- reklama -
Strona głównaŚwiatCzas zakręcić kurek z rosyjską...

Czas zakręcić kurek z rosyjską ropą i szybciej przesiąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą – uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy dostar­cza dzien­nie ćwierć miliar­da dola­rów do budże­tu Rosji i powi­nien być zaka­za­ny – ape­lu­ją ekolodzy.

Rosja zaro­bi­ła w ubie­głym roku ma eks­por­cie ropy do Unii Europejskiej 104 miliar­dy dola­rów – pod­li­czy­ła orga­ni­za­cja Transport & Environment. To znacz­nie wię­cej, niż na gazie, za któ­ry UE zapła­ci­ła w ubie­głym roku Rosji 43,4 miliar­da dola­rów. Nie bra­ku­je gło­sów, by zatrzy­mać import ropy z Rosji i w ten spo­sób nie przy­czy­niać się do finan­so­wa­nia woj­ny w Ukrainie. 

Zakaz impor­tu rosyj­skiej ropy wpro­wa­dza­ją Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden ogło­sił, że rosyj­ska ropa nie będzie przyj­mo­wa­na w por­tach. Jednocześnie wska­zał, że ceny pali­wa obni­ży trans­for­ma­cja gospo­dar­ki w kie­run­ku samo­cho­dów elek­trycz­nych napę­dza­nych ener­gią z odna­wial­nych źródeł.

Czytaj tak­że: Polska: Zakończyć Nord Stream, import gazu, ropy i węgla z Rosji

Zależność od rosyjskiej ropy

Europa ponad jed­ną czwar­tą swo­jej ropy impor­tu­je z Rosji. W Polsce jest to ponad poło­wa, nato­miast nie­któ­re kra­je, jak Słowacja, są zależ­ne od Rosji w 90 proc. Nic dziw­ne­go, że Komisja Europejska nie ogła­sza odej­ścia od tego impor­tu. To jed­nak – jak pod­kre­śla T&E – zły wybór. 

Europa wysy­ła ponad ćwierć miliar­da do Putina każ­de­go dnia, nawet gdy pro­wa­dzi on woj­nę na wła­snym podwór­ku. To musi się skoń­czyć. Ale nie powin­ni­śmy po pro­stu wymie­niać rosyj­skiej ropy na sau­dyj­ską. Nadszedł czas, aby znacz­nie popra­wić wydaj­ność trans­por­tu i tur­bo­do­ła­do­wać elek­try­fi­ka­cję trans­por­tu, aby zmniej­szyć zuży­cie ropy.

William Todts, dyrek­tor wyko­naw­czy T&E

W prze­ci­wień­stwie do gazu, więk­szość impor­tu ropy do blo­ku odby­wa się za pośred­nic­twem tan­kow­ców i por­tów. To jed­nak róż­ni się w poszcze­gól­nych pań­stwach. Rurociągami docie­ra od kil­ku pro­cent do nawet 30 proc. cał­ko­wi­te­go eks­por­tu rosyj­skiej ropy do Europy. To ozna­cza, że pozy­ski­wa­nie ropy gdzie indziej w krót­kim okre­sie jest wyko­nal­ne – pod­su­mo­wu­je T&E.

Koniec samochodów spalinowych

Eksperci są pew­ni, że elek­try­fi­ka­cja trans­por­tu jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Wiele państw wyzna­czy­ło już wcze­śniej­sze daty zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych, Polska się do tego nie kwa­pi. Będziemy jed­nak zobo­wią­za­ni prze­strze­gać regu­la­cji unij­nych. Podczas szczy­tu kli­ma­tycz­ne­go COP26 w Glasgow Unia zade­kla­ro­wa­ła zakoń­cze­nie sprze­da­ży aut spa­li­no­wych do 2035 roku. 

Termin będzie trud­ny do utrzy­ma­nia, chy­ba że Komisja zaostrzy regu­la­cje doty­czą­ce misji Co2 z samo­cho­dów. Te obec­ne, nie dają szan­sy na szyb­kie odcho­dze­nia od die­sli i ben­zy­nia­ków. Kolejną kwe­stią jest dosto­so­wa­nie infra­struk­tu­ry łado­wa­nia i tan­ko­wa­nia pojaz­dów zero­emi­syj­nych. Do tego docho­dzi brak wyraź­nych korzy­ści dla kie­row­ców: elek­try­ki są drogie. 

Proces odcho­dze­nia od pojaz­dów spa­li­no­wych (zasi­la­nych ben­zy­ną i ON) jest dłu­go­trwa­ły, zależ­ny od stop­nia wyco­fy­wa­nia pojaz­dów z obie­gu jak i tem­pa zaku­pu pojaz­dów zero­emi­syj­nych. Najbardziej istot­ną kwe­stią w tym pro­ce­sie a tym samym „począt­kiem koń­ca” ery samo­cho­dów z sil­ni­ka­mi wewnętrz­ne­go spa­la­nia będzie moment peł­ne­go zaprze­sta­nia sprze­da­ży tych pojaz­dów, a to może nastą­pić za ok. 20 lat, a więc pod koniec czwar­tej deka­dy bie­żą­ce­go stulecia

dr Krystian Szczepański, dyrek­tor Instytutu Ochrony Środowiska

Struktura sprze­da­ży nowych samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych będzie w znacz­nym stop­niu zale­żeć od obo­wią­zu­ją­cych regu­la­cji. Wyniki prze­pro­wa­dzo­nych przez CAKE/​KOBiZE ana­liz poka­zu­ją, że bez znacz­ne­go pogłę­bie­nia reduk­cji norm dla nowych samo­cho­dów oso­bo­wych i dostaw­czych osią­gnię­cie w 2035 roku sprze­da­ży wyłącz­nie pojaz­dów zero­emi­syj­nych będzie trudne.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...