- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Program termomodernizacja - dopłaty i dofinansowanie na ocieplenie domu

Przeczytaj rów­nież o:

Kolejny bank wpro­wa­dza w 2022 r. kre­dyt z dota­cją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na...

Jak prze­pro­wa­dzić ter­mo­izo­la­cję domu z dofinansowaniem

Termoizolacja domu jest naj­prost­szym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii. Co wię­cej, na takie inwe­sty­cje dosta­nie­my dofi­nan­so­wa­nie. Poniesione wydat­ki moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, do...

Kredyt anty­smo­go­wy z dota­cją w kolej­nym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz...

Jak dostać anty­smo­go­wy kre­dyt z dota­cją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje...

Dotacje z Funduszu Modernizacyjnego w 2021 roku

Trzy kra­je, w tym Polska, dosta­ły pierw­sze pie­nią­dze z Funduszu Modernizacyjnego. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny wypła­cą ponad 304 mln euro. W Polsce...

BOŚ poka­zu­je warun­ki kre­dy­tu z dota­cją na pom­py cie­pła i fotowoltaikę

BOŚ wpro­wa­dził Kredyt Czyste Powietrze, któ­ry łączy pre­fe­ren­cyj­ne opro­cen­to­wa­nie z moż­li­wo­ścią skła­da­nia wnio­sków o dota­cję z pro­gra­mu „Czyste Powietrze”. Dotacje do pom­py cie­pła, fotowoltaiki...

Antysmogowy kre­dyt z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze

Pierwsze ban­ki zaofe­ru­ją anty­smo­go­we kre­dy­ty do 100 tys. zło­tych. Można za to sfi­nan­so­wać wymia­nę ogrze­wa­nia, ter­mo­mo­der­ni­za­cję i insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Dotacja pokry­je część spła­ty kapitału....

Dotacje na foto­wol­ta­ikę i pom­py cie­pła w ban­kach od poło­wy 2021 roku

Pierwsze ban­ki chcą wpro­wa­dzić kre­dy­ty anty­smo­go­we z dota­cja­mi z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i...
Czytaj tak­że

W spra­wach ubrań ule­ga­my złudzeniom

Zakupy to czę­sta roz­ryw­ka, nałóg i przy­jem­ność. Miłość do rze­czy szyb­ko prze­mi­ja i potem szu­ka­my nowe­go obiek­tu, by się pocie­szyć. To przy­cho­dzi zbyt łatwo....

Polska 2050 może być neu­tral­na kli­ma­tycz­nie. Co trze­ba zrobić?

Rezygnacja z węgla to za mało. Samochody elek­trycz­ne, wodór, tech­no­lo­gie pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla i ponow­ne wyko­rzy­sta­nie CO2 - to tech­no­lo­gie, któ­ry­mi Polska powin­na się...

Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2022 roku

Z pro­gra­mów ogól­no­kra­jo­wych i lokal­nych moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki. Do inwe­sty­cji w pane­le sło­necz­ne wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych dosta­ną stan­dar­do­wo 5...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -