- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Świat

Przeczytaj rów­nież o:

Polska spół­ka budu­je fabry­kę pod­mor­skich kabli w Anglii

JDR, nale­żą­ca do pol­skie­go przed­się­bior­stwa TF Kable Group, otrzy­mał finan­so­wa­nie na budo­wę nowo­cze­snej fabry­ki kabli pod­mor­skich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powsta­je w Cambois, niedaleko...

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczy­na korzy­stać ze Słońca

Fotowoltaika w Hiszpanii dopie­ro zaczy­na się roz­wi­jać. W.Andaluzji cie­pła woda użyt­ko­wa natu­ral­nie ogrze­wa się na dachach domów. 

Lista 100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób na świecie

Obserwuję listę TIME100 od 1999 roku, czy­li od jej pierw­szej publi­ka­cji w maga­zy­nie, zawsze zada­jąc sobie jed­no pyta­nie: ile osób znam? Dorobek ilu z...

Macron obie­cu­je wiel­ką eko­lo­gicz­ną Francję

Zwycięstwo Emmanuela Macrona w wybo­rach pre­zy­denc­kich to dla eko­lo­gów i zie­lo­nych par­tii w Europie dobra wia­do­mość. Już po ogło­sze­niu wyni­ków wybo­rów Macron zapo­wie­dział, że...

Francuzom może nie star­czyć wła­snej ener­gii elektrycznej

Niskie tem­pe­ra­tu­ry spra­wia­ją, że fran­cu­ski ope­ra­tor sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej wysłał alert do miesz­kań­ców. Zachęca do oszczę­dza­nia ener­gii i zro­bie­nia w week­end pra­nia. Wszystko przez to,...

Ukraińskie elek­trow­nie ato­mo­we: gdzie są i jak pracują?

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) na bie­żą­co dosta­je infor­ma­cje, jak pra­cu­ją ukra­iń­skie elek­trow­nie ato­mo­we. Poziomy pro­mie­nio­wa­nia we wszyst­kich elek­trow­niach Ukrainy są w nor­mal­nym zakre­sie. Dyrektor...

Wojna i kry­zys kli­ma­tycz­ny ude­rzą nas po kie­sze­ni. Co zdrożeje?

Wojna, któ­ra trwa za wschod­nią gra­ni­cą Polski, powo­du­je ogrom­ne zmia­ny na glo­bal­nych ryn­kach. Rosja jest dużym dostaw­cą nie tyl­ko gazu i ropy, ale także...

Czas zakrę­cić kurek z rosyj­ską ropą i szyb­ciej prze­siąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą - uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy...
Czytaj tak­że

Czy te oczy mogą kłamać?

Wiele osób narze­ka na pie­cze­nie i łza­wie­nie oczu z powo­du wyso­kie­go zanie­czysz­cze­nia pyła­mi - powie­dział jeden lekarz mojej sio­strze. A może wyto­czyć z tego...

Francja za zaka­zem lotów na krót­kich trasach

Francja może zawie­sić cześć połą­czeń lot­ni­czych. Chodzi o loty na krót­kich tra­sach. Zgromadzenie Narodowe po dłu­giej i burz­li­wiej deba­cie zde­cy­do­wa­ło 10 kwiet­nia o konieczności...

Obsługa klien­ta PGE dosta­nie nowy system

PGE Dystrybucja zawar­ła umo­wę na wyko­na­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go CRM i bilin­gu. To ma przy­go­to­wać biu­ro obsłu­gi klien­ta PGE na świad­cze­nie ela­stycz­nych usług. System informatyczny...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -