- reklama -
Strona głównaŚwiatCzas zakręcić kurek z rosyjską...

Czas zakręcić kurek z rosyjską ropą i szybciej przesiąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą – uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy dostar­cza dzien­nie ćwierć miliar­da dola­rów do budże­tu Rosji i powi­nien być zaka­za­ny – ape­lu­ją ekolodzy.

Rosja zaro­bi­ła w ubie­głym roku ma eks­por­cie ropy do Unii Europejskiej 104 miliar­dy dola­rów – pod­li­czy­ła orga­ni­za­cja Transport & Environment. To znacz­nie wię­cej, niż na gazie, za któ­ry UE zapła­ci­ła w ubie­głym roku Rosji 43,4 miliar­da dola­rów. Nie bra­ku­je gło­sów, by zatrzy­mać import ropy z Rosji i w ten spo­sób nie przy­czy­niać się do finan­so­wa­nia woj­ny w Ukrainie. 

Zakaz impor­tu rosyj­skiej ropy wpro­wa­dza­ją Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden ogło­sił, że rosyj­ska ropa nie będzie przyj­mo­wa­na w por­tach. Jednocześnie wska­zał, że ceny pali­wa obni­ży trans­for­ma­cja gospo­dar­ki w kie­run­ku samo­cho­dów elek­trycz­nych napę­dza­nych ener­gią z odna­wial­nych źródeł.

Czytaj tak­że: Polska: Zakończyć Nord Stream, import gazu, ropy i węgla z Rosji

Zależność od rosyjskiej ropy

Europa ponad jed­ną czwar­tą swo­jej ropy impor­tu­je z Rosji. W Polsce jest to ponad poło­wa, nato­miast nie­któ­re kra­je, jak Słowacja, są zależ­ne od Rosji w 90 proc. Nic dziw­ne­go, że Komisja Europejska nie ogła­sza odej­ścia od tego impor­tu. To jed­nak – jak pod­kre­śla T&E – zły wybór. 

Europa wysy­ła ponad ćwierć miliar­da do Putina każ­de­go dnia, nawet gdy pro­wa­dzi on woj­nę na wła­snym podwór­ku. To musi się skoń­czyć. Ale nie powin­ni­śmy po pro­stu wymie­niać rosyj­skiej ropy na sau­dyj­ską. Nadszedł czas, aby znacz­nie popra­wić wydaj­ność trans­por­tu i tur­bo­do­ła­do­wać elek­try­fi­ka­cję trans­por­tu, aby zmniej­szyć zuży­cie ropy.

William Todts, dyrek­tor wyko­naw­czy T&E

W prze­ci­wień­stwie do gazu, więk­szość impor­tu ropy do blo­ku odby­wa się za pośred­nic­twem tan­kow­ców i por­tów. To jed­nak róż­ni się w poszcze­gól­nych pań­stwach. Rurociągami docie­ra od kil­ku pro­cent do nawet 30 proc. cał­ko­wi­te­go eks­por­tu rosyj­skiej ropy do Europy. To ozna­cza, że pozy­ski­wa­nie ropy gdzie indziej w krót­kim okre­sie jest wyko­nal­ne – pod­su­mo­wu­je T&E.

Koniec samochodów spalinowych

Eksperci są pew­ni, że elek­try­fi­ka­cja trans­por­tu jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Wiele państw wyzna­czy­ło już wcze­śniej­sze daty zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych, Polska się do tego nie kwa­pi. Będziemy jed­nak zobo­wią­za­ni prze­strze­gać regu­la­cji unij­nych. Podczas szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go COP26 w Glasgow Unia zade­kla­ro­wa­ła zakoń­cze­nie sprze­da­ży aut spa­li­no­wych do 2035 roku. 

Termin będzie trud­ny do utrzy­ma­nia, chy­ba że Komisja zaostrzy regu­la­cje doty­czą­ce misji Co2 z samo­cho­dów. Te obec­ne, nie dają szan­sy na szyb­kie odcho­dze­nia od die­sli i ben­zy­nia­ków. Kolejną kwe­stią jest dosto­so­wa­nie infra­struk­tu­ry łado­wa­nia i tan­ko­wa­nia pojaz­dów zero­emi­syj­nych. Do tego docho­dzi brak wyraź­nych korzy­ści dla kie­row­ców: elek­try­ki są drogie. 

Proces odcho­dze­nia od pojaz­dów spa­li­no­wych (zasi­la­nych ben­zy­ną i ON) jest dłu­go­trwa­ły, zależ­ny od stop­nia wyco­fy­wa­nia pojaz­dów z obie­gu jak i tem­pa zaku­pu pojaz­dów zero­emi­syj­nych. Najbardziej istot­ną kwe­stią w tym pro­ce­sie a tym samym „począt­kiem koń­ca” ery samo­cho­dów z sil­ni­ka­mi wewnętrz­ne­go spa­la­nia będzie moment peł­ne­go zaprze­sta­nia sprze­da­ży tych pojaz­dów, a to może nastą­pić za ok. 20 lat, a więc pod koniec czwar­tej deka­dy bie­żą­ce­go stulecia

dr Krystian Szczepański, dyrek­tor Instytutu Ochrony Środowiska

Struktura sprze­da­ży nowych samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych będzie w znacz­nym stop­niu zale­żeć od obo­wią­zu­ją­cych regu­la­cji. Wyniki prze­pro­wa­dzo­nych przez CAKE/​KOBiZE ana­liz poka­zu­ją, że bez znacz­ne­go pogłę­bie­nia reduk­cji norm dla nowych samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych osią­gnię­cie w 2035 roku sprze­da­ży wyłącz­nie pojaz­dów zero­emi­syj­nych będzie trudne.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...