- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Weekend

Przeczytaj rów­nież o:

Morze wraków

U brze­gów Cypru, na wyso­ko­ści Pafos, moż­na zoba­czyć dwa stat­ki car­go, któ­re osia­dły na mie­liź­nie. Ich wycią­gnię­cie na morze i przy­wró­ce­nie do użyt­ku okazało…

Jak sprawdzisz, czy woda w jeziorze jest czysta

Zaczyna się sezon let­ni. Polskie pla­że nad morzem i jezio­ra­mi zapeł­nia­ją się. Jak wybrać czy­ste jezio­ro, jak spraw­dzić, czy woda w nim jest czysta?…

Pierwsze regiony, gdzie są grzyby. Czy to zmiany klimatu?

Sprawdziliśmy, gdzie są pierw­sze grzy­by i czy koź­la­rze w maju to anomalia. 

Przylatują pierwsze bociany w 2023 r.

Pierwszy bocian w 2023 r. przy­le­ciał do Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Inne bocia­ny, któ­re w lutym wyru­szy­ły do Polski, wkrót­ce dotrą do swo­ich gniazd. Zwykle…

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odle­gło­ści oko­ło 45 tys. km, zało­ga Apollo 17 wyko­na­ła jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć pla­ne­ty Ziemi, jakie kie­dy­kol­wiek wyko­na­no – Blue…

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z tere­nu Polski. Takie będą kon­se­kwen­cje zmian kli­ma­tu. Sosna zwy­czaj­na (pinus sylve­stris) jest…

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Ipsos. W bada­niu wzię­ło udział 8003 osób w…

Kiedyś torf to był tani opał. Teraz służy klimatowi

W Czarnym Dunajcu bar­dzo liczą na wyko­rzy­sta­nie lokal­nych złóż tor­fu. Kopalnia mogła­by dostar­czać boro­wi­nę do uzdro­wisk nie tyl­ko na Podhalu, ale być może też…
Czytaj tak­że

Naprawiajmy! To ekologiczne i ekonomiczne

Ponad 50 mln ton – to waga elek­tro­od­pa­dów, któ­re każ­de­go roku pro­du­ku­ją miesz­kań­cy Ziemi. Zgodnie z pro­gno­za­mi licz­ba ta ma każ­de­go roku się zwięk­szać. Czy może­my zatrzy­mać ten trend? Dlaczego jest to tak waż­ne? Jaki wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne mają elektroodpady?

Jakie trasy rowerowe oferują polskie miasta

Rowery już daw­no prze­sta­ły być trak­to­wa­nie jedy­nie jako sport rekre­acyj­ny, a tra­sy rowe­ro­we w mia­stach i poza mini zysku­ją na popu­lar­no­ści. Wpływ na rowerową…

Społeczeństwo smogiem podzielone. Warto rozmawiać

Strategia wypie­ra­nie pro­ble­mu jest sku­tecz­na do cza­su, aż trze­ba coś z nim na serio zro­bić. Tak wła­śnie jest z fatal­ną jako­ścią powie­trza. Jest tak…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -