- reklama -
Strona głównaWeekendSosna zwyczajnie może zniknąć z...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z tere­nu Polski. Takie będą kon­se­kwen­cje zmian klimatu.

Sosna zwy­czaj­na (pinus sylve­stris) jest drze­wem uni­wer­sal­nym. Występuje w całej Europie i ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Niegdyś pożyt­ki czer­pa­ne z drew­na sosno­we­go przy­czy­ni­ły się do maso­wej wycin­ki sosny, ponie­waż drew­no wyko­rzy­sty­wa­no do budo­wy, pro­duk­cji smo­ły, żywi­cy, ter­pen­ty­ny i węgla drzew­ne­go. Teraz głów­nym zagro­że­niem dla drzew są zmia­ny klimatu.

Przyszłość naszych lasów

Appsilon, fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w ana­li­zie i wizu­ali­za­cji danych, stwo­rzy­ła apli­ka­cję Future Forests, któ­ra poka­zu­je, jak euro­pej­skie lasy zmie­nią się pod wpły­wem ocie­pla­nia się kli­ma­tu. Aplikacja powsta­ła na pod­sta­wie badań pol­skich uczo­nych, któ­rzy prze­ana­li­zo­wa­li poten­cjal­ne zasię­gi i poziom zagro­że­nia dla 12 popu­lar­nych euro­pej­skich gatun­ków drzew leśnych.

Drzewa są naszym wiel­kim sprzy­mie­rzeń­cem w wal­ce z kata­stro­fą kli­ma­tycz­ną. Pochłaniając dwu­tle­nek węgla mogą nam pomóc w ogra­ni­cze­niu emi­sji. Musimy jed­nak pamię­tać, że drze­wa mogą być rów­nież ofia­rą glo­bal­ne­go ocieplenia.

Andrzej Białaś, Data for Good Lead, Appsilon.

Uczeni przy­go­to­wa­li trzy sce­na­riu­sze kli­ma­tycz­ne: opty­mi­stycz­ny, umiar­ko­wa­ny i pesy­mi­stycz­ny. Drzewa podzie­lo­no na zwy­cięz­ców i prze­gra­nych. Do pierw­szej gru­py zali­czo­no te gatun­ki, któ­re będą się roz­ra­stać. Do dru­giej – takie, któ­re stra­cą ponad 50 proc. swo­je­go zasięgu. 

Czytaj tak­że: Kiedyś torf to był tani opał. Teraz słu­ży klimatowi

Zarówno w sce­na­riu­szu pesy­mi­stycz­nym, jak i umiar­ko­wa­nym, sie­dli­ska sosny w Polsce zmniej­szą się – poka­za­ło bada­nie. Do prze­gra­nych zali­czo­no tak­że świerk pospo­li­ty (picea abies) i brzo­zę bro­daw­ko­wą (betu­la pendula). 

Co zamiast sosny i brzozy?

Zwycięzcami w lasach, w wyni­ku zacho­dzą­cych zmian kli­ma­tu, będą natomiast:

  • buk zwy­czaj­ny (fagus sylvatica)
  • jesion wynio­sły (fra­xi­nus excelsior)
  • dąb szy­puł­ko­wy (quer­cus robur)
  • dąb bez­szy­puł­ko­wy (quer­cus petraea).

Są jesz­cze gatun­ki obce, czy­li sadzo­ne w lasach gatun­ki pół­noc­no­ame­ry­kań­skie, któ­re mogą się roz­sze­rzać lub kur­czyć. Tu przy­kła­dem może być dąb czer­wo­ny (quer­cus rubra). Jesienią zachwy­ca inten­syw­nym kolo­rem liści, sil­nie zacie­nia pod­ło­że a opa­dłe liście wol­no ule­ga­ją roz­kła­do­wi, co ogra­ni­cza roz­wój rodzi­mej roślinności. 

Dąb czerwony

Jak bar­dzo powin­no nas mar­twić to, że lasy zaczną się zmie­niać? To może ozna­czać, że w przy­szło­ści w Polsce będą rosły zupeł­nie inne lasy niż teraz, na przy­kład bez jagód i zna­nych nam grzybów.

Ekologiczne kon­se­kwen­cje takich zmian mogą być bar­dzo poważ­ne zarów­no dla gospo­dar­ki leśnej, jak i ochro­ny przy­ro­dy. Może to ozna­czać, że nie­któ­re jadal­ne rośli­ny i grzy­by sta­ną się bar­dzo rzad­kie. Dla przy­kła­du, efek­tem zastę­po­wa­nia lasów igla­stych przez lasy liścia­ste może być spa­dek pro­duk­cji owo­ców przez borów­kę czer­ni­cę nawet o poło­wę i cał­ko­wi­ty zanik borów­ki brusznicy.

prof. Marcin Dyderski z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

Zdaniem auto­rów bada­nia, powin­na nam się „zapa­lić czer­wo­na lampka“.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...