- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Weekend

Przeczytaj rów­nież o:

Dokąd odla­tu­ją bocia­ny? 2022 rok jest niezwykły

Jeśli cho­dzi o bocia­ny, ten rok jest „abso­lut­nie nie­zwy­kły”. Z jed­nej stro­ny dla­te­go, że wciąż trwa spóź­nio­na migra­cja poje­dyn­czych osob­ni­ków, a nawet nie­wiel­kich grup....

Zanieczyszczenie powie­trza i zmia­ny kli­ma­tu wpły­wa­ją na zdrowie

Dr Piotr Dąbrowiecki, aler­go­log z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, czło­nek zarzą­du Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prze­wod­ni­czą­cy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i...

Prawdziwa cze­ko­la­da ma swo­ją gorz­ką cenę

Prawdziwa cze­ko­la­da w PRL-u była rzad­ką odro­bi­ną przy­jem­no­ści. Polskie mar­ki prze­rwa­ły, ale moc­no się zmie­ni­ły. Nie zda­je­my sobie też spra­wy, jak powsta­je cze­ko­la­da, którą...

Przyleciały pierw­sze w 2022 r. bocia­ny. Gdzie teraz są?

Zwykle bocia­ny przy­la­tu­ją do Polski, gdy zaczy­na się astro­no­micz­na wio­sna. Tak, już są w Polsce pierw­sze bocia­ny. W 2022 roku przy­le­cia­ły dwa dni przed...

Dlaczego las na nas dobrze wpływa

Kąpiele leśne popra­wia­ją odpor­ność i meta­bo­lizm, har­mo­ni­zu­ją układ ner­wo­wy, łago­dzą lęki, napię­cia i obja­wy depre­sji. Metoda opra­co­wa­na w Japonii sta­je się coraz popu­lar­niej­sza także...

Bociany w 2022 roku jesz­cze nie dotar­ły z Afryki do Polski

Bociany zwia­stu­ją wcze­sną wio­snę, jed­nak czy tak będzie w roku 2022? Bociany zaczę­ły odwie­dzać swo­je gniaz­da, ale - jak się oka­zu­je - wca­le nie...

Wegański ser nie jest namiast­ką “praw­dzi­we­go” sera

Producenci wegań­skich pro­duk­tów są w sta­nie woj­ny z prze­my­słem mlecz­nym. Przepisy unij­ne zabra­nia­ją uży­wa­nia nazw takich jak mle­ko, ser czy jogurt i nie­daw­no niemal...

Kurczak na hory­zon­cie zdarzeń

Pamiętam, pod koniec lat 90. każ­dy foto­graf wie­dział już o ist­nie­niu cyfro­wych apa­ra­tów. Powiedzmy, że każ­dy marzył o cyfrów­ce, ale nikt z nas, fotografów...
Czytaj tak­że

Blockchain zamiast papie­ro­wych umów u pierw­sze­go sprze­daw­cy prądu

Największy dys­try­bu­tor ener­gii elek­trycz­nej w kra­ju - Grupa Tauron prze­cho­dzi na block­cha­in. Docelowo ozna­cza to rezy­gna­cję z papie­ro­wych umów. To pierw­sza spół­ka w branży...

Dofinansowanie na otwar­cie fir­my w 2022 roku na wsi

Dofinansowanie na zało­że­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2022 roku wyno­si w przy­pad­ku jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści 150 tys. zł. Turystyka, usłu­gi, a może ręko­dzie­ło, warsz­tat czy sklep...

Kawa na począ­tek zdro­że­je. A potem zniknie?

Na pierw­szy ogień pój­dzie kawa z Etiopii. Pod koniec tego stu­le­cia wzrost tem­pe­ra­tu­ry będzie tak duży, że poło­wa upraw w tym kra­ju może zostać...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -