20.6 C
Polska

Marzena Olechowska

Dziennikarz, autor­ka prze­wod­ni­ka po hisz­pań­skiej Castilla La Mancha („Hiszpania, jakiej nie zna­cie. Kastylia-​La Mancha. W kra­inie błęd­nych ryce­rzy i wia­tra­ków“), autor­ka blo­ga o tym regio­nie i miło­śnicz­ka koni. Przewodnik tury­stycz­ny po hisz­pań­skiej La Manczy.

Hiszpański eksperyment z 4‑dniowym tygodniem pracy

Telefonica to pierw­sza hisz­pań­ska fir­ma, któ­ra już od 1 paź­dzier­ni­ka wpro­wa­dzi 4‑dniowy tydzień pra­cy w ramach pio­nier­skie­go pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go. Hiszpania to pierw­szy kraj na…
00:01:08

Recyklujesz i zarabiasz

W 21 mia­stecz­kach Kastylii La Manczy w cen­tral­nej Hiszpanii poja­wią się kon­te­ne­ry do recy­klin­gu ole­ju spo­żyw­cze­go. Jednym z pierw­szych miejsc, gdzie taki recy­klo­mat już…

Fiesta, sjesta i…jeszcze mniej czasu w pracy

Hiszpania będzie pierw­szym kra­jem na świe­cie, w któ­rym ma być prze­te­sto­wa­ny 4‑dniowy tydzień pra­cy. Projekt pilo­ta­żo­wy, obej­mu­ją­cy na począ­tek 200 firm, ma ruszyć jesienią.…

Jak Hiszpanie uciekają od wirusa COVID-19

Łatwiej jest prze­trwać zamknię­cie w cza­sie pan­de­mii COVID-​19 w dom­ku z ogród­kiem na wsi niż w małym miesz­ka­niu z win­dą w blo­ko­wi­sku w centrum…

Kulinarne sekrety hiszpańskich babć

Co jest lep­sze niż jedze­nie w luk­su­so­wej restau­ra­cji w nad­mor­skim hisz­pań­skim kuror­cie? Zostać zapro­szo­nym na obiad do domu na wiej­skiej prowincji.

Boom na wina ekologiczne

Kastylia La Mancza – hisz­pań­ski region o naj­więk­szym obsza­rze win­nic eko­lo­gicz­nych na świecie

Hiszpanie przechodzą na tryb ekologiczny

w wie­lu HISZPAŃSKICH skle­pach powsta­ją dzia­ły BIO

Wioskę w Hiszpanii sprzedam w dobrej cenie

Jakie nie­ru­cho­mo­ści w Hiszpanii moż­na tanio kupić?

Sekret długowieczności Hiszpanów

Dużo piją, palą jak smo­ki, jedzą póź­no i do tego obfi­te kolacje.…to dla­cze­go Hiszpania jest w ści­słej czo­łów­ce kra­jów o naj­wyż­szych śred­niej dłu­go­ści życia na świecie?

Hiszpania: jeziora wysychają, ale wody mamy dostatek

Hiszpania już od cza­sów Franco zabez­pie­czy­ła się na wypa­dek suszy, nauczy­ła się maga­zy­no­wać wodę

Poczytaj sobie

Sezon na pożary. Mapa pokazuje moc żywiołu

W wie­lu regio­nach Europy lato przy­nie­sie ze sobą wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry, co wraz z suszą i wia­tra­mi może spo­tę­go­wać poża­ry. Chorwacja doświad­czy­ła tego w ostatnim…

Drogi, bo ciężki. SUV‑y zapłacą więcej za parkowanie

Coraz czę­ściej w euro­pej­skich mia­stach mówi się o spra­wie­dli­wych opła­tach za par­ko­wa­nie. W Lyonie wła­ści­cie­le SUV-​ów zapła­cą wię­cej. Od 2024 roku ceny par­kin­gów będą…

Za czyszczenie butów w Żabce zapłacimy jak w pralni

Sieć popu­lar­nych skle­pów Żabka ruszy­ła z usłu­gą napra­wy i czysz­cze­nia butów. To dobra wia­do­mość dla tych, któ­rzy przy­wią­zu­ją się do swo­ich rze­czy i zamiast…