1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Jednym Okiem

Przeczytaj rów­nież o:

Zmierz Pan gaz!

Jak zmie­rzyć coś, cze­go nie widać? Polecamy wizy­tę w Muzeum Gazowni Warszawskiej, któ­re dosko­na­le pre­zen­tu­je, czym jesz­cze do nie­daw­na był gaz w pol­skich domach…

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli,Wiatry z pół­no­cy wstają,Jeziora się ścinają,Żurawie, czu­jąc zimę, precz lecieli.Nam nie lza, jed­no patrzać też swej rzeczy:Niechaj drew…

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszel­kie cho­ro­by obwi­nia­no moro­we powie­trze. Wszystkie duże mia­sta regu­lar­nie nawie­dza­ły zara­zy. Dopiero w XVIII wie­ku poja­wi­ła się teo­ria zaraz­ków, któ­ra była ogromnym…

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka eko­lo­gicz­ne cze­ka­ją. Nie ma na nie w Polsce zby­tu. Przecież każ­de jabł­ko jest zdro­we, więc nie przy­wią­zu­je­my wagi do zie­lo­ne­go list­ka – znaku…

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliar­dów to dużo, czy za dużo? A może jesz­cze za mało? Liczba lud­no­ści ma zna­cze­nie dla pla­ne­ty. Według sza­cun­ków ONZ, ósmy miliard ludzkość…

Krzyże naszych czasów

Od cza­sów odkry­cia ognia ludzie ceni­li sobie ener­gię. Tym bar­dziej teraz, gdy zaczy­na jej bra­ko­wać. Prof. Szymon Malinowski, fizyk atmos­fe­ry z Uniwersytetu Warszawskiego: „System…

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierw­sza, popu­lar­na Trwa sezon grzy­bo­wy w pol­skich lasach. Grzyby są smacz­ne, nisko­ka­lo­rycz­ne, ale też cięż­ko­straw­ne. Pewne odmia­ny, jak smar­dze czy tru­fle, bar­dzo cenią smakosze…

Woda zdrowia doda

Około 71 pro­cent powierzch­ni Ziemi jest pokry­te wodą, a ponad 96 proc. tej wody wystę­pu­je w morzach i oce­anach jako woda sło­na. Woda istnieje…
Czytaj tak­że

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl foto­gra­ficz­nych felie­to­nów foto­gra­fa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widze­nia zesta­wia z krót­kim komentarzem.

Emocje pomagają, czy zaburzają osąd rzeczywistości?

Przekonanie o roz­dziel­no­ści emo­cji i rozu­mu jest w wie­lu z nas głę­bo­ko zako­rze­nio­ne. Okazuje się jed­nak, że jest też cał­ko­wi­cie błęd­ne. Czytam książ­kę Erica R.…

Co nas naprawdę nakręci

O kry­zy­sie wie­ku śred­nie­go napi­sa­no już wszyst­ko: roz­pra­wy, pio­sen­ki, arty­ku­ły.  Nakręcono fil­my, na smut­no i weso­ło. Synonimem kry­zy­su czter­dziest­ki stał się szyb­ki, spor­to­wy samochód.…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -