- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Klimat

Przeczytaj rów­nież o:

00:00:14

Szkodliwy ozon rośnie w atmosferze przez upały i pożary

Naukowcy z pro­gra­mu Copernicus ostrze­ga­ją przed bar­dzo wyso­kim zanie­czysz­cze­niem powie­trza ozo­nem (O3). Ma to zwią­zek z fala­mi upa­łów w całej Europie, któ­re teraz prze­cho­dzą tak­że przez...

Nowa osoba pokieruje walką ze smogiem w Warszawie

Od czerw­ca war­szaw­skim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokie­ru­je nowa dyrek­tor­ka Dorota Zawadzka-​Stępniak. Warszawski smog to pro­blem, z któ­rym od lat mie­rzą się...

Co, jeśli wszystkie kraje zdecydują się na zerowe emisje

Gdyby uda­ło się zatrzy­mać wzrost tem­pe­ra­tu­ry glo­bal­nej na pozio­mie 1,5 st. C, glo­bal­ny PKB spo­wol­nił­by o ok. 0,04 proc. To jest cena za zerowe...

Raport IPCC: 4 rzeczy, które musisz wiedzieć

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC publi­ku­je swój szó­sty raport. Zmiany kli­ma­tu postę­pu­ją, poli­ty­cy nie kwa­pią się do reali­za­cji obiet­nic, a cza­su jest coraz...

Polska polityka energetyczna PEP2040 zmieni się

Polska poli­ty­ka ener­ge­tycz­na - PEP2040 nada­je się tyl­ko do popraw­ki. Chodzi o wzmoc­nie­nie bez­pie­czeń­stwa i nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej. To wymu­sza obec­na sytu­acja geo­po­li­tycz­na. Jednocześnie rozwój...

Zmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący raport IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC nie ma dobrych wia­do­mo­ści w spra­wie kli­ma­tu. Zmiany spo­wo­do­wa­ne dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka wpły­wa­ją na przy­ro­dę i ludzi sil­niej, częściej...

Rekord prędkości wiatru. Takie wichury zatrzymują wiatraki

Sine wichu­ry powo­du­ją, że far­my wia­tro­we zatrzy­mu­ją pra­cę tur­bin. Wiatraki mają zabez­pie­cze­nia, któ­re włą­cza­ją się przy zbyt sil­nym wie­trze i odci­na­ją pra­cę gene­ra­to­rów prądu....

Lepiej późno niż później zająć się śladem węglowym w firmie

Utrata finan­so­wa­nia, zerwa­nie zagra­nicz­nych kon­trak­tów - takie kon­se­kwen­cje mogą ponieść fir­my, któ­re igno­ru­ją swój ślad węglo­wy. Redukcja śla­du węglo­we­go pol­skich firm powin­na być priorytetem...
Czytaj tak­że

2022

Bądź zmia­ną, któ­rą pra­gniesz ujrzeć w świecie.Be the chan­ge you want to see in the world.Mahatma Gandhi, "Autobiografia. Dzieje moich poszu­ki­wań prawdy" 

Energię do domu kupię sobie na giełdzie

Przyszło rocz­ne roz­li­cze­nie prą­du: 890 zł do dopła­ty. A zna­jo­my musi dopła­cić o jed­no zero wię­cej. Brr. A prze­cież cena ener­gii spa­da.... Odbiorcy prądu...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w luster­ku mru­gnę­ło na poże­gna­nie Słońce.
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -