20.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Jednym Okiem

Przeczytaj rów­nież o:

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone nie­da­le­ko Wałbrzycha Sokołowsko, wcze­śniej Görbersdorf, to miej­sco­wość zało­żo­na przez bene­dyk­ty­nów z nie­da­le­kie­go klasz­to­ru w Broumově oko­ło roku 1357. To tu dok­tor Hermann Brehmer…

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przy­cią­ga jak magnes miło­śni­ków elek­trycz­nych samo­cho­dów. Organizatorzy dru­giej edy­cji tej impre­zy — Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Fundacja EV Klub Polska -…

Prąd z wody

Elektrownia wod­na na rze­ce Łyna pod Olsztynem powsta­ła w 1907 roku i od począt­ku zasi­la­ła mię­dzy inny­mi zajezd­nię tram­wa­jo­wą. W 1927 roku zwięk­szo­no jej…

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to waż­ne forum dys­ku­sji o naj­now­szych tren­dach eko­no­micz­nych i wyzwa­niach przy­szło­ści. Podczas tego­rocz­nych spo­tkań (24–26 kwiet­nia) jed­nym z głównych…

Nowy Świat (polski)

Łączna dłu­gość kana­łu to oko­ło 1300 metrów (sama ślu­za ma dłu­gość 269 m i sze­ro­kość 25m), sze­ro­kość w naj­szer­szym miej­scu to 120 metrów i…

Pure Polish na bombie

Sezon wyści­gów kon­nych roz­po­czął się w kwiet­niu. Kiedy bom­ba poszła w górę pierw­sze konie usta­wi­ły się do wyści­gu. W sezo­nie 2023 na Torze Służewiec…

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie waka­cji naj­le­piej zacząć już teraz, wio­sną. Polecam waszej uwa­dze nie wakacje pod pal­mą czy zwie­dza­nie euro­pej­skich sto­lic, lecz rejs legen­dar­nym jach­tem: S/​Y Jagiellonia.…

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jesz­cze są przy­mroz­ki, jed­nak od wie­ków bocia­ny wyzna­cza­ją czas, gdy przy­cho­dzi wio­sna. Tam, gdzie rze­ka Biebrza wpa­da do Narwi, w miejscowości…
Czytaj tak­że

Najtańszy sprzedawca prądu w 2022 r. poszukiwany. Na co zwrócić uwagę?

Wraz z rosną­cy­mi staw­ka­mi za ener­gię elek­trycz­ną coraz wię­cej osób i firm szu­ka naj­tań­szych ofert. Niestety rośnie też licz­ba nie­uczci­wych prak­tyk. W efek­cie może…

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18 hydro­gen – dru­gi, prze­gu­bo­wy auto­bus wodo­ro­wy, jaki będzie pro­du­ko­wał. Urbino…

Ostatnia szansa na dotacje do zbierania deszczówki

Jeszcze tyl­ko do 10 czerw­ca będzie moż­na skła­dać wnio­ski o dota­cje w pro­gra­mie Moja Woda. Na budo­wę przy­do­mo­wych insta­la­cji zatrzy­mu­ją­cych desz­czów­kę moż­na otrzy­mać do…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -