- rekla­ma -

Dział EcoReporters

EcoLife

Przeczytaj rów­nież o:

Upały. Jak chło­dzić prze­grza­ne domy i miasta?

Wraz z nadej­ściem lata powra­ca­ją pro­ble­my z fala­mi upa­łów, susza­mi i ulew­ny­mi desz­cza­mi. Często latem tem­pe­ra­tu­ra w mia­stach jest wyż­sza niż na tere­nach podmiejskich...

Kaucja za butel­ki i pusz­ki coraz bliżej

W 2024 roku ma już funk­cjo­no­wać w Polsce sys­tem kau­cyj­ny na opa­ko­wa­nia. Nie ma jesz­cze sta­wek, jakie przyj­dzie nam pła­cić. To roz­po­rzą­dze­nie okre­śli, ile...

Ubrania to coraz więk­szy pro­blem dla środowiska

Kupujemy coraz wię­cej rze­czy do ubra­nia, któ­rych pro­duk­cja moc­no obcią­ża śro­do­wi­sko. Potem sta­re ubra­nia zale­ga­ją w sza­fach albo je wyrzu­ca­my. Mniej niż poło­wa trafia...

Rezygnacja z jedze­nia mię­sa w pią­tek to za mało

Każdy oby­wa­tel Unii Europejskiej spo­ży­wa rocz­nie oko­ło 80 kilo­gra­mów mię­sa. To zde­cy­do­wa­nie za dużo. Uczeni z Uniwersytetu w Bonn oce­ni­li, że jeśli nasza planeta...

Co możesz zro­bić w Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi obcho­dzi­my 22 kwiet­nia. W 2022 roku hasło prze­wod­nie brzmi "Zainwestuj w naszą pla­ne­tę". Kilka rze­czy może­my zro­bić od razu i nie...

Podatek za pla­stik to ponad 3 miliar­dy zło­tych w dwa lata

Polska pła­ci do unij­ne­go budże­tu skład­kę za pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia, któ­re nie tra­fi­ły do recy­klin­gu. W ubie­głym roku było to pra­wie 1,7 mld zł, w...

Jak zadbać o pla­ne­tę? Dobre pomy­sły do naśladowania

Europejskie Centrum Konsumenckie przed­sta­wia prak­ty­ki zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju z całe­go kon­ty­nen­tu euro­pej­skie­go. Naprawa sprzę­tu, sie­ciów­ki secon­dhand, uży­tecz­ne eco apli­ka­cje, dar­mo­wy trans­port publicz­ny - war­to sprawdzić...

Do kie­dy pie­ce na eko­gro­szek będą dozwo­lo­ne? Zakaz wisi w powietrzu

Zakaz spa­la­nia węgla w kotłach domo­wych jest teraz moż­li­wy do wpro­wa­dze­nia, o ile prze­wi­du­je tak uchwa­ła anty­smo­go­wa. Taki sce­na­riusz jest tak­że roz­wa­ża­ny dla całego...
Czytaj tak­że

Wiatraki i pta­ki. Polski sys­tem mini­ma­li­zu­je ryzy­ko kolizji

Na Farmie Wiatrowej Lotnisko, w miej­sco­wo­ści Kopaniewo na Pomorzu, zakoń­czy­ły się testy sys­te­mu chro­nią­ce­go pta­ki przed koli­zją z łopa­ta­mi tur­bin wia­tro­wych. Należąca do PGE...

Lato nad wodą

Pierwszy wyjazd nad jezio­ra już za nami. Janek zamo­czył nogi w Plusznem. Ja się tro­chę bałam pły­wać, bo coś w wodzie "pogry­zło" Wojtka. Pogryzienie wyglądało...

Wkrótce ruszy spis pie­ców 2021. Kogo obejmie?

W tym roku 1 lip­ca zaczy­na się spis pie­ców. Centralny rejestr pie­ców i kotłów ma pomoc w wal­ce ze smo­giem. To ozna­cza obo­wią­zek zgłoszenia,...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -