- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Emisja CO2 na świecie

Przeczytaj rów­nież o:

CO2 zamienią w składnik znanych perfum

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech.…

Największa w historii nagroda za pomysł na CO2

Największy na świe­cie kon­kurs, któ­re­go celem jest pozby­cie się z atmos­fe­ry i oce­anów CO2, rusza w kwietniu.

Dwutlenek węgla podaruj w prezencie

Szwajcarski start-​up ClimeWorks pro­wa­dzi ogrom­ny pro­jekt Orca, któ­re­go celem jest wychwy­ty­wa­nie CO2. Buduje na Islandii potęż­ną maszy­nę, któ­ra bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry wychwy­ci dwu­tle­nek węgla,…

Emisje CO2 na świecie spadają

W ostat­nich latach emi­sje CO2 rosły wol­niej, co może być po czę­ści rezul­ta­tem poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Pięć lat temu przy­ję­to poro­zu­mie­nie pary­skie, któ­re za cel…

Zagęszczamy, zagęszczamy…

Poziom gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze sko­czył w ubie­głym roku naj­bar­dziej od trzy­na­stu lat. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza tyl­ko dwa lata były takie złe dla…
Czytaj tak­że

Gdzie wyrzucić karton po mleku. Czyli jak segregować

Zdecydowana więk­szość Polaków uwa­ża, że segre­ga­cja odpa­dów ma sens i nie­mal wszy­scy dekla­ru­je­my, że segre­gu­je­my śmie­ci. Jednocześnie sys­tem segre­ga­cji śmie­ci w Polsce nie…

Jesienne róże

(…) A sta­rusz­ka zmar­twi­ła się szcze­rze, Zamachnęła ręka­mi obie­ma: – Musisz zacząć cho­dzić w pulo­we­rze. Jesień idzie, rady na to nie ma!(…)Andrzej Waligórski 

Rusza słoneczny sezon. Ile wydamy na fotowoltaikę?

Z koń­cem zimy roz­po­czy­na się sezon, kie­dy foto­wol­ta­ika zaczy­na budzić nasze zain­te­re­so­wa­nie. W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach pro­duk­cja ener­gii ze słoń­ca będzie naj­więk­sza. Po tym, jak…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -