- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Inwestycje ekologiczne

Przeczytaj rów­nież o:

Spalarnia w Gdańsku – Port Czystej Energii tuż przed otwarciem

Gdańsk budu­je elek­tro­cie­płow­nię, któ­ra do pro­duk­cji ener­gii ciepl­nej i elek­trycz­nej wyko­rzy­sta odpa­dy komu­nal­ne po segre­ga­cji. Rozpoczęło się susze­nie wymu­rów­ki oraz alka­licz­ne goto­wa­nie kotła. Kolejnym…

Kartony po mleku i napojach trafią do recyklingu w Ostrołęce

Jeden z naj­więk­szych zakła­dów recy­klin­gu w Europie mie­ści się w Ostrołęce. Tetra Pak i Stora Enso zain­we­sto­wa­ły w tym mie­ście w nową linię recy­klin­gu kartonów…

Polska turbina wiatrowa na sklepie Żabki

W ramach pro­jek­tu Żabka Eko Smart, któ­ry jest kuź­nią roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, na skle­pie Żabka w Łodzi zamon­to­wa­na zosta­ła pol­ska tur­bi­na wia­tro­wa pio­no­wej kon­struk­cji. Sieć…

Zbiorniki retencyjne na ratunek przed ulewą

We Wrocławiu nowe czte­ry zbior­ni­ki reten­cyj­ne popra­wią gro­ma­dze­nie wody z nad­mia­ro­wych opa­dów. Usprawnią pra­cę oczysz­czal­ni i i ochro­nią Odrę przed bez­po­śred­nim napły­wem ście­ków. Miejskie Przedsiębiorstwo…

Gdzie powstanie polska elektrownia jądrowa?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod­ję­ła 6 czerw­ca postę­po­wa­nie w spra­wie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­ce­go na budo­wie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3750…

Drewno z recyklingu zamiast z polskich lasów

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną, dla­te­go recy­kling sta­rych drew­nia­nych ele­men­tów sta­je się koniecz­no­ścią. W…

Żabka stawia potężny oczyszczacz powietrza

Żabka posta­wi­ła w cen­trum Poznania nowo­cze­sny filtr anty­smo­go­wy zasi­la­ny ener­gią ze słoń­ca. W ten spo­sób sieć chce wal­czyć ze smo­giem. Oczyszczacz powie­trza pomo­gły Żabce postawić…

InPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost zamó­wił kil­ka­set aut elek­trycz­nych, w tym nis­sa­ny i mer­ce­de­sy. Będzie nimi dostar­czał pacz­ki w mia­stach, któ­re przy­stą­pi­ły do pro­gra­mu Green City. To największa…
Czytaj tak­że

Metka ma znaczenie. Sprawdź, co kupujesz

To nie będzie wpis tak zupeł­nie na serio, serio. Kiedy moja koleżanka-​dziennikarka pró­bo­wa­ła się dostać do Sejmu, ja spę­dza­łam czas na poszu­ki­wa­niu bie­li­zny z…

Ceny wody z kranu pójdą mocno w górę

W całej Polsce zakła­dy wodo­cią­gów i kana­li­za­cji przy­go­to­wu­ją się do wpro­wa­dze­nia nowych taryf doty­czą­cych wody i ście­ków. Skala pla­no­wa­nych pod­wy­żek jest tak duża, że…

Rusza słoneczny sezon. Ile wydamy na fotowoltaikę?

Z koń­cem zimy roz­po­czy­na się sezon, kie­dy foto­wol­ta­ika zaczy­na budzić nasze zain­te­re­so­wa­nie. W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach pro­duk­cja ener­gii ze słoń­ca będzie naj­więk­sza. Po tym, jak…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -