- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Jednym Okiem

Przeczytaj rów­nież o:

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się koja­rzy z jakimś bar­dzo trud­nym okre­sem, przez któ­ry trze­ba przejść, coś z nim trze­ba zro­bić. Natomiast ja bym wró­cił do oryginału....

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie patrz w górę"? Ostatnie sło­wa głów­ne­go boha­te­ra, dr. Randala Mindy: „Naprawdę mie­li­śmy wszyst­ko, praw­da? To zna­czy, kie­dy o tym myślisz." Następnej...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przy­cią­ga tury­stów. Malowniczo poło­żo­na przy zapo­rze i Zbiorniku Czorsztyńskim jest otwar­ta do zwie­dza­nia z prze­wod­ni­kiem. Można zwie­dzić pomiesz­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne elek­trow­ni wraz z...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziem­nia­ki pocho­dzą z Południowej Ameryki, z Chile i Peru. Od roku już nie trze­ba ich spro­wa­dzać z tak dale­ka. Spółka Hodowla Ziemniaka Zamarte...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwit­nie­niem gło­wy sło­necz­ni­ka w cią­gu dnia podą­ża­ją za Słońcem. Ten ruch jest okre­śla­ny jako helio­tro­pizm i trwa przez krót­ki czas, gdy two­rzą się...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powie­dze­nie? To taki banał, któ­rym zawo­do­wy foto­graf czę­sto pocie­sza ama­to­rów. Pociesza, ale i kar­ci. Fotograf (posia­dacz apa­ra­tu lub apa­ra­tu w tele­fo­nie), wybiera...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu Rogów to współ­cze­sna prze­strzeń publicz­na naj­wyż­szej jako­ści, któ­ra zapew­ni prio­ry­tet dla pie­szych i sta­nie się ide­al­nym miej­scem spo­tkań oraz odpo­czyn­ku w...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespo­łu pała­co­we­go, Joanna Bujarska-​Ciszek i Piotr Ciszek, od 24 lat, codzien­nie, pod­no­szą z gru­zów pałac i oko­licz­ne tere­ny. Ktoś kie­dyś powie­dział, że nie...
Czytaj tak­że

Popularna aplikacja taksówkowa stawia na elektryki

Największa w Europie plat­for­ma zama­wia­nia prze­jaz­dów miej­skich Free Now ogło­si­ła pro­gram „Move to Net-​Zero”. Zakłada on: kom­pen­so­wa­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla, osią­gnię­cie rocz­ne­go pozio­mu 50...

Jak uczcić zmarłych z poszanowaniem natury

Cmentarze toną w pla­sti­ko­wych śmie­ciach. Wydaje nam się, że nie­wie­le moż­na z tym zro­bić. Tymczasem na gro­bach moż­na i powin­no się w czcić zmarłych...

Na Mazowszu zbudowali nową elektrociepłownię

Przejście na zero­emi­syj­ne źró­dła cie­pła nie jest w Polsce pro­ste, dla­te­go mia­sta przy nowych inwe­sty­cjach chęt­nie się­ga­ją teraz po gaz ziem­ny. Takie roz­wią­za­nie wybrała...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -