-1 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dotacje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubie­głym roku pro­gram Moje Ciepło przy­zna­je dota­cje na insta­la­cje pom­py cie­pła w nowym domu. Wnioski skła­da­ne w 2023 roku obo­wią­zu­ją już wyższe…

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku moż­na uzy­skać wyż­sze dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, w tym na gazo­we kotły kon­den­sa­cyj­ne. Dofinansowanie w pro­gra­mie Czyste Powietrze na takie inwestycje…

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie,…

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób najuboższych,…

Fotowoltaika w bloku się opłaci? Dofinansowanie ruszy w 2022 r.

Fotowoltaika w blo­ku to nadal rzad­ki widok w pol­skich mia­stach i mia­stecz­kach. Zmienić to może grant OZE, któ­ry pla­nu­je rząd. Unijne dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki…

Jakie kredyty na pompę ciepła dają banki

Coraz wię­cej osób chce ogrze­wać domy pom­pa­mi cie­pła. Wymiana pie­ca na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie wią­że się ze spo­ry­mi wydat­ka­mi. Kredyty w ban­kach to nie­rzad­ko jedyna…

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.

Posadź drzewa. Dopłaty zachęcą polskich rolników do zalesiania?

Unijne dota­cje na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych pocho­dzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku po raz pierw­szy rol­ni­cy mogą ubie­gać się…
Czytaj tak­że

Najsurowsza zima od lat

Statystyki poka­zu­ją, że tego­rocz­na zima była znacz­nie surow­sza od poprzed­niej. W dodat­ku dużo sie­dzie­li­śmy w domach i się grza­li­śmy. Wielu z nas odczu­wa to…

Statek na słońce pokonał Atlantyk

Bezzałogowy sta­tek Mahi Two jako pierw­szy prze­pły­nął Ocean Atlantycki, korzy­sta­jąc wyłącz­nie z ener­gii sło­necz­nej. Autonomiczna łódź-​robot opu­ści­ła wybrze­że Hiszpanii we wrze­śniu 2021 r. Sześć miesięcy…

Unijne prawo o klimacie w pięciu punktach

Unia Europejska zobo­wią­za­ła się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 r. Ten cel sta­nie się praw­nie wią­żą­cy, jeśli Parlament Europejski i Rada UE osiągną…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -