- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Wywiady

Przeczytaj rów­nież o:

Kiedy grozi kara za brak świadectwa energetycznego

To waż­na data dla wynaj­mu­ją­cych: 28 kwiet­nia 2023 r. Wówczas weszła w życie nowe­li­za­cja usta­wy o cha­rak­te­ry­sty­ce ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Dotychczas obo­wią­zek posia­da­nia świa­dec­twa charakterystyki…

Dlaczego tak potrzebne są w Polsce mokradła

Aby prze­ciw­dzia­łać suszy w naszym kra­ju, nale­ży chro­nić i odtwa­rzać mokra­dła w jak naj­szer­szej ska­li. „Oddajmy mokra­dłom ich prze­strzeń. To one są natu­ral­ny­mi magazynami…

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszyst­kim zależ­na od potrzeb oraz cech indy­wi­du­al­nych czło­wie­ka. Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych, eko­lo­gicz­nych i pie­lę­gna­cyj­nych war­to skró­cić czas pod prysz­ni­cem do…

Każda firma, która funkcjonuje na rynku, korzysta ze środowiska

Czy jest to fir­ma jed­no­oso­bo­wa, któ­ra ma na swo­im wypo­sa­że­niu samo­chód służ­bo­wy, czy to jest duża kor­po­ra­cja, któ­ra zaj­mu­je się zarzą­dza­niem wie­lo­ma pro­ce­sa­mi, czy…

Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu wpływają na zdrowie

Dr Piotr Dąbrowiecki, aler­go­log z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, czło­nek zarzą­du Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prze­wod­ni­czą­cy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i…

Mali mogą więcej

Z zało­ży­cie­lem fir­my EV Fleet Danielem Węgrzynkiem o nowych roz­wią­za­niach w trans­por­cie roz­ma­wia Magdalena Romańska

Zmiany klimatu są już teraźniejszością

W Europie mówi­my o przy­szło­ści, o tym, co wyda­rzy się w 2030 roku czy 2050, a tam zmia­ny kli­ma­tu są już teraźniejszością. 
Czytaj tak­że

Oliwa z oliwek jeszcze droższa

Z Hiszpanii napły­wa­ją złe wia­do­mo­ści – susza spo­wo­do­wa­ła mniej­sze zbio­ry oli­wek. To prze­ło­ży się na ceny oli­wy z oli­wek w skle­pach, tak­że w Polsce.…

Krzywe warzywa i za duże jabłka w Lidlu

Sieć Lidl Polska zde­cy­do­wa­ła się na kil­ka dni wpro­wa­dzić do sprze­da­ży nie­do­sko­na­łe z wyglą­du warzy­wa i owo­ce od rol­ni­ków. Krzywe mar­chew­ki, sele­ry oraz buraki,…

Ocieplenie klimatu może przekroczyć 1,5 °C w najbliższych latach

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wyda­ła naj­now­szą pro­gno­zę doty­czą­cą kli­ma­tu. Ocenia, że glo­bal­na tem­pe­ra­tu­ra przej­ścio­wo może osią­gnąć 1,5 °C powy­żej pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej w…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -