14.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Poradnik

Przeczytaj rów­nież o:

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na…

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogro­da­mi już nie mogą się docze­kać uru­cho­mie­nia pro­gra­mu, z któ­re­go będą mogli wziąć dofi­nan­so­wa­nie do oczka wod­ne­go i innych zbior­ni­ków na…

Dofinansowanie do pomp ciepła w nowych domach w 2023 r. znacznie wzrosło

Program Mój Prąd 5.0 spra­wił, że w 2023 r. moż­na dostać wyż­sze dota­cje do pom­py cie­pła w nowym domu. Dofinansowanie w tym pro­gra­mie do…

Domowa efektywność energetyczna. Nowy poradnik TAURONA

Ponad 1,4 mln odsłon mają już stro­ny inter­ne­to­we TAURONA na temat oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd. Dla gospo­darstw domo­wych zuży­wa­ją­cych dużo ener­gii elek­trycz­nej eksperci…

Rusza Mój Prąd 5.0. Dla kogo jest dofinansowanie?

Rusza nowa edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd. Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2023 r. będzie przy­słu­gi­wa­ło tyl­ko przy roz­li­cze­niu ener­gii na zasa­dach net-​billingu. Wysokość dota­cji i…

Kontrole domów 2023 r? GUNB wyjaśnia

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uspo­ka­ja, że w 2023 r. kon­tro­le w domach nie będą pro­wa­dzo­ne. Chodzi o dane doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Inaczej jest w…

Kiedy przycinanie drzew jest zgodne ze standardami

Wiosna to czas porząd­ków w ogro­dach, kie­dy przy­ci­na­nie drzew jest na porząd­ku dzien­nym. O drze­wa trze­ba odpo­wied­nio zadbać, by rosły zdro­we i sil­ne. Zespoły…

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od począt­ku roku w pro­gra­mie Czyste Powietrze obo­wią­zu­je wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pie­ca i do ter­mo­mo­der­ni­za­cji domu. Sprawdzamy, jakie ban­ki mają kre­dyt Czyste Powietrze…
Czytaj tak­że

Ubrania to coraz większy problem dla środowiska

Kupujemy coraz wię­cej rze­czy do ubra­nia, któ­rych pro­duk­cja moc­no obcią­ża śro­do­wi­sko. Potem sta­re ubra­nia zale­ga­ją w sza­fach albo je wyrzu­ca­my. Mniej niż poło­wa trafia…

Dopłaty do lasów prywatnych zwiększą ich bioróżnorodność

Właściciele pry­wat­nych lasów mogą dostać dota­cje do zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Stawki dopłat do lasów zale­żą od ukształ­to­wa­nia tere­nu oraz pro­wa­dzo­ne­go dzia­ła­nia. Dotacje do lasów na…

Coraz więcej CO₂. Ile pochłoną morza i oceany?

Oceany odgry­wa­ją klu­czo­wą rolę w wią­za­niu cie­pła ziem­skie­go i CO₂. Staje się to coraz trud­niej­sze i wody oce­anicz­ne są coraz bar­dziej zakwa­szo­ne. To ma…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -