- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dofinansowanie i dotacja na oczko wodne - Aktualne dopłaty do oczek wodnych

Przeczytaj rów­nież o:

Ostatnia szan­sa na dota­cje do zbie­ra­nia deszczówki

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do...

Dodatkowe dota­cje na inwe­sty­cje ekologiczne

Na oczko wod­ne i zago­spo­da­ro­wa­nie desz­czów­ki moż­na dostać nie tyl­ko dofi­nan­so­wa­nie z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Moja Woda. Warszawiacy mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie do...

Jak na oczko wod­ne dostać dofi­nan­so­wa­nie. Przewodnik

Program Moja Woda, któ­ry rusza od 22 mar­ca 2021 roku, pro­mu­je zatrzy­ma­nie wód desz­czo­wych i roz­to­po­wych. Można zain­we­sto­wać we wła­sne oczko wod­ne, zie­lo­ny dach,...

Dotacje do foto­wol­ta­iki, do oczka wod­ne­go, do zaku­pu auta. Warto się spieszyć?

Nie ma co zwle­kać z wnio­skiem o dota­cje do domo­wej fotowoltaiki. 
Czytaj tak­że

Polacy prze­sa­dza­ją z ogrze­wa­niem. Nasze błę­dy wpły­wa­ją na klimat

Ogrzewanie gazem, węglem, prą­dem czy z sie­ci miej­skiej kosz­tu­je coraz wię­cej. Tymczasem oka­zu­je się, że nie­jed­no­krot­nie popeł­nia­my pro­ste błę­dy. Obniżenie tem­pe­ra­tu­ry w miesz­ka­niu o...

„W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk”. TAURON przestrzega

Jak bro­nić się przed phi­shin­giem – poka­zu­je w nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej Grupa TAURON. Głównym tema­tem akcji infor­ma­cyj­nej są zagro­że­nia, jakie nio­są ze sobą tzw....

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500 lat, co naj­mniej, sosna relik­to­wa, sym­bol Pienin, któ­ry zna­ny był naszym bab­ciom. Symbol tego co nie­uchron­ne i nieprzemijalne. 
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -