- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Poradnik

Przeczytaj rów­nież o:

Jodek potasu – na co dzień lepiej go nie brać

W Polsce przy­go­to­wa­no ponad 57 mln table­tek, do któ­rych będą dołą­czo­ne ulot­ki z infor­ma­cją, co to jest jodek pota­su i jak go sto­so­wać. Urzędnicy...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomo­cy spo­łecz­nej są oble­ga­ne przez oso­by, któ­re zgła­sza­ją się po dofi­nan­so­wa­nie do ogrze­wa­nia. Nie wszyst­kim przy­słu­gu­ją takie dopła­ty. Tak jest w przy­pad­ku ogrzewania...

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przy­jął pro­jekt usta­wy, któ­ra wpro­wa­dza dopła­ty do prą­du. Wszyscy sko­rzy­sta­ją na niż­szych tary­fach, ale tyl­ko do pew­ne­go limi­tu zuży­cia ener­gii. Projekt też wprowadza...

Mapa promieniowania w Polsce w nowej odsłonie

Monitoring radia­cyj­ny onli­ne zapew­nia szyb­kie reago­wa­nie na ska­że­nia pro­mie­nio­twór­cze. Każdy może spraw­dzić, jakie jest pro­mie­nio­wa­nie w Polsce. Nowa mapa pro­mie­nio­wa­nia w pro­sty spo­sób pokazuje...

Rusza dofinansowanie do wymiany pieców w domach wielorodzinnych

Pierwsze gmi­ny zbie­ra­ją od miesz­kań­ców domów wie­lo­ro­dzin­nych oświad­cze­nia na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pieca-​kopciucha w 2022 r. w domach wie­lo­ro­dzin­nych. To efekt pro­gra­mu Ciepłe Mieszkanie,...

Dopłaty do drewna w 2022 r. zależą od deklaracji w CEEB

Dopłaty do drew­na w 2022 roku wyso­ko­ści 1 tys. zł dosta­ną wszy­scy ci, któ­rzy jako głów­ne źró­dło ogrze­wa­nia zgło­si­li np. komi­nek, kozę czy piec...

Wystarczy jeden kontrakt. Tauron ułatwia formalności

Blisko 70 pro­cent spraw klien­tów zała­twia­nych jest pod­czas tyl­ko jed­ne­go kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi TAURONA – wska­zu­ją bada­nia jako­ści obsłu­gi klien­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. Jako jedyna...

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w 2022 r. z oświadczeniem

Wielu Polaków dosta­nie w tym roku, oprócz dodat­ku osło­no­we­go, tak­że doda­tek węglo­wy. Wzór wnio­sku jest już dostęp­ny i moż­na zapo­znać się z nim on-line....
Czytaj tak­że

Mercedes, który produkuje własną energię ze słońca

Elektryczne auto z pane­la­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi, w dodat­ku czę­ścio­wo wyko­na­ne z mate­ria­łów z recy­klin­gu. Takie roz­wią­za­nie pro­po­nu­je Mercedes. Chodzi o vana opar­te­go na eSprinterze. Projekt pod...

TAURON odpowiada na 100 pytań o fotowoltaikę

Odpowiedzi na 100 naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań o foto­wol­ta­ikę zna­la­zły się w naj­now­szym porad­ni­ku, któ­ry TAURON przy­go­to­wał dla swo­ich klien­tów. Poradnik został przy­go­to­wa­ny z myślą...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach są puste choć peł­ne klien­tów, pla­że są puste choć peł­ne kon­su­men­tów. Mewy cier­pli­we są. 
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -