- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dotacje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie,...

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób najuboższych,...

Fotowoltaika w bloku się opłaci? Dofinansowanie ruszy w 2022 r.

Fotowoltaika w blo­ku to nadal rzad­ki widok w pol­skich mia­stach i mia­stecz­kach. Zmienić to może grant OZE, któ­ry pla­nu­je rząd. Unijne dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki...

Jakie kredyty na pompę ciepła dają banki

Coraz wię­cej osób chce ogrze­wać domy pom­pa­mi cie­pła. Wymiana pie­ca na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie wią­że się ze spo­ry­mi wydat­ka­mi. Kredyty w ban­kach to nie­rzad­ko jedyna...

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.

Posadź drzewa. Dopłaty zachęcą polskich rolników do zalesiania?

Unijne dota­cje na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych pocho­dzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku po raz pierw­szy rol­ni­cy mogą ubie­gać się...

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 r. Przewodnik

Ruszyły dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. W 2022 roku moż­na dostać dopła­ty w ramach pro­gra­mu Moje Ciepło, Czyste Powietrze, w pro­gra­mach gminnych...

Kolejny bank wprowadza w 2022 r. kredyt z dotacją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na...
Czytaj tak­że

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespo­łu pała­co­we­go, Joanna Bujarska-​Ciszek i Piotr Ciszek, od 24 lat, codzien­nie, pod­no­szą z gru­zów pałac i oko­licz­ne tere­ny. Ktoś kie­dyś powie­dział, że nie...

Francja za zakazem lotów na krótkich trasach

Francja może zawie­sić cześć połą­czeń lot­ni­czych. Chodzi o loty na krót­kich tra­sach. Zgromadzenie Narodowe po dłu­giej i burz­li­wiej deba­cie zde­cy­do­wa­ło 10 kwiet­nia o konieczności...

Zwierzęta są śmieszne!

Nagroda Comedy Wildlife Photo Awards zosta­ła ufun­do­wa­na w 2015 roku przez dwój­kę pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów Paula Joynsona-​Hicksa MBE i Toma Sullama, któ­rzy chcie­li stwo­rzyć konkurs...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -