- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Perowskity

Przeczytaj rów­nież o:

Perowskity w sklepie Żabki

W Żabce Eko Smart poja­wi­ły się wyświe­tla­cze cen i żalu­zje, któ­re zawie­ra­ją ogni­wa perow­ski­to­we. To jed­no z pierw­szych na świe­cie miejsc, gdzie wyko­rzy­sta­no perowskity...

Perowskity na stacji Orlenu

Pierwsze na świe­cie elek­tro­nicz­ne ety­kie­ty cenowo-​reklamowe zasi­la­ne perow­ski­to­wy­mi ogni­wa­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi poja­wią się w skle­pach i na sta­cjach ben­zy­no­wych. To oszczę­dzi ener­gię i pozwo­li zrezygnować...

Perowskity się przydały. Jest pierwsza instalacja

Po raz pierw­szy perow­ski­ty wyko­rzy­sta­no komer­cyj­nie w Polsce. Lamele czy­li łama­cze świa­tła z ogni­wa­mi perow­ski­to­wy­mi zasto­so­wa­no w Lublinie. Chronią budy­nek przed prze­grza­niem i wychłodzeniem,...

Grafen, perowskity, OZE na budynkach dostaną wsparcie

Ruszyło wspar­cie dla firm, któ­re wpro­wa­dza­ją na rynek tech­no­lo­gie plu­se­ner­ge­tycz­nych budyn­ków. Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii, perow­ski­tów, solar­nych dachó­wek, OZE - to tyl­ko nie­któ­re przykłady...

Perowskity z polskiej fabryki

Perowskity mogą być rewo­lu­cyj­nym roz­wią­za­niem, ponie­waż pozwa­la­ją gene­ro­wać ener­gię zarów­no ze słoń­ca, jak i ze sztucz­ne­go świa­tła. Wyróżniają się wyso­ką efek­tyw­no­ścią nawet przy słabym...
Czytaj tak­że

Musisz to wiedzeć

Zgodziłam się wziąć udział w bada­niu opi­nii na temat ener­gii jądro­wej. Kilka dni przed spo­tka­niem dosta­łam tele­fon: czy jest pani za, czy prze­ciw atomowi?...

Wymień za darmo piec węglowy. Dotacje w 2021 roku

Dotacje do wymia­ny pie­ca w 2021 roku mogą pokryć nawet 100 proc. kosz­tów takiej inwe­sty­cji w domach. Miasta dopła­ca­ją do nowe­go, eko­lo­gicz­ne­go ogrze­wa­nia, ponieważ...

Silny wiatr w Polsce. Ile farmy wiatrowe produkują energii, a ile by mogły?

Rok 2022 zapo­wia­da się, jak na razie, dla pro­duk­cji ener­gii z wia­tru bar­dzo dobrze. W pierw­szy week­end lute­go far­my wia­tro­we dostar­czy­ły jed­ną trze­cią energii...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -