- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Oszczędzanie energii

Przeczytaj rów­nież o:

Co war­to wie­dzieć o zuży­ciu energii

Nasze rachun­ki za prąd w tym roku poszły moc­no w górę. Nie tyl­ko pod­nie­sio­no tary­fy za ener­gię, ale też poja­wi­ła się nowa opła­ta za...

Ile zaosz­czę­dzi­my na wymia­nie oświetlenia

Po tym, jak Unia Europejska zabro­ni­ła opraw żaro­wych, gospo­dar­stwa domo­we w dużym stop­niu wyko­rzy­stu­ją oświe­tla­nie ledo­we. Wymiana żarów­ki w domu jest łatwa, ale...

Elektryczny dom: pły­ta induk­cyj­na zamiast gazowej

W miesz­ka­niach i domach nie musi­my uży­wać węgla i gazu, wręcz prze­ciw­nie - odej­ście od spa­la­nia paliw ogra­ni­czy szko­dli­we emi­sje. Elektryfikacja domów, czy­li przestawienie...

Domy w Polsce mogą być eko­lo­gicz­ne i tanie

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści spo­sób budo­wa­nia domów znacz­nie się zmie­ni. Ekologiczne domy będą ener­go­osz­częd­ne, wyko­rzy­sta­ją desz­czów­kę i będą też tań­sze w budo­wie i użyt­ko­wa­niu. Tylko...

Wszystko, co powi­nie­neś wie­dzieć o audy­cie ener­ge­tycz­nym w firmie

Do popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej dąży wie­le firm. Trudno się temu dzi­wić –kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła mają klu­czo­wy wpływ na ren­tow­ność przed­się­biorstw – szczególnie...

Przewodnik po audy­cie energetycznym

TAURON przy­go­to­wał dla klien­tów dar­mo­wy e-book doty­czą­cy audy­tu ener­ge­tycz­ne­go dla firm. Jeszcze w tym roku obo­wiąz­ko­wo musi wyko­nać go ok. 3,5 tys. dużych przedsiębiorstw....

Koniec posta­rza­nia sprzę­tu? Naprawa AGD ma być prosta

Naprawa AGD ma być łatwiej­sza dzię­ki prze­pi­som, któ­re zaczę­ły wła­śnie obo­wią­zy­wać. Producenci sprzę­tów AGD i RTV muszą zapew­nić dostęp­ność czę­ści zamien­nych w ser­wi­sach, jeszcze...

Posłowie pyta­ją o podziel­ni­ki cie­pła. Minister odpowiada

Podzielniki cie­pła w okre­sie grzew­czym zaczy­na­ją budzić gorą­ce zain­te­re­so­wa­nie miesz­kań­ców. Spółdzielnie, wspól­no­ty i zarząd­cy budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych mon­tu­ją urzą­dze­nia, by podzie­lić kosz­ty ogrze­wa­nia. Mieszkańcy mają...
Czytaj tak­że

Nowe ety­kie­ty na oświe­tle­niu od wrze­śnia 2021 roku

Od wrze­śnia 2021 nowe ety­kie­ty poja­wią się na oświe­tle­niu w Unii Europejskiej. Regulacje doty­czą wszyst­kich pro­duk­tów oświe­tle­nio­wych, jak żarów­ki. Będzie łatwiej porów­nać ich zużycie...

Wkrótce koniec inwe­sty­cji w ropę, węgiel i gaz?

Neutralność kli­ma­tycz­na wyma­ga pil­nych dzia­łań by osią­gnąć zero­we emi­sje net­to. Międzynarodowa Agencja Energii wska­zu­je, że nie ma sen­su inwe­sto­wać w nowe zło­ża paliw kopalnych....

Czekolada nam się kończy

Dobra cze­ko­la­da? Jak ją kupić? Cztery naj­więk­sze kon­cer­ny sto­ją obec­nie za poło­wą wszyst­kich sprze­da­wa­nych cze­ko­la­do­wych pro­duk­tów. Czas przyj­rzeć się ich słod­kim zyskom i kupować...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -