- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Wodór

Przeczytaj rów­nież o:

Śrem zamawia projekt osiedla ogrzewanego wodorem

Wielkopolska gmi­na Śrem może jako pierw­sza w Europie mieć osie­dle ogrze­wa­ne wodo­rem. Podpisała ze spół­ka­mi SES Hydrogen Energy i Con-​Project umo­wę na pro­jekt osie­dla TBS i kotłowni…

Wodorowy pociąg na Hel

Pierwszy raz w Polsce wodo­ro­wy pociąg poko­nał tra­sę z Gdynia-​Hel. Orlen kupił od spół­ki PESA Bydgoszcz nowo­cze­sną loko­mo­ty­wę, któ­ra jest pierw­szym w Polsce pojazdem…

Ogrzewanie wodorem. Pierwsze testy kotła w Polsce

SES Hydrogen Energy prze­pro­wa­dził testy funk­cjo­nal­ne pro­to­ty­pu kotła wodorowo-​tlenowego o mocy 0,5 MW. Spółka pla­nu­je cer­ty­fi­ka­cję i komer­cja­li­za­cję urzą­dze­nia na prze­ło­mie 2024/​2025 r. W testach…

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogniwach…

Polski elektrolizer pomoże wyprodukować czysty wodór

ML System to kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra chce zara­biać na wodo­rze. Zaprojektowała elek­tro­li­zer, któ­re­go pra­cę może napę­dzać ener­gia sło­necz­na. W ten spo­sób z cząstek…

Chińskie panele słoneczne o dużej mocy zasilą zakład produkcji wodoru

W Chinach trwa­ją przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia naj­więk­sze­go na świe­cie zakła­du wytwa­rza­ją­ce­go wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych o dużej mocy. Inwestorem jest chiń­ski kon­cern naftowy…

Czas zakręcić kurek z rosyjską ropą i szybciej przesiąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą – uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy…

Miasto na wschodzie Polski stawia na magazyny energii

Położone bli­sko Obwodu Kaliningradzkiego mia­sto Sejny przy­spie­szy dzia­ła­nia, któ­re mają wzmoc­nić lokal­ne bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne. Jest to coraz więk­sze wyzwa­nie w obli­czu sytu­acji za wschodnią…
Czytaj tak­że

Rusza III edycja Kongresu Dobrych Praktyk

Już tyl­ko rok został do obo­wiąz­ko­we­go rapor­to­wa­nia ESG zgod­nie z dyrek­ty­wą UE. Choć rośnie licz­ba firm pozy­tyw­ne­go wpły­wu i zrów­no­wa­żo­nej przed­się­bior­czo­ści, to wciąż zde­cy­do­wa­na większość…

Pure Polish na bombie

Sezon wyści­gów kon­nych roz­po­czął się w kwiet­niu. Kiedy bom­ba poszła w górę pierw­sze konie usta­wi­ły się do wyści­gu. W sezo­nie 2023 na Torze Służewiec…

Żabka z pszczołami, Biedronka z wilkami

Dbałość o przy­ro­dę nie ma nic wspól­ne­go z roz­da­wa­niem gadże­tów z plu­sza­ka­mi. Biedronka posta­no­wi­ła zain­we­sto­wać w praw­dzi­wą ochro­nę gatun­ków dzi­kich zwie­rząt: żubra, wil­ka, rysia,…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -