3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Artykuły sponsorowane

Przeczytaj rów­nież o:

Prąd z fotowoltaiki ze wsparciem Taurona

Do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­na jest już bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. Energetyczny lider ruszył z uni­kal­nym wspar­ciem odpo­wied­nie­go pozio­mu pro­duk­cji prą­du ze…

Milion oszczędności w firmach. Tauron wspiera efektywność energetyczną

Prawie milion zło­tych mogły zaosz­czę­dzić na wydat­kach za ener­gię fir­my, któ­re prze­pro­wa­dzi­ły w cią­gu dwóch ostat­nich lat audyt ener­ge­tycz­ny i wdro­ży­ły reko­men­do­wa­ne przez ekspertów…

Oszczędzasz nawet 2000 zł na rachunku za prąd

Ograniczone ceny prą­du dają real­ne oszczęd­no­ści dzię­ki rzą­do­wej Tarczy Solidarnościowej. Dla ponad pię­ciu milio­nów klien­tów TAURONA ozna­cza to oszczęd­no­ści na rachun­kach rzę­du oko­ło 2 tys. Grupa sza­cu­je, że bli­sko 3 milio­ny jej klien­tów zapła­ci w…

Wzrosła sprzedaż energii z kogeneracji Taurona. Firmy ograniczają emisje

O ponad 650 tysię­cy ton ogra­ni­czy­ły emi­sję dwu­tlen­ku węgla tyl­ko w 2022 roku fir­my korzy­sta­ją­ce z koge­ne­ra­cyj­nych źró­deł ener­gii TAURONA. Energetyczny lider odno­to­wał w…

Milion od TAURONA na wymianę ogrzewania

Ponad milion zło­tych dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia otrzy­ma­li już uczest­ni­cy pro­gra­mu „Ogrzej się z TAURONEM”. W tym roku ener­ge­tycz­ny lider sza­cu­je, że wypła­ci kolejne…

Jak oszczędzać prąd. Nowy poradnik TAURONA

Ponad 250 tysię­cy oświad­czeń zło­ży­li już klien­ci TAURONA, aby sko­rzy­stać z Tarczy Solidarnościowej w zakre­sie pod­wyż­szo­nych limi­tów na prąd i ogra­ni­cze­nia cen za prąd…

TAURON umożliwia klientom z gwarancją ceny bezpłatną zmianę umowy

W obli­czu dyna­micz­nych zmian na ryn­ku ener­gii TAURON podej­mu­je dzia­ła­nia, aby jego klien­ci otrzy­ma­li peł­ne wspar­cie oraz  mogli sko­rzy­stać z wszyst­kich roz­wią­zań prze­wi­dzia­nych w…

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 pro­cent może zre­du­ko­wać zuży­cie ener­gii gospo­dar­stwo domo­we, któ­re zain­sta­lu­je roz­wią­za­nia z zakre­su inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia domem – pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA. Wsparcie technologiczne…
Czytaj tak­że

W kolejce po złoty interes

Kiedy dwo­je ludzi, któ­rzy się nie zna­ją, dzwo­ni do mnie w środ­ku lata pro­sząc o tę samą przy­słu­gę wia­do­mo, że spra­wa jest poważ­na. To był…

Jak zaufać przyrodzie i pozwalać jej się odradzać

Chronić las czy­li zosta­wiać w spo­ko­ju, nie robić tam abso­lut­nie nic. Zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odra­dzać. Cała pusz­cza par­kiem narodowym.

Boom na wina ekologiczne

Kastylia La Mancza – hisz­pań­ski region o naj­więk­szym obsza­rze win­nic eko­lo­gicz­nych na świecie
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -