- reklama -
Strona głównaŚwiatCzas zakręcić kurek z rosyjską...

Czas zakręcić kurek z rosyjską ropą i szybciej przesiąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą – uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy dostar­cza dzien­nie ćwierć miliar­da dola­rów do budże­tu Rosji i powi­nien być zaka­za­ny – ape­lu­ją ekolodzy.

Rosja zaro­bi­ła w ubie­głym roku ma eks­por­cie ropy do Unii Europejskiej 104 miliar­dy dola­rów – pod­li­czy­ła orga­ni­za­cja Transport & Environment. To znacz­nie wię­cej, niż na gazie, za któ­ry UE zapła­ci­ła w ubie­głym roku Rosji 43,4 miliar­da dola­rów. Nie bra­ku­je gło­sów, by zatrzy­mać import ropy z Rosji i w ten spo­sób nie przy­czy­niać się do finan­so­wa­nia woj­ny w Ukrainie. 

Zakaz impor­tu rosyj­skiej ropy wpro­wa­dza­ją Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden ogło­sił, że rosyj­ska ropa nie będzie przyj­mo­wa­na w por­tach. Jednocześnie wska­zał, że ceny pali­wa obni­ży trans­for­ma­cja gospo­dar­ki w kie­run­ku samo­cho­dów elek­trycz­nych napę­dza­nych ener­gią z odna­wial­nych źródeł.

Czytaj tak­że: Polska: Zakończyć Nord Stream, import gazu, ropy i węgla z Rosji

Zależność od rosyjskiej ropy

Europa ponad jed­ną czwar­tą swo­jej ropy impor­tu­je z Rosji. W Polsce jest to ponad poło­wa, nato­miast nie­któ­re kra­je, jak Słowacja, są zależ­ne od Rosji w 90 proc. Nic dziw­ne­go, że Komisja Europejska nie ogła­sza odej­ścia od tego impor­tu. To jed­nak – jak pod­kre­śla T&E – zły wybór. 

Europa wysy­ła ponad ćwierć miliar­da do Putina każ­de­go dnia, nawet gdy pro­wa­dzi on woj­nę na wła­snym podwór­ku. To musi się skoń­czyć. Ale nie powin­ni­śmy po pro­stu wymie­niać rosyj­skiej ropy na sau­dyj­ską. Nadszedł czas, aby znacz­nie popra­wić wydaj­ność trans­por­tu i tur­bo­do­ła­do­wać elek­try­fi­ka­cję trans­por­tu, aby zmniej­szyć zuży­cie ropy.

William Todts, dyrek­tor wyko­naw­czy T&E

W prze­ci­wień­stwie do gazu, więk­szość impor­tu ropy do blo­ku odby­wa się za pośred­nic­twem tan­kow­ców i por­tów. To jed­nak róż­ni się w poszcze­gól­nych pań­stwach. Rurociągami docie­ra od kil­ku pro­cent do nawet 30 proc. cał­ko­wi­te­go eks­por­tu rosyj­skiej ropy do Europy. To ozna­cza, że pozy­ski­wa­nie ropy gdzie indziej w krót­kim okre­sie jest wyko­nal­ne – pod­su­mo­wu­je T&E.

Koniec samochodów spalinowych

Eksperci są pew­ni, że elek­try­fi­ka­cja trans­por­tu jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Wiele państw wyzna­czy­ło już wcze­śniej­sze daty zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych, Polska się do tego nie kwa­pi. Będziemy jed­nak zobo­wią­za­ni prze­strze­gać regu­la­cji unij­nych. Podczas szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go COP26 w Glasgow Unia zade­kla­ro­wa­ła zakoń­cze­nie sprze­da­ży aut spa­li­no­wych do 2035 roku. 

Termin będzie trud­ny do utrzy­ma­nia, chy­ba że Komisja zaostrzy regu­la­cje doty­czą­ce misji Co2 z samo­cho­dów. Te obecn nie dają szan­sy na szyb­kie odcho­dze­nia od die­sli i ben­zy­nia­ków. Kolejną kwe­stią jest dosto­so­wa­nie infra­struk­tu­ry łado­wa­nia i tan­ko­wa­nia pojaz­dów zero­emi­syj­nych. Do tego docho­dzi brak wyraź­nych korzy­ści dla kie­row­ców: elek­try­ki są drogie. 

Proces odcho­dze­nia od pojaz­dów spa­li­no­wych (zasi­la­nych ben­zy­ną i ON) jest dłu­go­trwa­ły, zależ­ny od stop­nia wyco­fy­wa­nia pojaz­dów z obie­gu jak i tem­pa zaku­pu pojaz­dów zero­emi­syj­nych. Najbardziej istot­ną kwe­stią w tym pro­ce­sie a tym samym „począt­kiem koń­ca” ery samo­cho­dów z sil­ni­ka­mi wewnętrz­ne­go spa­la­nia będzie moment peł­ne­go zaprze­sta­nia sprze­da­ży tych pojaz­dów, a to może nastą­pić za ok. 20 lat, a więc pod koniec czwar­tej deka­dy bie­żą­ce­go stulecia

dr Krystian Szczepański, dyrek­tor Instytutu Ochrony Środowiska

Struktura sprze­da­ży nowych samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych będzie w znacz­nym stop­niu zale­żeć od obo­wią­zu­ją­cych regu­la­cji. Wyniki prze­pro­wa­dzo­nych przez CAKE/​KOBiZE ana­liz poka­zu­ją, że bez znacz­ne­go pogłę­bie­nia reduk­cji norm dla nowych samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych osią­gnię­cie w 2035 roku sprze­da­ży wyłącz­nie pojaz­dów zero­emi­syj­nych będzie trudne.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł