- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Artykuły sponsorowane

Przeczytaj rów­nież o:

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do koń­ca listo­pa­da małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie do swo­je­go dostaw­cy ener­gii, aby sko­rzy­stać z mak­sy­mal­nej ceny prądu...

Zielona energia Taurona zasili gigantyczne fabryki

Ponad 100 GWh ener­gii z odna­wial­nych źró­deł TAURONA zasi­li fabry­ki pro­du­ku­ją­ce elek­trycz­ne napę­dy hybry­do­we. Współpraca z pro­du­cen­tem trwa od czter­na­stu lat. Dzięki zie­lo­nej energii...
Czytaj tak­że

W pełnym słońcu

Pod osło­ną waka­cji hisz­pań­ski rząd pod­niósł ceny za prąd. U nas Senat prze­gło­so­wał usta­wę, któ­ra pozwa­la Polakom sprze­da­wać ener­gię po cenie czte­ry razy niższej...

Co zostawił szczyt klimatyczny COP26

Szczyt kli­ma­tycz­ny w Glasgow potwier­dził cel zatrzy­ma­nia ocie­pla­nia kli­ma­tu na pozio­mie 1,5 stop­nia Celsjusza. Państwa zgo­dzi­ły się na stop­nio­we odcho­dze­nie od wyko­rzy­sta­nia węgla, co...

Co się zmienia w rozliczeniu fotowoltaiki od 1 lipca 2022 r.

Od lip­ca zaczy­na być sto­so­wa­ny w roz­li­cze­niu foto­wol­ta­iki net bil­ling. System jest zupeł­nie inny od dotych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go. Nie zna­czy to jed­nak, że pro­duk­cja energii...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -