Krzysztof Skłodowski

Jestem foto­gra­fem, foto­re­por­te­rem. Zapraszam: sklo​dow​ski​.pl

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, ener­go­osz­częd­ny i samo­wy­star­czal­ny – to idea, któ­rą od daw­na pró­bu­ją reali­zo­wać pro­jek­tan­ci. Czy moż­na żyć w domu off-​grid, bez dostę­pu do sieci…

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliar­dów to dużo, czy za dużo? A może jesz­cze za mało? Liczba lud­no­ści ma zna­cze­nie dla pla­ne­ty. Według sza­cun­ków ONZ, ósmy miliard ludzkość…

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Ipsos. W bada­niu wzię­ło udział 8003 osób w…

Krzyże naszych czasów

Od cza­sów odkry­cia ognia ludzie ceni­li sobie ener­gię. Tym bar­dziej teraz, gdy zaczy­na jej bra­ko­wać. Prof. Szymon Malinowski, fizyk atmos­fe­ry z Uniwersytetu Warszawskiego: „System…

Filary Stworzenia, ikona kosmicznych obserwacji

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA/​ESA/​CSA uchwy­cił buj­ny, bar­dzo szcze­gó­ło­wy kra­jo­braz – kul­to­we Filary Stworzenia, gdzie nowe gwiaz­dy two­rzą się w gęstych obło­kach gazu i…

Pogodowy fotograf roku wybrany

Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Meteorologiczne ogło­si­ło zwy­cięz­cę corocz­ne­go VII kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go, na naj­lep­sze zdję­cie mete­oro­lo­gicz­ne 2022 roku. Tytuł naj­lep­sze­go Pogodowego Fotografa Roku przy­padł foto­gra­fo­wi z…

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierw­sza, popu­lar­na Trwa sezon grzy­bo­wy w pol­skich lasach. Grzyby są smacz­ne, nisko­ka­lo­rycz­ne, ale też cięż­ko­straw­ne. Pewne odmia­ny, jak smar­dze czy tru­fle, bar­dzo cenią smakosze…

Woda zdrowia doda

Około 71 pro­cent powierzch­ni Ziemi jest pokry­te wodą, a ponad 96 proc. tej wody wystę­pu­je w morzach i oce­anach jako woda sło­na. Woda istnieje…

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści sta­ra­li się uwol­nić obraz od naśla­dow­nic­twa natu­ry (mime­sis), kła­dli nacisk na auto­no­micz­ność, wyjąt­ko­wość dzie­ła malar­skie­go. Inwencja arty­sty była waż­niej­sza niż wier­ne naśla­do­wa­nie rzeczywistości.…

Punkt krytyczny

„Kryzys nam się koja­rzy z jakimś bar­dzo trud­nym okre­sem, przez któ­ry trze­ba przejść, coś z nim trze­ba zro­bić. Natomiast ja bym wró­cił do oryginału.…

Poczytaj sobie

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, ener­go­osz­częd­ny i samo­wy­star­czal­ny – to idea, któ­rą od daw­na pró­bu­ją reali­zo­wać pro­jek­tan­ci. Czy moż­na żyć w domu off-​grid, bez dostę­pu do sieci…

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to…

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z tere­nu Polski. Takie będą kon­se­kwen­cje zmian kli­ma­tu. Sosna zwy­czaj­na (pinus sylve­stris) jest…