- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Inwestycje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Gdzie powsta­nie pol­ska elek­trow­nia jądrowa?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod­ję­ła 6 czerw­ca postę­po­wa­nie w spra­wie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­ce­go na budo­wie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3750...

Drewno z recy­klin­gu zamiast z pol­skich lasów

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną, dla­te­go recy­kling sta­rych drew­nia­nych ele­men­tów sta­je się koniecz­no­ścią. W...

Żabka sta­wia potęż­ny oczysz­czacz powietrza

Żabka posta­wi­ła w cen­trum Poznania nowo­cze­sny filtr anty­smo­go­wy zasi­la­ny ener­gią ze słoń­ca. W ten spo­sób sieć chce wal­czyć ze smo­giem. Oczyszczacz powie­trza pomo­gły Żabce postawić...

InPost prze­sył­ki dostar­czy elektrykami

InPost zamó­wił kil­ka­set aut elek­trycz­nych, w tym nis­sa­ny i mer­ce­de­sy. Będzie nimi dostar­czał pacz­ki w mia­stach, któ­re przy­stą­pi­ły do pro­gra­mu Green City. To największa...

Za dar­mo elek­trycz­nym autobusem

W Lidzbarku Warmińskim ruszy­ła bez­płat­na komu­ni­ka­cja miej­ska i od razu są to zero­emi­syj­ne auto­bu­sy elek­trycz­ne. Miasto kupi­ło dwa takie auto­bu­sy chiń­skiej pro­duk­cji. To już...

W Poznaniu ruszył ogrom­ny aku­mu­la­tor ciepła

Akumulator cie­pła w Poznaniu jest dru­gim pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Polsce. Przechowa nad­wyż­ki ener­gii niczym wiel­ki maga­zyn cie­pła, któ­re odda do sie­ci cie­płow­ni­czej przy...

Największa elek­trow­nia sło­necz­na dostar­czy prąd Polsatowi

Największa elek­trow­nia sło­necz­na w Polsce roz­po­czy­na dzia­łal­ność i pro­duk­cję ener­gii. Farma w gmi­nie Brudzew jest jed­nym z eta­pów reali­za­cji przej­ścia ZE PAK na...

Na Pomorzu sta­nę­ły nowo­cze­sne wiatraki

Farma Wiatrowa Szymankowo to dzie­wią­ta inwe­sty­cja w elek­trow­nie wia­tro­we na lądzie, któ­rą zre­ali­zo­wa­ła Polenergia.Najnowsza far­ma wia­tro­wa ma jed­ne z naj­no­wo­cze­śniej­szych i zara­zem naj­więk­szych turbin...
Czytaj tak­że

Cechini Żegiestów Zdrój

Wydawałoby się, że to kolej­na miej­sco­wość na waka­cyj­nej tra­sie, kolej­ne dom­ki, kościół, kaplicz­ka, przy­sta­nek kole­jo­wy, wije się rze­ka. Mijamy Piwniczną-Zdrój, na pra­wo Słowacja, jedziemy...

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczy­na korzy­stać ze Słońca

Fotowoltaika w Hiszpanii dopie­ro zaczy­na się roz­wi­jać. W.Andaluzji cie­pła woda użyt­ko­wa natu­ral­nie ogrze­wa się na dachach domów. 

Francuzi i Hiszpanie sta­wia­ją far­my wia­tro­we w Polsce

Spółka Qair zbu­do­wa­ła w Wielkopolsce w gmi­nie Rychwał far­mę wia­tro­wą o mocy 18 MW. Do koń­ca przy­szłe­go roku zamie­rza uru­cho­mić jesz­cze pięć podob­nych inwestycji....
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -