- reklama -
Strona głównaPoradnikJakie piece trzeba będzie zarejestrować...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

- reklama -

Centralny rejestr pie­ców i kotłów ma ruszyć już od lip­ca tego roku. Trzeba będzie zgło­sić wszyst­kie źró­dła cie­pła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie ma zna­cze­nia, czy jest to piec, kocioł, komi­nek czy pom­py cie­pła. Czy jest w dom­ku na dział­ce, wil­li, w salo­nie kosme­tycz­nym czy warsz­ta­cie napraw­czym. Ewidencja pie­ców doty­czy wszyst­kich budynków.

Właściciele domów i wszel­kich innych budyn­ków będą skła­dać dekla­ra­cje do pre­zy­den­ta mia­sta, bur­mi­strza, wój­ta. Spis pie­ców w 2021 roku będzie pro­wa­dzo­ny pisem­nie i przez inter­net. Czasu na zło­że­nie dekla­ra­cji będzie dużo, bo 12 mie­się­cy. Natomiast w nowych budyn­kach – 14 dni od daty uru­cho­mie­nia źró­dła ogrzewania. 

W imie­niu miesz­kań­ców blo­ków dekla­ra­cje zło­ży zarząd spół­dziel­ni lub wspól­no­ty. Jeśli jed­nak ktoś sam, na wła­sną rękę dodał sobie wła­sne źró­dło w miesz­ka­niu, np. komi­nek, piec czy kozę, to wów­czas musi to zgło­sić. Rejestracja pie­ca węglo­we­go i każ­de­go inne­go źró­dła ogrze­wa­nia będzie obowiązkowa.

Za brak zło­że­nia dekla­ra­cji gro­zić będzie kara.

Co obejmie rejestr pieców

Według zapo­wie­dzi, trze­ba będzie zgło­sić w dekla­ra­cji każ­de źró­dło o mocy do 1 MW (1000 kW), któ­re teraz nie wyma­ga zgo­dy ani zgło­sze­nia. To pod­sta­wo­we kry­te­rium. Nie ma więc zna­cze­nia, gdzie się znaj­du­je ale to, jakim jest źró­dłem ogrzewania. 

W uza­sad­nie­niu do usta­wy mamy wymie­nio­ne przykłady: 

kocioł gazo­wy

pod­grze­wacz gazo­wy prze­pły­wo­wy, pod­grze­wacz gazo­wy pojemnościowy

grzej­nik gazo­wy, komi­nek gazo­wy, nagrzew­ni­ce gazo­we, pro­mien­ni­ki gazowe;

kocioł na pali­wa stałe, 

piec kaflo­wy lub wol­no­sto­ją­cy (koza, angiel­ka) na pali­wa sta­łe (węgiel, drew­no, pel­let);

komi­nek na pali­wo stałe;

trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia, kuch­nia węglowa;

kocioł ole­jo­wy, piec olejowy;

pom­pa cie­pła powietrz­na, pom­pa cie­pła grun­to­wa, pom­pa cie­pła wodna;

ogrze­wa­nie elektryczne; 

kolek­to­ry słoneczne; 

sieć cie­płow­ni­cza.

Centralny rejestr pie­ców i kotłów pomo­że w infor­mo­wa­niu miesz­kań­ców o koniecz­no­ści wymia­ny pie­ca lub kotła do kon­kret­ne­go roku. W 13 woje­wódz­twach obo­wią­zu­ją uchwa­ły anty­smo­go­we, jed­nak nie wszy­scy wie­dzą o koniecz­no­ści wymia­ny ogrze­wa­nia ani o tym, skąd na to wziąć dota­cje. Spis pie­ców w 2021 roku pomo­że w tym zadaniu.

Czytaj wię­cej: Dofinansowanie do pomp cie­pła w nowym domu

Czego nie trzeba rejestrować

Ewidencja pie­ców nie obej­mie pie­cy­ków do pod­grze­wa­nia wody ani kuche­nek gazo­wych. Te infor­ma­cje z cza­sem tra­fią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Warto dodać, że wzo­ru dekla­ra­cji jesz­cze nie ma. Na pew­no trze­ba będzie podać swo­je dane i adres, numer kon­tak­to­wy, mail (jeśli się ma) i do tego rodzaj źródła. 

CEEB ma nam powie­dzieć wszyst­ko o domach i pra­cu­ją­cych w nich pie­cach. Zgromadzi dane z innych reje­strów, a tak­że z kon­tro­li prze­pro­wa­dza­nych w domach, np. przez straż miej­ską. Źródłem dostar­cza­nia danych będą też kominiarze. 

Inwentaryzacja budyn­ków i rejestr pie­ców pozwo­lą dotrzeć do osób naj­bar­dziej “ubo­gich ener­ge­tycz­nie” i lepiej skie­ro­wać pie­nią­dze publicz­ne. Do reje­stru tra­fią też dane o wszyst­kich otrzy­ma­nych dota­cjach, np. na ter­mo­mo­der­ni­za­cję, foto­wol­ta­ikę, dodat­ki miesz­ka­nio­we, ener­ge­tycz­ne, na opał. 

Czy będą kary?

Jeśli ktoś nie zło­ży w ter­mi­nie dekla­ra­cji, może zapła­cić karę grzyw­ny (któ­ra teo­re­tycz­nie wyno­si nawet 5 tys. zło­tych). Nie będzie jed­nak kara­ny automatycznie.

Przepisy uwzględ­nia­ją moż­li­wość “czyn­ne­go żalu”. To zna­czy, że jeśli pre­zy­dent mia­sta, bur­mistrz czy wójt nie dowie­dzą się o tym, że ktoś na czas nie zło­żył dekla­ra­cji, to taka oso­ba może szyb­ko napra­wić błąd i zgło­sić swo­je źró­dło cie­pła. Wtedy nie zapła­ci grzywny. 

Ewidencja pie­ców będzie powsta­wa­ła przez rok, od 1 lip­ca 2021 r. Natomiast jeśli po zło­że­niu dekla­ra­cji ktoś wymie­nił w domu ogrze­wa­nie, to ma 14 dni na zgło­sze­nie tego.

Rejestr pieców jak CEPiK

Polska wpro­wa­dza prze­pi­sy, bo taki rejestr powi­nien dzia­łać już od daw­na. Jak CEPIK. Tak jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców mówi nam wszyst­ko o dro­go­wych pojaz­dach i ich posia­da­czach, tak CEEB powie nam wszyst­ko o pie­cach i bar­dzo wie­le o budyn­kach. Bedą to nie tyl­ko domy, ale też hote­le, warsztaty,magazyny, szpi­ta­le czy kościo­ły. Szacunkowo w CEEB znaj­dzie się oko­ło 5 milio­nów budynków.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
A jeszcze lepsze jest to...