- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Dotacje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Posadź drze­wa. Dopłaty zachę­cą pol­skich rol­ni­ków do zalesiania?

Unijne dota­cje na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych pocho­dzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku po raz pierw­szy rol­ni­cy mogą ubie­gać się...

Jak zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2022 r. Przewodnik

Ruszyły dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. W 2022 roku moż­na dostać dopła­ty w ramach pro­gra­mu Moje Ciepło, Czyste Powietrze, w pro­gra­mach gminnych...

Kolejny bank wpro­wa­dza w 2022 r. kre­dyt z dota­cją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na...

Zalesianie w cenie. Dofinansowanie w 2022 roku na lasy i zadrzewienia

Na sadze­nie lasów i ich pie­lę­gna­cję moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mów wspar­cia rol­nic­twa. To ma zachę­cić do two­rze­nia tere­nów leśnych. Lasy pochła­nia­ją dwu­tle­nek węgla...

Dofinansowanie na otwar­cie fir­my w 2022 roku na wsi

Dofinansowanie na zało­że­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2022 roku wyno­si w przy­pad­ku jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści 150 tys. zł. Turystyka, usłu­gi, a może ręko­dzie­ło, warsz­tat czy sklep...

Wysokie dota­cje na maga­zy­ny ener­gii do fotowoltaiki

Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii ruszy 15 kwiet­nia 2022 r. w nowej edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd. Na maga­zy­ny ener­gii do foto­wol­ta­iki będzie moż­na uzy­skać maksymalnie...

Rolnicy dosta­ną więk­sze dota­cje do łąk i ochro­ny ptaków

W tym roku ruszą w ramach rol­ni­czych dopłat nowe pakie­ty kli­ma­tycz­no-śro­do­wi­sko­we. Wejdą nowe dopła­ty do łąk i dofi­nan­so­wa­nie do pod­to­pień. Rozszerzono też płat­no­ści dotyczące...

Fotowoltaika w PIT za 2021 r: przy­kład rozliczenia

Wyjaśniamy krok po kro­ku, jak foto­wol­ta­ikę odli­czyć od podat­ku. Przykładowo, od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia moż­na odli­czyć jako mał­żeń­stwo aż 106 tys. zł. Ulga przy­słu­gu­je wszystkim...
Czytaj tak­że

Zielona ener­gia wyprze­dzi­ła atom

Po raz pierw­szy odna­wial­ne źró­dła ener­gii w Europie dostar­czy­ły w ubie­głym roku wię­cej prą­du niż elek­trow­nie jądro­we - poda­je BP. Produkcja ener­gii w 2021...

Zachód słoń­ca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w luster­ku mru­gnę­ło na poże­gna­nie Słońce.

Rachunek za gaz zapła­cisz za rok Orlenowi

PKN Orlen dostał zgo­dę od urzę­du anty­mo­no­po­lo­we­go na prze­je­cie PGNiG - naj­więk­sze­go dostaw­cy gazu do pol­skich domów. Do fina­li­za­cji połą­cze­nia może dojść pod koniec...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -