- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Poradnik

Przeczytaj rów­nież o:

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listo­pa­da to czas pro­mo­cji w skle­pach i począ­tek zaku­pów przed sezo­nem świą­tecz­nym. Black Friday, czy­li pią­tek przy­pa­da­ją­cy po Dniu Dziękczynienia (w tym roku…

Tauron z nową platforma cyfrową dla firm

Ponad 5 000 GWh ener­gii elek­trycz­nej dla biz­ne­su obsłu­ży w naj­bliż­szym roku cyfro­wa plat­for­ma uru­cho­mio­na przez TAURON. Nowoczesna tech­no­lo­gia uła­twi klien­tom biz­ne­so­wym nie tyl­ko zakup energii…

Najpopularniejsze metody oszczędzania energii w domu

Badanie prze­pro­wa­dzo­ne wśród pół tysią­ca wła­ści­cie­li domów poka­zu­je, w jaki spo­sób Polacy oszczę­dza­ją ener­gię. Większość ankie­to­wa­nych zauwa­ży­ło wzrost kosz­tów życia, więc zaczę­li oszczę­dzać prąd,…

Do kiedy piece na pellet będą mogły grzać domy

Piece na pali­wa sta­łe to nadal naj­po­pu­lar­niej­sze źró­dło ogrze­wa­nia w Polsce, ale też naj­więk­sze źró­dło smo­gu. Wszystkie insta­lo­wa­ne teraz kotły na pali­wa sta­łe muszą…

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Dotacje przy­zna­je Tauron. We wrze­śniu inna ener­ge­tycz­na fir­ma ruszy­ła z pro­gra­mem dotacji…

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec wrze­śnia rusza pro­gram Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki sko­rzy­sta­nia z tego pro­gra­mu w porów­na­niu z ubie­głym rokiem są lep­sze. Przede wszyst­kim wpro­wa­dzo­no w…

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu i na gruncie. Sprawdź różnice

Na awa­rie i uszko­dze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej wła­ści­cie­le naj­czę­ściej nie mają wpły­wu. Instalację war­to odpo­wied­nio ubez­pie­czyć, tak by dostać nie tyl­ko odszko­do­wa­nie za znisz­cze­nia, ale…

Wystarczy małe gospodarstwo do dotacji dla młodego rolnika

Decyzję o roz­po­czę­ciu wła­snej pra­cy na wsi war­to połą­czyć z poszu­ka­niem odpo­wied­nich dota­cji na start. Jest się o co sta­rać. Dotacje dla mło­de­go rolnika…
Czytaj tak­że

Wioskę w Hiszpanii sprzedam w dobrej cenie

Jakie nie­ru­cho­mo­ści w Hiszpanii moż­na tanio kupić?

„Naprawiamy czy wyrzucamy”. Specjalny raport o zwyczajach Polaków

Zaledwie 30 proc. uczest­ni­ków bada­nia uwa­ża, że war­to napra­wiać sprzęt RTV/​AGD – wyni­ka z rapor­tu „Naprawiamy czy wyrzu­ca­my”. Dokument przy­go­to­wa­ny przez TAURON to piguł­ka informacji…

IKEA zaczyna sprzedaż energii

Szwedzka IKEA roz­po­czy­na we wrze­śniu nową dzia­łal­ność – sprze­daż ener­gii klien­tom. Ta naj­więk­sza na świe­cie sieć skle­pów meblo­wych zamie­rza prze­ko­nać klien­tów do zielonej…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -