- reklama -
Strona głównaPoradnikJakie piece trzeba będzie zarejestrować...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pie­ców i kotłów ma ruszyć już od lip­ca tego roku. Trzeba będzie zgło­sić wszyst­kie źró­dła cie­pła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie ma zna­cze­nia, czy jest to piec, kocioł, komi­nek czy pom­py cie­pła. Czy jest w dom­ku na dział­ce, wil­li, w salo­nie kosme­tycz­nym czy warsz­ta­cie napraw­czym. Ewidencja pie­ców doty­czy wszyst­kich budynków.

Właściciele domów i wszel­kich innych budyn­ków będą skła­dać dekla­ra­cje do pre­zy­den­ta mia­sta, bur­mi­strza, wój­ta. Spis pie­ców w 2021 roku będzie pro­wa­dzo­ny pisem­nie i przez inter­net. Czasu na zło­że­nie dekla­ra­cji będzie dużo, bo 12 mie­się­cy. Natomiast w nowych budyn­kach – 14 dni od daty uru­cho­mie­nia źró­dła ogrzewania. 

W imie­niu miesz­kań­ców blo­ków dekla­ra­cje zło­ży zarząd spół­dziel­ni lub wspól­no­ty. Jeśli jed­nak ktoś sam, na wła­sną rękę dodał sobie wła­sne źró­dło w miesz­ka­niu, np. komi­nek, piec czy kozę, to wów­czas musi to zgło­sić. Rejestracja pie­ca węglo­we­go i każ­de­go inne­go źró­dła ogrze­wa­nia będzie obowiązkowa.

Za brak zło­że­nia dekla­ra­cji gro­zić będzie kara.

Co obejmie rejestr pieców

Według zapo­wie­dzi, trze­ba będzie zgło­sić w dekla­ra­cji każ­de źró­dło o mocy do 1 MW (1000 kW), któ­re teraz nie wyma­ga zgo­dy ani zgło­sze­nia. To pod­sta­wo­we kry­te­rium. Nie ma więc zna­cze­nia, gdzie się znaj­du­je ale to, jakim jest źró­dłem ogrzewania. 

W uza­sad­nie­niu do usta­wy mamy wymie­nio­ne przykłady: 

kocioł gazo­wy

pod­grze­wacz gazo­wy prze­pły­wo­wy, pod­grze­wacz gazo­wy pojemnościowy

grzej­nik gazo­wy, komi­nek gazo­wy, nagrzew­ni­ce gazo­we, pro­mien­ni­ki gazowe;

kocioł na pali­wa stałe, 

piec kaflo­wy lub wol­no­sto­ją­cy (koza, angiel­ka) na pali­wa sta­łe (węgiel, drew­no, pel­let);

komi­nek na pali­wo stałe;

trzon kuchen­ny, pie­co­kuch­nia, kuch­nia węglowa;

kocioł ole­jo­wy, piec olejowy;

pom­pa cie­pła powietrz­na, pom­pa cie­pła grun­to­wa, pom­pa cie­pła wodna;

ogrze­wa­nie elektryczne; 

kolek­to­ry słoneczne; 

sieć cie­płow­ni­cza.

Centralny rejestr pie­ców i kotłów pomo­że w infor­mo­wa­niu miesz­kań­ców o koniecz­no­ści wymia­ny pie­ca lub kotła do kon­kret­ne­go roku. W 13 woje­wódz­twach obo­wią­zu­ją uchwa­ły anty­smo­go­we, jed­nak nie wszy­scy wie­dzą o koniecz­no­ści wymia­ny ogrze­wa­nia ani o tym, skąd na to wziąć dota­cje. Spis pie­ców w 2021 roku pomo­że w tym zadaniu.

Czytaj wię­cej: Dofinansowanie do pomp cie­pła w nowym domu

Czego nie trzeba rejestrować

Ewidencja pie­ców nie obej­mie pie­cy­ków do pod­grze­wa­nia wody ani kuche­nek gazo­wych. Te infor­ma­cje z cza­sem tra­fią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Warto dodać, że wzo­ru dekla­ra­cji jesz­cze nie ma. Na pew­no trze­ba będzie podać swo­je dane i adres, numer kon­tak­to­wy, mail (jeśli się ma) i do tego rodzaj źródła. 

CEEB ma nam powie­dzieć wszyst­ko o domach i pra­cu­ją­cych w nich pie­cach. Zgromadzi dane z innych reje­strów, a tak­że z kon­tro­li prze­pro­wa­dza­nych w domach, np. przez straż miej­ską. Źródłem dostar­cza­nia danych będą też kominiarze. 

Inwentaryzacja budyn­ków i rejestr pie­ców pozwo­lą dotrzeć do osób naj­bar­dziej „ubo­gich ener­ge­tycz­nie“ i lepiej skie­ro­wać pie­nią­dze publicz­ne. Do reje­stru tra­fią też dane o wszyst­kich otrzy­ma­nych dota­cjach, np. na ter­mo­mo­der­ni­za­cję, foto­wol­ta­ikę, dodat­ki miesz­ka­nio­we, ener­ge­tycz­ne, na opał. 

Czy będą kary?

Jeśli ktoś nie zło­ży w ter­mi­nie dekla­ra­cji, może zapła­cić karę grzyw­ny (któ­ra teo­re­tycz­nie wyno­si nawet 5 tys. zło­tych). Nie będzie jed­nak kara­ny automatycznie.

Przepisy uwzględ­nia­ją moż­li­wość „czyn­ne­go żalu“. To zna­czy, że jeśli pre­zy­dent mia­sta, bur­mistrz czy wójt nie dowie­dzą się o tym, że ktoś na czas nie zło­żył dekla­ra­cji, to taka oso­ba może szyb­ko napra­wić błąd i zgło­sić swo­je źró­dło cie­pła. Wtedy nie zapła­ci grzywny. 

Ewidencja pie­ców będzie powsta­wa­ła przez rok, od 1 lip­ca 2021 r. Natomiast jeśli po zło­że­niu dekla­ra­cji ktoś wymie­nił w domu ogrze­wa­nie, to ma 14 dni na zgło­sze­nie tego.

Rejestr pieców jak CEPiK

Polska wpro­wa­dza prze­pi­sy, bo taki rejestr powi­nien dzia­łać już od daw­na. Jak CEPIK. Tak jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców mówi nam wszyst­ko o dro­go­wych pojaz­dach i ich posia­da­czach, tak CEEB powie nam wszyst­ko o pie­cach i bar­dzo wie­le o budyn­kach. Bedą to nie tyl­ko domy, ale też hote­le, warsztaty,magazyny, szpi­ta­le czy kościo­ły. Szacunkowo w CEEB znaj­dzie się oko­ło 5 milio­nów budynków.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
A jeszcze lepsze jest to...