1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Wodór

Przeczytaj rów­nież o:

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogniwach…

Polski elektrolizer pomoże wyprodukować czysty wodór

ML System to kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra chce zara­biać na wodo­rze. Zaprojektowała elek­tro­li­zer, któ­re­go pra­cę może napę­dzać ener­gia sło­necz­na. W ten spo­sób z cząstek…

Chińskie panele słoneczne o dużej mocy zasilą zakład produkcji wodoru

W Chinach trwa­ją przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia naj­więk­sze­go na świe­cie zakła­du wytwa­rza­ją­ce­go wodór przy uży­ciu pane­li foto­wol­ta­icz­nych o dużej mocy. Inwestorem jest chiń­ski kon­cern naftowy…

Czas zakręcić kurek z rosyjską ropą i szybciej przesiąść się na elektryki

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła pro­po­zy­cję wpro­wa­dze­nia zaka­zu sprze­da­ży aut spa­li­no­wych oso­bo­wych i dostaw­czych po 2035 roku. Obecne regu­la­cje nie wystar­czą – uwa­ża­ją eks­per­ci. Import ropy…

Miasto na wschodzie Polski stawia na magazyny energii

Położone bli­sko Obwodu Kaliningradzkiego mia­sto Sejny przy­spie­szy dzia­ła­nia, któ­re mają wzmoc­nić lokal­ne bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne. Jest to coraz więk­sze wyzwa­nie w obli­czu sytu­acji za wschodnią…

Szykuje się największy wodorowy projekt na świecie

W Hiszpanii szy­ku­je się ogrom­ny pro­jekt HyDeal Ambition, któ­ry pod wzglę­dem pla­no­wa­nej mocy elek­tro­li­ze­rów jest teraz naj­więk­szy na świe­cie. Wodór ma pocho­dzić z odnawialnej…

Wodorowe taksówki na ulicach polskich miast

Wodorowy samo­chód to w Polsce rzad­kość, ale moż­na je już zauwa­żyć na dro­gach. Takie auta ma zaofe­ro­wać klien­tom pierw­sza fir­ma tak­sów­ko­wa – iTaxi, która…

Kopenhaga w trzy dni

Trzy dni w Kopenhadze i tyle wra­żeń. Już od wylą­do­wa­nia na lot­ni­sku moż­na prze­ko­nać się, że jeste­śmy w innym świe­cie, jeśli cho­dzi o korzystanie…
Czytaj tak­że

Czy te oczy mogą kłamać?

Wiele osób narze­ka na pie­cze­nie i łza­wie­nie oczu z powo­du wyso­kie­go zanie­czysz­cze­nia pyła­mi – powie­dział jeden lekarz mojej sio­strze. A może wyto­czyć z tego…

„W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”. TAURON przestrzega

Jak bro­nić się przed phi­shin­giem – poka­zu­je w nowej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej Grupa TAURON. Głównym tema­tem akcji infor­ma­cyj­nej są zagro­że­nia, jakie nio­są ze sobą tzw.…

Przed nami apogeum zanieczyszczenia światłem

Zanieczyszczenie świa­tłem, jest zja­wi­skiem sto­sun­ko­wo nowym. Smog świetl­ny to tak­że zja­wi­sko, z któ­rym powin­ni­śmy wal­czyć. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba (IDA), to gru­pa astro­no­mów, któ­ra nagłaśnia…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -