3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

COP27

Przeczytaj rów­nież o:

Co przyniesie COP27 w Szarm el-Szejk

COP 27 w Szarm el Szejk w Egipcie zaczy­na się 6 listo­pa­da 2022 r. Na kon­fe­ren­cję ONZ ds. zmian kli­ma­tu wybie­ra się też polski…
Czytaj tak­że

Ekologiczna strona internetowa. Przykład, jak to zrobić

Pierwsza fir­ma w sek­to­rze ener­ge­tycz­nym posta­no­wi­ła zmie­nić zarzą­dza­nie zaso­ba­mi cyfro­wy­mi i zmniej­szyć w ten spo­sób swój wpływ na śro­do­wi­sko. Dalkia Polska wpro­wa­dzi­ła nową stronę…

Skąd Polska importuje gaz? Rewolucja jest konieczna

Polska zna­la­zła się na 7. miej­scu na świe­cie pod wzglę­dem impor­tu paliw kopal­nych z Rosji od począt­ku woj­ny w Ukrainie – pod­su­mo­wa­ła orga­ni­za­cja CREA.…

Butelkomaty w kolejnych sklepach w Polsce

W wybra­nych mar­ke­tach będzie moż­na sko­rzy­stać z butel­ko­ma­tów, czy­li auto­ma­tów przyj­mu­ją­cych kau­cjo­no­wa­ne butel­ki, za któ­re moż­na otrzy­mać bon na zaku­py w Kauflandzie. Kaufland zamiast Tesco Kaufland…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -