- reklama -

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku moż­na uzy­skać wyż­sze dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, w tym na gazo­we kotły kon­den­sa­cyj­ne. Dofinansowanie w pro­gra­mie Czyste Powietrze na takie inwe­sty­cje wyno­si mak­sy­mal­nie 15,3 tys. zł. Nadal przy­zna­je dopła­ty do pie­ca gazo­we­go PGNiG, ale są to znacz­nie mniej­sze kwoty. 

Kotły gazo­we to obok pomp cie­pła i kotłów na pel­let naj­po­pu­lar­niej­sze obec­nie wśród Polaków źró­dła ogrze­wa­nia. Nie tyl­ko moż­na dostać do nich dofi­nan­so­wa­nie, ale tak­że odli­czyć kosz­ty inwe­sty­cji (po odję­ciu dota­cji) w PIT, co zapew­nia ulga termomodernizacyjna. 

Zarówno w pro­gra­mie Czyste Powietrze, jak i pro­gra­mie PGNiG dofi­nan­so­wa­nie do kotła gazo­we­go jest przy­zna­wa­ne tyl­ko przy jed­no­cze­snej wymia­nie kop­ciu­cha, czy­li rezy­gna­cji z uży­wa­nia w domu sta­re­go pie­ca na pali­wo sta­łe – węgiel i drew­no. W tych pro­gra­mach nie ma dota­cji do wymia­ny uży­wa­ne­go sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy. Nie ma tak­że co liczyć na dofi­nan­so­wa­nie do pie­ca gazo­we­go w nowych domach. 

Dotacja do kotła gazowego 40 proc.

Wnioski w pro­gra­mie Czyste Powietrze przyj­mu­ją woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej WFOŚiGW. W tym roku, po zmia­nach w pro­gra­mie, do kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych inwe­sty­cji nie wli­cza się VAT‑u.

Podstawowy poziom dofi­nan­so­wa­nia w pro­gra­mie Czyste Powietrze od 3 stycz­nia 2023 roku wyno­si 40 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Na mon­taż kotła gazo­we­go, któ­ry zastą­pi kop­ciu­cha, mak­sy­mal­nie moż­na uzy­skać 6,1 tys. zł. Warunki, jakie trze­ba speł­nić to:

  • posia­da­nie rocz­ne­go docho­du nie więk­sze­go niż 135 tys. zł
  • posia­da­nie domu jed­no­ro­dzin­ne­go lub wyod­ręb­nio­ne­go w nim loka­lu z księ­ga wieczystą
  • wymia­na sta­re­go pie­ca na węgiel czy drewno
  • wnio­sko­wa­na dota­cja musi wynieść ponad 3 tys. zł
  • kotły gazo­we kon­den­sa­cyj­ne muszą speł­niać wyma­ga­nia kla­sy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A.

Istnieje moż­li­wość wymia­ny źró­dła cie­pła mimo posia­da­nia w domu kotła gazo­we­go. Warunkiem jest korzy­sta­nie z kop­ciu­cha, a śred­nie zuży­cia gazu z 3 lat poprze­dza­ją­cych rok zło­że­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie nie może być wyż­sze niż 5 600 kWh/​rok.

Dofinansowanie do pieca gazowego 70 proc.

Wyższe dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha dosta­ją oso­by uboż­sze. Muszą one uzy­skać zaświad­cze­nie w swo­jej gmi­nie o niż­szych zarob­kach. Miesięczny dochód na oso­bę w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym nie może prze­kra­czać 1894 zł, a w jed­no­oso­bo­wym – 2651 zł. 

Maksymalna dopła­ta do kotła gazo­we­go w 2023 r. przy wymia­nie kop­ciu­cha wyno­si w tym przy­pad­ku 10,7 tys. zł. i pokry­wa 70 proc. kosz­tów inwestycji.

Co waż­ne, mając niski dochód moż­na też sta­rać się o pre­fi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji. Oznacza to prze­la­nie poło­wy dota­cji jesz­cze przed wyko­na­niem inwe­sty­cji. Warunkiem jest posia­da­nie umo­wy z wyko­naw­cą inwe­sty­cji, ponie­waż to wyko­naw­ca dosta­je na kon­to ban­ko­we zalicz­kę z WFOŚiGW.

Czytaj tak­że: Zakaz kotłów gazo­wych i na węgiel. Bruksela przed­sta­wia plan

100 proc. dopłaty do pieca gazowego

Najwyższe dota­cje przy­słu­gu­ją przy docho­dach mie­sięcz­nych nie­prze­kra­cza­ją­cych w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym 1090 zł na oso­bę albo 1526 zł w jed­no­oso­bo­wym. Wówczas dofi­nan­so­wa­nie pokry­wa całość kosz­tów inwe­sty­cji – 100 proc. Dofinansowanie do pie­ca gazo­we­go w 2023 r. wyno­si w tym przy­pad­ku mak­sy­mal­nie 15,3 tys. zł. 

Tu tak­że moż­na sta­rać się o zalicz­kę na poło­wę kosz­tów inwe­sty­cji. Prefinansowanie jest wypła­ca­ne na kon­to wyko­naw­cy, a resz­ta dota­cji – po doko­na­niu inwestycji.

Dopłata do przyłącza gazowego

W pro­gra­mie Czyste Powietrze moż­na dostać też dopła­ty do kotłow­ni gazo­wej. To ozna­cza wyko­na­nie przy­łą­cza gazo­we­go, zakup i mon­taż zbior­ni­ka gazo­we­go, insta­la­cji od przy­łą­cza do kotła (od zbior­ni­ka na gaz do kotła) i same­go kotła. Dofinansowanie wyno­si wów­czas stan­dar­do­wo 45 proc., nie wię­cej niż 8,3 tys. zł. Przy niż­szych docho­dach i dota­cji na pozio­mie 70 proc. jest to mak­sy­mal­nie 13,9 tys. zł. 

Najuboższe oso­by dosta­ją 100 proc. zwro­tu inwe­sty­cji do 18,5 tys. zł. 

Ile wynoszą dopłaty do pieca gazowego PGNIG?

W PGNiG wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia jest obli­cza­na indy­wi­du­al­nie i zale­ży od wie­ku domów jed­no­ro­dzin­nych oraz rodza­ju mon­to­wa­ne­go urzą­dze­nia. W przy­pad­ku budyn­ków miesz­kal­nych innych niż jed­no­ro­dzin­ne wyso­kość dopła­ty zale­ży tak­że od powierzch­ni miesz­ka­nia. Największe dota­cje do pie­ców gazo­wych, przy budyn­kach wybu­do­wa­nych przed 1971 r., wyno­szą pra­wie 1,2 tys. zł. 

Program trwa od 1 stycz­nia 2023 r. i zakoń­czy się w momen­cie wyczer­pa­nia puli dofi­nan­so­wań, jed­nak nie póź­niej niż 31 grud­nia 2023 r.

Jak wymienić kopciucha w mieszkaniu

Osoby, któ­re chcą zre­zy­gno­wać z kop­ciu­cha a miesz­ka­ją w domu wie­lo­ro­dzin­nym powin­ny zain­te­re­so­wać się, czy ich gmi­na korzy­sta z pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie. W ramach tego pro­gra­mu moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie do pie­ca gazo­we­go, jeśli budy­nek nie może zostać przy­łą­czo­ny do sie­ci ciepłowniczej. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...