- reklama -
Strona głównaPoradnikCzas wymienić kopciuchy. Do kiedy...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare pie­ce bez cer­ty­fi­ka­tów czy­li kop­ciu­chy muszą tra­fić na złom. Wojewódzkie uchwa­ły anty­smo­go­we wpro­wa­dza­ją zaka­zy ich uży­wa­nia. Mieszkańcy mogą korzy­stać z wyso­kich dopłat, by na czas wymie­nić źró­dło ogrze­wa­nia na speł­nia­ją­ce nor­my emi­syj­ne. Spóźnialskich mogą cze­kać kary do 5 tys. zł, jeśli po ter­mi­nie nadal będą wyko­rzy­sty­wać kop­ciu­chy. Do kie­dy moż­na jesz­cze korzy­stać ze sta­rych pie­ców? Sprawdzamy, jak to wyglą­da w poszcze­gól­nych województwach.

Zakaz używania kopciuchów od 2022 roku 

Do koń­ca 2021 roku jest czas na wymia­nę sta­re­go kop­ciu­cha w województwach:

  • ślą­skim
  • pod­kar­pac­kim.

Od 2022 roku w tych woje­wódz­twach obo­wią­zu­je zakaz sto­so­wa­nia pie­ców bez tablicz­ki zna­mio­no­wej lub po pro­stu star­szych niż 10 lat. 

Kopciuchy zakazane w 2023 roku

Kolejne woje­wódz­twa zaka­zu­ją uży­wa­nia kotłów nie­speł­nia­ją­cych stan­dar­dów emi­sji od 2023 roku. Są to: 

  • mało­pol­skie
  • mazo­wiec­kie
  • łódz­kie

Ponadto w woje­wódz­two świę­to­krzy­skie wpro­wa­dzi­ło obo­wią­zek wymia­ny kop­ciu­chów do 1 lip­ca 2023 roku. Po tej dacie nie będzie moż­na z nich korzystać.

Od 2024 roku nie zapalisz w kopciuchu

Większość woje­wództw będzie wol­na od kop­ciu­chów za dwa lata. Województwa, któ­re wpro­wa­dzi­ły zakaz sto­so­wa­nia kop­ciu­chów od 2024 roku to:

  • kujawsko-​pomorskie
  • lubel­skie
  • wiel­ko­pol­skie
  • zachod­nio­po­mor­skie

Ponadto w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim zakaz roz­pa­la­nia w kop­ciu­chu zacznie obo­wią­zy­wać od 1 lip­ca 2024 roku. W woje­wódz­twie pomor­skim zakaz ten wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2024 roku.

Czytaj tak­że: Wyższe dofi­nan­so­wa­nie do kotła na pellet

Tylko kotły z klasą 

Województwo lubu­skie w swo­jej uchwa­le anty­smo­go­wej wpro­wa­dzi­ło zakaz sto­so­wa­nia kotłów poni­żej 5 kla­sy od 2027 roku. W prak­ty­ce to ozna­cza, że aż do tej daty będzie moż­na korzy­stać ze sta­rych pie­ców. Są dwa wyjąt­ki: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra ten zakaz wpro­wa­dza­ją już od 2023 roku.

Z kolei woje­wódz­two opol­skie zmie­ni­ło ostat­nio uchwa­łę anty­smo­go­wą z 2017 roku. Wprowadzono zakaz uży­wa­nia kop­ciu­chów, ale dopie­ro w 2030 roku. To ozna­cza, że miesz­kań­cy mają jesz­cze 8 lat na wymia­nę sta­rych pieców.

Do kiedy kopciuchy zostaną w użyciu?

Nadal są miej­sca w Polsce, gdzie sta­re pie­ce moż­na spo­koj­nie wyko­rzy­sty­wać i nie ma uchwał anty­smo­go­wych. Tak jest w woje­wódz­twach warmińsko-​mazurskim i pod­la­skim. Jak dotąd nie ma w nich kon­kret­nych pla­nów na przy­je­cie anty­smo­go­wych uchwał.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...
A jeszcze lepsze jest to...