- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dotacje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Dotacje przy­zna­je Tauron. We wrze­śniu inna ener­ge­tycz­na fir­ma ruszy­ła z pro­gra­mem dotacji…

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec wrze­śnia rusza pro­gram Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki sko­rzy­sta­nia z tego pro­gra­mu w porów­na­niu z ubie­głym rokiem są lep­sze. Przede wszyst­kim wpro­wa­dzo­no w…

Jak złożyć w programie Moja Woda wniosek

Ruszyła trze­cia edy­cja pro­gra­mu Moja Woda. Wnioski skła­da­my do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Wnioski wypeł­nia się przez inter­net. Nabór wnio­sków w…

Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła z dofinansowaniem

Dlaczego w pro­gra­mie Czyste Powietrze nie ma dofi­nan­so­wa­nia na wymia­nę pie­ca gazo­we­go? Minister Anna Moskwa w odpo­wie­dzi na inter­pe­la­cję posel­ską wska­za­ła, że po takie…

Dotacje do rowerów elektrycznych? Nie z rządowego programu

Dopłaty do rowe­rów elek­trycz­nych wyso­ko­ści 2,5 tys. zł przy­zna­je co roku Gdynia. Nie ma jed­nak ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu, z któ­re­go moż­na by wziąć dota­cje do…

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na…

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogro­da­mi już nie mogą się docze­kać uru­cho­mie­nia pro­gra­mu, z któ­re­go będą mogli wziąć dofi­nan­so­wa­nie do oczka wod­ne­go i innych zbior­ni­ków na…

Rusza Mój Prąd 5.0. Dla kogo jest dofinansowanie?

Rusza nowa edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd. Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2023 r. będzie przy­słu­gi­wa­ło tyl­ko przy roz­li­cze­niu ener­gii na zasa­dach net-​billingu. Wysokość dota­cji i…
Czytaj tak­że

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogniwach…

Perowskity się przydały. Jest pierwsza instalacja

Po raz pierw­szy perow­ski­ty wyko­rzy­sta­no komer­cyj­nie w Polsce. Lamele czy­li łama­cze świa­tła z ogni­wa­mi perow­ski­to­wy­mi zasto­so­wa­no w Lublinie. Chronią budy­nek przed prze­grza­niem i wychłodzeniem,…

Lista 100 najbardziej wpływowych osób na świecie

Obserwuję listę TIME100 od 1999 roku, czy­li od jej pierw­szej publi­ka­cji w maga­zy­nie, zawsze zada­jąc sobie jed­no pyta­nie: ile osób znam? Dorobek ilu z…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -