- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Wodór

Przeczytaj rów­nież o:

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogniwach...

Polski elektrolizer pomoże wyprodukować czysty wodór

ML System to kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra chce zara­biać na wodo­rze. Zaprojektowała elek­tro­li­zer, któ­re­go pra­cę może napę­dzać ener­gia sło­necz­na. W ten spo­sób z cząstek...

Chińskie panele słoneczne o dużej mocy zasilą zakład produkcji wodoru

W Chinach trwa­ją przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia naj­więk­sze­go na świe­cie zakła­du wytwa­rza­ją­ce­go wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych o dużej mocy. Inwestorem jest chiń­ski kon­cern naftowy...

Czas zakręcić kurek z rosyjską ropą i szybciej przesiąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą - uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy...

Miasto na wschodzie Polski stawia na magazyny energii

Położone bli­sko Obwodu Kaliningradzkiego mia­sto Sejny przy­spie­szy dzia­ła­nia, któ­re mają wzmoc­nić lokal­ne bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne. Jest to coraz więk­sze wyzwa­nie w obli­czu sytu­acji za wschodnią...

Szykuje się największy wodorowy projekt na świecie

W Hiszpanii szy­ku­je się ogrom­ny pro­jekt HyDeal Ambition, któ­ry pod wzglę­dem pla­no­wa­nej mocy elek­tro­li­ze­rów jest teraz naj­więk­szy na świe­cie. Wodór ma pocho­dzić z odnawialnej...

Wodorowe taksówki na ulicach polskich miast

Wodorowy samo­chód to w Polsce rzad­kość, ale moż­na je już zauwa­żyć na dro­gach. Takie auta ma zaofe­ro­wać klien­tom pierw­sza fir­ma tak­sów­ko­wa - iTaxi, która...

Kopenhaga w trzy dni

Trzy dni w Kopenhadze i tyle wra­żeń. Już od wylą­do­wa­nia na lot­ni­sku moż­na prze­ko­nać się, że jeste­śmy w innym świe­cie, jeśli cho­dzi o korzystanie...
Czytaj tak­że

Jak uczcić zmarłych z poszanowaniem natury

Cmentarze toną w pla­sti­ko­wych śmie­ciach. Wydaje nam się, że nie­wie­le moż­na z tym zro­bić. Tymczasem na gro­bach moż­na i powin­no się w czcić zmarłych...

Zmniejsz zużycie energii. Kilka drobnych rad

Niedawno obcho­dzo­no Dzień Obniżania Kosztów Energii. Instytucje i fir­my z bran­ży ener­ge­tycz­nej udzie­la­ły rad, co zro­bić, by rachu­nek za ener­gię był mniej­szy. Zużycie energii...

Ekologiczna kopalnia powstanie w Polsce

To ma być pierw­szy na świe­cie pro­jekt. Kopalnia w Bytomiu Odrzańskim w woje­wódz­twie lubu­skim zosta­nie prze­kształ­co­na w zero­emi­syj­ną. Nie jest to jed­nak kopal­nia węgla,...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -