- reklama -

Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła z dofinansowaniem

Dlaczego w pro­gra­mie Czyste Powietrze nie ma dofi­nan­so­wa­nia na wymia­nę pie­ca gazo­we­go? Minister Anna Moskwa w odpo­wie­dzi na inter­pe­la­cję posel­ską wska­za­ła, że po takie dofi­nan­so­wa­nie moż­na się­gnąć w zupeł­nie innym pro­gra­mie – Mój Prąd.

Z pro­gra­mu Czyste Powietrze moż­na dostać wyso­kie dofi­nan­so­wa­nie do nowe­go ogrze­wa­nia, w tym dota­cje do nowe­go pie­ca gazo­we­go, pom­py cie­pła, kotła na pel­let, ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go czy cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia. Warunkiem jest pozby­cie się kop­ciu­cha na pali­wa sta­łe. A jeśli ktoś chce pozbyć się pie­ca gazo­we­go i zastą­pić go pom­pą cie­pła, czy wów­czas dosta­nie dofi­nan­so­wa­nie? O to zapy­ta­ła się w inter­pe­la­cji gru­pa posłów.

Wymiana kopciucha i kotła gazowego

Nie ma dofi­nan­so­wa­nia do wymia­ny pie­ca gazo­we­go z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Program ten nato­miast prze­wi­du­je dota­cje, gdy w domu jed­no­ro­dzin­nym są dwa źró­dła cie­pła – kop­ciuch na węgiel czy drew­no oraz piec gazo­wy. Wówczas moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny kop­ciu­cha, ale też trze­ba udo­wod­nić, że wyko­rzy­stu­je się kocioł gazo­wy tyl­ko spo­ra­dycz­nie, pomoc­ni­czo. Mają to udo­wod­nić rachun­ki poka­zu­ją­ce śred­nie zuży­cie gazu z ostat­nich 3 lat. 

A co, jeśli to kocioł gazo­wy jest głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia, a kocioł na pali­wo sta­łe jest tyl­ko wyko­rzy­sty­wa­ny od cza­su do cza­su? Wówczas dota­cja z pro­gra­mu Czyste Powietrze przy­słu­gu­je tyl­ko na ter­mo­mo­der­ni­za­cję domu i to pod warun­kiem pozby­cia się kopciucha. 

Czytaj tak­że: Dofinansowanie do pie­ca gazo­we­go w 2023 roku wzrosło

Dofinansowanie do pompy ciepła z programu Mój Prąd

Minister kli­ma­tu i śro­do­wi­ska wska­za­ła nato­miast, że dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła przy­słu­gu­je w pro­gra­mie Mój Prąd, w któ­rym trwa teraz nabór wnio­sków. Tu nie ma zna­cze­nia, jakie źró­dło było wcze­śniej, jed­nak warun­kiem jest by w domu nie było kop­ciu­cha. Przede wszyst­kim trze­ba posia­dać foto­wol­ta­ikę, na któ­rą wzię­ło się dota­cję z wcze­śniej­szych edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd, albo któ­rą teraz wła­ści­ciel domu zgła­sza do dofi­nan­so­wa­nia. Musi to być insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na o mocy 2–10 kW, przy czym nie liczy się zwięk­sze­nie mocy foto­wol­ta­iki. Ponadto mikro­in­sta­la­cja PV nie może być zamon­to­wa­na wcze­śniej niż 1 lute­go 2020 r. 

Dotacja do pom­py cie­pła w pro­gra­mie Mój Prąd pokry­wa do poło­wy kosz­tów zaku­pu i mon­ta­żu pom­py cie­pła. Limit dofi­nan­so­wa­nia wynosi:

  • 12,6 tys. zł – gdy jest to pom­pa powietrze/​woda
  • 19,4 tys. zł – gdy jest to pom­pa cie­pła powietrze/​woda o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści energetycznej
  • 28,5 tys. zł – przy grun­to­wej pom­pie ciepła
  • 4,4 tys. zł – przy pom­pie powietrze/​powietrze.

Warunkiem otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia jest ponad­to korzy­sta­nie z obec­ne­go sys­te­mu roz­li­czeń foto­wol­ta­iki na zasa­dach net-billingu. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...