Redakcja EcoReporters

Miejsce, gdzie znaj­dziesz infor­ma­cje ze świa­ta eko­lo­gii, opi­nie i ana­li­zy. Wszystko o czym powin­ni­ście wie­dzieć, co się dzie­je w świe­cie #eco. Bez #fake­news. Tylko dla tych, któ­rzy na serio pod­cho­dzą do wie­dzy o śro­do­wi­sku, w jakim żyjemy.

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy ofe­ru­ją­ce inn­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze, jak np. roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa a tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia, apli­ka­cje, nowe tech­no­lo­gie pro­duk­cji żyw­no­ści, mogą zgła­szać się do Grupy…

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 pro­cent może zre­du­ko­wać zuży­cie ener­gii gospo­dar­stwo domo­we, któ­re zain­sta­lu­je roz­wią­za­nia z zakre­su inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia domem – pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA. Wsparcie technologiczne…

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to…

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W cią­gu 50 lat, w pesy­mi­stycz­nym sce­na­riu­szu sosna, świerk i brzo­za mogą cał­ko­wi­cie znik­nąć z tere­nu Polski. Takie będą kon­se­kwen­cje zmian kli­ma­tu. Sosna zwy­czaj­na (pinus sylve­stris) jest…

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją napra­wia­nia ubrań „Naprawiamy zimę“. Przez kil­ka dni, od czwart­ku 17 listo­pa­da do sobo­ty 19 listo­pa­da, w skle­pach 4F…

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do koń­ca listo­pa­da małe i śred­nie przed­się­bior­stwa oraz inne upraw­nio­ne pod­mio­ty powin­ny zło­żyć oświad­cze­nie do swo­je­go dostaw­cy ener­gii, aby sko­rzy­stać z mak­sy­mal­nej ceny prądu…

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć skle­pów Biedronka wpro­wa­dzi­ła plan oszczę­dza­nia ener­gii i prze­szko­li­ła na ten temat swo­ich pra­cow­ni­ków. Do oszczę­dza­nia ener­gii zachę­ca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu…

Magazyn energii z baterii samochodowych

W Japonii powstał maga­zyn ener­gii ze zuży­tych bate­rii odzy­ska­nych z samo­cho­dów. Jako pierw­sza na świe­cie wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię swe­ep, któ­ra pozwa­la korzy­stać z peł­nej dostępnej…

Firmy przechodzą na zieloną energię

Na pol­skim ryn­ku zawar­to wła­śnie jeden z naj­więk­szych dłu­go­ter­mi­no­wych kon­trak­tów cPPA na zakup ener­gii z far­my foto­wol­ta­icz­nej. Firmy chęt­nie korzy­sta­ją też z goto­wych ofert…

Zbiorniki retencyjne na ratunek przed ulewą

We Wrocławiu nowe czte­ry zbior­ni­ki reten­cyj­ne popra­wią gro­ma­dze­nie wody z nad­mia­ro­wych opa­dów. Usprawnią pra­cę oczysz­czal­ni i i ochro­nią Odrę przed bez­po­śred­nim napły­wem ście­ków. Miejskie Przedsiębiorstwo…

Poczytaj sobie

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kop­ciu­chy mają znik­nąć z domów w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim. Małopolska uchwa­ła anty­smo­go­wa wydłu­ży­ła do maja 2024 roku moż­li­wość uży­wa­nia kop­ciu­chów. Mimo to…

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 pro­cent może zre­du­ko­wać zuży­cie ener­gii gospo­dar­stwo domo­we, któ­re zain­sta­lu­je roz­wią­za­nia z zakre­su inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia domem – pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA. Wsparcie technologiczne…

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, ener­go­osz­częd­ny i samo­wy­star­czal­ny – to idea, któ­rą od daw­na pró­bu­ją reali­zo­wać pro­jek­tan­ci. Czy moż­na żyć w domu off-​grid, bez dostę­pu do sieci…