- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dofinansowanie i dotacja na oczko wodne – Aktualne dopłaty do oczek wodnych

Przeczytaj rów­nież o:

Ostatnia szansa na dotacje do zbierania deszczówki

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do…

Dodatkowe dotacje na inwestycje ekologiczne

Na oczko wod­ne i zago­spo­da­ro­wa­nie desz­czów­ki moż­na dostać nie tyl­ko dofi­nan­so­wa­nie z ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Moja Woda. Warszawiacy mogą skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie do…

Jak na oczko wodne dostać dofinansowanie. Przewodnik

Program Moja Woda, któ­ry rusza od 22 mar­ca 2021 roku, pro­mu­je zatrzy­ma­nie wód desz­czo­wych i roz­to­po­wych. Można zain­we­sto­wać we wła­sne oczko wod­ne, zie­lo­ny dach,…

Dotacje do fotowoltaiki, do oczka wodnego, do zakupu auta. Warto się spieszyć?

Nie ma co zwle­kać z wnio­skiem o dota­cje do domo­wej fotowoltaiki. 
Czytaj tak­że

Zrób z nami Zielony Zwrot. TAURON publikuje specjalny e‑book

Ponad 60 pro­cent miesz­kań­ców domów wska­zu­je eko­lo­gię, jako powód wymia­ny źró­dła cie­pła, a co trze­ci bada­ny dekla­ru­je, że dofi­nan­so­wa­nie prze­ko­na­ło­by go do wymia­ny ogrzewania…

Sprytni i bogaci mają to w nosie

Gdy wokół wszy­scy narze­ka­ją na dwu­tle­nek węgla, z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią spraw­dzam co roku, ile kasy zgar­nia Arcelor Mittal z han­dlu tym gazem. No więc w…

Skandynawska sieć zmienia tekstylia

Rezygnacji z mate­ria­łów, któ­re nie są przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska zata­cza coraz szer­sze krę­gi. Niedawno Lidl infor­mo­wał, że do koń­ca przy­szłe­go roku chce pozy­ski­wać tylko…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -