- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dofinansowanie do pompy ciepła - aktualne dotacje i dopłaty

Przeczytaj rów­nież o:

Jak zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2022 r. Przewodnik

Ruszyły dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. W 2022 roku moż­na dostać dopła­ty w ramach pro­gra­mu Moje Ciepło, Czyste Powietrze, w pro­gra­mach gminnych...

Kolejny bank wpro­wa­dza w 2022 r. kre­dyt z dota­cją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na...

Moje Ciepło 2022. Dofinansowanie do pom­py cie­pła zale­ży od domu

Dofinansowanie do pomp cie­pła w nowych domach ruszy na wio­snę 2022 r. Moje Ciepło - tak nazy­wa się pro­gram, z któ­re­go będzie moż­na wziąć...

Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2022 roku

Z pro­gra­mów ogól­no­kra­jo­wych i lokal­nych moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki. Do inwe­sty­cji w pane­le sło­necz­ne wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych dosta­ną stan­dar­do­wo 5...

Wkrótce dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w nowym domu

Znamy już pierw­sze szcze­gó­ły pro­gra­mu Moje Ciepło. To w ramach tego pro­gra­mu wspie­ra­nym ogrze­wa­niem ma być pom­pa cie­pła. Dofinansowanie w 2021 r. może się...

Kredyt anty­smo­go­wy z dota­cją w kolej­nym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz...

Agroenergia 2021 r. Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp ciepła

Na dru­gą odsło­nę pro­gra­mu Agroenergia trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać. Wreszcie 1 paź­dzier­ni­ka 2021 r. rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła, fotowoltaiki...

Złóż wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 r.

Dotacje do pom­py cie­pła w nowym domu i pod­czas wymia­ny ogrze­wa­nia w sta­rych budyn­kach mają zachę­cić miesz­kań­ców sto­li­cy do korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii i...
Czytaj tak­że

Przycinam drze­wa i koszę traw­nik. Ogrodowy coming out

Od pew­ne­go cza­su, nawet jak mam ocho­tę poka­zać coś z wła­sne­go ogro­du na Facebooku, i już, już mam wrzu­cić fot­kę na swój pro­fil, w...

Główne grze­chy pro­du­cen­tów ubrań

Fast fashion czy­li szyb­ka moda ma coraz więk­szy wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Kilka kolek­cji rocz­nie, kiep­skie mate­ria­ły, nie­bez­piecz­ne che­mi­ka­lia - to nam chce sprzedać...

Bocian bia­ły jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej, żywo, dzieci!Kto bocia­na w lot wyścignie,Temu kasza nie ostygnie.Maria Konopnicka "Bocian" Młode bocia­ny bia­łe (Ciconia Ciconia) są sza­re, ich dzio­by sta­ją się...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -