13 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Energia

Przeczytaj rów­nież o:

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierp­nia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obo­wią­zy­wał zakaz wpro­wa­dza­nia na rynek popu­lar­nych podłuż­nych lamp T5 i T8. Oświetlenie flu­ore­scen­cyj­ne zawie­ra rtęć.…

Energetyczne oszczędności dla domu ze wsparciem Taurona

Blisko 80 pro­cent wła­ści­cie­li mikro­in­sta­la­cji w TAURONIE zain­sta­lo­wa­ło ją z chę­ci wyge­ne­ro­wa­nia oszczęd­no­ści – wyni­ka z badań fir­my. Produkcja prą­du ze słoń­ca, efek­tyw­niej­sze ogrze­wa­nie domu i napra­wy domowych…

Problemy z prądem i z domową fotowoltaiką? Sprawdzamy

Coraz częst­sze odłą­cze­nia foto­wol­ta­iki doty­ka­ją pro­su­men­tów. Pojawiły się też odmo­wy przy­łą­cze­nia foto­wol­ta­iki do sie­ci. Problemy doty­czą też nowych odbior­ców, w tym budu­ją­cych domy. Wypowiedź byłego…

Świadectwo energetyczne. Co musisz wiedzieć

Od 28 kwiet­nia 2023 r. do aktu nota­rial­ne­go doty­czą­ce­go sprze­da­ży miesz­ka­nia czy domu będzie trze­ba zgło­sić świa­dec­two ener­ge­tycz­ne. Wynajem miesz­ka­nia albo domu tak­że temu…

Tu powstaje najwięcej farm słonecznych w Polsce

Na tere­nach poko­pal­nia­nych w gmi­nie Przykona w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim gru­pa Electrum budu­je ogrom­ną far­mę foto­wol­ta­icz­ną dla fir­my EDP Renewables. To już kolej­na taka inwestycja…

Większe oszczędności na rachunku za prąd z Kartą Dużej Rodziny

Ponad pół milio­na oświad­czeń zło­ży­li już klien­ci TAURONA, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i cen mak­sy­mal­nych dla firm. Duże rodzi­ny mogą zaosz­czę­dzić nawet 3 tys. złotych…

Skąd Polska importuje ropę? Z Rosji i Arabii Saudyjskiej kupiliśmy jej w 2022 r. najwięcej

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wyda­ła dorocz­ny raport o ryn­ku paliw w Polsce. Dowiedzieć się z nie­go moż­na mię­dzy inny­mi tego, skąd Polska…

Co zmieni reforma rynku energii elektrycznej w UE?

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła w mar­cu pro­po­zy­cje refor­my euro­pej­skie­go ryn­ku ener­gii elek­trycz­nej. Zdaniem eks­per­tów Allianz Trade, mimo obiet­nic o „głę­bo­kiej i kom­plek­so­wej refor­mie“, są…
Czytaj tak­że

TAURON odpowiada na 100 pytań o fotowoltaikę

Odpowiedzi na 100 naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań o foto­wol­ta­ikę zna­la­zły się w naj­now­szym porad­ni­ku, któ­ry TAURON przy­go­to­wał dla swo­ich klien­tów. Poradnik został przy­go­to­wa­ny z myślą…

Zmiany klimatu są już teraźniejszością

W Europie mówi­my o przy­szło­ści, o tym, co wyda­rzy się w 2030 roku czy 2050, a tam zmia­ny kli­ma­tu są już teraźniejszością. 

Producent chipsów odmienia polskie uprawy ziemniaków

Rolnictwo to po spa­la­niu paliw naj­więk­sze źró­dło emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. To kolej­ny sek­tor, któ­ry nie unik­nie zmian, tak­że w Polsce. Przykładem mogą być dostawcy…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -