14.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Świat

Przeczytaj rów­nież o:

Drogi, bo ciężki. SUV‑y zapłacą więcej za parkowanie

Coraz czę­ściej w euro­pej­skich mia­stach mówi się o spra­wie­dli­wych opła­tach za par­ko­wa­nie. W Lyonie wła­ści­cie­le SUV-​ów zapła­cą wię­cej. Od 2024 roku ceny par­kin­gów będą…

Oliwa z oliwek jeszcze droższa

Z Hiszpanii napły­wa­ją złe wia­do­mo­ści – susza spo­wo­do­wa­ła mniej­sze zbio­ry oli­wek. To prze­ło­ży się na ceny oli­wy z oli­wek w skle­pach, tak­że w Polsce.…

Helsinki rezygnują z ogrzewania węglem

Helsinki 1 kwiet­nia 2023 r. zamy­ka­ją elek­tro­cie­płow­nię węglo­wą Hanasaari. Stolica Finlandii obo­wią­za­ła się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do roku 2030.…

Pompa ciepła schłodzi Ziemię

Pompę cie­pła wyna­lazł i opi­sał w 1855 Peter von Rittinger, austriac­ki samo­uk i wyna­laz­ca, któ­ry opra­co­wał pro­ces odzy­ski­wa­nia soli z kopal­nia­nej solan­ki w Saline…

Amsterdam miasto drzew

Tuż po woj­nie, w 1946 roku, w Amsterdamie rosło zale­d­wie 30 tysię­cy drzew. Dziś, m.in. dzię­ki mądrej poli­ty­ce władz mia­sta jest ich oko­ło miliona.…

Palący problem Amsterdamu. Turyści dostaną zakaz?

Masowa tury­sty­ka (ang. over­to­urism) sta­je się coraz więk­szym pro­ble­mem w Europie. Miasta takie jak Wenecja, Barcelona czy Kraków bory­ka­ją się z zale­wem tury­stów, którzy…

Chwała Ukrainie! Banksy jak przepowiednia

Pamiętacie ukra­iń­ski zna­czek pocz­to­wy, z okrę­tem wojen­nym „Moskwa“, któ­ry dwa dni po uka­za­niu się znacz­ka został zato­pio­ny. Przepowiednia? W pierw­szą rocz­ni­cę napa­ści Federacji Rosyjskiej…

Baza wojskowa zmieniona w centrum danych

Na tere­nie daw­nych koszar pod Frankfurtem powsta­nie cen­trum danych, jed­no z naj­no­wo­cze­śniej­szych i naj­więk­szych w Europie. Będzie korzy­stać cał­ko­wi­cie z odna­wial­nej ener­gii. Obok nie­go powstanie…
Czytaj tak­że

W tej branży nie ma kryzysu. Zarabiają i zatrudniają

Zmiana pra­cy nigdy nie jest pro­sta, a poszu­ki­wa­nie nowe­go zaję­cia to praw­dzi­wa udrę­ka. Wszyscy, któ­rzy myślą o nowym zaję­ciu powin­ni skie­ro­wać swo­ją uwa­gę na…

Podzielniki i liczniki ciepła w 2022 r. Co trzeba wiedzieć

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia i licz­ni­ki cie­pła co sezon budzą kon­tro­wer­sje. Także w 2022 roku mamy donie­sie­nia o oso­bach, któ­re zapła­ci­ły nie­spra­wie­dli­wą cenę za ogrzewanie.…

Butelkomaty w kolejnych sklepach w Polsce

W wybra­nych mar­ke­tach będzie moż­na sko­rzy­stać z butel­ko­ma­tów, czy­li auto­ma­tów przyj­mu­ją­cych kau­cjo­no­wa­ne butel­ki, za któ­re moż­na otrzy­mać bon na zaku­py w Kauflandzie. Kaufland zamiast Tesco Kaufland…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -