- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Weekend

Przeczytaj rów­nież o:

Jak wygląda dziura ozonowa w 2022 roku?

Dziura ozo­no­wa na pół­ku­li połu­dnio­wej zaczy­na się kształ­to­wać wio­sną, któ­ra trwa tam od sierp­nia do paź­dzier­ni­ka. Osiąga zwy­kle swo­ją mak­sy­mal­ną wiel­kość mię­dzy poło­wą września...

Kiedy odlatują bociany z Polski

Od kil­ku dni bocia­ny gro­ma­dzą się w tzw. sej­mi­ki, zaczy­na­jąc tym samym przy­go­to­wa­nia do odlo­tu z Polski. To feno­men zna­ny od wie­ków spe­cja­li­stom i...

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z oło­wiem nie ma żar­tów - rapu­je Malik Montana. Ołów może zabi­jać, ale nie cho­dzi tu tyl­ko o kule - wska­zu­ją ucze­ni. Szkodliwość...

Dokąd odlatują bociany? 2022 rok jest niezwykły

Jeśli cho­dzi o bocia­ny, ten rok jest „abso­lut­nie nie­zwy­kły”. Z jed­nej stro­ny dla­te­go, że wciąż trwa spóź­nio­na migra­cja poje­dyn­czych osob­ni­ków, a nawet nie­wiel­kich grup....

Prawdziwa czekolada ma swoją gorzką cenę

Prawdziwa cze­ko­la­da w PRL-​u była rzad­ką odro­bi­ną przy­jem­no­ści. Polskie mar­ki prze­rwa­ły, ale moc­no się zmie­ni­ły. Nie zda­je­my sobie też spra­wy, jak powsta­je cze­ko­la­da, którą...

Przyleciały pierwsze w 2022 r. bociany. Gdzie teraz są?

Zwykle bocia­ny przy­la­tu­ją do Polski, gdy zaczy­na się astro­no­micz­na wio­sna. Tak, już są w Polsce pierw­sze bocia­ny. W 2022 roku przy­le­cia­ły dwa dni przed...

Dlaczego las na nas dobrze wpływa

Kąpiele leśne popra­wia­ją odpor­ność i meta­bo­lizm, har­mo­ni­zu­ją układ ner­wo­wy, łago­dzą lęki, napię­cia i obja­wy depre­sji. Metoda opra­co­wa­na w Japonii sta­je się coraz popu­lar­niej­sza także...

Bociany w 2022 roku jeszcze nie dotarły z Afryki do Polski

Bociany zwia­stu­ją wcze­sną wio­snę, jed­nak czy tak będzie w roku 2022? Bociany zaczę­ły odwie­dzać swo­je gniaz­da, ale - jak się oka­zu­je - wca­le nie...
Czytaj tak­że

Przycinam drzewa i koszę trawnik. Ogrodowy coming out

Od pew­ne­go cza­su, nawet jak mam ocho­tę poka­zać coś z wła­sne­go ogro­du na Facebooku, i już, już mam wrzu­cić fot­kę na swój pro­fil, w...

Pfizer, AstraZeneca i inne firmy farmaceutyczne w nowej inicjatywie

Projekt o nazwie Energize zebrał gro­no firm far­ma­ceu­tycz­nych. Ma ogra­ni­czyć wpływ kon­cer­nów na kli­mat. Produkcja leków i szcze­pio­nek oraz świad­cze­nie usług ratu­ją­cych życie wymagają...

Polska: zakończyć Nord Stream i import gazu, węgla i ropy z Rosji

Podczas nad­zwy­czaj­ne­go posie­dze­nia Rady UE ds. ener­gii pol­ska mini­ster kli­ma­tu Anna Moskwa ostrze­gła przed kon­se­kwen­cja­mi woj­ny w Ukrainie. Zaapelowała, by wpro­wa­dzić sank­cje na Rosję,...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -