- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dofinansowanie i dotacja na oczko wodne - Aktualne dopłaty do oczek wodnych

Przeczytaj rów­nież o:

Ostatnia szansa na dotacje do zbierania deszczówki

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do...

Dodatkowe dotacje na inwestycje ekologiczne

Na oczko wod­ne i zago­spo­da­ro­wa­nie desz­czów­ki moż­na dostać nie tyl­ko dofi­nan­so­wa­nie z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Moja Woda. Warszawiacy mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie do...

Jak na oczko wodne dostać dofinansowanie. Przewodnik

Program Moja Woda, któ­ry rusza od 22 mar­ca 2021 roku, pro­mu­je zatrzy­ma­nie wód desz­czo­wych i roz­to­po­wych. Można zain­we­sto­wać we wła­sne oczko wod­ne, zie­lo­ny dach,...

Dotacje do fotowoltaiki, do oczka wodnego, do zakupu auta. Warto się spieszyć?

Nie ma co zwle­kać z wnio­skiem o dota­cje do domo­wej fotowoltaiki. 
Czytaj tak­że

Sekret długowieczności Hiszpanów

Dużo piją, palą jak smo­ki, jedzą póź­no i do tego obfi­te kolacje....to dla­cze­go Hiszpania jest w ści­słej czo­łów­ce kra­jów o naj­wyż­szych śred­niej dłu­go­ści życia na świecie?

Wiosna Lato Jesień

Koniec wio­sny jest począt­kiem lata, koniec lata jest począt­kiem jesie­ni, koniec waka­cji jest począt­kiem... Jesteśmy więź­nia­mi kra­jo­bra­zów. Pięknych zdjęć, pięk­nych krajobrazów. 

Dzień na składanie klimatycznych zobowiązań

Każdy dzień jest dobry na to, by ogło­sić stra­te­gię neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej, plan ogra­ni­cze­nia emi­sji dwu­tlen­ku węgla czy przej­ścia na odna­wial­ne źró­dła ener­gii. We wrześniu...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -