13 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Wywiady

Przeczytaj rów­nież o:

Kiedy grozi kara za brak świadectwa energetycznego

To waż­na data dla wynaj­mu­ją­cych: 28 kwiet­nia 2023 r. Wówczas weszła w życie nowe­li­za­cja usta­wy o cha­rak­te­ry­sty­ce ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Dotychczas obo­wią­zek posia­da­nia świa­dec­twa charakterystyki…

Dlaczego tak potrzebne są w Polsce mokradła

Aby prze­ciw­dzia­łać suszy w naszym kra­ju, nale­ży chro­nić i odtwa­rzać mokra­dła w jak naj­szer­szej ska­li. „Oddajmy mokra­dłom ich prze­strzeń. To one są natu­ral­ny­mi magazynami…

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszyst­kim zależ­na od potrzeb oraz cech indy­wi­du­al­nych czło­wie­ka. Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych, eko­lo­gicz­nych i pie­lę­gna­cyj­nych war­to skró­cić czas pod prysz­ni­cem do…

Każda firma, która funkcjonuje na rynku, korzysta ze środowiska

Czy jest to fir­ma jed­no­oso­bo­wa, któ­ra ma na swo­im wypo­sa­że­niu samo­chód służ­bo­wy, czy to jest duża kor­po­ra­cja, któ­ra zaj­mu­je się zarzą­dza­niem wie­lo­ma pro­ce­sa­mi, czy…

Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu wpływają na zdrowie

Dr Piotr Dąbrowiecki, aler­go­log z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, czło­nek zarzą­du Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prze­wod­ni­czą­cy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i…

Mali mogą więcej

Z zało­ży­cie­lem fir­my EV Fleet Danielem Węgrzynkiem o nowych roz­wią­za­niach w trans­por­cie roz­ma­wia Magdalena Romańska

Zmiany klimatu są już teraźniejszością

W Europie mówi­my o przy­szło­ści, o tym, co wyda­rzy się w 2030 roku czy 2050, a tam zmia­ny kli­ma­tu są już teraźniejszością. 
Czytaj tak­że

Pierwszy taki zielnik w Polsce

W Polsce powsta­je pierw­sza cyfro­wa kolek­cja ziel­ni­ków. Obejmie bli­sko pół milio­na oka­zów. Wyjątkowy cyfro­wy ziel­nik wszy­scy będą mogli obej­rzeć w jed­nym miej­scu onli­ne. Herbarium, czyli…

Nie każdego emaila i SMS‑a trzeba otwierać

Pandemia przy­czy­ni­ła się do tego, ze czę­ściej korzy­sta­my z inter­ne­tu. Tak jest też bar­dziej eko­lo­gicz­nie, bo do roz­li­cza­nia się za prąd czy gaz nie…

Seniorzy są ekologiczni i otwarci na nowe technologie. Nowe badania

TAURON przy­go­to­wał raport doty­czą­cy zacho­wań kon­su­menc­kich osób w wie­ku 60+. Z opra­co­wa­nia wyni­ka m.in. że 30% senio­rów kupi­ło w ostat­nim roku nowy sprzęt RTV/​AGD,…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -