- reklama -
Strona głównaWeekendJak sprawdzisz, czy woda w...

Jak sprawdzisz, czy woda w jeziorze jest czysta

Zaczyna się sezon let­ni. Polskie pla­że nad morzem i jezio­ra­mi zapeł­nia­ją się. Jak wybrać czy­ste jezio­ro, jak spraw­dzić, czy woda w nim jest czy­sta? Mapa przy­go­to­wa­na przez inspek­cję sani­tar­ną poka­zu­je, gdzie moż­na bez­piecz­nie się kąpać.

Mapa kąpie­lisk w Polsce zawie­ra pra­wie 700 pozy­cji. Warto spraw­dzić tę stro­nę, zanim wej­dzie­my do wody w jezio­rze czy do Bałtyku. Nie wszę­dzie jest bez­piecz­nie, ale kąpie­li­ska są miej­sca­mi wyzna­czo­ny­mi przez gmi­ny, gdzie nad­zór spra­wu­je ratow­nik wod­ny, a jakość wody spraw­dza Sanepid. Tu więc mamy pew­ność, co do stan­dar­dów bezpieczeństwa.

Jak badają, czy woda w jeziorze jest czysta?

Oficjalny sezon kąpie­lo­wy w Polsce trwa od 1 czerw­ca do 30 wrze­śnia. Badania reali­zo­wa­ne są zgod­nie z usta­lo­nym har­mo­no­gra­mem, któ­ry obej­mu­je jed­no bada­nie nie wcze­śniej niż 10 dni przed otwar­ciem sezo­nu oraz nie mniej niż trzy prób­ki w sezo­nie. W kąpie­li­skach, gdzie sezon nie prze­kra­cza 8 tygo­dni dopusz­cza się mini­mal­nie dwie prób­ki. Przerwa mię­dzy bada­nia­mi nie prze­kra­cza miesiąca.

W Serwisie kąpie­li­sko­wym wystar­czy wpi­sać nazwę miej­sco­wo­ści, albo jezio­ra, by uzy­skać infor­ma­cje o kąpie­li­sku i jako­ści wody. Można też same­mu spraw­dzić na mapie wybra­ne miej­sca. Kolorem zie­lo­nym zazna­czo­no te miej­sca, któ­re już w tym sezo­nie mia­ły spraw­dzo­ną jakość wody. Mamy też przy kąpie­li­skach krót­ką infor­ma­cję o jako­ści wody z poprzed­nie­go roku.

Na czer­wo­no zazna­czo­no kąpie­li­sko, gdzie woda jest nie­przy­dat­na do kąpie­li. Jest poda­na data rapor­tu, moż­na się tez z nim szcze­gó­ło­wo zapoznać. 

Gdzie jest najczystsza woda w kąpieliskach?

W 2022 r. pra­wie 86 proc. kąpie­lisk w Unii Europejskiej oce­nio­no jako dosko­na­łe, a mini­mal­ne nor­my jako­ści wody speł­nia­ło ok. 96 proc. kąpie­lisk. Jakość wód w kąpie­li­skach przy­brzeż­nych jest na ogół lep­sza niż w rze­kach i jezio­rach, ponie­waż w tych pierw­szych wystę­pu­je częst­sza odno­wa i więk­sza zdol­ność do samo­oczysz­cza­nia – Podaje Europejska Agencja Środowiska.

Czytaj tak­że: Lato nad wodą

Zagrożenie dla zdro­wia wyni­ka­ją­ce z kąpie­li w jezio­rach, rze­kach oraz wodach przy­brzeż­nych kąpie­lisk w morzu jest nie­wiel­kie. W 2022 r. kąpie­li­ska o złej jako­ści wody sta­no­wi­ły 1,5 proc. wszyst­kich w UE.

Polska znaj­du­je się nie­ste­ty na ostat­nim miej­scu w UE, jeśli cho­dzi o dosko­na­łą jakość wody. W 2022 r. tyl­ko nie­speł­na 56 proc. pol­skich kąpie­lisk z 708 oce­nia­nych, uzy­ska­ło naj­wyż­szą ocenę. 

Co waż­ne, gdy wody w kąpie­li­skach przez co naj­mniej pięć kolej­nych lat zosta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne jako złe (poor), to zgod­nie z Dyrektywę Kąpielową nale­ży wpro­wa­dzić sta­ły zakaz kąpie­li lub zale­ce­nie nie­ką­pa­nia się. W latach 2017–2021 45 kąpie­lisk zosta­ło skla­sy­fi­ko­wa­nych jako złe w UE: 31 we Włoszech, 8 we Francji, 2 w Holandii i po jed­nym w Czechach, Estonii, Polsce i Szwecji.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...