- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Energia

Przeczytaj rów­nież o:

Tania energia w firmie z fotowoltaiki

Przedsiębiorcy, małe, mikro i duże fir­my, szu­ka­ją spo­so­bów na obni­że­nie kosz­tów i zagwa­ran­to­wa­nie sobie taniej ener­gii. Coraz odważ­niej się­ga­ją po insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Fotowoltaika dyna­micz­nie rozwija...

Za 2000 kWh prądu rachunek będzie niższy

Zapowiedź zamro­że­nia w 2023 r. taryf dla gospo­darstw domo­wych będzie zachę­tą do oszczę­dza­nia ener­gii, ponie­waż niż­sze staw­ki doty­czą limi­tu zuży­cia 2000 kWh rocz­nie. Ile...

Wyższa produkcja energii z fotowoltaiki w górach

Najwyżej poło­żo­ną elek­trow­nię sło­necz­ną moż­na oglą­dać w Polsce w Beskidzie Żywieckim. Daleko jej jed­nak pod wzglę­dem mocy do naj­więk­szej elek­trow­ni sło­necz­nej w górach w...

Biznes robi Zielony Zwrot i ogranicza emisję CO2

Już o ponad 250 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły w tym roku emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re korzy­sta­ją z odna­wial­nych źró­deł ener­gii z TAURONA....

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwe­sty­cji w domo­wą foto­wol­ta­ikę prze­ko­nu­ją Polaków utrzy­mu­ją­ce się wyso­kie hur­to­we ceny za ener­gię elek­trycz­ną. Do tego dota­cje z pro­gra­mu Czyste Powietrze czy Mój...

Prąd ze słońca napędzi oszczędności dla firm. Poradnik TAURONA dla biznesu

Nawet o bli­sko 80 pro­cent może zmniej­szyć swo­je kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej fir­ma, któ­ra zain­we­stu­je w pane­le foto­wol­ta­icz­ne – wyni­ka z wyli­czeń TAURONA. Zdaniem ekspertów...

Co się zmienia w rozliczeniu fotowoltaiki od 1 lipca 2022 r.

Od lip­ca zaczy­na być sto­so­wa­ny w roz­li­cze­niu foto­wol­ta­iki net bil­ling. System jest zupeł­nie inny od dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go. Nie zna­czy to jed­nak, że pro­duk­cja energii...

Miał węglowy wróci do sprzedaży. Tańszy niż ekogroszek i ekomiał

Rząd wyco­fu­je się z zaostrze­nia norm jako­ści węgla. Zostaje nazwa eko­gro­szek, któ­ra wie­lu Polaków wpro­wa­dza w błąd, ponie­waż koja­rzy się nie­słusz­nie z eko­lo­gią. Sprzedawcy...
Czytaj tak­że

Grzmi i burzy

W cza­sach, nie tak odle­głych, gdy nie odmie­nia­li­śmy przez wszyst­kie przy­pad­ki: zmia­ny kli­ma­tycz­ne, rów­nież były burze. Równie gwał­tow­ne i pięk­ne. Dziś burza koja­rzy się...

Największa elektrownia słoneczna dostarczy prąd Polsatowi

Największa elek­trow­nia sło­necz­na w Polsce roz­po­czy­na dzia­łal­ność i pro­duk­cję ener­gii. Farma w gmi­nie Brudzew jest jed­nym z eta­pów reali­za­cji przej­ścia ZE PAK na...

Chcesz mieć panele fotowoltaiczne – nie przesadzaj z ich mocą

W pol­skim budow­nic­twie coraz czę­ściej sto­su­je się roz­wią­za­nia wyko­rzy­stu­ją­ce odna­wial­ne źró­dła ener­gii: pane­le foto­wol­ta­icz­ne, pom­py cie­pła, kolek­to­ry sło­necz­ne do pod­grza­nia wody. Kluczem do maksymalnego...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -