14.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Weekend

Przeczytaj rów­nież o:

Pierwsze regiony, gdzie są grzyby. Czy to zmiany klimatu?

Sprawdziliśmy, gdzie są pierw­sze grzy­by i czy koź­la­rze w maju to anomalia. 

Przylatują pierwsze bociany w 2023 r.

Pierwszy bocian w 2023 r. przy­le­ciał do Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Inne bocia­ny, któ­re w lutym wyru­szy­ły do Polski, wkrót­ce dotrą do swo­ich gniazd. Zwykle…

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odle­gło­ści oko­ło 45 tys. km, zało­ga Apollo 17 wyko­na­ła jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć pla­ne­ty Ziemi, jakie kie­dy­kol­wiek wyko­na­no – Blue…

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z tere­nu Polski. Takie będą kon­se­kwen­cje zmian kli­ma­tu. Sosna zwy­czaj­na (pinus sylve­stris) jest…

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Ipsos. W bada­niu wzię­ło udział 8003 osób w…

Kiedyś torf to był tani opał. Teraz służy klimatowi

W Czarnym Dunajcu bar­dzo liczą na wyko­rzy­sta­nie lokal­nych złóż tor­fu. Kopalnia mogła­by dostar­czać boro­wi­nę do uzdro­wisk nie tyl­ko na Podhalu, ale być może też…

Filary Stworzenia, ikona kosmicznych obserwacji

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA/​ESA/​CSA uchwy­cił buj­ny, bar­dzo szcze­gó­ło­wy kra­jo­braz – kul­to­we Filary Stworzenia, gdzie nowe gwiaz­dy two­rzą się w gęstych obło­kach gazu i…

Jak wygląda dziura ozonowa w 2022 roku?

Dziura ozo­no­wa na pół­ku­li połu­dnio­wej zaczy­na się kształ­to­wać wio­sną, któ­ra trwa tam od sierp­nia do paź­dzier­ni­ka. Osiąga zwy­kle swo­ją mak­sy­mal­ną wiel­kość mię­dzy poło­wą września…
Czytaj tak­że

Jak zadbać o planetę? Dobre pomysły do naśladowania

Europejskie Centrum Konsumenckie przed­sta­wia prak­ty­ki zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju z całe­go kon­ty­nen­tu euro­pej­skie­go. Naprawa sprzę­tu, sie­ciów­ki secon­dhand, uży­tecz­ne eco apli­ka­cje, dar­mo­wy trans­port publicz­ny – war­to sprawdzić…

Jak rozpoznać polskie truskawki

Polskie tru­skaw­ki inten­syw­nie pach­ną, a ich szy­puł­ki są świe­że, soczy­ście zie­lo­ne, sztyw­ne i deli­kat­nie odsta­ją od owo­cu. Koszt pro­duk­cji spra­wia, że są droż­sze od…

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilo­wa­to­go­dzin prą­du rocz­nie zuży­wa­ją śred­nio miesz­kań­cy dużych pol­skich miast, a ponad 60 pro­cent klien­tów TAURONA nie prze­kra­cza rocz­nie zuży­cia 2000 kilo­wa­to­go­dzin prą­du –  wyni­ka z danych ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. W…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -