- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Oszczędzanie energii

Przeczytaj rów­nież o:

Co warto wiedzieć o zużyciu energii

Nasze rachun­ki za prąd w tym roku poszły moc­no w górę. Nie tyl­ko pod­nie­sio­no tary­fy za ener­gię, ale też poja­wi­ła się nowa opła­ta za…

Ile zaoszczędzimy na wymianie oświetlenia

Po tym, jak Unia Europejska zabro­ni­ła opraw żaro­wych, gospo­dar­stwa domo­we w dużym stop­niu wyko­rzy­stu­ją oświe­tla­nie ledo­we. Wymiana żarów­ki w domu jest łatwa, ale…

Elektryczny dom: płyta indukcyjna zamiast gazowej

W miesz­ka­niach i domach nie musi­my uży­wać węgla i gazu, wręcz prze­ciw­nie – odej­ście od spa­la­nia paliw ogra­ni­czy szko­dli­we emi­sje. Elektryfikacja domów, czy­li przestawienie…

Domy w Polsce mogą być ekologiczne i tanie

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści spo­sób budo­wa­nia domów znacz­nie się zmie­ni. Ekologiczne domy będą ener­go­osz­częd­ne, wyko­rzy­sta­ją desz­czów­kę i będą też tań­sze w budo­wie i użyt­ko­wa­niu. Tylko…

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o audycie energetycznym w firmie

Do popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej dąży wie­le firm. Trudno się temu dzi­wić –kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła mają klu­czo­wy wpływ na ren­tow­ność przed­się­biorstw – szczególnie…

Przewodnik po audycie energetycznym

TAURON przy­go­to­wał dla klien­tów dar­mo­wy e‑book doty­czą­cy audy­tu ener­ge­tycz­ne­go dla firm. Jeszcze w tym roku obo­wiąz­ko­wo musi wyko­nać go ok. 3,5 tys. dużych przedsiębiorstw.…

Koniec postarzania sprzętu? Naprawa AGD ma być prosta

Naprawa AGD ma być łatwiej­sza dzię­ki prze­pi­som, któ­re zaczę­ły wła­śnie obo­wią­zy­wać. Producenci sprzę­tów AGD i RTV muszą zapew­nić dostęp­ność czę­ści zamien­nych w ser­wi­sach, jeszcze…

Posłowie pytają o podzielniki ciepła. Minister odpowiada

Podzielniki cie­pła w okre­sie grzew­czym zaczy­na­ją budzić gorą­ce zain­te­re­so­wa­nie miesz­kań­ców. Spółdzielnie, wspól­no­ty i zarząd­cy budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych mon­tu­ją urzą­dze­nia, by podzie­lić kosz­ty ogrze­wa­nia. Mieszkańcy mają…
Czytaj tak­że

Ocieplenie klimatu może przekroczyć 1,5 °C w najbliższych latach

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wyda­ła naj­now­szą pro­gno­zę doty­czą­cą kli­ma­tu. Ocenia, że glo­bal­na tem­pe­ra­tu­ra przej­ścio­wo może osią­gnąć 1,5 °C powy­żej pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej w…

Życie w Londynie zostało odwołane

Niedziela, godzi­na osiem­na­sta. Cały dzień prze­sie­dzia­łam na wybe­to­no­wa­nym kawał­ku zie­mi z wido­kiem na tył sąsied­nie­go budyn­ku. Tutaj nazy­wa się to ogro­dem i jest obiektem…

Mój Prąd: wyższe dotacje do magazynów energii i fotowoltaiki

Od 15 grud­nia 2022 roku obo­wią­zu­je w pro­gra­mie Mój Prąd 4 wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki, maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej, maga­zy­nów cie­pła oraz sys­te­mów zarzą­dza­nia energią.…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -