­ba. Rośnie od lip­ca do paź­dzier­ni­ka, poje­dyn­czo, u podstawy…

Nasz klimatyczny kryzys

Carl Sagan, ame­ry­kań­ski astro­nom, pisarz (autor ekra­ni­zo­wa­nej powie­ści „Kontakt“), cie­szył się reno­mą i sza­cun­kiem w świe­cie nauki. Miał też zdol­ność przy­cią­ga­nia uwa­gi mediów i…

Oczy ryby, czyli kto wszystko zje

Odpadki, śmie­ci czy padli­nę jedzą psy, ponie­waż ich układ tra­wien­ny potrze­bu­je bak­te­rii gnil­nych. Ludzie nie jedzą śmie­ci, ale szu­ka­ją wśród nich zdat­nych do jedzenia…

Premiera iPhone 15 to wstęp do ekotelefonu

Bez tele­fo­nu nie­wie­le już zro­bi­my. Pomaga nam już dosłow­nie w każ­dej dzie­dzi­nie życia – od pra­cy po odpo­czy­nek, od nauki po roz­ryw­kę. Pierwsze iPhony były…

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym Czeskiej Szwajcarii, nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Jetrzychowice, uwa­gę zwra­ca ska­ła, któ­rej szczyt wień­czy mała drew­nia­na altan­ka. Właścicielem tego tere­nu była rodzi­na Kinský. W…

Neymara wielkie pieniądze z ropy

Pojawiły się nie­spraw­dzo­ne pogło­ski, co otrzy­ma bra­zy­lij­ski pił­karz Neymar Júnior po przej­ściu z fran­cu­skie­go zespo­łu Paris Saint-​Germain do Al-​Hilal w Arabii Saudyjskiej. Oprócz wynagrodzenia…

Energia z wakacji

„Czy umie­cie BYĆ tu i teraz? Tak – być nie tyl­ko cia­łem, ale i duszą. Przeżywać rze­czy­wi­stość świa­do­mie i uważ­nie. Termin „uważ­nej obec­no­ści” (ang…

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza kopar­ka węgla bru­nat­ne­go na świe­cie – Bagger 1473 – w byłej nie­miec­kiej kopal­ni węgla bru­nat­ne­go nie­da­le­ko miej­sco­wo­ści Seftenberg w Brandenburgii. Kopalnia odkryw­ko­wa Tagebau…

Wszystkiego mamy za dużo

W każ­dą pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca w miej­sco­wo­ści Kiermusy, nie­da­le­ko Tykocina, odby­wa się jar­mark sta­ro­ci i ręko­dzie­ła. Sprzedający, na ogół oko­licz­ni miesz­kań­cy Podlasia, przy­wo­żą na…

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rze­ki, wod­ne kana­ły. Tylko na Warmii i Mazurach znaj­dziesz naj­pięk­niej­sze szla­ki kaja­ko­we Polski. Najbardziej zna­ne spły­wy kaja­ko­we rze­ką Krutynią, czy naj­dłuż­szy spływ w…

Poczytaj sobie

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na tere­nach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powsta­nie ogrom­ne osie­dle przy­ja­zne dla miesz­kań­ców. W pla­nach jest aż 12 tys. miesz­kań z…

Niesprzedana żywność z supermarketów trafi do biogazowni

Ograniczenie mar­no­wa­nia żyw­no­ści jest wyzwa­niem. Sieci spo­żyw­cze obni­ża­ją ceny pro­duk­tów z krót­ką datą przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Sieci prze­ka­zu­ją też nie­sprze­da­ną żyw­ność orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicznego.…

Kolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie

Tani bilet kole­jo­wy wpro­wa­dził latem ubie­głe­go roku Deutsche Bahn. Za 9 euro moż­na było podró­żo­wać w mie­sią­cach let­nich regio­nal­ną kole­ją w Niemczech. To był…