- rekla­ma -

Dział EcoReporters

EcoRaport

Przeczytaj rów­nież o:

Zatruta rze­ka Odra. Ecoraport tygodnia

Milion zło­tych nagro­dy wyzna­czy­ła pol­ska Policja za wska­za­nie spraw­cy zanie­czysz­cze­nia Odry. Masowe wymie­ra­nie ryb ozna­cza, że cały eko­sys­tem został znisz­czo­ny. Co gor­sza, nadal nie...

Kary za zaśmie­ca­nie zabo­lą. EcoRaport tygodnia

Senat przy­jął nowe­li­za­cję pra­wa, któ­ra pod­wyż­sza kary za zaśmie­ca­nie miejsc publicz­nych. Najniższa grzyw­na wynie­sie 500 zł. Kara za wywo­że­nie śmie­ci do lasu i ich...

Zaciągamy dług eko­lo­gicz­ny. Ecoraport tygodnia

Światowy Dzień Długu Ekologicznego w 2022 r. wypadł 28 lip­ca. Do tego dnia ludz­kość wyko­rzy­sta­ła całą pulę zaso­bów, jakie Ziemia może odbu­do­wać w ciągu...

Z kopal­ni na wia­tra­ki. Ecoraport tygodnia

Branża komin­ko­wa wal­czy o zero­wy VAT na drew­no, któ­re jest coraz droż­sze. Przedstawiamy wyda­rze­nia doty­czą­ce eko­lo­gii i śro­do­wi­ska z pol­sk­si­go ryn­ku z minio­ne­go tygo­dnia. Drewno...

Darmowe auto­stra­dy na wakacje. Ecoraport tygodnia

Jeżdżąc elek­try­kiem w wakacje da się oszczę­dzić na pali­wie i na opła­tach za auto­stra­dy. O czym jesz­cze doty­czą­cym eko­lo­gii i śro­do­wi­ska infor­mo­wa­ły pol­skie firmy...

Zielona ener­gia w fir­mach. Ecoraport tygodnia

Żabka i Biedronka prze­cho­dzą na zie­lo­ną ener­gię. Co waż­ne­go doty­czą­ce­go eko­lo­gii i śro­do­wi­ska wyda­rzy­ło się jesz­cze w minio­nym tygo­dniu? Przedstawiamy eco­ra­port tygo­dnia. Fotowoltaika na dachach...

Ecoraport tygo­dnia. Ekologia i śro­do­wi­sko w pol­skich firmach

O jakich dzia­ła­niach dla śro­do­wi­ska, kli­ma­tu i natu­ry infor­mo­wa­ły fir­my? Przedstawiamy eco­ra­port minio­ne­go tygo­dnia. Oszczędzajmy ener­gię Firma Enel X Polska i Polityki Insight przed­sta­wi­ły raport...
Czytaj tak­że

IKEA poka­zu­je instruk­cje, jak roze­brać popu­lar­ne meble

O skła­da­niu mebli ze skle­pu IKEA krą­żą kawa­ły i legen­dy. Znany z prak­tycz­nych pro­jek­tów szwedz­ki sklep opu­bli­ko­wał też instruk­cje, jak roz­ło­żyć meble na części....

Sprzęt Tefal bar­dziej ekologiczny

Nowe pro­duk­ty Tefal do przy­go­to­wa­nia żyw­no­ści powsta­ły z pla­sti­ku z recy­klin­gu. Zaprojektowano je z myślą o trwa­ło­ści i napra­wach. To znak, że producenci...

Wspólnota

Wytrwałość, nie­odmien­ność, kon­se­kwent­ność, nie­złom­ność, usta­wicz­ność, meto­dycz­ność, cyklicz­ność, sys­te­ma­tycz­ność, dłu­go­trwa­łość, nie­ustę­pli­wość, zatwar­dzia­łość, kon­ti­nu­um, nie­ugię­tość, upo­rczy­wość, upór, sta­łość, nagmin­ność, chro­nicz­ność, kon­se­kwen­cja, dąże­nie. Wesołych, zdro­wych i rado­snych Świąt...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -