- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Artykuły sponsorowane

Przeczytaj rów­nież o:

Tauron wspiera redukcję śladu węglowego firm

O bli­sko 600 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły emi­sję dwu­tlen­ku węgla fir­my i insty­tu­cje, któ­re sko­rzy­sta­ły w ubie­głym roku z odna­wial­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Łączna wartość…

Domowa efektywność energetyczna. Nowy poradnik TAURONA

Ponad 1,4 mln odsłon mają już stro­ny inter­ne­to­we TAURONA na temat oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd. Dla gospo­darstw domo­wych zuży­wa­ją­cych dużo ener­gii elek­trycz­nej eksperci…

Większe oszczędności na rachunku za prąd z Kartą Dużej Rodziny

Ponad pół milio­na oświad­czeń zło­ży­li już klien­ci TAURONA, chcąc sko­rzy­stać z wyż­szych limi­tów dla ener­gii elek­trycz­nej i cen mak­sy­mal­nych dla firm. Duże rodzi­ny mogą zaosz­czę­dzić nawet 3 tys. złotych…

Prąd z fotowoltaiki ze wsparciem Taurona

Do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­na jest już bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. Energetyczny lider ruszył z uni­kal­nym wspar­ciem odpo­wied­nie­go pozio­mu pro­duk­cji prą­du ze…

Milion oszczędności w firmach. Tauron wspiera efektywność energetyczną

Prawie milion zło­tych mogły zaosz­czę­dzić na wydat­kach za ener­gię fir­my, któ­re prze­pro­wa­dzi­ły w cią­gu dwóch ostat­nich lat audyt ener­ge­tycz­ny i wdro­ży­ły reko­men­do­wa­ne przez ekspertów…

Oszczędzasz nawet 2000 zł na rachunku za prąd

Ograniczone ceny prą­du dają real­ne oszczęd­no­ści dzię­ki rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pię­ciu milio­nów klien­tów TAURONA ozna­cza to oszczęd­no­ści na rachun­kach rzę­du oko­ło 2 tys. Grupa sza­cu­je, że bli­sko 3 milio­ny jej klien­tów zapła­ci w…

Wzrosła sprzedaż energii z kogeneracji Taurona. Firmy ograniczają emisje

O ponad 650 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły emi­sję dwu­tlen­ku węgla tyl­ko w 2022 roku fir­my korzy­sta­ją­ce z koge­ne­ra­cyj­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Energetyczny lider odno­to­wał w…

Milion od TAURONA na wymianę ogrzewania

Ponad milion zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia otrzy­ma­li już uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. W tym roku ener­ge­tycz­ny lider sza­cu­je, że wypła­ci kolejne…
Czytaj tak­że

Ekologiczna karta Banku Pocztowego

Banki sta­ra­ją się ogra­ni­czyć sto­so­wa­nie pla­sti­ku sto­su­jąc bio­de­gra­do­wal­ne two­rzy­wa. Ekologiczna kar­ta Banku Pocztowego zosta­nie wyko­na­na z mate­ria­łu pocho­dzą­ce­go z kuku­ry­dzy. Bank Pocztowy wpro­wa­dził w…

Dwie wieże

Są na tym świe­cie miej­sca, któ­re trze­ba zoba­czyć. Elektrownia Ostrołęka to jed­no z nich. Z miej­scem tym wią­że się dłu­ga histo­ria. Elektrownia Ostrołęka nale­ży do…

Dawno temu w Żarnowcu, a może wcale nie tak dawno…

Poznałam nie­daw­no oso­bę, któ­ra pra­co­wa­ła przy budo­wie pierw­szej, nie­do­szłej pol­skiej elek­trow­ni ato­mo­wej w Żarnowcu. Opowiedziała mi cie­ka­wą histo­rię o tam­tych cza­sach. Opowieści z pierw­szej ręki…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -