- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Program termomodernizacja – dopłaty i dofinansowanie na ocieplenie domu

Przeczytaj rów­nież o:

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec wrze­śnia rusza pro­gram Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki sko­rzy­sta­nia z tego pro­gra­mu w porów­na­niu z ubie­głym rokiem są lep­sze. Przede wszyst­kim wpro­wa­dzo­no w…

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie,…

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób najuboższych,…

Kolejny bank wprowadza w 2022 r. kredyt z dotacją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na…

Jak przeprowadzić termoizolację domu z dofinansowaniem

Termoizolacja domu jest naj­prost­szym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii. Co wię­cej, na takie inwe­sty­cje dosta­nie­my dofi­nan­so­wa­nie. Poniesione wydat­ki moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, do…

Kredyt antysmogowy z dotacją w kolejnym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz…

Jak dostać antysmogowy kredyt z dotacją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje…

Dotacje z Funduszu Modernizacyjnego w 2021 roku

Trzy kra­je, w tym Polska, dosta­ły pierw­sze pie­nią­dze z Funduszu Modernizacyjnego. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny wypła­cą ponad 304 mln euro. W Polsce…
Czytaj tak­że

Macron obiecuje wielką ekologiczną Francję

Zwycięstwo Emmanuela Macrona w wybo­rach pre­zy­denc­kich to dla eko­lo­gów i zie­lo­nych par­tii w Europie dobra wia­do­mość. Już po ogło­sze­niu wyni­ków wybo­rów Macron zapo­wie­dział, że…

Zielona energia wyprzedziła atom

Po raz pierw­szy odna­wial­ne źró­dła ener­gii w Europie dostar­czy­ły w ubie­głym roku wię­cej prą­du niż elek­trow­nie jądro­we – poda­je BP. Produkcja ener­gii w 2021…

Elektrownia czy energooszczędna lodówka? Alternatywa nie jest prosta

Czy zamiast budo­wać elek­trow­nie moż­na sprze­da­wać lodów­ki? Co za głu­po­ta! – pomy­śla­ła­bym jesz­cze nie­daw­no. Ale z dru­giej stro­ny… Wszystko wyda­rzy­ło się jakiś czas temu na…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -