1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Poradnik

Przeczytaj rów­nież o:

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubie­głym roku pro­gram Moje Ciepło przy­zna­je dota­cje na insta­la­cje pom­py cie­pła w nowym domu. Wnioski skła­da­ne w 2023 roku obo­wią­zu­ją już wyższe…

Z programu Czyste Powietrze możesz skorzystać dwa razy

Zmiany w pro­gra­mie Czyste Powietrze w 2023 roku doty­czą mię­dzy inny­mi skła­da­nia wnio­sków. Osoby, któ­re już dosta­ły dota­cję, mogą zło­żyć kolej­ny wnio­sek. Od 3…

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku moż­na uzy­skać wyż­sze dota­cje do wymia­ny kop­ciu­cha, w tym na gazo­we kotły kon­den­sa­cyj­ne. Dofinansowanie w pro­gra­mie Czyste Powietrze na takie inwestycje…

Rejestr zwierząt IRZ pozwoli na większą ich ochronę

Polska dosto­so­wu­je swo­je pra­wo do unij­ne­go i zmie­nia sys­tem iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt. IRZ dotych­czas zawie­rał dane doty­czą­ce zwie­rząt gospo­dar­skich: bydła, owiec, kóz i…

Jak złożyć wniosek o dodatek do ogrzewania prądem

To ostat­ni wpro­wa­dzo­ny przez rząd w związ­ku z kry­zy­sem ener­ge­tycz­nym w 2022 r. doda­tek do ogrze­wa­nia. Wniosek może­my zło­żyć bez­po­śred­nio w urzę­dzie gmi­ny albo…

Jak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje o ogrzewaniu

Osoby, któ­re zło­ży­ły dekla­ra­cję o ogrze­wa­niu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dosta­ją potwier­dze­nie. Choć wpis trze­ba było zro­bić do poło­wy 2022 roku dopie­ro teraz…

Podzielniki i liczniki ciepła w 2022 r. Co trzeba wiedzieć

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia i licz­ni­ki cie­pła co sezon budzą kon­tro­wer­sje. Także w 2022 roku mamy donie­sie­nia o oso­bach, któ­re zapła­ci­ły nie­spra­wie­dli­wą cenę za ogrzewanie.…

Jodek potasu – na co dzień lepiej go nie brać

W Polsce przy­go­to­wa­no ponad 57 mln table­tek, do któ­rych będą dołą­czo­ne ulot­ki z infor­ma­cją, co to jest jodek pota­su i jak go sto­so­wać. Urzędnicy…
Czytaj tak­że

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2022 roku

Z pro­gra­mów ogól­no­kra­jo­wych i lokal­nych moż­na wziąć dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki. Do inwe­sty­cji w pane­le sło­necz­ne wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych dosta­ną stan­dar­do­wo 5…

Koniec z emisjami. Przykład, jak to można zrobić

Kolejny ame­ry­kań­ski kon­cern korzy­sta w 100 proc. z odna­wial­nej energii

Trzy dni w Neapolu

Neapol, kuli­nar­na sto­li­ca Włoch, zaska­ku­je swo­ją bez­po­śred­nio­ścią. Przyjechaliśmy tu bez wali­zek, mia­sto zwie­dza­li­śmy pie­szo, z nie­wiel­ką pomo­cą zbio­ro­wej komu­ni­ka­cji. Na każ­dym kro­ku prze­ko­ny­wa­łam się,…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -