- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Świat

Przeczytaj rów­nież o:

Największa na świecie farma słoneczna rusza przed COP28

Al Dhafra – naj­więk­sza na świe­cie elek­trow­nia sło­necz­na poło­żo­na w jed­nym miej­scu – ma moc 2 GW. Uroczysta inau­gu­ra­cja pra­cy tej elek­trow­ni mia­ła miejsce…

Euklides zbada ciemną materię i ciemną energię

Euclid to sze­ro­ko­kąt­ny tele­skop kosmicz­ny wypo­sa­żo­ny w 600-​megapikselową kame­rę do reje­stra­cji świa­tła widzial­ne­go, spek­tro­metr bli­skiej pod­czer­wie­ni i foto­metr do okre­śla­nia prze­su­nię­cia ku czer­wie­ni wykrytych…

Co ma atom do klimatu? Apel do Europejskiego Forum Energii Jądrowej

Komisja Europejska orga­ni­zu­je w Bratysławie 16. Europejskie Forum Energii Jądrowej (ENEF). Do uczest­ni­ków tego forum 12 orga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nych wysto­so­wa­ło apel. Twierdzą, że inwe­sto­wa­nie w…

Prada ubiera się w zieloną energię

Spółka Lightsource bp, nale­żą­ca do bry­tyj­skie­go kon­cer­nu pali­wo­we­go, pod­pi­sa­ła zbio­ro­wy kon­trakt na wir­tu­al­ną sprze­daż zie­lo­nej ener­gii (CVPPA) z 12 fir­ma­mi z bran­ży modowej. …

Światowy ranking miast przyjaznych dla klimatu i środowiska

Miasta Skandynawii zaję­ły pierw­sze miej­sca w ran­kin­gu Global Destination Sustanaibility, któ­ry oce­nia zrów­no­wa­żo­ny roz­wój tury­stycz­nych miej­sco­wo­ści. Na liście jest też Kraków i Gdańsk, ale…

Cable pooling w Hiszpanii. Iberdrola łączy słońce i wiatr

Iberdrola koń­czy budo­wę pierw­szej w Hiszpanii hybry­do­wej elek­trow­ni w for­mu­le cable pooling. Instalacja foto­wol­ta­icz­na o mocy 74 MW uzu­peł­ni kom­pleks elek­trow­ni wia­tro­wych BaCa o mocy 69 MW. Instalacja powstała…

iPhone 12 promieniuje. Czy jest się czego obawiać?

Francuska agen­cja rzą­do­wa naka­za­ła Apple zaprze­sta­nia sprze­da­ży iPhone’a 12 na tere­nie Francji. Stwierdziła, że emi­tu­je pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne na pozio­mie wyż­szym niż stan­dar­dy Unii Europejskiej. Nie…

Kolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie

Tani bilet kole­jo­wy wpro­wa­dził latem ubie­głe­go roku Deutsche Bahn. Za 9 euro moż­na było podró­żo­wać w mie­sią­cach let­nich regio­nal­ną kole­ją w Niemczech. To był…
Czytaj tak­że

Kolejny bank wprowadza w 2022 r. kredyt z dotacją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na…

Widok z okna

Kupujemy domy z pięk­nym wido­kiem za oknem, takie wybie­ra­my, hote­le i waka­cyj­ne dacze – z pięk­nym wido­kiem za oknem. Tymczasem widok za oknem nie…

Nowy Świat (polski)

Łączna dłu­gość kana­łu to oko­ło 1300 metrów (sama ślu­za ma dłu­gość 269 m i sze­ro­kość 25m), sze­ro­kość w naj­szer­szym miej­scu to 120 metrów i…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -