- rekla­ma -

Dział EcoReporters

COP27

Przeczytaj rów­nież o:

Co przyniesie COP27 w Szarm el-Szejk

COP 27 w Szarm el Szejk w Egipcie zaczy­na się 6 listo­pa­da 2022 r. Na kon­fe­ren­cję ONZ ds. zmian kli­ma­tu wybie­ra się też polski…
Czytaj tak­że

Od czego zależy dodatek osłonowy: piec na pellet, węgiel, pompa ciepła robią różnicę

Dodatek osło­no­wy ma pomóc Polakom w opła­ca­niu rachun­ków mię­dzy inny­mi za ogrze­wa­nie. Na wypła­ty pój­dą pie­nią­dze, jakie budżet uzy­sku­je ze sprze­da­ży praw do emisji…

Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Nie każ­dy, kto zło­żył wnio­sek o doda­tek elek­trycz­ny, dosta­nie pie­nią­dze. Jak się oka­zu­je, klu­czo­we zna­cze­nie ma fakt, gdzie zamiesz­ku­je­my. Gmina na tej pod­sta­wie może…

Rachunek za gaz zapłacisz za rok Orlenowi

PKN Orlen dostał zgo­dę od urzę­du anty­mo­no­po­lo­we­go na prze­je­cie PGNiG – naj­więk­sze­go dostaw­cy gazu do pol­skich domów. Do fina­li­za­cji połą­cze­nia może dojść pod koniec…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -