1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Świat

Przeczytaj rów­nież o:

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odle­gło­ści oko­ło 45 tys. km, zało­ga Apollo 17 wyko­na­ła jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć pla­ne­ty Ziemi, jakie kie­dy­kol­wiek wyko­na­no – Blue…

Recykling baterii samochodowych do 95 procent

Zasypią nas milio­ny on zuży­tych bate­rii od samo­cho­dów elek­trycz­nych? Tak nie będzie. Rosnące zapo­trze­bo­wa­nie na surow­ce do pro­duk­cji aku­mu­la­to­rów oraz unij­ne regu­la­cje sku­tecz­nie rozwijają…

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, ener­go­osz­częd­ny i samo­wy­star­czal­ny – to idea, któ­rą od daw­na pró­bu­ją reali­zo­wać pro­jek­tan­ci. Czy moż­na żyć w domu off-​grid, bez dostę­pu do sieci…

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Ipsos. W bada­niu wzię­ło udział 8003 osób w…

Grenlandia we wrześniu pobiła rekord ciepła

Grenlandia mia­ła nie­spo­ty­ka­ne tem­pe­ra­tu­ry, któ­re osią­gnę­ły miej­sca­mi ponad 8°C powy­żej śred­niej mie­sięcz­nej. To naj­cie­plej­sze zare­je­stro­wa­ne tem­pe­ra­tu­ry dla wrze­śnia – podał Copernicus, fla­go­wy unij­ny program…

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W ponie­dzia­łek w nocy 26.09.2022, ciśnie­nie w jed­nej z rur pod­mor­skie­go gazo­cią­gu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spa­dło z 105 do 7…

Od skały do drogi. Tak ma działać nowa kopalnia litu

Kopalnia litu w Kanadzie dostar­czy surow­ców do pro­duk­cji bate­rii w ame­ry­kań­skich samo­cho­dach elek­trycz­nych, na czym sko­rzy­stać może Volkswagen, Mercedes-​Benz. W cią­gu 10 lat litu…

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogniwach…
Czytaj tak­że

Orange Energia ma nowe pomysły na fotowoltaikę

Niezależny sprze­daw­ca ener­gii Orange Energia zawarł ostat­nio dwie umo­wy z fir­ma­mi wyspe­cja­li­zo­wa­ny­mi w foto­wol­ta­ice. Columbus dostar­czy klien­tom Orange insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Solar Spot będzie swoim…

Odnawianie mebli daje im drugie życie

Fotel buja­ny? Pierwsze sko­ja­rze­nie: Picasso! Był ulu­bio­nym meblem arty­sty, uwiecz­nio­nym zresz­tą na jego kil­ku obra­zach. A ostat­nio: dom Magdy i Krzyśka. Artystyczny. Pełen nieszablonowych…

Pół miliona od TAURONA na wymianę ogrzewania

Wymiana kop­ciu­cha się opła­ci. TAURON przy­zna­je też dofi­nan­so­wa­nie na wymia­nę pie­ca gazowego.
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -