- reklama -
Strona głównaWeekendPierwsze regiony, gdzie są grzyby....

Pierwsze regiony, gdzie są grzyby. Czy to zmiany klimatu?

Zmiany kli­ma­tu widzi­my gołym okiem w lasach. Wiosna to okres ubo­gi w grzy­by jadal­ne, ale nie w 2023 roku, któ­ry może oka­zać się wyjąt­ko­wy. Mazowsze to jeden z pierw­szych regio­nów, gdzie poja­wi­ły się grzy­by jadal­ne już teraz – koź­la­rze. Czy to ozna­cza, że zmia­ny kli­ma­tu przy­spie­sza­ją? A może po pro­stu to będzie wyjąt­ko­wy rok dla grzy­bia­rzy? Sprawdziliśmy.

Wiosna to zazwy­czaj w Polsce okres ubo­gi w grzy­by jadal­ne. Na przed­wio­śniu poja­wia­ją się smar­dze, któ­re w Polsce pod­le­ga­ją ochro­nie. Grzyby smar­dzo­wa­te w lasach wystę­pu­ją dość czę­sto, ale nie zbie­ra­my ich i zazwy­czaj nie dostrze­ga­my. Wiosną w par­kach moż­na spo­tkać też gęśni­cę wio­sen­ną (majo­wą), grzyb blasz­ko­wy, więc tak­że nie jest zazwy­czaj zbierany.

Popularne grzyby jadalne

W 2023 roku poja­wi­ły się w maju pierw­sze koź­la­rze róż­no­barw­ne, daw­niej nazy­wa­ne sza­ro­zie­lo­ny­mi. Znaleźliśmy takie koź­la­rze na Mazowszu, ale są też na Lubelszczyźnie. To grzy­by rur­ko­we, rosną pod brzo­za­mi w miej­scach pod­mo­kłych. Są jadal­ne, nie war­to jed­nak zbie­rać sta­rych koź­la­rzy, ponie­waż sta­ją się gorz­ka­we i maziste.

Jak się oka­zu­je, koź­larz sza­ry w Polsce wystę­pu­je w maju, choć nie od razu w całym kra­ju. W północno-​wschodniej Polsce będzie to tro­chę póź­niej. Ten rok nie jest wiec żad­ną ano­ma­lią, grzy­bia­rze mają szczęście. 

Koźlarz to popu­lar­ny grzyb jadal­ny, któ­re­go moż­na łatwo roz­po­znać. Ma kape­lusz pół­ku­li­sty, z wie­kiem wypu­kły, w kolo­rze ciem­nym, sza­rym lub sza­ro­brą­zo­wym. Charakterystyczne jest nie­rów­no­mier­ne zabar­wie­nie kape­lu­sza, z licz­ny­mi ciem­niej­szy­mi lub jaśniej­szy­mi pla­ma­mi. Pory począt­ko­wo bia­łe z wie­kiem naby­wa­ją ochro­wa­te­go odcie­nia. Trzon grzy­ba (nóż­ka) z brą­zo­wy­mi łusecz­ka­mi u pod­sta­wy prze­bar­wia się. 

Istnieje wie­le gatun­ków koź­la­rzy i wszyst­kie są jadal­ne. Pod brzo­za­mi rośnie naj­po­pu­lar­niej­szy koź­larz bab­ka, pod gra­ba­mi – koź­larz gra­bo­wy, któ­re­go miąższ po prze­kro­je­niu czer­nie­je. Pod topo­la­mi wystę­pu­je koź­larz topo­lo­wy, tak­że z miąż­szem, któ­ry zmie­nia kolor. 

Majowe koź­la­rze zna­le­zio­ne na Mazowszu fot. Krzysztof Skłodowski

Gdzie są grzyby w czerwcu

W maju poja­wia­ją się też pierw­sze boro­wi­ki usiat­ko­wa­ne. To smacz­ne praw­dziw­ki w kolo­rze jasno­brą­zo­wym. W czerw­cu będzie­my mie­li już cał­kiem spo­ro grzy­bów do wybo­ru, jeśli ten rok rze­czy­wi­ście oka­że się wyjątkowy.

Pierwsze kur­ki (pie­prz­nik jadal­ny) poja­wia­ją się zazwy­czaj w czerw­cu lub na począt­ku lip­ca. Te grzy­by należ do „pew­nia­ków“, ponie­waż w prze­ci­wień­stwie do praw­dziw­ków i innych grzy­bów rur­ko­wych rosną nawet w such­sze lata, a susza wystę­pu­je w Polsce regularnie. 

Czytaj tak­że: Owoce i warzy­wa bez pla­sti­ku w sklepach

Od wio­sny w lasach wystę­pu­ją też maśla­ki ziar­ni­ste, bar­dzo smacz­ne i pospo­li­te. Rosną w miej­scach piasz­czy­stych i nasłonecznionych. 

Masowe poja­wia­nie się grzy­bów, tzw. wysyp grzy­bów, jest sil­nie uza­leż­nio­ne od kil­ku czyn­ni­ków, takich jak tem­pe­ra­tu­ra i wil­got­ność powie­trza, wil­got­ność pod­ło­ża, opa­dy oraz natu­ral­ny rytm roz­wo­ju grzyb­ni dane­go gatunku. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...