- rekla­ma -

Dział EcoReporters

EcoLife

Przeczytaj rów­nież o:

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Wchodzi w życie zmia­na prze­pi­sów dro­go­wych. Dotychczasowe ele­men­ty dro­gi od 21 wrze­śnia 2022 r. sta­ją się nowy­mi czę­ścia­mi. Chodnik sta­je się dro­gą dla pieszych....

Indeks jakości powietrza: co trzeba wiedzieć

Światowy Dzień Czystego Powietrza przy­pa­da w 2022 roku 7 wrze­śnia. Problem sła­bej jako­ści powie­trza doty­czy wie­lu z nas, a tyl­ko jed­na dzie­sią­ta ludzi na...

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mie­lo­ne kotle­ty, nawet kur­cza­ki czy kre­wet­ki - te i inne przy­sma­ki robi się już dzi­siaj z roślin i na świe­cie sta­ją się one...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody uży­wa­ne są coraz droż­sze. Płacimy podwój­nie - kupu­jąc auto, a potem zosta­wia­jąc spo­re sumy na sta­cjach paliw. Czy poda­tek od samo­cho­du spa­li­no­we­go zachęci...

Białe plaże nad Bałtykiem znikają

Najpiękniejsze pla­że nad Bałtykiem, z któ­rych sły­nie pol­skie wybrze­że, są zagro­żo­ne. W związ­ku z pod­no­sze­niem się pozio­mu wód sztor­my czę­ściej prze­le­wać się będą przez...

Popularne lasy podmiejskie przejdą rewolucję

Lasy spo­łecz­ne, czy­li popu­lar­nie odwie­dza­ne lasy miej­skie, pod­miej­skie, wokół ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych i uzdro­wisk, będą pod­le­ga­ły innym regu­la­cjom niż dotych­czas. Chodzi na przy­kład o prowadzone...

Co oznacza koniec sprzedaży aut spalinowych?

Ministrowie śro­do­wi­ska kra­jów Unii Europejskiej zgo­dzi­li się na to, by w 2035 roku wszedł w życie zakaz reje­stra­cji nowych aut spa­li­no­wych. Polska była temu...

Upały. Jak chłodzić przegrzane domy i miasta?

Wraz z nadej­ściem lata powra­ca­ją pro­ble­my z fala­mi upa­łów, susza­mi i ulew­ny­mi desz­cza­mi. Często latem tem­pe­ra­tu­ra w mia­stach jest wyż­sza niż na tere­nach podmiejskich...
Czytaj tak­że

Elektrownia jądrowa: za i przeciw

Odwiedziłam kie­dyś elek­trow­nię jądro­wą na Słowacji, któ­ra budu­je dwa nowe reak­to­ry. - To może być jedy­na oka­zja w życiu, by zoba­czyć taką budowę -...

TAURON: rośnie sprzedaż energii z kogeneracji

Już ponad pół tysią­ca dużych firm zakon­trak­to­wa­ło w TAURONIE na 2022 rok ener­gię pocho­dzą­cą z koge­ne­ra­cji. W ramach pro­duk­tu EKO Biznes zakup każ­dej MWh...

Recykling do pełna

Powiecie, że to już było. Było, ale nie tak. Historia była pro­sta - nie kupu­je­my w skle­pach jed­no­ra­zo­wych opa­ko­wań, z np. pły­nem do mycia...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -