20.6 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Klimat

Przeczytaj rów­nież o:

Sezon na pożary. Mapa pokazuje moc żywiołu

W wie­lu regio­nach Europy lato przy­nie­sie ze sobą wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry, co wraz z suszą i wia­tra­mi może spo­tę­go­wać poża­ry. Chorwacja doświad­czy­ła tego w ostatnim…

Wzrost temperatury na Ziemi przynosi fatalne skutki

W Dzień Ziemi Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wyda­ła dorocz­ny raport o zmia­nach kli­ma­tu. Susze, powo­dzie i fale upa­łów dotknę­ły spo­łecz­no­ści na każ­dym kon­ty­nen­cie. Lód…

Jaka będzie rola lasów w Unii Europejskiej

Rada Europejska przy­ję­ła w mar­cu regu­la­cje doty­czą­ce roli lasów w poli­ty­ce kli­ma­tycz­nej. Polska jako jedy­na gło­so­wa­ła prze­ciw. To może budzić zdzi­wie­nie, ponie­waż nawet Szwecja,…

Ile warte są lasy w Polsce według GUS

GUS co roku sza­cu­je war­tość grun­tów leśnych w Polsce. Nie opie­ra się na cenach trans­ak­cyj­nych, tyl­ko na szcze­gó­ło­wej meto­do­lo­gii uwzględ­nia­ją­cej cha­rak­te­ry­sty­kę sie­dlisk leśnych i…

W krainie lodu i śniegu

Zamarznięte kra­iny naszej pla­ne­ty znaj­du­ją się u pro­gu głę­bo­kich zmian. Serial BBC „Mroźna pla­ne­ta II“ odsło­ni przed naszy­mi ocza­mi kra­iny i zamiesz­ku­ją­ce je wyjątkowe…

Co ty możesz wiedzieć o zmianie klimatu?

Coraz wię­cej mło­dych osób anga­żu­je się w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tu, ale nadal zda­rza­ją się nie­wy­bred­ne komen­ta­rze pod­wa­ża­ją­ce ich kom­pe­ten­cje. To już czas zmie­nić. Sophia…

Kiedyś torf to był tani opał. Teraz służy klimatowi

W Czarnym Dunajcu bar­dzo liczą na wyko­rzy­sta­nie lokal­nych złóż tor­fu. Kopalnia mogła­by dostar­czać boro­wi­nę do uzdro­wisk nie tyl­ko na Podhalu, ale być może też…

Co przyniesie COP27 w Szarm el-Szejk

COP 27 w Szarm el Szejk w Egipcie zaczy­na się 6 listo­pa­da 2022 r. Na kon­fe­ren­cję ONZ ds. zmian kli­ma­tu wybie­ra się też polski…
Czytaj tak­że

Ceny energii rosną. Czy taryfa dynamiczna obniży rachunki?

W cią­gu ostat­nie­go roku ceny ener­gii na pol­skim ryn­ku wzro­sły o 60 pro­cent. To efekt odbi­cia po zamknię­ciu gospo­dar­ki w ubie­głym roku. Jednocześnie wyższe…

Kiedy odlatują bociany z Polski

Od kil­ku dni bocia­ny gro­ma­dzą się w tzw. sej­mi­ki, zaczy­na­jąc tym samym przy­go­to­wa­nia do odlo­tu z Polski. To feno­men zna­ny od wie­ków spe­cja­li­stom i…

Drogi, bo ciężki. SUV‑y zapłacą więcej za parkowanie

Coraz czę­ściej w euro­pej­skich mia­stach mówi się o spra­wie­dli­wych opła­tach za par­ko­wa­nie. W Lyonie wła­ści­cie­le SUV-​ów zapła­cą wię­cej. Od 2024 roku ceny par­kin­gów będą…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -