Cookies | Regulamin

Żadna część jak i całość utwo­rów zawar­tych na stro­nach ser­wi­su eco​re​por​ters​.pl nie może być powie­la­na i roz­po­wszech­nia­na lub dalej roz­po­wszech­nia­na w jakiej­kol­wiek for­mie i w jaki­kol­wiek spo­sób (w tym tak­że elek­tro­nicz­ny lub mecha­nicz­ny lub inny albo na wszel­kich polach eks­plo­ata­cji) włącz­nie z kopio­wa­niem, sze­ro­ko poję­tą digi­ta­li­za­cją, foto­ko­pio­wa­niem, w tym tak­że zamiesz­cza­niem w Internecie – bez pisem­nej zgo­dy eco​re​por​ters​.pl. Jakiekolwiek uży­cie lub wyko­rzy­sta­nie utwo­rów w cało­ści lub w czę­ści bez zgo­dy eco​re​por​ters​.pl lub auto­rów z naru­sze­niem pra­wa jest zabro­nio­ne pod groź­bą kary i może być ści­ga­ne prawnie.

Niniejsza nota praw­na sta­no­wi regu­la­cję praw­ną doty­czą­cą korzy­sta­nia z por­ta­lu inter­ne­to­we­go eco​re​por​ters​.pl, na któ­ry skła­da­ją się wszyst­kie stro­ny i pod­stro­ny zamiesz­czo­ne pod adre­sem dome­ny eco​re​por​ters​.pl.

1. Korzystając z por­ta­lu eco​re​por​ters​.pl lub pobie­ra­jąc z nie­go mate­ria­ły, Użytkownik wyra­ża zgo­dę na prze­strze­ga­nie warun­ków przed­sta­wio­nych w niniej­szym tek­ście. Jeżeli Użytkownik stro­ny nie akcep­tu­je przed­sta­wio­nych poni­żej warun­ków powi­nien zre­zy­gno­wać z korzy­sta­nia z tej stro­ny i pobie­ra­nia udo­stęp­nio­nych na niej materiałów.

2. Kopiowanie, repro­duk­cja tek­stów i ele­men­tów z ser­wi­su eco​re​por​ters​.pl, w cało­ści, lub w czę­ści bez wcze­śniej­szej, pisem­nej zgo­dy jest zabro­nio­na. Po uzy­ska­niu zgo­dy na publi­ka­cję frag­men­tu kon­kret­ne­go tek­su nale­ży podać jako źró­dło nazwę ser­wi­su w posta­ci eco​re​por​ters​.pl. Jeśli mate­riał publi­ko­wa­ny jest w Internecie nale­ży rów­nież umie­ścić link do ser­wi­su. Poza ści­śle okre­ślo­ny­mi przy­pad­ka­mi, ser­wis eco​re​por​ters​.pl, słu­ży wyłącz­nie do indy­wi­du­al­ne­go i oso­bi­ste­go korzy­sta­nia. Użytkownik niniej­szej stro­ny inter­ne­to­wej ma pra­wo, wyłącz­nie w celu pry­wat­nym i nie­ko­mer­cyj­nym, do pobie­ra­nia oraz dru­ko­wa­nia mate­ria­łów z całej stro­ny albo jej frag­men­tów pod warun­kiem nie naru­sza­nia praw autor­skich. Użytkownik przy pobie­ra­niu oraz dru­ko­wa­niu powi­nien zacho­wać wszel­kie infor­ma­cje o zastrze­że­niu praw autor­skich i praw z reje­stra­cji zna­ków towa­ro­wych na wszyst­kich pobranych/​wydrukowanych kopiach materiałów.

3. Serwis inter­ne­to­wy eco​re​por​ters​.pl infor­mu­je i zastrze­ga, że wszel­kie dane zamiesz­czo­ne na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej mają wyłącz­nie cha­rak­ter ogól­no­in­for­ma­cyj­ny lub rekla­mo­wy (arty­ku­ły spon­so­ro­wa­ne). Serwis inter­ne­to­wy eco​re​por​ters​.pl przy­kła­da ogrom­ną uwa­gę do popraw­no­ści i aktu­al­no­ści wszel­kich infor­ma­cji zawar­tych na niniej­szej witry­nie. Pomimo tego redak­cja nie możem zagwa­ran­to­wać, że infor­ma­cje umiesz­czo­ne w niniej­szym ser­wi­sie są kom­plet­ne i pra­wi­dło­we. Redakcja przy­po­mi­na, że infor­ma­cje poda­ne na stro­nie, z cza­sem mogą być już nie­ak­tu­al­ne. Portal eco​re​por​ters​.pl zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w cało­ści lub w czę­ści infor­ma­cji zawar­tych na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej bez uprzedzenia.

4. Serwis inter­ne­to­wy eco​re​por​ters​.pl może zawie­rać odno­śni­ki do stron inter­ne­to­wych zarzą­dza­nych przez stro­ny trze­cie, nie zwią­za­ne z ser­wi­sem. Z odno­śni­ków do innych zaso­bów inter­ne­to­wych użyt­kow­nik korzy­sta na wła­sne ryzy­ko. Serwis eco​re​por​ters​.pl nie odpo­wia­da za infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z tre­ści znaj­du­ją­cych się na stro­nach zarzą­dza­nych przez pod­mio­ty trze­cie. Wszelkie zastrze­żo­ne nazwy i loga firm, poja­wia­ją­cych się w mate­ria­łach udo­stęp­nia­nych w ser­wi­sie eco​re​por​ters​.pl zosta­ły uży­te wyłącz­nie w celu identyfikacji.

5. Komentarze do arty­ku­łów zamiesz­czo­nych na stro­nach eco​re​por​ters​.pl może dodać każ­dy użyt­kow­nik Internetu. Administrator por­ta­lu ma pra­wo usu­nąć komen­ta­rze łamią­ce pra­wo oraz nie­me­ry­to­rycz­ne, tj. nie­od­no­szą­ce się bez­po­śred­nio do tre­ści zawar­tych w arty­ku­le. Usuwane będą rów­nież publi­ko­wa­ne komen­ta­rze godzą­ce w dobre imię osób czy pod­mio­tów, rasi­stow­skie, wyzna­nio­we czy uwła­cza­ją­ce gru­pom etnicz­nym, oraz zawie­ra­ją tre­ści nie­etycz­ne albo nie­mo­ral­ne, por­no­gra­ficz­ne oraz wul­gar­ne. Z komen­ta­rzy zosta­ną usu­nię­te: rekla­my towa­rów, usług, komer­cyj­nych ser­wi­sów inter­ne­to­wych, a tak­że lin­ki do stron kon­ku­ren­cyj­nych. Redakcja ser­wi­su eco​re​por​ters​.pl nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za komen­ta­rze Czytelników.

6. Wszelkie publi­ko­wa­ne w por­ta­lu eco​re​por​ters​.pl infor­ma­cje są wła­sno­ścią ich twór­ców. Serwis nie publi­ku­je żad­nych infor­ma­cji bez zgo­dy ich wła­ści­cie­li. Zabrania się też ich roz­po­wszech­nia­nia bez zgo­dy por­ta­lu. W celu opu­bli­ko­wa­nia infor­ma­cji znaj­du­ją­cych się na łamach eco​re​por​ters​.pl nale­ży zgło­sić się do redakcji.

7. Niniejsza stro­na, w tym jej struk­tu­ra oraz pro­jekt gra­ficz­ny, pod­le­ga­ją ochro­nie zgod­nie z Ustawą z dnia 4 lute­go 1994 r. o Prawie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z dnia 23 lute­go 1994 r., Nr 24, poz. 83, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi). Jakiekolwiek kopio­wa­nie stron czy jej ele­men­tów, infor­ma­cji, tek­stów, zdjęć, czy też innych ele­men­tów gra­ficz­nych, jak rów­nież zna­ków towa­ro­wych zamiesz­czo­nych na stro­nach, w celu wyko­rzy­sta­nia w cało­ści, czę­ści lub w for­mie zmo­dy­fi­ko­wa­nej w innych ser­wi­sach WWW, w publi­ka­cjach elek­tro­nicz­nych lub w wer­sji mate­rial­nej, bez uprzed­niej pisem­nej zgo­dy ser­wi­su inter­ne­to­we­go eco​re​por​ters​.pl jest zabronione.

8. Redakcja eco​re​por​ters​.pl publi­ku­jąc jakie­kol­wiek mate­ria­ły w ser­wi­sie w opar­ciu o infor­ma­cje zamiesz­cza­ne w innych źró­dłach zawsze poda­je ich nazwy. Jeśli jaki­kol­wiek wydaw­ca (bądź pod­miot mają­cy pra­wa do mate­ria­łów, na któ­re redak­cja ser­wi­su się powo­łu­je) poin­for­mu­je nas, że nie chce, aby redak­cja ser­wi­su eco​re​por​ters​.pl  powo­ły­wa­ła się na mate­ria­ły przez nie­go publi­ko­wa­ne, zosta­ną one bez­zwłocz­nie usu­nię­te, redak­cja nie będzie rów­nież powo­ły­wać się na nie w przyszłości.

8. Serwis inter­ne­to­wy eco​re​por​ters​.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za następ­stwa korzy­sta­nia z ser­wi­su inter­ne­to­we­go, jego zawar­to­ści oraz za nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie niniej­szej stro­ny inter­ne­to­wej lub za prze­rwy w dostę­pie do niej. Całkowite ryzy­ko z tytu­łu korzy­sta­nia z por­ta­lu eco​re​por​ters​.pl oraz wyko­rzy­sta­nia infor­ma­cji umiesz­czo­nych na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej pono­si użyt­kow­nik stro­ny inter­ne­to­wej. Serwis inter­ne­to­wy eco​re​por​ters​.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za for­mę i treść infor­ma­cji publi­ko­wa­nych na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie aktu­al­no­ści, dokład­no­ści, kom­plet­no­ści oraz przy­dat­no­ści tych infor­ma­cji. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych zasad korzy­sta­nia z ser­wi­su inter­ne­to­we­go eco​re​por​ters​.pl, pro­si­my o kon­takt pod adre­sem ema­il: redakcja@​ecoreporters.​pl

Pliki cookies

eco​re​por​ters​.pl gwa­ran­tu­je Użytkownikom stron www pra­wo wybo­ru w zakre­sie udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji, któ­re ich doty­czą. Ecoreporters​.pl infor­mu­je, że uży­wa na stro­nach www tech­no­lo­gii cookies tj. pli­ków tek­sto­wych, tzw. cia­ste­czek, do reje­stro­wa­nia infor­ma­cji o stro­nach lub pod­stro­nach odwie­dzo­nych przez użyt­kow­ni­ka oraz jego aktyw­no­ści. Pliki cookies, któ­re mogą zostać uży­te w witry­nach i stro­nach inter­ne­to­wych są koja­rzo­ne wyłącz­nie z prze­glą­dar­ką kon­kret­ne­go kom­pu­te­ra (użyt­kow­nik ano­ni­mo­wy), bez poda­wa­nia imie­nia lub nazwi­ska użyt­kow­ni­ka. Są to infor­ma­cje zapi­sy­wa­ne przez ser­wer eco​re​por​ters​.pl na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka, któ­re ser­wer eco​re​por​ters​.pl może odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z kom­pu­te­ra użyt­kow­ni­ka. Pliki cookies dostar­cza­ją danych sta­ty­stycz­nych o ruchu użyt­kow­ni­ków i korzy­sta­niu przez nich z poszcze­gól­nych stron ser­wi­sów eco​re​por​ters​.pl. eco​re​por​ters​.pl może tak­że umiesz­czać pli­ki cookies w celu moni­to­ro­wa­nia ruchu użyt­kow­ni­ków pomię­dzy jej ser­wi­sa­mi (por­ta­lem) a współ­pra­cu­ją­cy­mi z eco​re​por​ters​.pl inny­mi ser­wi­sa­mi internetowymi.

W ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych może­my sto­so­wać nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:

1. „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wi­su inter­ne­to­we­go, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,

2. pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,

3. pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych serwisu,

4. „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.,

5. cookies pod­mio­tów zewnętrz­nych (ang. third par­ties cookies) – to infor­ma­cje pocho­dzą­ce np. z ser­we­rów rekla­mo­wych, ser­we­rów firm i dostaw­ców usług (np. wyszu­ki­wa­nia) współ­pra­cu­ją­cych z wła­ści­cie­lem danej stro­ny inter­ne­to­wej. Ten rodzaj pli­ków cookies pozwa­la dosto­so­wy­wać rekla­my do pre­fe­ren­cji i zwy­cza­jów ich użyt­kow­ni­ków. Na pod­sta­wie infor­ma­cji pozy­ska­nych z tych cookies moż­na two­rzyć tzw. ogól­ne pro­fi­le użyt­kow­ni­ków (np. wiek, płeć, zain­te­re­so­wa­nia). Użytkownik może w każ­dym cza­sie wybrać spo­sób obsłu­gi pli­ków cookies w stre­fie inter­ne­to­wej poprzez zastą­pie­nie auto­ma­tycz­nej obsłu­gi pli­ków cookies na obsłu­gę indy­wi­du­al­ną (usta­wie­nia użyt­kow­ni­ka). Szczegółowych infor­ma­cji w tym zakre­sie udzie­la­ją dostar­czy­cie­le pro­gra­mów do obsłu­gi stre­fy inter­ne­to­wej (prze­glą­da­rek), zazwy­czaj w zakład­ce „opcje inter­ne­to­we” lub podobnej.

Jednocześnie eco​re​por​ters​.pl nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za sto­so­wa­nie lub obsłu­gę pli­ków cookies na innych stro­nach inter­ne­to­wych dostęp­nych dla użyt­kow­ni­ków dzię­ki lin­kom umiesz­czo­nym na stro­nach eco​re​por​ters​.pl.

Więcej infor­ma­cji o pli­kach cookies znaj­dziesz w ser­wi­sie http://​wszyst​ko​ocia​stecz​kach​.pl/

Korzystanie z blo­ga i stro­ny inter­ne­to­wej www​.eco​re​por​ters​.pl ozna­cza akcep­ta­cję poniż­szych warun­ków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użytkowników oraz pli­ków Cookies, a tak­że innych tech­no­lo­gii poja­wia­ją­cych się na stro­nie inter­ne­to­wej www​.eco​re​por​ters​.pl. Zawiera rów­nież poli­ty­kę korzy­sta­nia z usłu­gi newsletter.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści w zakre­sie posta­no­wień niniej­szej Polityki Prywatności i Polityki Cookies pro­szę kon­tak­to­wać się z Administratorem poprzez adres e‑mail: redakcja@​ecoreporters.​pl

Wszelkie dane oso­bo­we i adre­so­we poda­ne przez Użytkownika na stro­nie www​.eco​re​por​ters​.pl nie będą w jaki­kol­wiek spo­sób udo­stęp­nia­ne ani odsprze­da­wa­ne oso­bom trzecim.

Administrator zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w poli­ty­ce pry­wat­no­ści, a każ­de­go Użytkownika stro­ny obo­wią­zu­je zna­jo­mość aktu­al­nej poli­ty­ki pry­wat­no­ści. Przyczyną zmian mogą być roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, zmia­ny w powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym pra­wie czy tez roz­wój Strony.

 

DEFINICJE

„Administrator” – Magdalena Skłodowska ul. Michałowicza 84f, 05–092 Łomianki.

„Użytkownik” – każ­dy pod­miot prze­by­wa­ją­cy na stro­nie i korzy­sta­ją­cy z niej.

„Strona” – stro­na inter­ne­to­wa i blog znaj­du­ją­ce się pod adre­sem www​.eco​re​por​ters​.pl.

„Newsletter” lub „usłu­ga Newsletter” – ozna­cza bez­płat­ną usłu­gę świad­czo­ną dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez prze­sy­ła­nie listów elek­tro­nicz­nych, za pośred­nic­twem któ­rych Administrator infor­mu­je o wyda­rze­niach, usłu­gach, pro­duk­tach i innych ele­men­tach istot­nych z punk­tu widze­nia Administratora,

„Umowa usłu­gi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – ozna­cza umo­wę pomię­dzy Administratorem a Użytkownikiem, któ­rej przed­mio­tem jest świad­cze­nie usłu­gi Newsletter. W celu jej zawar­cia nale­ży wypeł­nić inte­rak­tyw­ny for­mu­larz, a następ­nie potwier­dzić zapis w e‑mailu potwier­dza­ją­cym otrzy­ma­nym dro­gą elektroniczną.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych oso­bo­wych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobro­wol­nie poda­je dane oso­bo­we za pomo­cą for­mu­la­rzy znaj­du­ją­cych się na Stronie, o któ­rych mowa poni­żej, w celach na jakie wska­zu­ją dane formularze.
 3. Użytkownik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie poda­nych danych oso­bo­wych oraz na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych środ­ka­mi komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej od Administratora w celu wysy­ła­nia new­slet­te­ra, kon­tak­tu z Użytkownikiem lub wysy­ła­nia innych infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych, np. o wyda­rze­niach lub pro­duk­tach ofe­ro­wa­nych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przy­słu­gu­je, w każ­dej chwi­li, pra­wo dostę­pu do tre­ści jego danych oraz moż­li­wość ich popra­wia­nia, spro­sto­wa­nia lub żąda­nia ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia. Zgoda Użytkownika może być w każ­dym cza­sie odwo­ła­na, co skut­ko­wać będzie usu­nię­ciem adre­su e‑mail z listy mailin­go­wej Administratora. Użytkownik ma pra­wo do prze­no­sze­nia jego danych oso­bo­wych i wnie­sie­nia skar­gi do Prezesa UODO.
 5. Dane Użytkownika nie będą prze­ka­zy­wa­ne żad­ne­mu inne­mu pod­mio­to­wi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Dane Użytkownika będą prze­cho­wy­wa­ne przez Administratora przez czas nieokreślony.
 7. Jeśli Użytkownik nie poda swo­ich danych oso­bo­wych to nie będzie mógł sko­rzy­stać z mate­ria­łów lub usług ofe­ro­wa­nych przez Administratora w ramach for­mu­la­rzy znaj­du­ją­cych się na Stronie.
 8. Użytkownik poda­jąc swo­je dane oso­bo­we zga­dza się na ich prze­twa­rza­nie w celach mar­ke­tin­gu pro­duk­tów i usług Administratora, w tym na pod­da­nie ich pro­fi­lo­wa­niu dla potrzeb przy­go­to­wa­nia zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nej ofer­ty. Użytkownik może wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia jego danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych oraz sprze­ciw wobec pro­fi­lo­wa­nia w tym celu.
 9. Na Stronie mogą poja­wiać się lin­ki odsy­ła­ją­ce do innych stron inter­ne­to­wych. Będą one otwie­rać się w nowym oknie prze­glą­dar­ki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpo­wia­da za tre­ści prze­ka­zy­wa­ne przez te stro­ny. Użytkownik zobo­wią­za­ny jest do zapo­zna­nia się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści lub regu­la­mi­nem tych stron.
 10. Użytkownik poda­je dane dobro­wol­nie jed­nak­że jest to koniecz­ne do osią­gnię­cia celu lub pod­ję­cia dzia­łań zwią­za­nych z ich podaniem.
 11. Dane oso­bo­we Użytkownika są prze­cho­wy­wa­ne i chro­nio­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią, zgod­nie z wdro­żo­ny­mi pro­ce­du­ra­mi wewnętrz­ny­mi Administratora.
 12. Administrator niniej­szym infor­mu­je, korzy­sta z wła­sne­go sys­te­mu do wysył­ki new­slet­te­ra. Gwarantujemy pouf­ność danych prze­cho­wy­wa­nych w bazie i na naszych ser­we­rach. Gwarantujemy wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków nało­żo­nych przez RODO.
 13. Administrator Danych Osobowych niniej­szym infor­mu­je, że nie powo­łał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wyko­nu­je samo­dziel­nie obo­wiąz­ki wyni­ka­ją­ce z usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 14. Podane przez Użytkownika dane oso­bo­we będą wyko­rzy­sty­wa­ne w celu i w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z udzie­lo­nych zgód.
 15. Podstawą praw­ną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych poda­nych przez Użytkownika stanowią:
 • udzie­lo­na przez Użytkownika zgoda
 • wypeł­nie­nie praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów reali­zo­wa­nych przez Administratora albo odbior­ców danych, któ­ry­mi są w szcze­gól­no­ci mar­ke­ting bez­po­śred­ni wła­snych pro­duk­tów i usług.

 

FORMULARZE

Administrator sto­su­je trzy rodza­je for­mu­la­rzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapi­su na new­slet­ter – wyma­ga poda­nia w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu swo­je­go adre­su e‑mail. Pole to jest obo­wiąz­ko­we. Uzyskane w ten spo­sób dane są doda­wa­ne do listy mailin­go­wej w celu wysy­ła­nia new­slet­te­ra. Subskrypcja/​zapis ozna­cza, że zga­dzasz się z Polityką prywatności.
 2. Formularz sys­te­mu umoż­li­wia­ją­cy pozo­sta­wie­nie komen­ta­rzy. Wszelkie dane poda­jesz dobro­wol­nie. Podanie adre­su e‑mail jest obo­wiąz­ko­we i słu­ży wyłącz­nie w celu wyklu­cze­nia spa­mu lub/​i wyświe­tle­nia ava­ta­ra Użytkownika. Nie jest on udo­stęp­nia­ny pod­mio­tom trzecim.

Zbiory zosta­ły zgło­szo­ne do reje­stra­cji w biu­rze GIODO.

 

USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzy­sta­nia z usłu­gi Newsletter Użytkownik jest zobo­wią­za­ny podać praw­dzi­we dane.
 2. Administrator świad­czy usłu­gę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniej­szej Polityki pry­wat­no­ści i Polityki Cookies jest dobro­wol­na, ale koniecz­na do korzy­sta­nia z usłu­gi Newsletter.
 4. Zawarcie umo­wy Newsletter jest moż­li­we w każ­dym momen­cie, poprzez wypeł­nie­nie ist­nie­ją­cych na stro­nie aktyw­nych for­mu­la­rzy Newsletter.
 5. W celu świad­cze­nia usłu­gi Newsletter, Administrator będzie prze­twa­rzać poda­ny adres e‑mail, poda­ny przez Użytkownika w for­mu­la­rzu zapisu.
 6. W celu zwar­cia umo­wy Newsletter Użytkownik zobo­wią­za­ny jest do:

6.1. Wypełnienia for­mu­la­rza Newsletter

6.2. Zaakceptowania niniej­szej Polityki pry­wat­no­ści i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Administratora w zbio­rze Newsletter w celu prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych i mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych, w tym w celu mar­ke­tin­gu bezpośredniego

6.4. Wyrażenia zgo­dy na prze­sy­ła­nie infor­ma­cji han­dlo­wych i mar­ke­tin­go­wych za pośred­nic­twem środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 roku o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgo­dy na wyko­rzy­sty­wa­nie przez Administratora tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych urzą­dzeń koń­co­wych przez Użytkownika (np. tele­fo­nu, table­tu, kom­pu­te­ra) w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go pro­duk­tów i usług Administratora oraz przed­sta­wia­nia Użytkownikowi infor­ma­cji han­dlo­wych zgod­nie z art. 172 ust.1 usta­wy Prawo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

 1. Powyższe zgo­dy są dobro­wol­ne, jed­nak­że koniecz­ne do zawar­cia umo­wy na świad­cze­nie usłu­gi Newsletter.
 2. Powyższe zgo­dy mogą zostać w każ­dej chwi­li wyco­fa­ne, co spo­wo­du­je roz­wią­za­nie umo­wy na świad­cze­nie usłu­gi Newsletter.
 3. Umowa Newsletter zosta­je zawar­ta na czas nie­okre­ślo­ny zgod­nie z ust. 6.1.
 4. Użytkownik jest upraw­nio­ny do wypo­wie­dze­nia umo­wy Newsletter w każ­dej chwi­li poprzez wypi­sa­nie się z listy sub­skry­ben­tów Administratora. Dokona tego przez klik­nię­cie w wia­do­mo­ści e‑mail otrzy­ma­nej od Administratora w link dez­ak­ty­wa­cyj­ny np. o tre­ści „wypisz się”. Może też zro­bić to w inny dogod­ny dla nie­go spo­sób, np. poprzez kon­takt z Administratorem.
 5. W przy­pad­ku zło­że­nia przez Użytkownika rekla­ma­cji, Administrator usto­sun­ku­je się do niej w ter­mi­nie 14 dni robo­czych, poprzez prze­sła­nie odpo­wie­dzi dro­gą elek­tro­nicz­ną na poda­ny przez Użytkownika adres e‑mail.

 

KOMENTARZE

Administrator nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść komen­ta­rzy zamiesz­cza­nych przez czy­tel­ni­ków Strony i Bloga. Administrator zastrze­ga sobie pra­wo do nie­za­miesz­cza­nia komen­ta­rzy o cha­rak­te­rze spa­mu, obraź­li­wych, zawie­ra­ją­cych wul­gar­ne lub obraź­li­we zwro­ty, tre­ści nie­zgod­ne z pra­wem lub zawie­ra­ją­ce jakie­kol­wiek lin­ki do innych stron.

 

TECHNOLOGIE

 1. Administrator sto­su­je nastę­pu­ją­ce tech­no­lo­gie obser­wu­ją­ce dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Piksel kon­wer­sji Facebooka – w celu zarzą­dza­nia rekla­ma­mi na Facebooku i pro­wa­dze­nia dzia­łań remarketingowych,

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu ana­li­zy sta­ty­styk Strony. Google Analytics korzy­sta z wła­snych pli­ków cookies do ana­li­zo­wa­nia dzia­łań i zacho­wań Użytkowników Strony. Pliki te słu­żą do prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji, np. z jakiej stro­ny Użytkownik tra­fił na bie­żą­cą stro­nę inter­ne­to­wą. Pomagają udo­sko­na­lić Stronę.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za wyko­rzy­sta­nie tre­ści zawar­tych na Stronie lub dzia­ła­nia czy zanie­cha­nia podej­mo­wa­ne na ich podstawie.
 2. Wszystkie tre­ści umiesz­czo­ne na Stronie sta­no­wią przed­miot praw autor­skich Administratora. Administrator nie wyra­ża zgo­dy na kopio­wa­nie tre­ści zamiesz­czo­nych na blo­gu w cało­ści lub czę­ści bez jego wyraź­nej, uprzed­niej zgody.