1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Energia

Przeczytaj rów­nież o:

Mój Prąd: wyższe dotacje do magazynów energii i fotowoltaiki

Od 15 grud­nia 2022 roku obo­wią­zu­je w pro­gra­mie Mój Prąd 4 wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki, maga­zy­nów ener­gii elek­trycz­nej, maga­zy­nów cie­pła oraz sys­te­mów zarzą­dza­nia energią.…

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to…

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do koń­ca listo­pa­da małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie do swo­je­go dostaw­cy ener­gii, aby sko­rzy­stać z mak­sy­mal­nej ceny prądu…

Firmy przechodzą na zieloną energię

Na pol­skim ryn­ku zawar­to wła­śnie jeden z naj­więk­szych dłu­go­ter­mi­no­wych kon­trak­tów cPPA na zakup ener­gii z far­my foto­wol­ta­icz­nej. Firmy chęt­nie korzy­sta­ją też z goto­wych ofert…

Dodatek węglowy i tani węgiel. Gmina wszystkich obsłuży?

Dodatek na opał to nie wszyst­ko. Teraz ma być tak­że tani węgiel. Gminy, któ­re jesz­cze do nie­daw­na były nama­wia­ne do wal­ki ze smo­giem, teraz…

Zielona energia Taurona zasili gigantyczne fabryki

Ponad 100 GWh ener­gii z odna­wial­nych źró­deł TAURONA zasi­li fabry­ki pro­du­ku­ją­ce elek­trycz­ne napę­dy hybry­do­we. Współpraca z pro­du­cen­tem trwa od czter­na­stu lat. Dzięki zie­lo­nej energii…

Jak oszczędzać prąd w domu i dostać 10 proc. ulgi na rachunku

Ta data ma zna­cze­nie. Zgodnie z pro­po­zy­cją rzą­du, moż­na będzie dostać rabat 10 proc. w rachun­ku, jeśli od paź­dzier­ni­ka 2022 r. zmniej­szy się zużycie…

Tania energia w firmie z fotowoltaiki

Przedsiębiorcy, małe, mikro i duże fir­my, szu­ka­ją spo­so­bów na obni­że­nie kosz­tów i zagwa­ran­to­wa­nie sobie taniej ener­gii. Coraz odważ­niej się­ga­ją po insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Fotowoltaika dyna­micz­nie rozwija…
Czytaj tak­że

Panele z grafenem przekonają Polaków do fotowoltaiki?

Najpopularniejsze pane­le sło­necz­ne sprze­da­ją się w Polsce lepiej niż świe­że bułecz­ki. Niektórzy przy­szli pro­su­men­ci chcą jed­nak cze­goś „lep­sze­go“. Często pada więc pyta­nie: jakie panele…

Climathon w Katowicach

W Katowicach odbę­dzie się 24-​godzinny mara­ton kre­atyw­no­ści, któ­re­go uczest­ni­cy będą two­rzyć pomy­sły na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii w mia­stach. Climathon 2021 odbę­dzie się rów­no­le­gle w…

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie plan­ty kawo­we robią wra­że­nie. Kawiarnia pod sto­pa­mi pach­nie i chrzę­ści. Czy poma­ga? Z pew­no­ścią psom. 
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -