-1 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Weekend

Przeczytaj rów­nież o:

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odle­gło­ści oko­ło 45 tys. km, zało­ga Apollo 17 wyko­na­ła jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć pla­ne­ty Ziemi, jakie kie­dy­kol­wiek wyko­na­no – Blue…

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z tere­nu Polski. Takie będą kon­se­kwen­cje zmian kli­ma­tu. Sosna zwy­czaj­na (pinus sylve­stris) jest…

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stwo­rzo­ne na nowo przez Lynk & Co” opie­ra się na mię­dzy­na­ro­do­wym bada­niu prze­pro­wa­dzo­nym przez Ipsos. W bada­niu wzię­ło udział 8003 osób w…

Kiedyś torf to był tani opał. Teraz służy klimatowi

W Czarnym Dunajcu bar­dzo liczą na wyko­rzy­sta­nie lokal­nych złóż tor­fu. Kopalnia mogła­by dostar­czać boro­wi­nę do uzdro­wisk nie tyl­ko na Podhalu, ale być może też…

Filary Stworzenia, ikona kosmicznych obserwacji

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA/​ESA/​CSA uchwy­cił buj­ny, bar­dzo szcze­gó­ło­wy kra­jo­braz – kul­to­we Filary Stworzenia, gdzie nowe gwiaz­dy two­rzą się w gęstych obło­kach gazu i…

Jak wygląda dziura ozonowa w 2022 roku?

Dziura ozo­no­wa na pół­ku­li połu­dnio­wej zaczy­na się kształ­to­wać wio­sną, któ­ra trwa tam od sierp­nia do paź­dzier­ni­ka. Osiąga zwy­kle swo­ją mak­sy­mal­ną wiel­kość mię­dzy poło­wą września…

Kiedy odlatują bociany z Polski

Od kil­ku dni bocia­ny gro­ma­dzą się w tzw. sej­mi­ki, zaczy­na­jąc tym samym przy­go­to­wa­nia do odlo­tu z Polski. To feno­men zna­ny od wie­ków spe­cja­li­stom i…

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z oło­wiem nie ma żar­tów – rapu­je Malik Montana. Ołów może zabi­jać, ale nie cho­dzi tu tyl­ko o kule – wska­zu­ją ucze­ni. Szkodliwość…
Czytaj tak­że

Wzrosną opłaty w rachunku za prąd

W przy­szłym roku rachun­ki za prąd pój­dą w górę, to już prze­są­dzo­ne. Nie cho­dzi tyl­ko o same pod­wyż­ki cen sprze­da­ży i dys­try­bu­cji ener­gii, które…

Złóż wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła w 2021 r.

Dotacje do pom­py cie­pła w nowym domu i pod­czas wymia­ny ogrze­wa­nia w sta­rych budyn­kach mają zachę­cić miesz­kań­ców sto­li­cy do korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii i…

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500 lat, co naj­mniej, sosna relik­to­wa, sym­bol Pienin, któ­ry zna­ny był naszym bab­ciom. Symbol tego co nie­uchron­ne i nieprzemijalne. 
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -