20.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dofinansowanie i dotacja na oczko wodne – Aktualne dopłaty do oczek wodnych

Przeczytaj rów­nież o:

Ostatnia szansa na dotacje do zbierania deszczówki

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do…

Dodatkowe dotacje na inwestycje ekologiczne

Na oczko wod­ne i zago­spo­da­ro­wa­nie desz­czów­ki moż­na dostać nie tyl­ko dofi­nan­so­wa­nie z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Moja Woda. Warszawiacy mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie do…

Jak na oczko wodne dostać dofinansowanie. Przewodnik

Program Moja Woda, któ­ry rusza od 22 mar­ca 2021 roku, pro­mu­je zatrzy­ma­nie wód desz­czo­wych i roz­to­po­wych. Można zain­we­sto­wać we wła­sne oczko wod­ne, zie­lo­ny dach,…

Dotacje do fotowoltaiki, do oczka wodnego, do zakupu auta. Warto się spieszyć?

Nie ma co zwle­kać z wnio­skiem o dota­cje do domo­wej fotowoltaiki. 
Czytaj tak­że

Jakie trasy rowerowe oferują polskie miasta

Rowery już daw­no prze­sta­ły być trak­to­wa­nie jedy­nie jako sport rekre­acyj­ny, a tra­sy rowe­ro­we w mia­stach i poza mini zysku­ją na popu­lar­no­ści. Wpływ na rowerową…

Kurczak na horyzoncie zdarzeń

Pamiętam, pod koniec lat 90. każ­dy foto­graf wie­dział już o ist­nie­niu cyfro­wych apa­ra­tów. Powiedzmy, że każ­dy marzył o cyfrów­ce, ale nikt z nas, fotografów…

Greta, ekonomiści i loża szyderców

W prze­mó­wie­niu Grety Thunberg na forum ONZ oprócz ogrom­nych emo­cji były cel­ne uwagi
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -