- reklama -
Strona głównaWeekendPrzylatują pierwsze bociany w 2023...

Przylatują pierwsze bociany w 2023 r.

Pierwszy bocian w 2023 r. przy­le­ciał do Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Inne bocia­ny, któ­re w lutym wyru­szy­ły do Polski, wkrót­ce dotrą do swo­ich gniazd. Zwykle zasie­dla­ją gniaz­da już od począt­ku marca.

Mazurski Park Krajobrazowy zamie­ścił 28 lute­go zdję­cie bocia­na, któ­ry przy­le­ciał do wsi Krutyń w powie­cie mrą­gow­skim. Warto przy­po­mnieć, że w Krutyni dzia­ła Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów. Rocznie udzie­la on pomo­cy ok. 40–60 bocia­nom. Najczęściej tra­fia­ją tu pta­ki z kon­tu­zja­mi, bądź mło­de, któ­re wypa­dły z gniazd.

Bocian w Krutyni wylą­do­wał i natych­miast wziął się za remont gniaz­da! – poin­for­mo­wał na swo­im pro­fi­lu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Mazurski Park Krajobrazowy.

Jak długo bociany lecą do Polski 

Bociany wyru­sza­ją do Polski zwy­kle do poło­wy lute­go. W tym roku w lutym zano­to­wa­no duże ochło­dze­nia na połu­dniu Europy, do tego trzę­sie­nia zie­mi w Turcji i Syrii nie sprzy­ja­ły szyb­kie­mu poko­ny­wa­niu tras lotów. Wędrówka z Afryki liczy oko­ło 6 tys. kilo­me­trów i trwa oko­ło miesiąca. 

Jak infor­mu­je Grupa EkoLogiczna, bocia­ni­ca z powia­tu sie­dlec­kie­go, wypo­sa­żo­na w nadaj­nik GPS, leci do Polski. Nadajnik poka­zał, że bocia­ni­ca naszą kalen­da­rzo­wą zimę spę­dzi­ła w Republica Czadu w środ­ko­wej Afryce. Następnie pole­cia­ła na połu­dnie Sudanu, by w lutym dotrzeć w doli­nę Nilu. Stąd bocia­ny podró­żu­ją na pół­noc do Europy. 

Czytaj tak­że: Przyleciały pierw­sze w 2022 r. bocia­ny. Gdzie teraz są?

Największym zagro­że­niem na tra­sach prze­lo­to­wych bocia­nów są słu­py elek­tro­ener­ge­tycz­ne. Giną na nich głów­nie mło­de bociany.

W ubie­głym roku pierw­sze bocia­ny w powie­cie sie­dlec­kim poja­wi­ły się 6 mar­ca. Z kolei Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi infor­mo­wał w ubie­głym roku, że pierw­szy bocian przy­le­ciał 19 mar­ca. Do koń­ca mar­ca już więk­szość gniazd w Polsce powin­na być zasiedlona.

Gdzie żyją bociany

Warmia, Suwalszczyzna, Podlasie z Doliną Biebrzy, Narwi i Bugu – to głów­ne miej­sca, gdzie prze­by­wa naj­wię­cej bocia­nów w Polsce.

Bociany wybie­ra­ją obsza­ry pod­mo­kłe i mokra­dła, w pobli­żu stru­mie­ni, kana­łów i płyt­kich sta­wów. Są spo­ty­ka­ne czę­sto na łąkach, pastwi­skach i polach upraw­nych. Od stu­le­ci gniaz­du­ją w oko­li­cy ludz­kich sie­dzib, dla­te­go bar­dzo sil­nie wro­sły w naszą kul­tu­rę i tradycję. 

Bociany budu­ją gniaz­da na masz­tach, słu­pach, drze­wach i domach, w tym na komi­nach. Gromadzą sia­no, tra­wy i korze­nie, by wymo­ścić nimi gniaz­do, ale nie­ste­ty zda­rza się też, że zbie­ra­ją pla­sti­ko­we folie pozo­sta­wio­ne na polach. Z tego powo­du nale­ży zbie­rać wszel­kie taśmy przy dro­gach, na łąkach i polach, aby unie­moż­li­wić pta­kom zanie­sie­nie ich do gniazd.

Bociany czę­sto budu­ją swo­je gniaz­da na słu­pach trak­cji elek­trycz­nej, co rodzi nie­bez­pie­czeń­stwo, że mło­de zgi­ną pora­żo­ne prą­dem. Operatorzy sie­ci budu­ją więc dla pta­ków spe­cjal­ne platformy.

Nie tylko żaby, czyli co jedzą bociany

Kiedy pierw­szy bocian w 2023 r. przy­le­ciał do Krutyni poja­wi­ły się komen­ta­rza z oba­wą, co ptak będzie jadł. O tej porze roku może liczyć na połów nie­wiel­kich gry­zo­ni. Bociany bia­łe żywią się roba­ka­mi, owa­da­mi, ryba­mi, pła­za­mi, gada­mi, nie­wiel­ki­mi gry­zo­nia­mi i ssa­ka­mi o roz­mia­rach nie więk­szych od szczura. 

Bocian bia­ły to ptak do 100 cm dłu­go­ści. Ma bia­łe upie­rze­nie, skrzy­dła tak­że bia­łe z czar­ny­mi lot­ka­mi pierw­szo­rzę­do­wy­mi i dru­go­rzę­do­wy­mi. Ma cha­rak­te­ry­stycz­ne dłu­gie, czer­wo­ne nogi i moc­ny, czer­wo­ny dziób. Zbliżone gatun­ki do bocia­na bia­łe­go to żuraw i czapla. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...