13 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

EcoLife

Przeczytaj rów­nież o:

Jakie efekty przyniosą strefy czystego transportu

Strefy czy­ste­go trans­por­tu zaczną wkrót­ce powsta­wać w pol­skich mia­stach. Związane są z tym nie­ma­łe oba­wy. Czy słusz­nie? Do wpro­wa­dze­nia stwo­rze­nia stre­fy czy­ste­go trans­por­tu przymierza…

Dobry na wszystko, z czego robi się hummus?

Hummus to popu­lar­na pasta przy­go­to­wy­wa­na z goto­wa­nej cie­cie­rzy­cy (naj­czę­ściej), pasty seza­mo­wej tahi­ni, soku z cytry­ny, czosn­ku, oli­wy z oli­wek i róż­nych przy­praw. Oto kilka…

Oliwa z oliwek jeszcze droższa

Z Hiszpanii napły­wa­ją złe wia­do­mo­ści – susza spo­wo­do­wa­ła mniej­sze zbio­ry oli­wek. To prze­ło­ży się na ceny oli­wy z oli­wek w skle­pach, tak­że w Polsce.…

Nowy trend: rolnictwo węglowe. Stawki zachęcą czy zniechęcą?

Dopłaty do rol­nic­twa węglo­we­go obo­wią­zu­ją od 2023 r. To część dopłat bez­po­śred­nich, w ramach któ­rych wpro­wa­dzo­no eko­sche­ma­ty. Działania są skom­pli­ko­wa­ne, ale mogą oka­zać się…

Wegańska czekolada „mleczna“ wyróżniona

„Mleczna” cze­ko­la­da bez mle­ka, czy­li alter­na­ty­wa dla osób uni­ka­ją­cych lak­to­zy, zna­la­zła się w naj­więk­szym pol­skim prze­glą­dzie ini­cja­tyw CSR i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju za 2022…

Wertykalna uprawa roślin w polskiej szkole

Czy far­my wer­ty­kal­ne to tyl­ko odle­gła przy­szłość rol­nic­twa? Jak spra­wić, żeby inno­wa­cja mogła zaist­nieć w naszym życiu? Grupa nie­for­mal­na z mia­sta Żory we współpracy…

Plastic tax: Polska zapłaciła ponad 4 mld zł opłaty za plastik

Opłata od masy odpa­dów opa­ko­wa­nio­wych z two­rzyw sztucz­nych nie­pod­da­nych recy­klin­go­wi oka­za­ła się w 2022 r. wyż­sza, niż począt­ko­wo zapla­no­wa­no. To ozna­cza, że Polska słono…

Weź dotacje na ochronę nietoperzy

W ramach pro­jek­tu LIFE+ Podkowiec Towers moż­na otrzy­mać dota­cje na ochro­nę nie­to­pe­rzy na połu­dniu Polski – Bat Grants. Działania orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych muszą doty­czyć ochrony…
Czytaj tak­że

Zupełnie inne nowe domy i mieszkania na wynajem

Powstają w Polsce osie­dla i miesz­ka­nia na wyna­jem, któ­re są bar­dziej eko­lo­gicz­ne i tanie jeśli cho­dzi o wyko­rzy­sta­nie z ener­gii. Deweloperzy zaczy­na­ją dbać o…

Kiedy grozi kara za brak świadectwa energetycznego

To waż­na data dla wynaj­mu­ją­cych: 28 kwiet­nia 2023 r. Wówczas weszła w życie nowe­li­za­cja usta­wy o cha­rak­te­ry­sty­ce ener­ge­tycz­nej budyn­ków. Dotychczas obo­wią­zek posia­da­nia świa­dec­twa charakterystyki…

W tej branży nie ma kryzysu. Zarabiają i zatrudniają

Zmiana pra­cy nigdy nie jest pro­sta, a poszu­ki­wa­nie nowe­go zaję­cia to praw­dzi­wa udrę­ka. Wszyscy, któ­rzy myślą o nowym zaję­ciu powin­ni skie­ro­wać swo­ją uwa­gę na…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -