- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Poradnik

Przeczytaj rów­nież o:

Posadź drze­wa. Dopłaty zachę­cą pol­skich rol­ni­ków do zalesiania?

Unijne dota­cje na zale­sia­nie i two­rze­nie tere­nów zale­sio­nych pocho­dzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku po raz pierw­szy rol­ni­cy mogą ubie­gać się...

Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca? TAURON przy­go­to­wał porad­nik o nowym systemie

Do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej TAURONA pod­łą­czo­nych jest już ponad 300 tysię­cy pro­su­men­tów. Blisko 80 pro­cent wła­ści­cie­li mikro­in­sta­la­cji zain­sta­lo­wa­ło ją z chę­ci wyge­ne­ro­wa­nia oszczęd­no­ści – wynika...

Jak zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2022 r. Przewodnik

Ruszyły dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. W 2022 roku moż­na dostać dopła­ty w ramach pro­gra­mu Moje Ciepło, Czyste Powietrze, w pro­gra­mach gminnych...

Każdy z nas jest nara­żo­ny na cyberatak

Wojna Rosji z Ukrainą zwięk­szy­ła moż­li­wość poten­cjal­nych cybe­ra­ta­ków. Świadomość zagro­że­nia zmniej­sza ryzy­ko tego, że pad­nie­my ofia­rą oszu­stwa. Coraz więk­szą wagę fir­my przy­wią­zu­ją do zabezpieczeń...

Kolejny bank wpro­wa­dza w 2022 r. kre­dyt z dota­cją Czyste Powietrze

Santander Consumer Bank wpro­wa­dził kre­dyt gotów­ko­wy na eko­ro­zwią­za­nia dla domu z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Maksymalnie moż­na uzy­skać 37 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia na...

Zalesianie w cenie. Dofinansowanie w 2022 roku na lasy i zadrzewienia

Na sadze­nie lasów i ich pie­lę­gna­cję moż­na dostać dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mów wspar­cia rol­nic­twa. To ma zachę­cić do two­rze­nia tere­nów leśnych. Lasy pochła­nia­ją dwu­tle­nek węgla...

Dofinansowanie na otwar­cie fir­my w 2022 roku na wsi

Dofinansowanie na zało­że­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2022 roku wyno­si w przy­pad­ku jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści 150 tys. zł. Turystyka, usłu­gi, a może ręko­dzie­ło, warsz­tat czy sklep...

Deklaracja pie­ca onli­ne: pra­wie 3 mln wpi­sów w CEEB

Do koń­ca czerw­ca 2022 roku jest czas na zło­że­nie dekla­ra­cji doty­czą­cych źró­deł cie­pła i spa­la­nia paliw w CEEB - Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rejestr...
Czytaj tak­że

Skąd się bie­rze energia

Podobno nie ma głu­pich pytań. Sokrates mawiał: wiem, że nic nie wiem. Każdemu, kto lubi zdo­by­wać wie­dzę i nie wsty­dzi się zada­wa­nia pytań, chcę...

Prezent pod cho­in­kę? Przeczytaj, cze­go nie robić pod­czas świąt

Święta Bożego Narodzenia jak żad­ne inne obcią­ża­ją pla­ne­tę. Kupujemy, jemy i wyrzu­ca­my za dużo - nawet o 30 proc. wię­cej niż pod­czas zwy­kłych dni....

Nowe opła­ty w bile­tach PKP. Zdecydujecie się?

Polskie kole­je idą w śla­dy lot­nic­twa. Zaoferują pasa­że­rom moż­li­wość dodat­ko­wej opła­ty przy zaku­pie bile­tu, któ­ra skom­pen­su­je ślad węglo­wy ich podró­ży. PKP Intercity pod­pi­sa­ło list...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -