- rekla­ma -

Dział EcoReporters

EcoLife

Przeczytaj rów­nież o:

Adam Słodowy dał nam przykład. Zrób to sam

W pierw­szy week­end grud­nia Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zamie­ni się w cen­trum maj­ster­ko­wa­nia i napra­wia­nia. Wydarzenie w duchu dzie­dzic­twa Adama Słodowego, któ­ry obcho­dził­by swoje…

Nie tylko Allegro. Kto posadzi za nas drzewa

Firmy wpro­wa­dza­ją pro­gra­my powią­za­ne z sadze­niem drzew. Wysyłając pacz­kę, korzy­sta­jąc z prą­du czy masze­ru­jąc może­my wspie­rać przy­ro­dę. Na czym to pole­ga? Sadzenie drzew to…

Świąteczne dylematy. Gadżety w stylu eko

Święta, pre­zen­ty, rodzi­na i odwiecz­ny dyle­mat: co poda­ro­wać bli­skim? Jak ich zasko­czyć? Czy Mikołaj ist­nie­je? Prezenty powin­ny być dro­gie, ory­gi­nal­ne, nie­ba­nal­ne? Czy moż­na pod…

Większy obszar strefy czystego transportu w Warszawie

Warszawska stre­fa czy­ste­go trans­por­tu (SCT), po kon­sul­ta­cjach i ana­li­zach, ma objąć więk­szy obszar niż pier­wot­nie zakła­da­no. Nową pro­po­zy­cją zaj­mie się Rada m. st. Warszawy,…

Nowy minister środowiska, klimatu. Czego nie wiemy?

Trwają usta­le­nia, kto pokie­ru­je mini­ster­stwem śro­do­wi­ska w nowym rzą­dzie. Jako głów­ną kan­dy­dat­kę przed­sta­wia­no Urszulę Pasławską, wice­prze­wod­ni­czą­cą PSL. Urszula Pasławska uzy­ska­ła ponad 26 tys. głosów…

Opłacalny prąd ze słońca

TAURON o roz­li­cze­niach pro­su­men­tów i efek­tyw­nym korzy­sta­niu z foto­wol­ta­iki Dopasowana moc foto­wol­ta­iki i wyso­ka auto­kon­sump­cja to klu­czo­we warun­ki efek­tyw­ne­go korzy­sta­nia z prą­du ze słońca -…

Nie zapomnij o ekologii na cmentarzu. Odwiedź zniczodzielnie

Polacy kupu­ją bli­sko 300 milio­nów zni­czy rocz­nie, z cze­go oko­ło poło­wę na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da. Podczas Wszystkich Świętych 1 listo­pa­da maso­wo odwie­dza­my groby…

Warszawski Mordor zmienia się. Zieleń zamiast betonu

Kompleks biu­row­ców war­szaw­skie­go Mordoru, naj­więk­sze­go sku­pi­ska biu­row­ców w war­szaw­skiej dziel­ni­cy Mokotów, prze­szedł grun­tow­ną prze­mia­nę. To przy­kład tego, jak moż­na zmie­nić miej­sce w bar­dziej przyjazne…
Czytaj tak­że

Indeks jakości powietrza: co trzeba wiedzieć

Światowy Dzień Czystego Powietrza przy­pa­da w 2022 roku 7 wrze­śnia. Problem sła­bej jako­ści powie­trza doty­czy wie­lu z nas, a tyl­ko jed­na dzie­sią­ta ludzi na…

Rekord prędkości wiatru. Takie wichury zatrzymują wiatraki

Sine wichu­ry powo­du­ją, że far­my wia­tro­we zatrzy­mu­ją pra­cę tur­bin. Wiatraki mają zabez­pie­cze­nia, któ­re włą­cza­ją się przy zbyt sil­nym wie­trze i odci­na­ją pra­cę gene­ra­to­rów prądu.…

Mieszkania z wyprzedaży

Od nowe­go roku ruszą nowe dopła­ty do zaku­pu domów i miesz­kań.  Ale lokum musi być ener­go­osz­częd­ne, ups… Jak to zro­bić, by się zała­pać? Spodziewając się…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -