- reklama -
Strona głównaCOP28Największa na świecie farma słoneczna...

Największa na świecie farma słoneczna rusza przed COP28

Al Dhafra – naj­więk­sza na świe­cie elek­trow­nia sło­necz­na poło­żo­na w jed­nym miej­scu – ma moc 2 GW. Uroczysta inau­gu­ra­cja pra­cy tej elek­trow­ni mia­ła miej­sce przed szczy­tem kli­ma­tycz­nym COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Największa na świe­cie far­ma sło­necz­na posta­ła 35 km od sto­li­cy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi. Al Dhafra Solar PV obej­mu­je ponad 20 kilo­me­trów kwa­dra­to­wych pusty­ni. Składa się z pra­wie 4 milio­nów dwu­stron­nych pane­li sło­necz­nych. W trak­cie budo­wy dzien­nie mon­to­wa­no nawet 10 MW mocy. Elektrownia ma dostar­czać ener­gię pozwa­la­ją­cą na zasi­la­nie 200 tys. gospo­darstw domowych. 

Na kil­ka dni przed roz­po­czę­ciem COP28 będę pro­sić świat o zjed­no­cze­nie i prze­pro­wa­dze­nie trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej poprzez potro­je­nie mocy odna­wial­nych źró­deł ener­gii i podwo­je­nie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej do 2030 r. Al Dhafra jest przy­kła­dem ska­li ambi­cji potrzeb­nych na całym świecie .

H.E. Dr Sultan Al Jaber, mini­ster infra­struk­tu­ry ZEA, pre­zy­dent COP28

Partnerami w pro­jek­cie są Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), fun­dusz Masdar, fran­cu­skie przed­się­bior­stwo EDF Renewables i chiń­ski pro­du­cent pane­li foto­wol­ta­icz­nych JinkoPower. TAQA i Masdar posia­da­ją 60 proc. udzia­łów w kon­sor­cjum, a pozo­sta­li part­ne­rzy – po 20 proc. Konsorcjum pod­pi­sa­ło umo­wę PPA na odbiór ener­gii z Emirates Water and Electricity Company (EWEC). Po uru­cho­mie­niu far­my moc foto­wol­ta­iki w kra­ju wzro­sła do 3,2 GW.

Czytaj tak­że: Nasz kli­ma­tycz­ny kryzys

Najtańsza energia słoneczna

O pro­jek­cie zro­bi­ło się gło­śno w maju 2020 r., gdy zło­żo­no zwy­cię­ska ofer­ta za sprze­da­ną ener­gią wynio­sła 4,97 AED (0,0135 USD)/kWh. Wówczas uzna­no ją za naj­niż­szą na świe­cie. Po zamknię­ciu finan­so­wa­nia tary­fa jesz­cze bar­dziej spa­dła – do 4,85 AED (0,0132 USD)/kWh.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zobo­wią­za­ły się osią­gnąć zero­wą emi­sję net­to do 2050 r. Teraz jed­nak nale­żą do naj­więk­szych emi­ten­tów CO2 na świe­cie. Powołany 17 lat temu pań­stwo­wy fun­dusz Masdar, inwe­stu­je w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na całym świe­cie w pro­jek­ty OZE. Do 2030 roku pla­nu­je zwięk­szyć ich moc do 100 GW do 2030 roku. Jednocześnie do tego cza­su zamie­rza pro­du­ko­wać 1 mln ton zie­lo­ne­go wodoru. 

Zjednoczone Emiraty Arabskie będą gospo­da­rzem COP 28 od 30 listo­pa­da do 12 grud­nia 2023 r.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Energia z wakacji

"Czy umiecie BYĆ...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...