- rekla­ma -

Dział EcoReporters

COP27

Przeczytaj rów­nież o:

Co przyniesie COP27 w Szarm el-Szejk

COP 27 w Szarm el Szejk w Egipcie zaczy­na się 6 listo­pa­da 2022 r. Na kon­fe­ren­cję ONZ ds. zmian kli­ma­tu wybie­ra się też polski...
Czytaj tak­że

Usypiajacy atom

Zasnęłam nad rekla­mą pol­skie­go pro­gra­mu ato­mo­we­go, choć i tak jestem wdzięcz­na, że mogłam ją zoba­czyć. Kto widział rekla­my pol­skie­go pro­gra­mu roz­wo­ju ener­ge­ty­ki jądro­wej? Niech się...

Żabka wycofuje lody. Unia wzięła pod lupę tlenek etylenu

Problemy z zaka­za­nym w Unii Europejskiej tlen­kiem ety­le­nu w żyw­no­ści nie prze­mi­ja­ją. Pojawiają się nowe ostrze­że­nia doty­czą­ce pro­duk­tów takich jak lody czy mię­so, a...

Zasadzimy trzy miliardy nowych drzew

W cią­gu naj­bliż­szej deka­dy zasa­dzo­ne ma być w kra­jach unij­nych dodat­ko­wo co naj­mniej trzy miliar­dy drzew. To ozna­cza podwo­je­nie rocz­nej licz­by nasa­dzeń. Zalesianie terenów...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -