- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Emisja CO2 na świecie

Przeczytaj rów­nież o:

CO2 zamie­nią w skład­nik zna­nych perfum

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech....

Największa w histo­rii nagro­da za pomysł na CO2

Największy na świe­cie kon­kurs, któ­re­go celem jest pozby­cie się z atmos­fe­ry i oce­anów CO2, rusza w kwietniu.

Dwutlenek węgla poda­ruj w prezencie

Szwajcarski start-up ClimeWorks pro­wa­dzi ogrom­ny pro­jekt Orca, któ­re­go celem jest wychwy­ty­wa­nie CO2. Buduje na Islandii potęż­ną maszy­nę, któ­ra bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry wychwy­ci dwu­tle­nek węgla,...

Emisje CO2 na świe­cie spadają

W ostat­nich latach emi­sje CO2 rosły wol­niej, co może być po czę­ści rezul­ta­tem poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Pięć lat temu przy­ję­to poro­zu­mie­nie pary­skie, któ­re za cel...

Zagęszczamy, zagęsz­cza­my…

Poziom gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze sko­czył w ubie­głym roku naj­bar­dziej od trzy­na­stu lat. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza tyl­ko dwa lata były takie złe dla...
Czytaj tak­że

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie plan­ty kawo­we robią wra­że­nie. Kawiarnia pod sto­pa­mi pach­nie i chrzę­ści. Czy poma­ga? Z pew­no­ścią psom. 

Mali mogą więcej

Z zało­ży­cie­lem fir­my EV Fleet Danielem Węgrzynkiem o nowych roz­wią­za­niach w trans­por­cie roz­ma­wia Magdalena Romańska

Chcesz mieć pane­le foto­wol­ta­icz­ne – nie prze­sa­dzaj z ich mocą

W pol­skim budow­nic­twie coraz czę­ściej sto­su­je się roz­wią­za­nia wyko­rzy­stu­ją­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii: pane­le foto­wol­ta­icz­ne, pom­py cie­pła, kolek­to­ry sło­necz­ne do pod­grza­nia wody. Kluczem do maksymalnego...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -