7.5 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

EcoRaport

Przeczytaj rów­nież o:

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy ofe­ru­ją­ce inn­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze, jak np. roślin­ne zamien­ni­ki mię­sa a tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia, apli­ka­cje, nowe tech­no­lo­gie pro­duk­cji żyw­no­ści, mogą zgła­szać się do Grupy…

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć skle­pów Biedronka wpro­wa­dzi­ła plan oszczę­dza­nia ener­gii i prze­szko­li­ła na ten temat swo­ich pra­cow­ni­ków. Do oszczę­dza­nia ener­gii zachę­ca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu…

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są nie­wy­czer­py­wal­ne. Ich koniec przy­spie­sza trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na i prze­sta­wia­nie ener­ge­ty­ki na odna­wial­ne źró­dła. Taka też przy­szłość stoi przed naj­więk­szą w Europie…

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Europejski rynek infra­struk­tu­ry do łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych wzro­śnie nie­mal sied­mio­krot­nie do koń­ca tej deka­dy, wyni­ka z ana­liz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygo­dnia. Eksperci firmy…

Największa farma wiatrowa w 2022 r. EcoRaport tygodnia

Enertrag oddał do użyt­ku jeden z naj­więk­szych pro­jek­tów ener­ge­ty­ki wia­tro­wej w Polsce. Farma Dunowo o mocy 186 MW powsta­ła na Pomorzu Zachodnim. Przedstawiamy Ecoraport…

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz wię­cej pol­skich miast zama­wia auto­bu­sy wodo­ro­we. Solaris zapre­zen­to­wał na tar­gach w Berlinie Urbino 18 hydro­gen – dru­gi, prze­gu­bo­wy auto­bus wodo­ro­wy, jaki będzie pro­du­ko­wał. Urbino…

Ekologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

W Dzień Opakowań 15 wrze­śnia insty­tu­cje, fir­my i orga­ni­za­cje przy­po­mnia­ły, że bez recy­klin­gu nie uda się roz­wią­zać pro­ble­mu nad­mia­ru pla­sti­ku. Zgodnie z sza­cun­ka­mi przemysł…

Fundusze na sprawiedliwą transformację. EcoRaport tygodnia

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie w spra­wie finan­so­wa­nia regio­nów naj­bar­dziej dotknię­tych skut­ka­mi odcho­dze­nia od paliw kopal­nych. Instrument łączy w sobie kre­dy­ty EBI w wysokości…
Czytaj tak­że

Chcesz wyższy dodatek osłonowy – zarejestruj piec

Wniosek o doda­tek osło­no­wy moż­na skła­dać w urzę­dach gmin od 4 stycz­nia. To roz­wią­za­nie na zmniej­sze­nie kosz­tów ener­gii wpro­wa­dzi­ła tar­cza anty­in­fla­cyj­na. Aby dostać pieniądze…

Francja za zakazem lotów na krótkich trasach

Francja może zawie­sić cześć połą­czeń lot­ni­czych. Chodzi o loty na krót­kich tra­sach. Zgromadzenie Narodowe po dłu­giej i burz­li­wiej deba­cie zde­cy­do­wa­ło 10 kwiet­nia o konieczności…

Zmiany klimatu. Co nas czeka w pogodzie?

Zmiany kli­ma­tu w Polsce są czę­ścią zmian glo­bal­nych. Prognozy pogo­dy wska­zu­ją na duże praw­do­po­do­bień­stwo pogłę­bia­nia się nie­ko­rzyst­nych ten­den­cji. Leżymy w obsza­rze świa­ta, gdzie dominuje…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -