1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

COP26

Przeczytaj rów­nież o:

Co zostawił szczyt klimatyczny COP26

Szczyt kli­ma­tycz­ny w Glasgow potwier­dził cel zatrzy­ma­nia ocie­pla­nia kli­ma­tu na pozio­mie 1,5 stop­nia Celsjusza. Państwa zgo­dzi­ły się na stop­nio­we odcho­dze­nie od wyko­rzy­sta­nia węgla, co…

Kto zakończy wycinanie lasów

Polska pod­pi­sa­ła się pod dekla­ra­cją zakoń­cze­nia wyle­sia­nia do 2030 roku. To nie­je­dy­na taka dekla­ra­cja, któ­ra pada w ostat­nim cza­sie, obiet­ni­ce skła­da­ją też fun­du­sze inwestycyjne.…

Kiedy Polska zrezygnuje z węgla?

Polska dołą­czy­ła do koali­cji 190 kra­jów i orga­ni­za­cji z nowym zobo­wią­za­niem do stop­nio­we­go wyco­fa­nia ener­ge­ty­ki węglo­wej. Oznacza to zakoń­cze­nie wszel­kie­go wspar­cia dla nowych elektrowni…

COP26 w Glasgow w czterech punktach

Konferencja Narodów Zjednoczonych rusza po raz 26. w Glasgow 31 paź­dzier­ni­ka. Największe kli­ma­tycz­ne spo­tka­nie ONZ zbie­rze dyplo­ma­tów, poli­ty­ków, biz­nes­me­nów, urzęd­ni­ków, naukow­ców i całe grono…

IKEA na COP26

IKEA zosta­ła part­ne­rem Konferencji Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu COP26. Konferencja odbę­dzie się mię­dzy 31 paź­dzier­ni­ka a 12 listo­pa­da 2021 r. w szkockim…

Los klimatu zależy od G20. Apel europosłów

Komisja śro­do­wi­ska Parlamentu Europejskiego przy­ję­ła 12 paź­dzier­ni­ka rezo­lu­cję przed szczy­tem kli­ma­tycz­nym COP26, któ­ry odbę­dzie się w tym roku w Glasgow. Podkreślili, że wszy­scy członkowie…
Czytaj tak­że

Dzieci przed ekranem czy na łonie natury

Często narze­ka­my, że dzie­ci przed ekra­nem spę­dza­ją za dużo cza­su. Żyjąc pośród przy­ro­dy nauczą się z nią obcho­dzić. W lesie jest wbrew pozo­rom o…

Restauracja IKEA zmieni jedzenie na bardziej zielone

Klopsiki z IKEA już daw­no się zmie­ni­ły, są dwie roślin­ne wer­sje. Takich pro­duk­tów będzie nie­dłu­go więcej

Zakaz wjazdu brudnych pojazdów…

Paryż, Madryt, Ateny, Meksyk do 2025 roku zamie­rza­ją cał­ko­wi­cie zaka­zać wjaz­du samo­cho­dów Diesla do miast. Co to ozna­cza dla nas? Na tak zada­ne pytanie…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -