- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Energia

Przeczytaj rów­nież o:

Opłacalny prąd ze słońca

TAURON o roz­li­cze­niach pro­su­men­tów i efek­tyw­nym korzy­sta­niu z foto­wol­ta­iki Dopasowana moc foto­wol­ta­iki i wyso­ka auto­kon­sump­cja to klu­czo­we warun­ki efek­tyw­ne­go korzy­sta­nia z prą­du ze słońca -…

Amazon kupuje najwięcej zielonej energii w Europie

Do 2025 roku Amazon zamie­rza korzy­stać tyl­ko z zie­lo­nej ener­gii. Amerykański gigant han­dlu inter­ne­to­we­go reali­zu­je ponad 160 pro­jek­tów w obsza­rze ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i…

Fotowoltaika na raty i zero procent. PGE zachęci prosumentów?

PGE Obrót zaofe­ru­je foto­wol­ta­ikę kre­dy­tem zero pro­cent. Najpierw jed­nak trze­ba wpła­cić z wła­snej kie­sze­ni 10 tys. zł. W Polsce mamy oko­ło 1,3 mln prosumentów,…

Biznes zmniejsza ślad węglowy dzięki zielonej energii Taurona

O ponad milion ton ogra­ni­czą w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, korzy­sta­ją­ce z odna­wial­nych i koge­ne­ra­cyj­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Elektrownie wod­ne, wiatrowe…

Net-​billing dla fotowoltaiki na blokach

Od paź­dzier­ni­ka tego roku obo­wią­zu­je nowy sys­tem roz­li­czeń spół­dziel­ni, wspól­not miesz­ka­nio­wych, TBS-​ów, któ­re zain­we­sto­wa­ły w foto­wol­ta­ikę na budyn­kach wie­lo­lo­ka­lo­wych. Nadal jest to sys­tem net-billingu,…

Polacy chcą zielonej energii. Na drugim miejscu jest atom

Aż 81 proc. ankie­to­wa­nych Polaków uwa­ża, że pol­ska ener­ge­ty­ka powin­na opie­rać się przede wszyst­kim na odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. Dane z rapor­tu Autopay “Postawy ekologiczne…

Gdzie trafią odpady z elektrowni jądrowej w Polsce

Zużyte pali­wo ura­no­we z pla­no­wa­nych elek­trow­ni jądro­wych będzie skła­do­wa­ne w Polsce – poin­for­mo­wa­ło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na począ­tek radio­ak­tyw­ne odpa­dy pozo­sta­ną w elektrowniach,…

Duże farmy wiatrowe w Polsce zmieniają właścicieli

Engie przyj­mie far­my wia­tro­we w Polsce o od austriac­kie­go dewe­lo­pe­ra RP Global i fun­du­szu Margueritte. Niedawno też Orlen infor­mo­wał, że kupił trzy duże farmy…
Czytaj tak­że

TAURON oznacza wiarygodny. Nowe wyniki badań

Ponad 80 pro­cent kon­su­men­tów korzy­sta­ją­cych z usług ser­wi­san­tów TAURONA dekla­ru­je chęć ponow­ne­go sko­rzy­sta­nia z nich w przy­szło­ści – wyni­ka z naj­now­szych badań. TAURON ruszył…

Złóż wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła w 2021 r.

Dotacje do pom­py cie­pła w nowym domu i pod­czas wymia­ny ogrze­wa­nia w sta­rych budyn­kach mają zachę­cić miesz­kań­ców sto­li­cy do korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii i…

Rewolucja na polskim rynku recyklingu szkła

Lider w recy­klin­gu szkła w Europie Sibelco pla­nu­je prze­jąć pol­ski rynek. Ogłosił wezwa­nie do zapi­sy­wa­nia się na sprze­daż wszyst­kich akcji Krynicki Recykling, naj­więk­szej w Polsce…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -