-2.1 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Fotowoltaika dotacje unijne i krajowe

Przeczytaj rów­nież o:

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób najuboższych,…

Fotowoltaika w bloku się opłaci? Dofinansowanie ruszy w 2022 r.

Fotowoltaika w blo­ku to nadal rzad­ki widok w pol­skich mia­stach i mia­stecz­kach. Zmienić to może grant OZE, któ­ry pla­nu­je rząd. Unijne dofi­nan­so­wa­nie do fotowoltaiki…

Wysokie dotacje na magazyny energii do fotowoltaiki

Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii ruszy 15 kwiet­nia 2022 r. w nowej edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd. Na maga­zy­ny ener­gii do foto­wol­ta­iki będzie moż­na uzy­skać maksymalnie…

Fotowoltaika w PIT za 2021 r: przykład rozliczenia

Wyjaśniamy krok po kro­ku, jak foto­wol­ta­ikę odli­czyć od podat­ku. Przykładowo, od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia moż­na odli­czyć jako mał­żeń­stwo aż 106 tys. zł. Ulga przy­słu­gu­je wszystkim…

Jak odliczyć panele fotowoltaiczne z dotacją, która jeszcze nie przyszła

Fotowoltaika w PIT jest doli­cza­na w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Co wię­cej, taką ulgę podat­ko­wą moż­na też łączyć z dota­cja­mi, na przy­kład z pro­gra­mu Czyste…

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2022 roku

Z pro­gra­mów ogól­no­kra­jo­wych i lokal­nych moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki. Do inwe­sty­cji w pane­le sło­necz­ne wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych dosta­ną stan­dar­do­wo 5…

Agroenergia 2021 r. Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła

Na dru­gą odsło­nę pro­gra­mu Agroenergia trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać. Wreszcie 1 paź­dzier­ni­ka 2021 r. rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła, fotowoltaiki…

Ostatnia szansa na Mój Prąd w 2021 roku

Program Mój Prąd 3.0 przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki wyso­ko­ści 3 tys. zł. Wszyscy, któ­rzy chcą dostać te dota­cje w 2021 roku powin­ni się pospieszyć,…
Czytaj tak­że

Wegański burger to za mało. Spożywczy gigant wprowadza nową alternatywę

Vuna poja­wi się począt­ko­wo w wybra­nych sie­ciach sklepów

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18 hydro­gen – dru­gi, prze­gu­bo­wy auto­bus wodo­ro­wy, jaki będzie pro­du­ko­wał. Urbino…

Zrób z nami Zielony Zwrot. TAURON publikuje specjalny e‑book

Ponad 60 pro­cent miesz­kań­ców domów wska­zu­je eko­lo­gię, jako powód wymia­ny źró­dła cie­pła, a co trze­ci bada­ny dekla­ru­je, że dofi­nan­so­wa­nie prze­ko­na­ło­by go do wymia­ny ogrzewania…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -