- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Świat

Przeczytaj rów­nież o:

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W ponie­dzia­łek w nocy 26.09.2022, ciśnie­nie w jed­nej z rur pod­mor­skie­go gazo­cią­gu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spa­dło z 105 do 7...

Od skały do drogi. Tak ma działać nowa kopalnia litu

Kopalnia litu w Kanadzie dostar­czy surow­ców do pro­duk­cji bate­rii w ame­ry­kań­skich samo­cho­dach elek­trycz­nych, na czym sko­rzy­stać może Volkswagen, Mercedes-​Benz. W cią­gu 10 lat litu...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogniwach...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, nale­żą­ca do pol­skie­go przed­się­bior­stwa TF Kable Group, otrzy­mał finan­so­wa­nie na budo­wę nowo­cze­snej fabry­ki kabli pod­mor­skich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powsta­je w Cambois, niedaleko...

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczyna korzystać ze Słońca

Fotowoltaika w Hiszpanii dopie­ro zaczy­na się roz­wi­jać. W.Andaluzji cie­pła woda użyt­ko­wa natu­ral­nie ogrze­wa się na dachach domów. 

Lista 100 najbardziej wpływowych osób na świecie

Obserwuję listę TIME100 od 1999 roku, czy­li od jej pierw­szej publi­ka­cji w maga­zy­nie, zawsze zada­jąc sobie jed­no pyta­nie: ile osób znam? Dorobek ilu z...

Macron obiecuje wielką ekologiczną Francję

Zwycięstwo Emmanuela Macrona w wybo­rach pre­zy­denc­kich to dla eko­lo­gów i zie­lo­nych par­tii w Europie dobra wia­do­mość. Już po ogło­sze­niu wyni­ków wybo­rów Macron zapo­wie­dział, że...

Francuzom może nie starczyć własnej energii elektrycznej

Niskie tem­pe­ra­tu­ry spra­wia­ją, że fran­cu­ski ope­ra­tor sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej wysłał alert do miesz­kań­ców. Zachęca do oszczę­dza­nia ener­gii i zro­bie­nia w week­end pra­nia. Wszystko przez to,...
Czytaj tak­że

Pilot do telewizora pobierze energię ze słońca

Co jesz­cze moż­na zasi­lać ener­gią sło­necz­ną? Na przy­kład pilo­ty do urzą­dzeń RTV. Wybrane mode­le tele­wi­zo­rów Samsung będą w tym roku wypo­sa­żo­ne w pilota...

TAURON odpowiada na 100 pytań o fotowoltaikę

Odpowiedzi na 100 naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań o foto­wol­ta­ikę zna­la­zły się w naj­now­szym porad­ni­ku, któ­ry TAURON przy­go­to­wał dla swo­ich klien­tów. Poradnik został przy­go­to­wa­ny z myślą...

Dwutlenek węgla podaruj w prezencie

Szwajcarski start-​up ClimeWorks pro­wa­dzi ogrom­ny pro­jekt Orca, któ­re­go celem jest wychwy­ty­wa­nie CO2. Buduje na Islandii potęż­ną maszy­nę, któ­ra bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry wychwy­ci dwu­tle­nek węgla,...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -