- reklama -

Kolejna firma daje dofinansowanie do wymiany ogrzewania w 2023 r.

Dofinansowanie do wymia­ny ogrze­wa­nia na bar­dziej efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Dotacje przy­zna­je Tauron. We wrze­śniu inna ener­ge­tycz­na fir­ma ruszy­ła z pro­gra­mem dota­cji do wymia­ny ogrze­wa­nia – E.On, któ­ry nazwał swój pro­gram „Promocja z pompą“. 

Ogrzej się z Tauronem

Tauron w ubie­głym roku prze­zna­czył milion zło­tych na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny ogrze­wa­nia. W tym roku fir­ma sza­cu­je, że wyda na ten cel dwa milio­ny zło­tych. Zasady są pro­ste: nale­ży wymie­nić sta­re, nie­efek­tyw­ne źró­dło cie­pła, np. piec węglo­wy, kocioł na pel­let, piec gazo­wy na pom­pę cie­pła. Nowe urzą­dze­nie musi wyka­zać się wyż­szą efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną niż likwidowane.

W pro­gra­mie „Ogrzej się z Tauronem“ przy­słu­gu­ją dotacje::

  • 4,1 tys. zł na pom­pę cie­pła typu powietrze/​woda (kla­sa ener­ge­tycz­na A+ lub wyższa); 
  • 4,4 tys. zł na pom­pę cie­pła typu woda/​ woda, glikol/​woda, bez­po­śred­nie odpa­ro­wa­nie w gruncie/​woda, (kla­sa ener­ge­tycz­na A++ lub wyższa).

Z pro­gra­mu „Ogrzej się z Tauronem“ mogą sko­rzy­stać wła­ści­cie­le lub współ­wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych poło­żo­nych w szcze­gól­no­ści na obsza­rze woje­wództw: dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go, ślą­skie­go, mało­pol­skie­go lub obsza­rze obsłu­gi­wa­nym przez Partnera tech­nicz­ne­go, reali­zu­ją­ce­go wymia­nę ogrzewania.

Czytaj tak­że: Milion od TAURONA na wymia­nę ogrzewania

Sprzedawca prą­du orga­ni­zu­je pro­mo­cję na zasa­dach art. 15a usta­wy o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. To prze­pis, któ­ry pozwa­la fir­mom na roz­li­cza­nie się z oszczęd­no­ści ener­gii poprzez pro­gra­my pomo­co­we. Program „Ogrzej się z Tauronem“ ma przy­nieść oszczęd­no­ści 900 toe.

Promocja z pompą czyli EkoDofinansowanie od E.ON

Z kolei E.On, któ­ry dzia­ła w Warszawie, prze­zna­cza na dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny ogrze­wa­nia 1,5 mln zł. Można dostać od 11 tys. zł do 19 tys. zł na pom­pę cie­pła, ale tu do wybo­ru są kon­kret­ne urzą­dze­nia, któ­re E.On pre­zen­tu­je na swo­jej stro­nie.

Z dofi­nan­so­wa­nia mogą sko­rzy­stać wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści, w któ­rej reali­zo­wa­na jest insta­la­cja. Nie musi więc to być koniecz­nie dom, może być tak­że miesz­ka­nie. Co wię­cej, w regu­la­mi­nie E.On nie wymie­nia ogra­ni­cze­nia tery­to­rial­ne­go pro­gra­mu. Natomiast nie­ru­cho­mość, w któ­rej będzie mon­to­wa­na insta­la­cja, musi speł­nić kry­te­ria, któ­re oce­ni wyko­naw­ca. W szcze­gól­no­ści nie może wyma­gać dodat­ko­wych prac przy­go­to­waw­czych, opi­nii eks­per­tów, dodat­ko­wych zgód admi­ni­stra­cyj­nych i spe­cjal­nych przyłączy.

E.On zastrze­ga, że przed­się­wzię­cie nie może pod­le­gać dofi­nan­so­wa­niu z inne­go pro­gra­mu, orga­ni­zo­wa­ne­go na zasa­dach art 15a usta­wy o efek­tyw­no­ści energetycznej.

Dofinansowanie do pieca gazowego od PGNiG

Podobny pro­gram popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej ogrze­wa­nia ma PGNiG. Tu warun­ki sko­rzy­sta­nia z dota­cji są tro­chę inne. Przede wszyst­kim trze­ba wymie­nić piec na pali­wo sta­łe, a więc węgiel, drew­no, na piec gazo­wy albo pom­pę cie­pła. Dofinansowanie do kon­den­sa­cyj­ne­go pie­ca gazo­we­go wyno­si pra­wie 1186 zł, do pom­py cie­pła – 4139 zł. Co war­to pod­kre­ślić, nie ma dofi­nan­so­wa­nia na wymia­nę sta­re­go pie­ca gazo­we­go na nowy. 

PGNiG na swój pro­gram prze­zna­cza ponad 2,8 mln zł i spo­dzie­wa się uzy­skać oszczęd­ność ener­gii 1424 toe. 

To dofi­nan­so­wa­nie od firm moż­na łączyć np. z pro­gra­mem Czyste Powietrze, któ­ry dotu­je wymia­nę kop­ciu­chów i ter­mo­mo­der­ni­za­cję budyn­ków, a tak­że z pro­gra­ma­mi gmin­ny­mi. W ten spo­sób moż­na zamon­to­wać w domu pom­pę cie­pła w miej­sce kop­ciu­cha za kil­ka tysię­cy zło­tych, bo więk­szość wydat­ków pokry­je dota­cja. Dodatkowym bonu­sem dla klien­tów Taurona, po prze­pro­wa­dze­niu inwe­sty­cji z part­ne­rem mar­ki, jest moż­li­wość otrzy­ma­nia 500 zł na rachu­nek roz­li­cze­nio­wy w ramach pro­gra­mu Zwrot za prąd.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...