1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Wywiady

Przeczytaj rów­nież o:

Dlaczego tak potrzebne są w Polsce mokradła

Aby prze­ciw­dzia­łać suszy w naszym kra­ju, nale­ży chro­nić i odtwa­rzać mokra­dła w jak naj­szer­szej ska­li. „Oddajmy mokra­dłom ich prze­strzeń. To one są natu­ral­ny­mi magazynami…

Mity o myciu. Jak prawidłowo korzystać z wody?

Częstotliwość mycia jest przede wszyst­kim zależ­na od potrzeb oraz cech indy­wi­du­al­nych czło­wie­ka. Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych, eko­lo­gicz­nych i pie­lę­gna­cyj­nych war­to skró­cić czas pod prysz­ni­cem do…

Każda firma, która funkcjonuje na rynku, korzysta ze środowiska

Czy jest to fir­ma jed­no­oso­bo­wa, któ­ra ma na swo­im wypo­sa­że­niu samo­chód służ­bo­wy, czy to jest duża kor­po­ra­cja, któ­ra zaj­mu­je się zarzą­dza­niem wie­lo­ma pro­ce­sa­mi, czy…

Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu wpływają na zdrowie

Dr Piotr Dąbrowiecki, aler­go­log z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, czło­nek zarzą­du Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, prze­wod­ni­czą­cy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i…

Mali mogą więcej

Z zało­ży­cie­lem fir­my EV Fleet Danielem Węgrzynkiem o nowych roz­wią­za­niach w trans­por­cie roz­ma­wia Magdalena Romańska

Zmiany klimatu są już teraźniejszością

W Europie mówi­my o przy­szło­ści, o tym, co wyda­rzy się w 2030 roku czy 2050, a tam zmia­ny kli­ma­tu są już teraźniejszością. 
Czytaj tak­że

Jak oszczędzać prąd w domu i dostać 10 proc. ulgi na rachunku

Ta data ma zna­cze­nie. Zgodnie z pro­po­zy­cją rzą­du, moż­na będzie dostać rabat 10 proc. w rachun­ku, jeśli od paź­dzier­ni­ka 2022 r. zmniej­szy się zużycie…

Kto pyta?

Ludzie, na całym świe­cie, bar­dziej niż pie­nię­dzy, potrze­bu­ją ener­gii. Dlaczego więc, ener­gia jest taka dro­ga? Z cyklu: „kto pyta?“. Na zdję­ciu elek­trow­nia wia­tro­wa w…

Jak zapragnęłam zostać prosumentką

Prosument to nowe sło­wo, któ­re wśród ener­ge­ty­ków i eko­lo­gów robi w tym roku ogrom­ną karie­rę. Prosument = pro­du­cent i kon­su­ment ener­gii. Od kie­dy jest usta­wa o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii, któ­ra naka­zu­je przy­łą­czać pro­su­men­tów i od kie­dy usta­lo­no dla nich tary­fy za sprze­da­wa­ną ener­gię, takich osób zaczę­ło szyb­ko przy­by­wać. Nie bez zna­cze­nia są tu dota­cje i tanie pożycz­ki, jakie moż­na dostać na zakup i mon­taż foto­ogniw z pro­gra­mu enfo­sia Prosument.
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -