-1 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Emisja CO2 na świecie

Przeczytaj rów­nież o:

CO2 zamienią w składnik znanych perfum

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech.…

Największa w historii nagroda za pomysł na CO2

Największy na świe­cie kon­kurs, któ­re­go celem jest pozby­cie się z atmos­fe­ry i oce­anów CO2, rusza w kwietniu.

Dwutlenek węgla podaruj w prezencie

Szwajcarski start-​up ClimeWorks pro­wa­dzi ogrom­ny pro­jekt Orca, któ­re­go celem jest wychwy­ty­wa­nie CO2. Buduje na Islandii potęż­ną maszy­nę, któ­ra bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry wychwy­ci dwu­tle­nek węgla,…

Emisje CO2 na świecie spadają

W ostat­nich latach emi­sje CO2 rosły wol­niej, co może być po czę­ści rezul­ta­tem poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Pięć lat temu przy­ję­to poro­zu­mie­nie pary­skie, któ­re za cel…

Zagęszczamy, zagęszczamy…

Poziom gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze sko­czył w ubie­głym roku naj­bar­dziej od trzy­na­stu lat. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza tyl­ko dwa lata były takie złe dla…
Czytaj tak­że

Biznes robi Zielony Zwrot i ogranicza emisję CO2

Już o ponad 250 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z odna­wial­nych źró­deł ener­gii z TAURONA.…

Każdy z nas jest narażony na cyberatak

Wojna Rosji z Ukrainą zwięk­szy­ła moż­li­wość poten­cjal­nych cybe­ra­ta­ków. Świadomość zagro­że­nia zmniej­sza ryzy­ko tego, że pad­nie­my ofia­rą oszu­stwa. Coraz więk­szą wagę fir­my przy­wią­zu­ją do zabezpieczeń…

Najsurowsza zima od lat

Statystyki poka­zu­ją, że tego­rocz­na zima była znacz­nie surow­sza od poprzed­niej. W dodat­ku dużo sie­dzie­li­śmy w domach i się grza­li­śmy. Wielu z nas odczu­wa to…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -