- reklama -
Strona głównaŚwiatWybuchła wojna. Co to oznacza...

Wybuchła wojna. Co to oznacza dla bezpieczeństwa energetycznego?

Agresja Rosji na Ukrainę wpły­nie na dosta­wy ropy naf­to­wej i gazu ziem­ne­go. Analizowane są róż­ne sce­na­riu­sze. Polska ma zapa­sy surow­ców i obec­nie nie odno­to­wu­je żad­nych zakłó­ceń – podał rząd. Międzynarodowa Agencja Energetyczna tak­że moni­to­ru­je kon­se­kwen­cje dla ryn­ków energetycznych.

Rosja zaata­ko­wa­ła Ukrainę, co potę­pił cały zachod­ni świat, w tym pol­ski rząd. Wiele osób pisze o koń­cu świa­ta, jaki zna­my. Za wschod­nią gra­ni­cą Polski giną ludzie, euro­pej­skie kra­je przy­go­to­wu­ją się na przy­ję­cie fali uchodź­ców. Jednocześnie poja­wia­ją się pyta­nia o bez­pie­czeń­stwo energetyczne.

Dostawy surowców w sytuacji kryzysowej

Na wieść o tym, że wybu­chła woj­na cena barył­ki ropy prze­kro­czy­ła poziom 100 dola­rów. Rosja jest trze­cim naj­więk­szym pro­du­cen­tem ropy na świe­cie i dru­gim eks­por­te­rem. Może od tych dostaw odciąć odbior­ców. Z dru­giej stro­ny impor­te­rzy mają już pro­ble­my finan­so­we. Co naj­mniej trzech głów­nych nabyw­ców rosyj­skiej ropy nie było w sta­nie otwo­rzyć akre­dy­tyw w zachod­nich ban­kach na pokry­cie zaku­pów w czwar­tek – poin­for­mo­wa­ły źró­dła agen­cji Reuters. 

Polska w ostat­nich latach moc­no dywer­sy­fi­ko­wa­ła dosta­wy ropy i gazu, ale nadal impor­tu­je ponad poło­wę ropy wła­śnie z Rosji.

Czytaj tak­że: Polska spół­ka testu­je zie­lo­ne gazy

Polska posia­da 98-​dniowe zapa­sy ropy naf­to­wej i paliw, któ­re sta­no­wią spraw­dzo­ny i nie­za­wod­ny mecha­nizm zabez­pie­cze­nia dostaw surow­ców w sytu­acji kry­zy­so­wej – poda­ło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Obecnie nie odno­to­wu­je­my żad­nych zakłó­ceń w dosta­wach ropy naf­to­wej i paliw na rynek kra­jo­wy, a sytu­acja jest stabilna. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 24.02.2022

Polska jest człon­kiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA i pozo­sta­je w sta­łym kon­tak­cie z inny­mi kra­ja­mi człon­kow­ski­mi orga­ni­za­cji, w tym z USA. Wspólnie z Komisją Europejską w razie potrze­by będzie podej­mo­wać odpo­wied­nie sko­or­dy­no­wa­ne dzia­ła­nia mię­dzy­na­ro­do­we. IEA ana­li­zu­je róż­ne moż­li­we sce­na­riu­sze, jak będzie dostęp­na ropa naf­to­wa i jak woj­na na Ukrainie może wpły­nąć na dosta­wy gazu.

Bezpieczeństwo energetyczne Europy

IEA wyda­ła oświad­cze­nie w związ­ku z ata­kiem Rosji na Ukrainę. Agencja poda­ła w nim, że kon­kret­ny wpływ na świa­to­we ryn­ki ropy nie został jesz­cze okre­ślo­ny. Państwa nale­żą­ce do IEA są nato­miast goto­we do wspól­ne­go dzia­ła­nia. Aby zapew­nić odpo­wied­nie zaopa­trze­nie świa­to­wych ryn­ków ropy pro­wa­dzą kon­sul­ta­cje z klu­czo­wy­mi part­ne­ra­mi. W razie zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go agen­cja może uru­cho­mić awa­ryj­ny sys­tem zaopa­trze­nia w ropę.

Obserwuje z rosną­cym zanie­po­ko­je­niem ostat­nie oświad­cze­nia i dzia­ła­nia Rosji oraz ich poten­cjal­ne kon­se­kwen­cje dla ryn­ków energetycznych. 

Rosyjski eksport ropy

Bezpośrednie zagro­że­nie doty­czy dostaw oko­ło 250 tys. bary­łek na dzień rosyj­skie­go eks­por­tu ropy przez Ukrainę. Te dosta­wy tra­fia­ją przez połu­dnio­wą odno­gę ruro­cią­gu Drużba do Węgier, Słowacji i Czech. Kraje te dys­po­nu­ją dużą ilo­ścią rzą­do­wych zapa­sów, z któ­rych moż­na sko­rzy­stać w razie potrze­by – poda­je IEA. 

Całkowite zapa­sy ropy naf­to­wej w kra­jach człon­kow­skich IEA wynio­sły bli­sko 4,16 miliar­da bary­łek na koniec grud­nia 2021 roku. Z tego 1,5 miliar­da bary­łek sta­no­wią rezer­wy awa­ryj­ne. Kraje IEA będą­ce impor­te­ra­mi net­to ropy naf­to­wej mają obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia awa­ryj­nych zapa­sów rów­nych co naj­mniej 90 dniom importu.

Warto wie­dzieć, że dzien­nie na świe­cie zuży­wa się oko­ło 99 mln bary­łek ropy.

Do Międzynarodowej Agencji Energetycznej nale­ży 30 państw, 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...
A jeszcze lepsze jest to...