- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Fotowoltaika dotacje unijne i krajowe

Przeczytaj rów­nież o:

Wysokie dota­cje na maga­zy­ny ener­gii do fotowoltaiki

Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii ruszy 15 kwiet­nia 2022 r. w nowej edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd. Na maga­zy­ny ener­gii do foto­wol­ta­iki będzie moż­na uzy­skać maksymalnie...

Fotowoltaika w PIT za 2021 r: przy­kład rozliczenia

Wyjaśniamy krok po kro­ku, jak foto­wol­ta­ikę odli­czyć od podat­ku. Przykładowo, od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia moż­na odli­czyć jako mał­żeń­stwo aż 106 tys. zł. Ulga przy­słu­gu­je wszystkim...

Jak odli­czyć pane­le foto­wol­ta­icz­ne z dota­cją, któ­ra jesz­cze nie przyszła

Fotowoltaika w PIT jest doli­cza­na w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Co wię­cej, taką ulgę podat­ko­wą moż­na też łączyć z dota­cja­mi, na przy­kład z pro­gra­mu Czyste...

Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp cie­pła w 2022 roku

Z pro­gra­mów ogól­no­kra­jo­wych i lokal­nych moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki. Do inwe­sty­cji w pane­le sło­necz­ne wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych dosta­ną stan­dar­do­wo 5...

Agroenergia 2021 r. Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp ciepła

Na dru­gą odsło­nę pro­gra­mu Agroenergia trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać. Wreszcie 1 paź­dzier­ni­ka 2021 r. rusza nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła, fotowoltaiki...

Ostatnia szan­sa na Mój Prąd w 2021 roku

Program Mój Prąd 3.0 przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki wyso­ko­ści 3 tys. zł. Wszyscy, któ­rzy chcą dostać te dota­cje w 2021 roku powin­ni się pospieszyć,...

Jak dostać anty­smo­go­wy kre­dyt z dota­cją w banku

W oddzia­le ban­ku, któ­ry przy­stą­pił do pro­gra­mu Czyste Powietrze, moż­na zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, w co wcho­dzi też foto­wol­ta­ika. Dotacje...

Jak uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki w 2021 roku

W trze­ciej edy­cji ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Mój Prąd 2021 dota­cje do foto­wol­ta­iki mogą szyb­ko się skoń­czyć. Lepiej się więc pospie­szyć ze skła­da­niem wnio­sków. Budżet na...
Czytaj tak­że

Kupujesz śmie­ci, czas z tym skończyć

Jeśli idziesz na zaku­py, nie przy­noś do domu pro­ble­mów. Z tym hasłem kry­je się coś wię­cej niż roz­sąd­ne kupo­wa­nie.  Nie przy­no­śmy do domu śmieci,...

Brudni i biedni

Taki obraz Polski wyła­nia się z ana­li­zy Agencji Reutera. Ani gaz łup­ko­wy, ani atom nie dadzą nam tyle taniej ener­gii co węgiel brunatny -...

Pierwsza pol­ska gru­pa zadba o kli­mat zgod­nie z nauką

Grupa che­micz­na Ciech, jako pierw­sza z gro­na dużych firm prze­my­sło­wych w Polsce, zgło­si­ła się do ini­cja­ty­wy Science Based Targets. SBT wyma­ga od firm tego,...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -