1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Perowskity

Przeczytaj rów­nież o:

Perowskity w sklepie Żabki

W Żabce Eko Smart poja­wi­ły się wyświe­tla­cze cen i żalu­zje, któ­re zawie­ra­ją ogni­wa perow­ski­to­we. To jed­no z pierw­szych na świe­cie miejsc, gdzie wyko­rzy­sta­no perowskity…

Perowskity na stacji Orlenu

Pierwsze na świe­cie elek­tro­nicz­ne ety­kie­ty cenowo-​reklamowe zasi­la­ne perow­ski­to­wy­mi ogni­wa­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi poja­wią się w skle­pach i na sta­cjach ben­zy­no­wych. To oszczę­dzi ener­gię i pozwo­li zrezygnować…

Perowskity się przydały. Jest pierwsza instalacja

Po raz pierw­szy perow­ski­ty wyko­rzy­sta­no komer­cyj­nie w Polsce. Lamele czy­li łama­cze świa­tła z ogni­wa­mi perow­ski­to­wy­mi zasto­so­wa­no w Lublinie. Chronią budy­nek przed prze­grza­niem i wychłodzeniem,…

Grafen, perowskity, OZE na budynkach dostaną wsparcie

Ruszyło wspar­cie dla firm, któ­re wpro­wa­dza­ją na rynek tech­no­lo­gie plu­se­ner­ge­tycz­nych budyn­ków. Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii, perow­ski­tów, solar­nych dachó­wek, OZE – to tyl­ko nie­któ­re przykłady…

Perowskity z polskiej fabryki

Perowskity mogą być rewo­lu­cyj­nym roz­wią­za­niem, ponie­waż pozwa­la­ją gene­ro­wać ener­gię zarów­no ze słoń­ca, jak i ze sztucz­ne­go świa­tła. Wyróżniają się wyso­ką efek­tyw­no­ścią nawet przy słabym…
Czytaj tak­że

Wakacje z maską

Opadły nasze maski, oka­za­ło się, że jeste­śmy tacy sami. 

Problem górnictwa w całej Europie

W Polsce zmia­ny w gór­nic­twie doty­czą przede wszyst­kim Śląska, ale nie tyl­ko. W całej Europie w podob­nej sytu­acji jest aż 108 regio­nów. Unia Europejska…

Ekologiczne opakowania. EcoRaport tygodnia

W Dzień Opakowań 15 wrze­śnia insty­tu­cje, fir­my i orga­ni­za­cje przy­po­mnia­ły, że bez recy­klin­gu nie uda się roz­wią­zać pro­ble­mu nad­mia­ru pla­sti­ku. Zgodnie z sza­cun­ka­mi przemysł…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -