3 C
Polska

Redakcja EcoReporters

Miejsce, gdzie znaj­dziesz infor­ma­cje ze świa­ta eko­lo­gii, opi­nie i ana­li­zy. Wszystko o czym powin­ni­ście wie­dzieć, co się dzie­je w świe­cie #eco. Bez #fake­news. Tylko dla tych, któ­rzy na serio pod­cho­dzą do wie­dzy o śro­do­wi­sku, w jakim żyjemy.

Helsinki rezygnują z ogrzewania węglem

Helsinki 1 kwiet­nia 2023 r. zamy­ka­ją elek­tro­cie­płow­nię węglo­wą Hanasaari. Stolica Finlandii obo­wią­za­ła się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do roku 2030.…

Co zmieni reforma rynku energii elektrycznej w UE?

Komisja Europejska przed­sta­wi­ła w mar­cu pro­po­zy­cje refor­my euro­pej­skie­go ryn­ku ener­gii elek­trycz­nej. Zdaniem eks­per­tów Allianz Trade, mimo obiet­nic o „głę­bo­kiej i kom­plek­so­wej refor­mie“, są…

Prąd z fotowoltaiki ze wsparciem Taurona

Do sie­ci TAURONA pod­łą­czo­na jest już bli­sko jed­na trze­cia wszyst­kich mikro­in­sta­la­cji w Polsce. Energetyczny lider ruszył z uni­kal­nym wspar­ciem odpo­wied­nie­go pozio­mu pro­duk­cji prą­du ze…

Paliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Stało się. Rada Unii Europejskiej przy­ję­ła osta­tecz­ne regu­la­cje doty­czą­ce norm emi­sji w autach oso­bo­wych. Nowe samo­cho­dy po 2035 r. będą musia­ły wyka­zać 100 proc.…

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od począt­ku roku w pro­gra­mie Czyste Powietrze obo­wią­zu­je wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pie­ca i do ter­mo­mo­der­ni­za­cji domu. Sprawdzamy, jakie ban­ki mają kre­dyt Czyste Powietrze…

Fotowoltaika balkonowa i na dachu. Bloki sięgają po dotacje

Rekordowe zain­te­re­so­wa­nie budzi foto­wol­ta­ika na blo­kach. Dotacje, któ­re przy­zna­je Bank Gospodarstwa Krajowego, prze­ko­nu­ją wspól­no­ty i spół­dziel­nie miesz­ka­nio­we do inwe­sty­cji we wła­sną ener­gię. W lutym…

Drewno poużytkowe i poprodukcyjne to cenny surowiec

Coraz więk­szą uwa­gę przy­kła­da się do wyko­rzy­sta­nia w prze­my­śle surow­ców z recy­klin­gu. Dotyczy to tak­że drew­na. Z drew­na poużyt­ko­we­go i popro­duk­cyj­ne­go wytwa­rza się płyty,…

Polski fundusz wspiera platformę handlu metalami wtórnymi

Platforma do mię­dzy­na­ro­do­we­go han­dlu zło­mem i meta­la­mi z recy­klin­gu zdo­by­ła wła­śnie dodat­ko­we finan­so­wa­nie. Wśród inwe­sto­rów jest pol­ski fun­dusz. Światowy rynek han­dlu zło­mem sza­cu­je się obecnie…

Mikroinstalacje fotowoltaiczne wyprodukowały dwa razy więcej energii

W 2022 roku mikro­in­sta­la­cje wpro­wa­dzi­ły do sie­ci dys­try­bu­cyj­nych pra­wie 5,8 TWh ener­gii, czy­li o 109 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej – podał Urząd Regulacji Energetyki. Mikroinstalacje…

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-​energetyczna to naj­więk­sze i naj­bar­dziej kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie gospo­dar­cze o ska­li świa­to­wej. Jej sku­tecz­ność zale­ży od zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich inte­re­sa­riu­szy. W Warszawie odby­wa się Polski…

Poczytaj sobie

Paliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Stało się. Rada Unii Europejskiej przy­ję­ła osta­tecz­ne regu­la­cje doty­czą­ce norm emi­sji w autach oso­bo­wych. Nowe samo­cho­dy po 2035 r. będą musia­ły wyka­zać 100 proc.…

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od począt­ku roku w pro­gra­mie Czyste Powietrze obo­wią­zu­je wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny pie­ca i do ter­mo­mo­der­ni­za­cji domu. Sprawdzamy, jakie ban­ki mają kre­dyt Czyste Powietrze…

Helsinki rezygnują z ogrzewania węglem

Helsinki 1 kwiet­nia 2023 r. zamy­ka­ją elek­tro­cie­płow­nię węglo­wą Hanasaari. Stolica Finlandii obo­wią­za­ła się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do roku 2030.…