- reklama -
Strona głównaPoradnikZ programu Czyste Powietrze możesz...

Z programu Czyste Powietrze możesz skorzystać dwa razy

Zmiany w pro­gra­mie Czyste Powietrze w 2023 roku doty­czą mię­dzy inny­mi skła­da­nia wnio­sków. Osoby, któ­re już dosta­ły dota­cję, mogą zło­żyć kolej­ny wniosek. 

Od 3 stycz­nia 2023 roku wpro­wa­dzo­no moż­li­wość zło­że­nia dwóch wnio­sków w pro­gra­mie Czyste Powietrze w przy­pad­ku jed­ne­go budyn­ku. Z tego roz­wią­za­nia powin­ny ucie­szyć się oso­by, któ­re już wymie­ni­ły kop­ciu­cha i wzię­ły na to dofi­nan­so­wa­nie, nato­miast nie wzię­ły dota­cji do ter­mo­mo­der­ni­za­cji. Teraz moż­na zło­żyć kolej­ny wnio­sek – już na inne kosz­ty kwalifikowane. 

Nie wli­cza się do tej licz­by wnio­sków, na pod­sta­wie któ­rych udzie­lo­no i wypła­co­no dofi­nan­so­wa­nie w wer­sjach
Programu obo­wią­zu­ją­cych do 14.05.2020 r.

Jak złożyć drugi wniosek w Czystym Powietrzu

Kolejny wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie w pro­gra­mie Czyste Powietrze musi obej­mo­wać przed­się­wzię­cia inne niż obję­te wcze­śniej­szy­mi dota­cja­mi. Ponadto wcze­śniej dofi­nan­so­wa­ne inwe­sty­cje muszą być już ukoń­czo­ne i rozliczone. 

Z pro­gra­mu Czyste Powietrze moż­na sko­rzy­stać dwa razy, ponie­waż w ten spo­sób rząd chce pro­mo­wać ter­mo­mo­der­ni­za­cję. Nowa odsło­na pro­gra­mu przy­zna­je na ten cel wyż­sze dofinansowanie. 

Dotacja do przed­się­wzię­cia z kom­plek­so­wą ter­mo­mo­der­ni­za­cją może być udzie­lo­na i wypła­co­na na dany budynek/​lokal miesz­kal­ny wyłącz­nie w ramach jed­ne­go wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie. Po zre­ali­zo­wa­niu przed­się­wzię­cia z kom­plek­so­wą ter­mo­mo­der­ni­za­cją i wypła­cie dota­cji w tym zakre­sie, nie ma moż­li­wo­ści skła­da­nia kolej­ne­go wniosku.

Czytaj tak­że: Zielona wizja dla kli­ma­tu i mieszkańców

Teraz na ocie­ple­nie domu, w któ­rym już wymie­nio­no kop­ciu­cha, pod­sta­wo­wa dota­cja wyno­si do 13 tys. zł. Natomiast w przy­pad­ku kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji dofi­nan­so­wa­nie wzra­sta do 33 tys. zł. Warunkiem przy kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji jest prze­pro­wa­dze­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go, na któ­ry dosta­je się 1200 zł. Potem inwe­sty­cja musi uwzględ­niać reko­men­da­cje z audy­tu i zapew­niać odpo­wied­nią reduk­cję zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię przez dom. Podstawowy poziom dofi­nan­so­wa­nia 40 proc. przy­słu­gu­je oso­bom, któ­rych rocz­ny dochód nie prze­kra­cza 135 tys. zł.

Wyższe dotacje do termomodernizacji

Osoby uboż­sze, któ­re już wymie­ni­ły kop­ciu­cha, a teraz chcą prze­pro­wa­dzić ter­mo­mo­der­ni­za­cję, dosta­ną jesz­cze wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie. Przy mie­sięcz­nym docho­dzie na oso­bę 1894 zł, albo 2651 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym, dota­cja pokry­wa 70 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Można dostać mak­sy­mal­nie 25 tys. zł na ocie­ple­nie domu albo 48 tys. przy kom­plek­so­wej termomodernizacji.

Dotacja może tez pokryć 100 proc. kosz­tów przy docho­dzie na jed­ną oso­bę 1090 zł mie­sięcz­nie albo 1526 w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Wówczas na ocie­ple­nie domu, w któ­rym już nie ma kop­ciu­cha, dofi­nan­so­wa­nie wyno­si 40 tys. zł albo 70 tys. zł przy kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji. Do kosz­tów nie wli­cza się VAT‑u.

Niższe docho­dy trze­ba udo­wod­nić zaświad­cze­niem z gmi­ny. Takie oso­by mogą też sko­rzy­stać z pre­fi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji. Zaliczka, wyso­ko­ści poło­wy dota­cji, wpły­wa na kon­to wyko­naw­cy, z któ­rym bene­fi­cjent pod­pi­sał umowę. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Dwie wieże

Są na tym...

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...