- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Wywiady

Przeczytaj rów­nież o:

Dlaczego tak potrzebne są w Polsce mokradła

Aby prze­ciw­dzia­łać suszy w naszym kra­ju, nale­ży chro­nić i odtwa­rzać mokra­dła w jak naj­szer­szej ska­li. "Oddajmy mokra­dłom ich prze­strzeń. To one są natu­ral­ny­mi magazynami...

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszyst­kim zależ­na od potrzeb oraz cech indy­wi­du­al­nych czło­wie­ka. Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych, eko­lo­gicz­nych i pie­lę­gna­cyj­nych war­to skró­cić czas pod prysz­ni­cem do...

Każda firma, która funkcjonuje na rynku, korzysta ze środowiska

Czy jest to fir­ma jed­no­oso­bo­wa, któ­ra ma na swo­im wypo­sa­że­niu samo­chód służ­bo­wy, czy to jest duża kor­po­ra­cja, któ­ra zaj­mu­je się zarzą­dza­niem wie­lo­ma pro­ce­sa­mi, czy...

Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu wpływają na zdrowie

Dr Piotr Dąbrowiecki, aler­go­log z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, czło­nek zarzą­du Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prze­wod­ni­czą­cy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i...

Mali mogą więcej

Z zało­ży­cie­lem fir­my EV Fleet Danielem Węgrzynkiem o nowych roz­wią­za­niach w trans­por­cie roz­ma­wia Magdalena Romańska

Zmiany klimatu są już teraźniejszością

W Europie mówi­my o przy­szło­ści, o tym, co wyda­rzy się w 2030 roku czy 2050, a tam zmia­ny kli­ma­tu są już teraźniejszością. 
Czytaj tak­że

Nowe etykiety na oświetleniu od września 2021 roku

Od wrze­śnia 2021 nowe ety­kie­ty poja­wią się na oświe­tle­niu w Unii Europejskiej. Regulacje doty­czą wszyst­kich pro­duk­tów oświe­tle­nio­wych, jak żarów­ki. Będzie łatwiej porów­nać ich zużycie...

Pożar od fotowoltaiki: co trzeba wiedzieć

Polacy mają coraz wię­cej foto­wol­ta­iki na swo­ich dachach. Im wię­cej słoń­ca - tym pane­le sło­necz­ne dłu­żej pra­cu­ją. Rosną też oba­wy zwią­za­ne z kwe­stią bezpieczeństwa...

Pilot do telewizora pobierze energię ze słońca

Co jesz­cze moż­na zasi­lać ener­gią sło­necz­ną? Na przy­kład pilo­ty do urzą­dzeń RTV. Wybrane mode­le tele­wi­zo­rów Samsung będą w tym roku wypo­sa­żo­ne w pilota...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -