Redakcja EcoReporters

Miejsce, gdzie znaj­dziesz infor­ma­cje ze świa­ta eko­lo­gii, opi­nie i ana­li­zy. Wszystko o czym powin­ni­ście wie­dzieć, co się dzie­je w świe­cie #eco. Bez #fake­news. Tylko dla tych, któ­rzy na serio pod­cho­dzą do wie­dzy o śro­do­wi­sku, w jakim żyjemy.

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Dotacje przy­zna­je Tauron. We wrze­śniu inna ener­ge­tycz­na fir­ma ruszy­ła z pro­gra­mem dotacji…

Cable pooling w Hiszpanii. Iberdrola łączy słońce i wiatr

Iberdrola koń­czy budo­wę pierw­szej w Hiszpanii hybry­do­wej elek­trow­ni w for­mu­le cable pooling. Instalacja foto­wol­ta­icz­na o mocy 74 MW uzu­peł­ni kom­pleks elek­trow­ni wia­tro­wych BaCa o mocy 69 MW. Instalacja powstała…

Ekologiczna karta Banku Pocztowego

Banki sta­ra­ją się ogra­ni­czyć sto­so­wa­nie pla­sti­ku sto­su­jąc bio­de­gra­do­wal­ne two­rzy­wa. Ekologiczna kar­ta Banku Pocztowego zosta­nie wyko­na­na z mate­ria­łu pocho­dzą­ce­go z kuku­ry­dzy. Bank Pocztowy wpro­wa­dził w…

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec wrze­śnia rusza pro­gram Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki sko­rzy­sta­nia z tego pro­gra­mu w porów­na­niu z ubie­głym rokiem są lep­sze. Przede wszyst­kim wpro­wa­dzo­no w…

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e‑fakturę to jeden z naj­prost­szych spo­so­bów na uzy­ska­nie ponad 125 zło­tych obniż­ki rachun­ku za prąd – przy­po­mi­na­ją eks­per­ci TAURONA. Wybierając elek­tro­nicz­ną fakturę…

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spo­tka­ły się w ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia z pre­zy­den­tem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spo­tka­nia w Ratuszu Miasta nie doszło­by, gdyby…

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu i na gruncie. Sprawdź różnice

Na awa­rie i uszko­dze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej wła­ści­cie­le naj­czę­ściej nie mają wpły­wu. Instalację war­to odpo­wied­nio ubez­pie­czyć, tak by dostać nie tyl­ko odszko­do­wa­nie za znisz­cze­nia, ale…

iPhone 12 promieniuje. Czy jest się czego obawiać?

Francuska agen­cja rzą­do­wa naka­za­ła Apple zaprze­sta­nia sprze­da­ży iPhone’a 12 na tere­nie Francji. Stwierdziła, że emi­tu­je pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne na pozio­mie wyż­szym niż stan­dar­dy Unii Europejskiej. Nie…

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na tere­nach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powsta­nie ogrom­ne osie­dle przy­ja­zne dla miesz­kań­ców. W pla­nach jest aż 12 tys. miesz­kań z…

Zakaz dla kotłów na gaz w Niemczech w 2028 r.

Niemiecki par­la­ment Bundestag prze­gło­so­wał kon­tro­wer­syj­ne pra­wo doty­czą­ce sto­so­wa­nia ogrze­wa­nia w domach. Najpóźniej w 2028 r. wej­dzie zakaz mon­ta­żu nowych kotłów gazo­wych. Nowe pra­wo budowlane…

Poczytaj sobie

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Dotacje przy­zna­je Tauron. We wrze­śniu inna ener­ge­tycz­na fir­ma ruszy­ła z pro­gra­mem dotacji…

Cable pooling w Hiszpanii. Iberdrola łączy słońce i wiatr

Iberdrola koń­czy budo­wę pierw­szej w Hiszpanii hybry­do­wej elek­trow­ni w for­mu­le cable pooling. Instalacja foto­wol­ta­icz­na o mocy 74 MW uzu­peł­ni kom­pleks elek­trow­ni wia­tro­wych BaCa o mocy 69 MW. Instalacja powstała…

Ekologiczna karta Banku Pocztowego

Banki sta­ra­ją się ogra­ni­czyć sto­so­wa­nie pla­sti­ku sto­su­jąc bio­de­gra­do­wal­ne two­rzy­wa. Ekologiczna kar­ta Banku Pocztowego zosta­nie wyko­na­na z mate­ria­łu pocho­dzą­ce­go z kuku­ry­dzy. Bank Pocztowy wpro­wa­dził w…