-2.1 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Inwestycje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Polska turbina wiatrowa na sklepie Żabki

W ramach pro­jek­tu Żabka Eko Smart, któ­ry jest kuź­nią roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, na skle­pie Żabka w Łodzi zamon­to­wa­na zosta­ła pol­ska tur­bi­na wia­tro­wa pio­no­wej kon­struk­cji. Sieć…

Zbiorniki retencyjne na ratunek przed ulewą

We Wrocławiu nowe czte­ry zbior­ni­ki reten­cyj­ne popra­wią gro­ma­dze­nie wody z nad­mia­ro­wych opa­dów. Usprawnią pra­cę oczysz­czal­ni i i ochro­nią Odrę przed bez­po­śred­nim napły­wem ście­ków. Miejskie Przedsiębiorstwo…

Gdzie powstanie polska elektrownia jądrowa?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod­ję­ła 6 czerw­ca postę­po­wa­nie w spra­wie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­ce­go na budo­wie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3750…

Drewno z recyklingu zamiast z polskich lasów

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną, dla­te­go recy­kling sta­rych drew­nia­nych ele­men­tów sta­je się koniecz­no­ścią. W…

Żabka stawia potężny oczyszczacz powietrza

Żabka posta­wi­ła w cen­trum Poznania nowo­cze­sny filtr anty­smo­go­wy zasi­la­ny ener­gią ze słoń­ca. W ten spo­sób sieć chce wal­czyć ze smo­giem. Oczyszczacz powie­trza pomo­gły Żabce postawić…

InPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost zamó­wił kil­ka­set aut elek­trycz­nych, w tym nis­sa­ny i mer­ce­de­sy. Będzie nimi dostar­czał pacz­ki w mia­stach, któ­re przy­stą­pi­ły do pro­gra­mu Green City. To największa…

Za darmo elektrycznym autobusem

W Lidzbarku Warmińskim ruszy­ła bez­płat­na komu­ni­ka­cja miej­ska i od razu są to zero­emi­syj­ne auto­bu­sy elek­trycz­ne. Miasto kupi­ło dwa takie auto­bu­sy chiń­skiej pro­duk­cji. To już…

W Poznaniu ruszył ogromny akumulator ciepła

Akumulator cie­pła w Poznaniu jest dru­gim pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Polsce. Przechowa nad­wyż­ki ener­gii niczym wiel­ki maga­zyn cie­pła, któ­re odda do sie­ci cie­płow­ni­czej przy…
Czytaj tak­że

Węgiel dopadł mnie w lesie

Życie pod Warszawą sta­wia nowe wyzwa­nia, na przy­kład: czym napa­lić w komin­ku. Im więk­szy dom, tym więk­sza roz­ter­ka i tym chęt­niej się­ga się po…

Polski elektrolizer pomoże wyprodukować czysty wodór

ML System to kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra chce zara­biać na wodo­rze. Zaprojektowała elek­tro­li­zer, któ­re­go pra­cę może napę­dzać ener­gia sło­necz­na. W ten spo­sób z cząstek…

Panele z grafenem przekonają Polaków do fotowoltaiki?

Najpopularniejsze pane­le sło­necz­ne sprze­da­ją się w Polsce lepiej niż świe­że bułecz­ki. Niektórzy przy­szli pro­su­men­ci chcą jed­nak cze­goś „lep­sze­go“. Często pada więc pyta­nie: jakie panele…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -