- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Jednym Okiem

Przeczytaj rów­nież o:

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (spa­ras­sis), strzę­piak, strzę­pu­lec, orysz, orosz, baran, kwo­ka, kozia bro­da. Te wszyst­kie okre­śle­nia doty­czą jed­ne­go grzy­ba. Rośnie od lip­ca do paź­dzier­ni­ka, poje­dyn­czo, u podstawy…

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym Czeskiej Szwajcarii, nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Jetrzychowice, uwa­gę zwra­ca ska­ła, któ­rej szczyt wień­czy mała drew­nia­na altan­ka. Właścicielem tego tere­nu była rodzi­na Kinský. W…

Energia z wakacji

„Czy umie­cie BYĆ tu i teraz? Tak – być nie tyl­ko cia­łem, ale i duszą. Przeżywać rze­czy­wi­stość świa­do­mie i uważ­nie. Termin „uważ­nej obec­no­ści” (ang…

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza kopar­ka węgla bru­nat­ne­go na świe­cie – Bagger 1473 – w byłej nie­miec­kiej kopal­ni węgla bru­nat­ne­go nie­da­le­ko miej­sco­wo­ści Seftenberg w Brandenburgii. Kopalnia odkryw­ko­wa Tagebau…

Wszystkiego mamy za dużo

W każ­dą pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca w miej­sco­wo­ści Kiermusy, nie­da­le­ko Tykocina, odby­wa się jar­mark sta­ro­ci i ręko­dzie­ła. Sprzedający, na ogół oko­licz­ni miesz­kań­cy Podlasia, przy­wo­żą na…

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rze­ki, wod­ne kana­ły. Tylko na Warmii i Mazurach znaj­dziesz naj­pięk­niej­sze szla­ki kaja­ko­we Polski. Najbardziej zna­ne spły­wy kaja­ko­we rze­ką Krutynią, czy naj­dłuż­szy spływ w…

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jed­nym zdję­ciu. Największy na świe­cie mon­ster truck pali nawet 200 litrów na 100 km. Elektrownia węglo­wa Opole spa­la 3,3 mln ton węgla rocz­nie. Wytwarzanie przez spalanie…

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pru­ski Ulryk posy­ła tobie i two­je­mu bra­tu… dwa mie­cze, ku pomo­cy, byś z nim i z jego woj­skiem mniej się ocią­gał i…
Czytaj tak­że

Zmiany w fotowoltaice w 2022 r: do kiedy masz czas?

Jaki los ma przed sobą w Polsce w 2022 r. foto­wol­ta­ika? Zmiany, któ­re wcho­dzą w życie 1 kwiet­nia, będą na nie­ko­rzyść nowych pro­su­men­tów. Obecny…

Nowe stacje pomiaru promieniowania na wschodzie Polski

Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce jest już dokład­niej­sza, ponie­waż znaj­du­ją się na niej wyni­ki z nowych 13 sta­cji – poda­ła Państwowa Agencja Atomistyki. Nowe stacje…

Książki bez papieru? Opakowania bez plastiku!

Kupowanie przez inter­net ma wie­le zalet – nie trze­ba nigdzie jeź­dzić, czy­li obcią­żać śro­do­wi­ska prze­miesz­cza­niem się, i zwy­kle jest taniej – cho­ciaż wciąż od…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -