- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneRuszą ekoschematy. W 2023 r....

Ruszą ekoschematy. W 2023 r. stawki dopłat będą wysokie

Od poło­wy mar­ca rol­ni­cy będą mogli sta­rać się o nowe dopła­ty do hek­ta­ra zie­mi – eko­sche­ma­ty. Stawki w 2023 r. pozwa­la­ją uzy­skać wyso­kie, dodat­ko­we dofi­nan­so­wa­nie np. do rol­nic­twa węglo­we­go, inte­gro­wa­nej pro­duk­cji roślin­nej czy reten­cjo­no­wa­nia wody na trwa­łych użyt­kach zie­lo­nych. Będzie moż­na uzy­skać nawet 1,3 tys. zł do hek­ta­ra, ale osta­tecz­nie zale­żeć to będzie mię­dzy inny­mi od zain­te­re­so­wa­nia rol­ni­ków. Czy pol­scy rol­ni­cy prze­ko­na­ją się do nowych prak­tyk ochro­ny klimatu?

Ekoschematy to nowy rodzaj unij­nych płat­no­ści bez­po­śred­nich do zie­mi rol­nej. Przysługują za reali­za­cję prak­tyk korzyst­nych dla śro­do­wi­ska, kli­ma­tu i dobro­sta­nu zwie­rząt. Praktyki te wykra­cza­ją ponad pod­sta­wo­we wymo­gi, ponie­waż reali­zu­ją wszyst­kie cele śro­do­wi­sko­we i kli­ma­tycz­ne Wspólnej Polityki Rolnej. Działania w ramach eko­sche­ma­tów wpły­wa­ją na przy­sto­so­wy­wa­nia się do zmian kli­ma­tu, chro­nią bio­róż­no­rod­ność i zaso­by natu­ral­ne. To dla wie­lu rol­ni­ków duża nowość.

Podczas skła­da­nia wnio­sku w roz­po­czy­na­ją­cej się 15 mar­ca kam­pa­nii trze­ba pamię­tać: dopła­ty za sto­so­wa­nie eko­sche­ma­tów nie będą przy­zna­wa­ne auto­ma­tycz­nie. Trzeba będzie o nie zawnioskować

Henryk Kowalczyk, mini­ster rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi

Nowe ekoschematy: od ilu hektarów przysługują dopłaty?

Aby otrzy­mać dopła­ty trze­ba być posia­da­czem gospo­dar­stwa rol­ne­go, pro­wa­dzi dzia­łal­ność rol­ni­czą i speł­niać mini­mal­ne wyma­ga­nia. W przy­pad­ku dopłat z eko­sche­ma­tów do grun­tów, ich mini­mal­na powierzch­nia musi wyno­sić 0,1 ha.

Ponadto eko­sche­mat „Dobrostan zwie­rząt“ kie­ro­wa­ny jest do aktyw­nych rol­ni­ków posia­da­ją­cych co naj­mniej 1 ha użyt­ków rol­nych upraw­nio­nych do płat­no­ści bez­po­śred­nich. Dofinansowanie mogą uzy­skać tak­że gospo­dar­stwa, któ­re nie speł­nia­ją tego warun­ku, ale łącz­na kwo­ta należ­nych im płat­no­ści bez­po­śred­nich ( w tym płat­no­ści dobro­sta­no­wej) wyno­si w danym roku co naj­mniej 200 euro.

Ekoschematy są pozor­nie zło­żo­ne, ale w prak­ty­ce ist­nie­je moż­li­wość wybo­ru naj­lep­szej opcji dla dane­go
gospo­dar­stwa.

Stawki dopłat w 2023 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poda­ło sza­cun­ko­we staw­ki eko­sche­ma­tów w 2023 r. Są to:

 • Obszary z rośli­na­mi mio­do­daj­ny­mi – ok. 269 EUR/​ha
 • Prowadzenie pro­duk­cji roślin­nej w sys­te­mie Integrowanej Produkcji Roślin – ok. ok. 292 EUR/​ha.
 • Biologiczna ochro­na upraw – ok. 90 EUR/​ha.
 • Retencjonowanie wody na trwa­łych użyt­kach zie­lo­nych – ok. 63 EUR/​ha.

Czytaj tak­że: Mój Prąd: wyż­sze dota­cje do maga­zy­nów ener­gii i fotowoltaiki

Płatności w ramach eko­sche­ma­tu dobro­stan zwie­rząt przy­słu­gu­je rol­ni­kom, któ­rzy utrzy­mu­ją zwie­rzę­ta gospo­dar­skie w warun­kach lep­szych, niż wyni­ka to z prze­pi­sów. Co do zasa­dy wyso­kość płat­no­ści zale­ży od licz­by zwie­rząt odpo­wied­nie­go gatun­ku. Praktykami w zakre­sie dobro­sta­nu zwie­rząt muszą być obję­te wszyst­kie zwie­rzę­ta dane­go gatun­ku. Wchodzą też wymo­gi doty­czą­ce odpo­wied­niej licz­by zwie­rząt z czym wią­że się degre­syw­ność dopłat. Szacowane płat­no­ści wynio­są od 0,2 zł (broj­le­ry) do pra­wie 433 zł za konia w pomieszczeniach. 

Rolnictwo węglowe

Największą nowo­ścią w 2023 r. są dopła­ty na rol­nic­two węglo­we. W ramach tego eko­sche­ma­tu wyróż­nio­no 8 prak­tyk, któ­rym przy­pi­sa­no odpo­wied­nie punkty:

 • eks­ten­syw­ne użyt­ko­wa­nie trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych (TUS) z obsa­dą zwie­rząt – 5 punk­tów
 • międzyplonowe/​ozime wsiew­ki śród­po­lo­we – 5 punk­tów
 • opra­co­wa­nie i prze­strze­ga­nie pla­nu nawo­że­nia (wariant pod­sta­wo­wy – 1 punkt; wariant z wap­no­wa­niem – 3 punkty)
 • zróż­ni­co­wa­na struk­tu­ra upraw – 3 punk­ty
 • wymie­sza­nie obor­ni­ka na grun­tach ornych w cią­gu 12 godzin od apli­ka­cji - 2 punkty
 • sto­so­wa­nie płyn­nych nawo­zów natu­ral­nych inny­mi meto­da­mi niż roz­bry­zgo­wo – 3 punk­ty
 • uprosz­czo­ne sys­te­my upraw – 4 punk­ty
 • wymie­sza­nie sło­my z gle­bą – 2 punk­ty.

Każdy punkt odpo­wia­da ok. 22,47 EUR czy­li ok. 100 zł dofi­nan­so­wa­nia.

Warunkiem przy­stą­pie­nia do eko­sche­ma­tu jest uzy­ska­nie mini­mal­nej licz­by punk­tów, odpo­wia­da­ją­cej punk­tom, któ­re rol­nik otrzy­mał­by za reali­za­cję na co naj­mniej 25 proc. swo­jej powierzch­ni rol­nej prak­ty­ki za 5 pkt.

Czy można łączyć ekoschematy? 

Co waż­ne, eko­sche­ma­ty moż­na ze sobą łączyć, co ozna­cza moż­li­wość uzy­ska­nia jesz­cze więk­sze­go dofi­nan­so­wa­nia. Są jed­nak ogra­ni­cze­nia. Przykładowo, obsza­ry z rośli­na­mi mio­do­daj­ny­mi moż­na łączyć tyl­ko z ze zróż­ni­co­wa­ną struk­tu­rą upraw i to pod pew­ny­mi warun­ka­mi. Z kolei reten­cjo­no­wa­nie wody na trwa­łych użyt­kach zie­lo­nych musi być obo­wiąz­ko­wo połą­czo­ne z nastę­pu­ją­cy­mi dzia­ła­nia­mi – do wyboru:

 • eks­ten­syw­ne użyt­ko­wa­nie TUZ (rol­nic­two węglowe)
 • dzia­ła­nia z PROW 2014–2020: Pakiet 4. Cenne sie­dli­ska i zagro­żo­ne gatun­ki pta­ków na obsza­rach Natura 2000 (poza warian­tem 4.3. Murawy) lub Pakietu 5. Cenne sie­dli­ska poza obsza­ra­mi Natura 2000 (poza warian­tem 5.3. Murawy) oraz ich ana­lo­gicz­nej kontynuacji
 • rol­nic­two eko­lo­gicz­ne z PROW 2014–20.

Co do zasa­dy, nie mogą być przy­zna­ne płat­no­ści w ramach eko­sche­ma­tów i płat­no­ści rolno-
środowiskowo-​klimatyczne – z wyjąt­ka­mi wska­za­ny­mi w poniż­szych tabe­lach (stan na 3 mar­ca 2023 r.):

Źródło: MRiRW
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
1 KOMENTARZ
 1. Ekoschematy są tak nisko płat­ne i tak skom­pli­ko­wa­nie skon­stru­owa­ne, że dopła­ta nie pokry­wa kosz­tów ich wpro­wa­dze­nia. Ich wpro­wa­dza­nie wręcz gene­ru­je takie kosz­ty, że już przy samej upra­wie i zasie­wie gene­ro­wa­na jest stra­ta. Ekoschematy nie mają eko­no­micz­nej racji bytu. A grut musi zaro­bić na pisa­tek, jakim jest obło­żo­ny. Zdecydowana więk­szość rol­ni­ków z nich nie sko­rzy­sta i obser­wu­jąc sytu­ację nie korzy­sta­ją. Podsumoeując: eko­sche­ma­ty = straty.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...