1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dofinansowanie i dotacja na oczko wodne – Aktualne dopłaty do oczek wodnych

Przeczytaj rów­nież o:

Ostatnia szansa na dotacje do zbierania deszczówki

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do…

Dodatkowe dotacje na inwestycje ekologiczne

Na oczko wod­ne i zago­spo­da­ro­wa­nie desz­czów­ki moż­na dostać nie tyl­ko dofi­nan­so­wa­nie z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Moja Woda. Warszawiacy mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie do…

Jak na oczko wodne dostać dofinansowanie. Przewodnik

Program Moja Woda, któ­ry rusza od 22 mar­ca 2021 roku, pro­mu­je zatrzy­ma­nie wód desz­czo­wych i roz­to­po­wych. Można zain­we­sto­wać we wła­sne oczko wod­ne, zie­lo­ny dach,…

Dotacje do fotowoltaiki, do oczka wodnego, do zakupu auta. Warto się spieszyć?

Nie ma co zwle­kać z wnio­skiem o dota­cje do domo­wej fotowoltaiki. 
Czytaj tak­że

Lato nad wodą

Pierwszy wyjazd nad jezio­ra już za nami. Janek zamo­czył nogi w Plusznem. Ja się tro­chę bałam pły­wać, bo coś w wodzie „pogry­zło“ Wojtka. Pogryzienie wyglądało…

Wodorowy kocioł ogrzeje domy?

Niderlandzka fir­ma z bran­ży grzew­czej skon­stru­owa­ła i cer­ty­fi­ko­wa­ła kocioł kon­den­sa­cyj­ny przy­sto­so­wa­ny do spa­la­nia 100 proc. wodo­ru. Czy znaj­dzie na nie­go chęt­nych? BDR Thermea Group z…

Więcej polskich firm ujawnia swój wpływ na klimat

Polskie spół­ki, w tym naj­więk­sze gru­py ener­ge­tycz­ne, po raz pierw­szy udo­stęp­ni­ły swo­je dane śro­do­wi­sko­we w odpo­wie­dzi na proś­by inwe­sto­rów. Zrobiła to poło­wa z popro­szo­nych o…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -