-1 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

EcoLife

Przeczytaj rów­nież o:

Zbiórka odzieży w sklepach LPP w całej Polsce

Polska fir­ma LPP, wła­ści­ciel popu­lar­nych sie­ci skle­pów Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp, roz­sze­rza akcję zbie­ra­nia uży­wa­nych ubrań. Zbiórka odzie­ży pro­wa­dzo­na jest we wszystkich…

Rodzice o ochronie klimatu i dzieci

Ruch spo­łecz­ny Rodzice dla Klimatu sfi­nan­so­wał spo­ty rekla­mo­we o smo­gu. Dlaczego pol­skie dzie­ci kasz­lą? Ponieważ oddy­cha­ją naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym powie­trzem w Europie. Rodzice dla Klimatu to…

Żabka ma więcej wegańskich produktów na Veganuary

W stycz­niu Żabka wspie­ra Veganuary, czy­li ini­cja­ty­wę, któ­rej celem jest pro­mo­cja die­ty wegań­skiej. Nowe, wegań­skie pro­duk­ty w Żabce znaj­dzie­my pod mar­ka­mi Plant Hunter, Foodini,…

Krzywe warzywa i za duże jabłka w Lidlu

Sieć Lidl Polska zde­cy­do­wa­ła się na kil­ka dni wpro­wa­dzić do sprze­da­ży nie­do­sko­na­łe z wyglą­du warzy­wa i owo­ce od rol­ni­ków. Krzywe mar­chew­ki, sele­ry oraz buraki,…

Oddaj ubrania do recyklingu w sklepie

Producenci ubrań na serio zaczy­na­ją dbać o recy­kling. Zyskują na tym klien­ci skle­pów. Można dostać zniż­ki i pie­nią­dze za uży­wa­ne ubra­nia. Jest to lepsze…

Młody las. TAURON posadził 200 tysięcy drzew

Ponad 30 hek­ta­rów obsza­rów leśnych obsa­dził TAURON wraz z Lasami Państwowymi bli­sko 200 tysią­ca­mi drzew na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. We…

Postęp. 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość

Wojna, kry­zys kli­ma­tycz­ny, pan­de­mia, infla­cja, nie­pew­ność jutra – wszyst­ko to wystar­czy, by widzieć świat w czar­nych bar­wach. Książka Johana Norberga „Postęp“ pozwa­la z dystansem…

Przed nami apogeum zanieczyszczenia światłem

Zanieczyszczenie świa­tłem, jest zja­wi­skiem sto­sun­ko­wo nowym. Smog świetl­ny to tak­że zja­wi­sko, z któ­rym powin­ni­śmy wal­czyć. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba (IDA), to gru­pa astro­no­mów, któ­ra nagłaśnia…
Czytaj tak­że

Ceny gazu poszły w górę. Jak skorzystać z niższych taryf?

Gaz ziem­ny moc­no zdro­żał, więc oso­by ogrze­wa­ją­ce miesz­ka­nia i domy tym pali­wem ze stra­chem patrzą na rachun­ki za ogrze­wa­nie. Przypominamy, że gospo­dar­stwa domo­we korzystają…

Kto zapłaci wysokie kary za brak segregacji śmieci

Mieszkańcy blo­ków mogą teraz spo­koj­nie spać, jeśli nie segre­gu­ją odpa­dów, choć tak dekla­ro­wa­li. Resort kli­ma­tu szy­ku­je już jed­nak zmia­nę prze­pi­sów, by takie oso­by można…

Hiszpanie przechodzą na tryb ekologiczny

w wie­lu HISZPAŃSKICH skle­pach powsta­ją dzia­ły BIO
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -