20.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dotacje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na…

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogro­da­mi już nie mogą się docze­kać uru­cho­mie­nia pro­gra­mu, z któ­re­go będą mogli wziąć dofi­nan­so­wa­nie do oczka wod­ne­go i innych zbior­ni­ków na…

Rusza Mój Prąd 5.0. Dla kogo jest dofinansowanie?

Rusza nowa edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd. Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2023 r. będzie przy­słu­gi­wa­ło tyl­ko przy roz­li­cze­niu ener­gii na zasa­dach net-​billingu. Wysokość dota­cji i…

Ruszą ekoschematy. W 2023 r. stawki dopłat będą wysokie

Od poło­wy mar­ca rol­ni­cy będą mogli sta­rać się o nowe dopła­ty do hek­ta­ra zie­mi – eko­sche­ma­ty. Stawki w 2023 r. pozwa­la­ją uzy­skać wyso­kie, dodatkowe…

Darmowy prąd w bloku dla prosumentów lokatorskich

Od lute­go 2023 r. ruszył nowy pro­gram dofi­nan­so­wy­wa­nia do foto­wol­ta­iki na blo­kach, kamie­ni­cach i innych domach wie­lo­ro­dzin­nych czy­li Grant OZE. To ozna­cza, że można…

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubie­głym roku pro­gram Moje Ciepło przy­zna­je dota­cje na insta­la­cje pom­py cie­pła w nowym domu. Wnioski skła­da­ne w 2023 roku obo­wią­zu­ją już wyższe…

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku moż­na uzy­skać wyż­sze dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, w tym na gazo­we kotły kon­den­sa­cyj­ne. Dofinansowanie w pro­gra­mie Czyste Powietrze na takie inwestycje…

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie,…
Czytaj tak­że

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno, pro­fe­sor pary­skiej Sorbony, zain­spi­ro­wał współ­cze­snych wło­da­rzy miast do świe­że­go spoj­rze­nia na ideę mia­sta 15-​minutowego. Zbyt dłu­go ci z nas, któ­rzy mieszkają…

Firmy przechodzą na zieloną energię

Na pol­skim ryn­ku zawar­to wła­śnie jeden z naj­więk­szych dłu­go­ter­mi­no­wych kon­trak­tów cPPA na zakup ener­gii z far­my foto­wol­ta­icz­nej. Firmy chęt­nie korzy­sta­ją też z goto­wych ofert…

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli,Wiatry z pół­no­cy wstają,Jeziora się ścinają,Żurawie, czu­jąc zimę, precz lecieli.Nam nie lza, jed­no patrzać też swej rzeczy:Niechaj drew…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -