- reklama -
Strona głównaŚwiatJakie jest promieniowanie w Polsce...

Jakie jest promieniowanie w Polsce i w Europie. Zobacz mapę

Wojna w Ukrainie powo­du­je oba­wy o bez­pie­czeń­stwo ener­ge­ty­ki jądro­wej. Ukraińskie elek­trow­nie w Czarnobylu i na Zaporożu zna­la­zły się w cen­trum ata­ku Rosji. To wywo­ła­ło uza­sad­nio­ne oba­wy poli­ty­ków i lud­no­ści. Promieniowanie nie wzro­sło – zapew­ni­ły odpo­wie­dzial­ne za bez­pie­czeń­stwo jądro­we agen­cje. Jasno poka­zu­ją to też śle­dzą­ce pro­mie­nio­wa­nie mapy.

Na temat elek­trow­ni jądro­wych i pozio­mu pro­mie­nio­wa­nia naj­peł­niej­sze i wia­ry­god­ne infor­ma­cje poda­ją odpo­wie­dzial­ne za bez­pie­czeń­stwo ato­mu agen­cje. Ukraiński urząd dozo­ru jądro­we­go (SNRIU) na bie­żą­co prze­ka­zu­je infor­ma­cje o sytu­acji w elek­trow­niach jądro­wych. Kompletne infor­ma­cje prze­ka­zu­je Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej – MAEA. 

Gdzie znajdziesz dane o poziomie promieniowania

W Polsce Państwowa Agencji Atomistyki PAA pro­wa­dzi sta­ły, cało­do­bo­wy moni­to­ring sytu­acji radia­cyj­nej w kra­ju. Stacje sys­te­mu wcze­sne­go wykry­wa­nia ska­żeń pro­mie­nio­twór­czych zapew­nia­ją moni­to­ro­wa­nie kra­ju 24 godzi­ny na dobę, 7 dni w tygo­dniu. PPA ma 39 sta­cji auto­ma­tycz­nych, a ponad­to korzy­sta też z innych, wspo­ma­ga­ją­cych sta­cji, na przy­kład Ministerstwa Obrony Narodowej.

Apelujemy, aby czer­pać infor­ma­cje ze spraw­dzo­nych i auto­ry­zo­wa­nych źródeł.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz

Oczywiście, w agen­cji dzia­ła cało­do­bo­wo Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (zwa­ne w skró­cie CEZAR). Odpowiada za sys­te­ma­tycz­ną oce­nę sytu­acji radia­cyj­nej kra­ju, w tym za reago­wa­nie na zda­rze­nia radia­cyj­ne. CEZAR peł­ni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego i wyko­nu­je zada­nia wyni­ka­ją­ce z mię­dzy­na­ro­do­we­go sys­te­mu powia­da­mia­nia o zda­rze­niach radia­cyj­nych. Obejmują one m.in. wcze­sne powia­da­mia­nie o awa­rii jądro­wej oraz pomoc w przy­pad­ku awa­rii jądro­wej lub zagro­że­nia radiacyjnego. 

W związ­ku z tym CEZAR ma sta­ły dostęp do mię­dzy­na­ro­do­wych sys­te­mów wcze­sne­go powia­da­mia­nia: USIE – Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i ECURIE – Unii Europejskiej. To wła­śnie te agen­cje ostrze­ga­ją o promieniowaniu.

Europejska mapa promieniowania

Natomiast ogól­ne dane o pro­mie­nio­wa­niu w śro­do­wi­sku moż­na prze­śle­dzić na stro­nie euro­pej­skiej. Widać na nich, że pań­stwa, gdzie już są elek­trow­nie jądro­we, bar­dzo szcze­gó­ło­wo bada­ją poziom pro­mie­nio­wa­nia. Europejska mapa zawie­ra dane z oko­ło pię­ciu tysię­cy sta­cji pomiarowych.

European Radiological Data Exchange Platform EURDEP nie ma funk­cji ostrze­ga­nia i słu­ży do celów ogól­nych. „Prosta mapa” przed­sta­wia pomia­ry radio­ak­tyw­no­ści śro­do­wi­ska w posta­ci śred­nich i mak­si­mów daw­ki pro­mie­nio­wa­nia gam­ma z ostat­nich 24 godzin. Natomiast „Mapa zaawan­so­wa­na” przed­sta­wia pomia­ry radio­ak­tyw­no­ści śro­do­wi­ska w posta­ci godzi­no­wych śred­nich się­ga­ją­cych wstecz do 35 dni. Ponadto ofe­ru­je wię­cej opcji fil­tro­wa­nia i ana­li­zy danych.

Warunki mete­oro­lo­gicz­ne, takie jak ulew­ny deszcz, wady przy­rzą­dów lub opro­gra­mo­wa­nia, mogą skut­ko­wać błęd­ny­mi lub pozor­nie pod­wyż­szo­ny­mi war­to­ścia­mi. W kon­se­kwen­cji pod­wyż­szo­ne war­to­ści nie mogą być trak­to­wa­ne jako wskaź­nik rze­czy­wi­ste­go zwięk­szo­ne­go pozio­mu radioaktywności. 

Jakie są dawki promieniowania

Dawki pro­mie­nio­wa­nia poda­je się siwer­tach. Zwykle to nie­wiel­kie war­to­ści, więc sto­su­je się nano­si­wer­ty (nSv)- jed­na miliar­do­wa Sv, mili­si­wer­ty (µSv) – jed­na milio­no­wa albo mikro­si­wer­tach (mSv) – jed­na tysięcz­na. Mała daw­ka nie prze­kra­cza oko­ło 100 mSv.

Przykładowo, rent­gen klat­ki pier­sio­wej to daw­ka ok. 0,14 mSv, zaś mam­mo­gra­fia 2–4 mSv. Tomografia kom­pu­te­ro­wa całe­go cia­ła wią­że się z pochło­nię­ciem kil­ku­dzie­się­ciu mikro­si­wer­tów. Cały czas oddzia­łu­je na nas pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­ją­ce, któ­re pocho­dzi z oto­cze­nia. Statystyczny Polak otrzy­mu­je rocz­nie ok. 3,30 mSv (dane: Państwowej Agencji Atomistyki), z cze­go 2,45 mSv (pra­wie 75 proc.) pocho­dzi od źró­deł naturalnych. 

Przyjmuje się, zauwa­żal­ne dla zdro­wia skut­ki napro­mie­nio­wa­nia zaczy­na­ją się przy ok. 200 mSv. Choroby popro­mien­ne zaczy­na­ją wystę­po­wać przy daw­kach rzę­du 1000 mSv czy­li jed­ne­go siwer­ta – 1 Sv. Natomiast daw­ka śmier­tel­na to oko­ło 3,5–5 Sv (przy­ję­ta w krót­kim cza­sie do godziny).

Największa elektrownia jądrowa w Europie

Elektrownia jądro­wa Zaporoże zosta­ła 3 mar­ca prze­ję­ta przez Rosjan. Nadal obsłu­gu­je ją ukra­iń­ska zało­ga i nie odno­to­wa­no uszko­dzeń sys­te­mów waż­nych dla bez­pie­czeń­stwa jądro­we­go. To naj­więk­sza elek­trow­nia jądro­wa w Europie – skła­da się z sze­ściu reak­to­rów o mocy 950 MW każdy. 

Jestem bar­dzo zanie­po­ko­jo­ny sytu­acją w Zaporożu i tym, co wyda­rzy­ło się tam w nocy. Strzelanie poci­ska­mi na tere­nie elek­trow­ni jądro­wej naru­sza fun­da­men­tal­ną zasa­dę, że fizycz­na inte­gral­ność obiek­tów jądro­wych musi być zacho­wa­na i bez­piecz­na przez cały czas

Rafael Mario Grossi, szef MAEA

Jednocześnie Ukraińcy poin­for­mo­wa­li, że sytu­acja pozo­sta­je bar­dzo trud­na. Dostęp do całe­go obiek­tu nie był moż­li­wy, więc nie prze­pro­wa­dzo­no oce­ny, czy sys­te­my bez­pie­czeń­stwa w peł­ni funkcjonują.

Czytaj tak­że: Miasto na wscho­dzie Polski sta­wia na maga­zy­ny energii

Spośród 6 blo­ków reak­to­ra elek­trow­ni blok 1 jest wyłą­czo­ny z powo­du kon­ser­wa­cji, blo­ki 2 i 3 prze­szły kon­tro­lo­wa­ne wyłą­cze­nie, blok 4 pra­cu­je na 60 proc. mocy, a blo­ki 5 i 6 są utrzy­my­wa­ne „w rezer­wie” w try­bie niskie­go pobo­ru mocy.

Sarkofag w Czarnobylu

Nieczynna elek­trow­nia jądro­wa w Czarnobylu już 24 lute­go sta­ła się polem bitwy. Rosjanie najeż­dża­jąc stre­fę wyklu­cze­nia dopro­wa­dzi­li do cza­so­we­go wzro­stu pro­mie­nio­wa­nia, poprzez naru­sze­nie cięż­ki­mi pojaz­da­mi ziemi. 

Nie uszko­dzo­no maga­zy­nów pro­mie­nio­twór­czych odpa­dów na tere­nie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Natomiast odno­to­wa­no w sys­te­mie moni­to­rin­gu radia­cyj­ne­go w tej stre­fie pod­wyż­szo­ne pozio­my pro­mie­nio­wa­nia. Prawdopodobnie były one efek­tem prze­miesz­cza­nia cięż­kich pojaz­dów i pod­nie­sie­nia w powie­trze ska­żo­ne­go pyłu z gle­by – infor­mo­wa­ła SNRIU.

Co waż­ne, prze­kro­cze­nie pozio­mu kon­tro­l­ne­go pro­mie­nio­wa­nia gam­ma było tyl­ko chwi­lo­we. Wynikało w szcze­gól­no­ści z emi­sji pro­mie­nio­wa­nia gam­ma izo­to­pu cezu (Cs-​137), któ­re­go głów­nym źró­dłem eks­po­zy­cji jest wierzch­nia war­stwa gruntu.

Bezpieczeństwo jądrowe

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potę­pi­ła agre­sję Rosji na Ukrainę. Rada Gubernatorów przy­ję­ła rezo­lu­cję, w któ­rej wezwa­ła Rosję do natych­mia­sto­we­go zaprze­sta­nia wszel­kich dzia­łań prze­ciw­ko Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i innym obiek­tom jądro­wym. Wskazała, że agre­sja Rosji utrud­nia peł­ne i bez­piecz­ne pro­wa­dze­nie dzia­łań w zakre­sie wery­fi­ka­cji zabez­pie­czeń w ukra­iń­skich obiek­tach jądro­wych. Rezolucję przy­ję­to gło­sa­mi 26 – za i 2 gło­sy Rosji i Chin przeciw.

mapa jrc
Kliknij w obra­zek aby zoba­czyć aktu­al­ną mapę pro­mie­nio­wa­nia w Europie. Ilustracja: EURDEP Radiation Monitoring Map, remon​.jrc​.ec​.euro​pa​.eu

Na pół­noc od elek­trow­ni Czarnobyl, już na Białorusi, znaj­dzie­my miej­sco­wość Bragin (Brahin), gdzie pro­mie­nio­wa­nie jest wyraź­nie więk­sze. Powodem jest ska­że­nie gle­by izo­to­pem Cez-​137 – pozo­sta­łość po kata­stro­fie w Czarnobylu.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
A jeszcze lepsze jest to...