13 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Emisja CO2 na świecie

Przeczytaj rów­nież o:

CO2 zamienią w składnik znanych perfum

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech.…

Największa w historii nagroda za pomysł na CO2

Największy na świe­cie kon­kurs, któ­re­go celem jest pozby­cie się z atmos­fe­ry i oce­anów CO2, rusza w kwietniu.

Dwutlenek węgla podaruj w prezencie

Szwajcarski start-​up ClimeWorks pro­wa­dzi ogrom­ny pro­jekt Orca, któ­re­go celem jest wychwy­ty­wa­nie CO2. Buduje na Islandii potęż­ną maszy­nę, któ­ra bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry wychwy­ci dwu­tle­nek węgla,…

Emisje CO2 na świecie spadają

W ostat­nich latach emi­sje CO2 rosły wol­niej, co może być po czę­ści rezul­ta­tem poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Pięć lat temu przy­ję­to poro­zu­mie­nie pary­skie, któ­re za cel…

Zagęszczamy, zagęszczamy…

Poziom gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze sko­czył w ubie­głym roku naj­bar­dziej od trzy­na­stu lat. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza tyl­ko dwa lata były takie złe dla…
Czytaj tak­że

Co zrobić z kawy? Dziewięć prostych rad

Kawa doda­je aro­ma­tu, sta­wia na nogi i towa­rzy­szy naszym spo­tka­niom. Fascynaci kawy zna­ją wie­le spo­so­bów, jak ją przy­rzą­dzać, by sma­ko­wa­ła naj­le­piej. Do świą­tecz­nych ciast…

Rośnie wydajność perowskitów w fotowoltaice

Szwajcarzy i Niemcy ści­ga­ją się, jeśli cho­dzi o wydaj­ność perowskitowo-​krzemowych ogniw sło­necz­nych. Wynik zbli­ża się do 30 proc. Nadal są to tyl­ko pra­ce badawcze.…

Co nam daje polowanie i wędkowanie

Niechęć do polo­wań i myśli­wych jest dość powszech­na, nie tyl­ko wśród osób zain­te­re­so­wa­nych eko­lo­gią. Czy wrzu­ca­nie do jed­ne­go wor­ka myśli­wych i węd­ka­rzy ma sens? O…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -