- rekla­ma -

Dział EcoReporters

COP26

Przeczytaj rów­nież o:

Co zostawił szczyt klimatyczny COP26

Szczyt kli­ma­tycz­ny w Glasgow potwier­dził cel zatrzy­ma­nia ocie­pla­nia kli­ma­tu na pozio­mie 1,5 stop­nia Celsjusza. Państwa zgo­dzi­ły się na stop­nio­we odcho­dze­nie od wyko­rzy­sta­nia węgla, co...

Kto zakończy wycinanie lasów

Polska pod­pi­sa­ła się pod dekla­ra­cją zakoń­cze­nia wyle­sia­nia do 2030 roku. To nie­je­dy­na taka dekla­ra­cja, któ­ra pada w ostat­nim cza­sie, obiet­ni­ce skła­da­ją też fun­du­sze inwestycyjne....

Kiedy Polska zrezygnuje z węgla?

Polska dołą­czy­ła do koali­cji 190 kra­jów i orga­ni­za­cji z nowym zobo­wią­za­niem do stop­nio­we­go wyco­fa­nia ener­ge­ty­ki węglo­wej. Oznacza to zakoń­cze­nie wszel­kie­go wspar­cia dla nowych elektrowni...

COP26 w Glasgow w czterech punktach

Konferencja Narodów Zjednoczonych rusza po raz 26. w Glasgow 31 paź­dzier­ni­ka. Największe kli­ma­tycz­ne spo­tka­nie ONZ zbie­rze dyplo­ma­tów, poli­ty­ków, biz­nes­me­nów, urzęd­ni­ków, naukow­ców i całe grono...

IKEA na COP26

IKEA zosta­ła part­ne­rem Konferencji Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu COP26. Konferencja odbę­dzie się mię­dzy 31 paź­dzier­ni­ka a 12 listo­pa­da 2021 r. w szkockim...

Los klimatu zależy od G20. Apel europosłów

Komisja śro­do­wi­ska Parlamentu Europejskiego przy­ję­ła 12 paź­dzier­ni­ka rezo­lu­cję przed szczy­tem kli­ma­tycz­nym COP26, któ­ry odbę­dzie się w tym roku w Glasgow. Podkreślili, że wszy­scy członkowie...
Czytaj tak­że

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elek­try­zu­ją z tego powo­du wybie­ra­my pojaz­dy elek­trycz­ne oraz te napę­dza­ne siłą wła­snych mięśni. 

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przy­jął nowe­li­za­cję pra­wa, któ­ra pod­wyż­sza kary za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych. Najniższa grzyw­na wynie­sie 500 zł. Kara za wywo­że­nie śmie­ci do lasu i ich...

Hiszpański eksperyment z 4-​dniowym tygodniem pracy

Telefonica to pierw­sza hisz­pań­ska fir­ma, któ­ra już od 1 paź­dzier­ni­ka wpro­wa­dzi 4-​dniowy tydzień pra­cy w ramach pio­nier­skie­go pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go. Hiszpania to pierw­szy kraj na...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -