13 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Program termomodernizacja – dopłaty i dofinansowanie na ocieplenie domu

Przeczytaj rów­nież o:

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie,…

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób najuboższych,…

Kolejny bank wprowadza w 2022 r. kredyt z dotacją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na…

Jak przeprowadzić termoizolację domu z dofinansowaniem

Termoizolacja domu jest naj­prost­szym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii. Co wię­cej, na takie inwe­sty­cje dosta­nie­my dofi­nan­so­wa­nie. Poniesione wydat­ki moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, do…

Kredyt antysmogowy z dotacją w kolejnym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz…

Jak dostać antysmogowy kredyt z dotacją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje…

Dotacje z Funduszu Modernizacyjnego w 2021 roku

Trzy kra­je, w tym Polska, dosta­ły pierw­sze pie­nią­dze z Funduszu Modernizacyjnego. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny wypła­cą ponad 304 mln euro. W Polsce…

BOŚ pokazuje warunki kredytu z dotacją na pompy ciepła i fotowoltaikę

BOŚ wpro­wa­dził Kredyt Czyste Powietrze, któ­ry łączy pre­fe­ren­cyj­ne opro­cen­to­wa­nie z moż­li­wo­ścią skła­da­nia wnio­sków o dota­cję z pro­gra­mu „Czyste Powietrze”. Dotacje do pom­py cie­pła, fotowoltaiki…
Czytaj tak­że

Politycy dla zwierząt podpisują petycję. Coś z tego będzie?

Wśród poli­ty­ków popu­lar­na sta­je się ostat­nio akcja EU For Animals. Podpisanie się pod pety­cją przy­go­to­wa­ną przez orga­ni­za­cje wal­czą­ce o pra­wa zwie­rząt nie wyma­ga tak…

Co zamiast węgla i gazu? Pierwszy taki polski projekt

W Lidzbarku Warmińskim powsta­nie pro­to­ty­po­wa „Ciepłownia Przyszłości”. Pracę roz­pocz­nie już w przy­szłym roku i będzie wyko­rzy­sty­wa­ła pom­py cie­pła, maga­zy­ny ener­gii i foto­wol­ta­ikę. Przedsięwzięcie dostało…

Jak zapragnęłam zostać prosumentką

Prosument to nowe sło­wo, któ­re wśród ener­ge­ty­ków i eko­lo­gów robi w tym roku ogrom­ną karie­rę. Prosument = pro­du­cent i kon­su­ment ener­gii. Od kie­dy jest usta­wa o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii, któ­ra naka­zu­je przy­łą­czać pro­su­men­tów i od kie­dy usta­lo­no dla nich tary­fy za sprze­da­wa­ną ener­gię, takich osób zaczę­ło szyb­ko przy­by­wać. Nie bez zna­cze­nia są tu dota­cje i tanie pożycz­ki, jakie moż­na dostać na zakup i mon­taż foto­ogniw z pro­gra­mu enfo­sia Prosument.
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -