- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Emisja CO2 na świecie

Przeczytaj rów­nież o:

CO2 zamienią w składnik znanych perfum

Jedna z naj­więk­szych na świe­cie firm kosme­tycz­nych zamie­rza wyko­rzy­stać dwu­tle­nek węgla w per­fu­mach. W tym celu Coty pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny o współ­pra­cy z LanzaTech....

Największa w historii nagroda za pomysł na CO2

Największy na świe­cie kon­kurs, któ­re­go celem jest pozby­cie się z atmos­fe­ry i oce­anów CO2, rusza w kwietniu.

Dwutlenek węgla podaruj w prezencie

Szwajcarski start-​up ClimeWorks pro­wa­dzi ogrom­ny pro­jekt Orca, któ­re­go celem jest wychwy­ty­wa­nie CO2. Buduje na Islandii potęż­ną maszy­nę, któ­ra bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry wychwy­ci dwu­tle­nek węgla,...

Emisje CO2 na świecie spadają

W ostat­nich latach emi­sje CO2 rosły wol­niej, co może być po czę­ści rezul­ta­tem poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej. Pięć lat temu przy­ję­to poro­zu­mie­nie pary­skie, któ­re za cel...

Zagęszczamy, zagęszczamy…

Poziom gazów cie­plar­nia­nych w atmos­fe­rze sko­czył w ubie­głym roku naj­bar­dziej od trzy­na­stu lat. W cią­gu ostat­nie­go pół­wie­cza tyl­ko dwa lata były takie złe dla...
Czytaj tak­że

Kto zapłaci wysokie kary za brak segregacji śmieci

Mieszkańcy blo­ków mogą teraz spo­koj­nie spać, jeśli nie segre­gu­ją odpa­dów, choć tak dekla­ro­wa­li. Resort kli­ma­tu szy­ku­je już jed­nak zmia­nę prze­pi­sów, by takie oso­by można...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody uży­wa­ne są coraz droż­sze. Płacimy podwój­nie - kupu­jąc auto, a potem zosta­wia­jąc spo­re sumy na sta­cjach paliw. Czy poda­tek od samo­cho­du spa­li­no­we­go zachęci...

Kto zakończy wycinanie lasów

Polska pod­pi­sa­ła się pod dekla­ra­cją zakoń­cze­nia wyle­sia­nia do 2030 roku. To nie­je­dy­na taka dekla­ra­cja, któ­ra pada w ostat­nim cza­sie, obiet­ni­ce skła­da­ją też fun­du­sze inwestycyjne....
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -