1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Klimat

Przeczytaj rów­nież o:

Ile warte są lasy w Polsce według GUS

GUS co roku sza­cu­je war­tość grun­tów leśnych w Polsce. Nie opie­ra się na cenach trans­ak­cyj­nych, tyl­ko na szcze­gó­ło­wej meto­do­lo­gii uwzględ­nia­ją­cej cha­rak­te­ry­sty­kę sie­dlisk leśnych i…

W krainie lodu i śniegu

Zamarznięte kra­iny naszej pla­ne­ty znaj­du­ją się u pro­gu głę­bo­kich zmian. Serial BBC „Mroźna pla­ne­ta II“ odsło­ni przed naszy­mi ocza­mi kra­iny i zamiesz­ku­ją­ce je wyjątkowe…

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz wię­cej mło­dych osób anga­żu­je się w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ale nadal zda­rza­ją się nie­wy­bred­ne komen­ta­rze pod­wa­ża­ją­ce ich kom­pe­ten­cje. To już czas zmie­nić. Sophia…

Kiedyś torf to był tani opał. Teraz służy klimatowi

W Czarnym Dunajcu bar­dzo liczą na wyko­rzy­sta­nie lokal­nych złóż tor­fu. Kopalnia mogła­by dostar­czać boro­wi­nę do uzdro­wisk nie tyl­ko na Podhalu, ale być może też…

Co przyniesie COP27 w Szarm el-Szejk

COP 27 w Szarm el Szejk w Egipcie zaczy­na się 6 listo­pa­da 2022 r. Na kon­fe­ren­cję ONZ ds. zmian kli­ma­tu wybie­ra się też polski…

Zielona wizja dla klimatu i mieszkańców

Miasta ucier­pią na zmia­nach kli­ma­tu. Włodarze powin­ni więc pil­nie pod­jąć dzia­ła­nia, któ­re sku­pią wokół swo­ich miesz­kań­ców, aby popra­wić jakość życia. Warszawa wła­śnie przy­go­to­wa­ła projekt…
00:00:14

Szkodliwy ozon rośnie w atmosferze przez upały i pożary

Naukowcy z pro­gra­mu Copernicus ostrze­ga­ją przed bar­dzo wyso­kim zanie­czysz­cze­niem powie­trza ozo­nem (O3). Ma to zwią­zek z fala­mi upa­łów w całej Europie, któ­re teraz prze­cho­dzą tak­że przez…

Nowa osoba pokieruje walką ze smogiem w Warszawie

Od czerw­ca war­szaw­skim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokie­ru­je nowa dyrek­tor­ka Dorota Zawadzka-​Stępniak. Warszawski smog to pro­blem, z któ­rym od lat mie­rzą się…
Czytaj tak­że

Ciepło z serwerowni ogrzeje mieszkania

Nadmiar cie­pła gene­ro­wa­ne­go przez cen­tra prze­twa­rza­nia danych moż­na wyko­rzy­stać w mia­stach do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń. To tak zwa­ne cie­pło odpa­do­we, któ­re zali­cza się do zielonej…

Przewodnik po audycie energetycznym

TAURON przy­go­to­wał dla klien­tów dar­mo­wy e‑book doty­czą­cy audy­tu ener­ge­tycz­ne­go dla firm. Jeszcze w tym roku obo­wiąz­ko­wo musi wyko­nać go ok. 3,5 tys. dużych przedsiębiorstw.…

Jak wykorzystać wodę deszczową w domu? NCBR szuka chętnych

Masz dom jed­no­ro­dzin­ny i chcesz mieć dar­mo­wą wodę? Przetestuj z nami inno­wa­cyj­ny sys­tem do reten­cjo­no­wa­nia wody – zachę­ca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -