- reklama -
Strona głównaŚwiatWybuchła wojna. Co to oznacza...

Wybuchła wojna. Co to oznacza dla bezpieczeństwa energetycznego?

Agresja Rosji na Ukrainę wpły­nie na dosta­wy ropy naf­to­wej i gazu ziem­ne­go. Analizowane są róż­ne sce­na­riu­sze. Polska ma zapa­sy surow­ców i obec­nie nie odno­to­wu­je żad­nych zakłó­ceń – podał rząd. Międzynarodowa Agencja Energetyczna tak­że moni­to­ru­je kon­se­kwen­cje dla ryn­ków energetycznych.

Rosja zaata­ko­wa­ła Ukrainę, co potę­pił cały zachod­ni świat, w tym pol­ski rząd. Wiele osób pisze o koń­cu świa­ta, jaki zna­my. Za wschod­nią gra­ni­cą Polski giną ludzie, euro­pej­skie kra­je przy­go­to­wu­ją się na przy­ję­cie fali uchodź­ców. Jednocześnie poja­wia­ją się pyta­nia o bez­pie­czeń­stwo energetyczne.

Dostawy surowców w sytuacji kryzysowej

Na wieść o tym, że wybu­chła woj­na cena barył­ki ropy prze­kro­czy­ła poziom 100 dola­rów. Rosja jest trze­cim naj­więk­szym pro­du­cen­tem ropy na świe­cie i dru­gim eks­por­te­rem. Może od tych dostaw odciąć odbior­ców. Z dru­giej stro­ny impor­te­rzy mają już pro­ble­my finan­so­we. Co naj­mniej trzech głów­nych nabyw­ców rosyj­skiej ropy nie było w sta­nie otwo­rzyć akre­dy­tyw w zachod­nich ban­kach na pokry­cie zaku­pów w czwar­tek – poin­for­mo­wa­ły źró­dła agen­cji Reuters. 

Polska w ostat­nich latach moc­no dywer­sy­fi­ko­wa­ła dosta­wy ropy i gazu, ale nadal impor­tu­je ponad poło­wę ropy wła­śnie z Rosji.

Czytaj tak­że: Polska spół­ka testu­je zie­lo­ne gazy

Polska posia­da 98-​dniowe zapa­sy ropy naf­to­wej i paliw, któ­re sta­no­wią spraw­dzo­ny i nie­za­wod­ny mecha­nizm zabez­pie­cze­nia dostaw surow­ców w sytu­acji kry­zy­so­wej – poda­ło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Obecnie nie odno­to­wu­je­my żad­nych zakłó­ceń w dosta­wach ropy naf­to­wej i paliw na rynek kra­jo­wy, a sytu­acja jest stabilna. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 24.02.2022

Polska jest człon­kiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA i pozo­sta­je w sta­łym kon­tak­cie z inny­mi kra­ja­mi człon­kow­ski­mi orga­ni­za­cji, w tym z USA. Wspólnie z Komisją Europejską w razie potrze­by będzie podej­mo­wać odpo­wied­nie sko­or­dy­no­wa­ne dzia­ła­nia mię­dzy­na­ro­do­we. IEA ana­li­zu­je róż­ne moż­li­we sce­na­riu­sze, jak będzie dostęp­na ropa naf­to­wa i jak woj­na na Ukrainie może wpły­nąć na dosta­wy gazu.

Bezpieczeństwo energetyczne Europy

IEA wyda­ła oświad­cze­nie w związ­ku z ata­kiem Rosji na Ukrainę. Agencja poda­ła w nim, że kon­kret­ny wpływ na świa­to­we ryn­ki ropy nie został jesz­cze okre­ślo­ny. Państwa nale­żą­ce do IEA są nato­miast goto­we do wspól­ne­go dzia­ła­nia. Aby zapew­nić odpo­wied­nie zaopa­trze­nie świa­to­wych ryn­ków ropy pro­wa­dzą kon­sul­ta­cje z klu­czo­wy­mi part­ne­ra­mi. W razie zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go agen­cja może uru­cho­mić awa­ryj­ny sys­tem zaopa­trze­nia w ropę.

Obserwuje z rosną­cym zanie­po­ko­je­niem ostat­nie oświad­cze­nia i dzia­ła­nia Rosji oraz ich poten­cjal­ne kon­se­kwen­cje dla ryn­ków energetycznych. 

Rosyjski eksport ropy

Bezpośrednie zagro­że­nie doty­czy dostaw oko­ło 250 tys. bary­łek na dzień rosyj­skie­go eks­por­tu ropy przez Ukrainę. Te dosta­wy tra­fia­ją przez połu­dnio­wą odno­gę ruro­cią­gu Drużba do Węgier, Słowacji i Czech. Kraje te dys­po­nu­ją dużą ilo­ścią rzą­do­wych zapa­sów, z któ­rych moż­na sko­rzy­stać w razie potrze­by – poda­je IEA. 

Całkowite zapa­sy ropy naf­to­wej w kra­jach człon­kow­skich IEA wynio­sły bli­sko 4,16 miliar­da bary­łek na koniec grud­nia 2021 roku. Z tego 1,5 miliar­da bary­łek sta­no­wią rezer­wy awa­ryj­ne. Kraje IEA będą­ce impor­te­ra­mi net­to ropy naf­to­wej mają obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia awa­ryj­nych zapa­sów rów­nych co naj­mniej 90 dniom importu.

Warto wie­dzieć, że dzien­nie na świe­cie zuży­wa się oko­ło 99 mln bary­łek ropy.

Do Międzynarodowej Agencji Energetycznej nale­ży 30 państw, 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł