- reklama -
Strona głównaPoradnikCzas wymienić kopciuchy. Do kiedy...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare pie­ce bez cer­ty­fi­ka­tów czy­li kop­ciu­chy muszą tra­fić na złom. Wojewódzkie uchwa­ły anty­smo­go­we wpro­wa­dza­ją zaka­zy ich uży­wa­nia. Mieszkańcy mogą korzy­stać z wyso­kich dopłat, by na czas wymie­nić źró­dło ogrze­wa­nia na speł­nia­ją­ce nor­my emi­syj­ne. Spóźnialskich mogą cze­kać kary do 5 tys. zł, jeśli po ter­mi­nie nadal będą wyko­rzy­sty­wać kop­ciu­chy. Do kie­dy moż­na jesz­cze korzy­stać ze sta­rych pie­ców? Sprawdzamy, jak to wyglą­da w poszcze­gól­nych województwach.

Zakaz używania kopciuchów od 2022 roku 

Do koń­ca 2021 roku jest czas na wymia­nę sta­re­go kop­ciu­cha w województwach:

  • ślą­skim
  • pod­kar­pac­kim.

Od 2022 roku w tych woje­wódz­twach obo­wią­zu­je zakaz sto­so­wa­nia pie­ców bez tablicz­ki zna­mio­no­wej lub po pro­stu star­szych niż 10 lat. 

Kopciuchy zakazane w 2023 roku

Kolejne woje­wódz­twa zaka­zu­ją uży­wa­nia kotłów nie­speł­nia­ją­cych stan­dar­dów emi­sji od 2023 roku. Są to: 

  • mało­pol­skie
  • mazo­wiec­kie
  • łódz­kie

Ponadto w woje­wódz­two świę­to­krzy­skie wpro­wa­dzi­ło obo­wią­zek wymia­ny kop­ciu­chów do 1 lip­ca 2023 roku. Po tej dacie nie będzie moż­na z nich korzystać.

Od 2024 roku nie zapalisz w kopciuchu

Większość woje­wództw będzie wol­na od kop­ciu­chów za dwa lata. Województwa, któ­re wpro­wa­dzi­ły zakaz sto­so­wa­nia kop­ciu­chów od 2024 roku to:

  • kujawsko-​pomorskie
  • lubel­skie
  • wiel­ko­pol­skie
  • zachod­nio­po­mor­skie

Ponadto w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim zakaz roz­pa­la­nia w kop­ciu­chu zacznie obo­wią­zy­wać od 1 lip­ca 2024 roku. W woje­wódz­twie pomor­skim zakaz ten wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2024 roku.

Czytaj tak­że: Wyższe dofi­nan­so­wa­nie do kotła na pellet

Tylko kotły z klasą 

Województwo lubu­skie w swo­jej uchwa­le anty­smo­go­wej wpro­wa­dzi­ło zakaz sto­so­wa­nia kotłów poni­żej 5 kla­sy od 2027 roku. W prak­ty­ce to ozna­cza, że aż do tej daty będzie moż­na korzy­stać ze sta­rych pie­ców. Są dwa wyjąt­ki: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra ten zakaz wpro­wa­dza­ją już od 2023 roku.

Z kolei woje­wódz­two opol­skie zmie­ni­ło ostat­nio uchwa­łę anty­smo­go­wą z 2017 roku. Wprowadzono zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów, ale dopie­ro w 2030 roku. To ozna­cza, że miesz­kań­cy mają jesz­cze 8 lat na wymia­nę sta­rych pieców.

Do kiedy kopciuchy zostaną w użyciu?

Nadal są miej­sca w Polsce, gdzie sta­re pie­ce moż­na spo­koj­nie wyko­rzy­sty­wać i nie ma uchwał anty­smo­go­wych. Tak jest w woje­wódz­twach warmińsko-​mazurskim i pod­la­skim. Jak dotąd nie ma w nich kon­kret­nych pla­nów na przy­je­cie anty­smo­go­wych uchwał.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...