- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Energia

Przeczytaj rów­nież o:

Miał węglo­wy wró­ci do sprze­da­ży. Tańszy niż eko­gro­szek i ekomiał

Rząd wyco­fu­je się z zaostrze­nia norm jako­ści węgla. Zostaje nazwa eko­gro­szek, któ­ra wie­lu Polaków wpro­wa­dza w błąd, ponie­waż koja­rzy się nie­słusz­nie z eko­lo­gią. Sprzedawcy...

Francuzi i Hiszpanie sta­wia­ją far­my wia­tro­we w Polsce

Spółka Qair zbu­do­wa­ła w Wielkopolsce w gmi­nie Rychwał far­mę wia­tro­wą o mocy 18 MW. Do koń­ca przy­szłe­go roku zamie­rza uru­cho­mić jesz­cze pięć podob­nych inwestycji....

Orlen Neptun I chce sta­wiać wia­tra­ki na Bałtyku

PKN Orlen wydzie­lił spół­kę Orlen Neptun I, któ­ra zaj­mie się roz­wo­jem farm wia­tro­wych na Morzu Bałtyckim. W cią­gu roku powin­ny zapaść decy­zje, kto dostanie...

Spis źró­deł cie­pła liczy już ponad milion kopciuchów

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków na począt­ku czerw­ca mia­ła już ponad czte­ry milio­ny wpi­sów. Polacy wybie­ra­ją teraz czę­ściej wypeł­nia­nie dekla­ra­cji w urzę­dach gmin, zamiast zgłoszenie...

Orange Energia ma nowe pomy­sły na fotowoltaikę

Niezależny sprze­daw­ca ener­gii Orange Energia zawarł ostat­nio dwie umo­wy z fir­ma­mi wyspe­cja­li­zo­wa­ny­mi w foto­wol­ta­ice. Columbus dostar­czy klien­tom Orange insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Solar Spot będzie swoim...

Fabryki IKEA w Polsce zasi­la­ne pane­la­mi fotowoltaicznymi

Panele sło­necz­ne o łącz­nej mocy 19 MW sta­ną na tere­nie zakła­dów IKEA Industry w Babimoście i Zbąszynku. Dwie Fabryki IKEA w Polsce będą więc...

Zakaz kotłów gazo­wych i na węgiel. Bruksela przed­sta­wia plan

Komisja Europejska chce dopro­wa­dzić do oszczęd­no­ści ener­gii i przy­spie­sze­nia korzy­sta­nia z odna­wial­nej ener­gii. Ma to w więk­szym stop­niu unie­za­leż­nić pań­stwa unij­ne od korzy­sta­nia z...

Zakaz pale­nia węglem w 2023 r. w Warszawie

Mazowiecka uchwa­ła anty­smo­go­wa z 2022 r. wpro­wa­dza zakaz pale­nia węglem w domo­wych kotłach w Warszawie od paź­dzier­ni­ka przy­szłe­go roku. Z kolei we wszyst­kich powiatach...
Czytaj tak­że

Panele foto­wol­ta­icz­ne, któ­re pra­cu­ją w nocy

Fotowoltaika pozwa­la pro­du­ko­wać prąd, kie­dy świe­ci na nią słoń­ce. Standardowe ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne (PV) wytwa­rza­ją ener­gię tyl­ko w cią­gu dnia. Udowodniono jed­nak, że panele...

Od cze­go zale­ży dofi­nan­so­wa­nie do pom­py ciepła

Czy dota­cje do pom­py cie­pła zale­żą od docho­du? Takie pyta­nie zadał nam czy­tel­nik. Wyjaśniamy, jakie warun­ki trze­ba speł­nić, aby dostać na pom­py cie­pła dofinansowanie....

Naprawiajmy! To eko­lo­gicz­ne i ekonomiczne

Ponad 50 mln ton – to waga elek­tro­od­pa­dów, któ­re każ­de­go roku pro­du­ku­ją miesz­kań­cy Ziemi. Zgodnie z pro­gno­za­mi licz­ba ta ma każ­de­go roku się zwięk­szać. Czy może­my zatrzy­mać ten trend? Dlaczego jest to tak waż­ne? Jaki wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne mają elektroodpady?
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -