Marzena Olechowska

Dziennikarz, autor­ka prze­wod­ni­ka po hisz­pań­skiej Castilla La Mancha ("Hiszpania, jakiej nie zna­cie. Kastylia-​La Mancha. W kra­inie błęd­nych ryce­rzy i wia­tra­ków"), autor­ka blo­ga o tym regio­nie i miło­śnicz­ka koni. Przewodnik tury­stycz­ny po hisz­pań­skiej La Manczy.

Hiszpański eksperyment z 4-​dniowym tygodniem pracy

Telefonica to pierw­sza hisz­pań­ska fir­ma, któ­ra już od 1 paź­dzier­ni­ka wpro­wa­dzi 4-​dniowy tydzień pra­cy w ramach pio­nier­skie­go pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go. Hiszpania to pierw­szy kraj na...
00:01:08

Recyklujesz i zarabiasz

W 21 mia­stecz­kach Kastylii La Manczy w cen­tral­nej Hiszpanii poja­wią się kon­te­ne­ry do recy­klin­gu ole­ju spo­żyw­cze­go. Jednym z pierw­szych miejsc, gdzie taki recy­klo­mat już...

Fiesta, sjesta i…jeszcze mniej czasu w pracy

Hiszpania będzie pierw­szym kra­jem na świe­cie, w któ­rym ma być prze­te­sto­wa­ny 4-​dniowy tydzień pra­cy. Projekt pilo­ta­żo­wy, obej­mu­ją­cy na począ­tek 200 firm, ma ruszyć jesienią....

Jak Hiszpanie uciekają od wirusa COVID-19

Łatwiej jest prze­trwać zamknię­cie w cza­sie pan­de­mii COVID-​19 w dom­ku z ogród­kiem na wsi niż w małym miesz­ka­niu z win­dą w blo­ko­wi­sku w centrum...

Kulinarne sekrety hiszpańskich babć

Co jest lep­sze niż jedze­nie w luk­su­so­wej restau­ra­cji w nad­mor­skim hisz­pań­skim kuror­cie? Zostać zapro­szo­nym na obiad do domu na wiej­skiej prowincji.

Boom na wina ekologiczne

Kastylia La Mancza - hisz­pań­ski region o naj­więk­szym obsza­rze win­nic eko­lo­gicz­nych na świecie

Hiszpanie przechodzą na tryb ekologiczny

w wie­lu HISZPAŃSKICH skle­pach powsta­ją dzia­ły BIO

Wioskę w Hiszpanii sprzedam w dobrej cenie

Jakie nie­ru­cho­mo­ści w Hiszpanii moż­na tanio kupić?

Sekret długowieczności Hiszpanów

Dużo piją, palą jak smo­ki, jedzą póź­no i do tego obfi­te kolacje....to dla­cze­go Hiszpania jest w ści­słej czo­łów­ce kra­jów o naj­wyż­szych śred­niej dłu­go­ści życia na świecie?

Hiszpania: jeziora wysychają, ale wody mamy dostatek

Hiszpania już od cza­sów Franco zabez­pie­czy­ła się na wypa­dek suszy, nauczy­ła się maga­zy­no­wać wodę

Poczytaj sobie

Perowskity w sklepie Żabki

W Żabce Eko Smart poja­wi­ły się wyświe­tla­cze cen i żalu­zje, któ­re zawie­ra­ją ogni­wa perow­ski­to­we. To jed­no z pierw­szych na świe­cie miejsc, gdzie wyko­rzy­sta­no perowskity...

Jak obniżyć rachunki za energię. Ecoraport tygodnia

Przed Europą trud­na zima, ponie­waż ceny ener­gii elek­trycz­nej, gazu i węgla biją rekor­dy. Staje się jasne że ener­gię trze­ba zacząć oszczę­dzać na serio. Forum...

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszyst­kim zależ­na od potrzeb oraz cech indy­wi­du­al­nych czło­wie­ka. Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych, eko­lo­gicz­nych i pie­lę­gna­cyj­nych war­to skró­cić czas pod prysz­ni­cem do...