- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Jednym Okiem

Przeczytaj rów­nież o:

Kurki poszły w las

Kiedy zaczy­na się sezon na kur­ki? Już się zaczął! W poło­wie czerw­ca poja­wi­ły się pierw­sze tego lata cha­rak­te­ry­stycz­ne, o żół­tym zabar­wie­niu, jadal­ne grzyby -...

Płyńcie bez­piecz­nie

do swych przy­sta­ni. Sezon wystar­to­wał, w wia­do­mo­ściach poja­wi­ły się pierw­sze uto­nię­cia, zde­rze­nia żagló­wek z moto­rów­ka­mi... Jadąc nad wodę nawet na ryby pamię­taj­cie te nume­ry: 601 100...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa Krytyczna", czy­li comie­sięcz­ny prze­jazd uli­ca­mi Warszawy, poje­cha­ła po 2 let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej COVID19. Masa jej jesz­cze nie była zbyt duża, około...

Right to repa­ir czy­li antykonsumpcjonizm

Pogląd, że cią­głe zmia­ny w pro­duk­tach stwa­rza­ją cią­gły popyt na zastę­po­wa­nie pro­duk­tów star­szej gene­ra­cji, został wdro­żo­ny na dużą ska­lę przez dyrek­to­ra General Motors Alfreda...

Antyutopia przy­szło­ści

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ poda­je, że 100 gatun­ków roślin upraw­nych sta­no­wi pod­sta­wę aż 90% żyw­no­ści na świe­cie. 71% tych roślin jest zapylane...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą w górę i nawet to zdję­cie z cena­mi z 24 lute­go, czy­li z dnia, w któ­rym wybu­chła woj­na w Ukrainie, jest...

Jak osu­szyć las?

1975 "Jak wia­do­mo, zagad­nie­nie wpły­wu lasu na bilans wod­ny wywo­łu­je wie­le kon­tro­wer­syj­nych wypo­wie­dzi, wyni­ki badań posia­da­ją czę­sto cha­rak­ter przy­czyn­kar­ski i lokal­ny (...) Jest bowiem rze­czą jasną, że jedy­nie zdro­wy i nale­ży­cie zgo­spo­da­ro­wa­ny i pra­wi­dło­wo roz­wi­ja­ją­cy się las może dawać mak­sy­mal­ne korzy­ści eko­no­micz­ne, rekre­acyj­ne i este­tycz­ne, sku­tecz­nie oddzia­ły­wu­jąc na sto­sun­ki wod­ne śro­do­wi­ska." (1975, H. Bielecki "Las a gospo­dar­ka wod­na") 1993 "Polska...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już zna­my histo­rię, ukra­iń­skich żoł­nie­rzy z poste­run­ku na Wyspie Wężowej na wscho­dzie Morza Czarnego. Pierwszego dnia woj­ny, kie­dy rosyj­ski okręt wojen­ny Moskwa, nakazał...
Czytaj tak­że

Szampon w kost­ce od zna­ne­go pro­du­cen­ta. Butelka z CO2

Garnier wpro­wa­dza szam­po­ny w kostce. 

Co war­to wie­dzieć o zuży­ciu energii

Nasze rachun­ki za prąd w tym roku poszły moc­no w górę. Nie tyl­ko pod­nie­sio­no tary­fy za ener­gię, ale też poja­wi­ła się nowa opła­ta za...

Metka ma zna­cze­nie. Sprawdź, co kupujesz

To nie będzie wpis tak zupeł­nie na serio, serio. Kiedy moja kole­żan­ka-dzien­ni­kar­ka pró­bo­wa­ła się dostać do Sejmu, ja spę­dza­łam czas na poszu­ki­wa­niu bie­li­zny z...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -