- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Klimat

Przeczytaj rów­nież o:

Nowa oso­ba pokie­ru­je wal­ką ze smo­giem w Warszawie

Od czerw­ca war­szaw­skim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokie­ru­je nowa dyrek­tor­ka Dorota Zawadzka-Stępniak. Warszawski smog to pro­blem, z któ­rym od lat mie­rzą się...

Co, jeśli wszyst­kie kra­je zde­cy­du­ją się na zero­we emisje

Gdyby uda­ło się zatrzy­mać wzrost tem­pe­ra­tu­ry glo­bal­nej na pozio­mie 1,5 st. C, glo­bal­ny PKB spo­wol­nił­by o ok. 0,04 proc. To jest cena za zerowe...

Raport IPCC: 4 rze­czy, któ­re musisz wiedzieć

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC publi­ku­je swój szó­sty raport. Zmiany kli­ma­tu postę­pu­ją, poli­ty­cy nie kwa­pią się do reali­za­cji obiet­nic, a cza­su jest coraz...

Polska poli­ty­ka ener­ge­tycz­na PEP2040 zmie­ni się

Polska poli­ty­ka ener­ge­tycz­na - PEP2040 nada­je się tyl­ko do popraw­ki. Chodzi o wzmoc­nie­nie bez­pie­czeń­stwa i nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej. To wymu­sza obec­na sytu­acja geo­po­li­tycz­na. Jednocześnie rozwój...

Zmiany kli­ma­tycz­ne nasi­la­ją się. Alarmujący raport IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC nie ma dobrych wia­do­mo­ści w spra­wie kli­ma­tu. Zmiany spo­wo­do­wa­ne dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka wpły­wa­ją na przy­ro­dę i ludzi sil­niej, częściej...

Rekord pręd­ko­ści wia­tru. Takie wichu­ry zatrzy­mu­ją wiatraki

Sine wichu­ry powo­du­ją, że far­my wia­tro­we zatrzy­mu­ją pra­cę tur­bin. Wiatraki mają zabez­pie­cze­nia, któ­re włą­cza­ją się przy zbyt sil­nym wie­trze i odci­na­ją pra­cę gene­ra­to­rów prądu....

Lepiej póź­no niż póź­niej zająć się śla­dem węglo­wym w firmie

Utrata finan­so­wa­nia, zerwa­nie zagra­nicz­nych kon­trak­tów - takie kon­se­kwen­cje mogą ponieść fir­my, któ­re igno­ru­ją swój ślad węglo­wy. Redukcja śla­du węglo­we­go pol­skich firm powin­na być priorytetem...

Znana z dostaw na wynos fir­ma chwa­li się neu­tral­no­ścią emisyjną

Glovo jest pierw­szą w swo­jej bran­ży fir­mą, któ­ra pochwa­li­ła się neu­tral­no­ścią pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Specjaliści od dostaw jedze­nia na wynos, czy­li delivery,...
Czytaj tak­że

Problem gór­nic­twa w całej Europie

W Polsce zmia­ny w gór­nic­twie doty­czą przede wszyst­kim Śląska, ale nie tyl­ko. W całej Europie w podob­nej sytu­acji jest aż 108 regio­nów. Unia Europejska...

Jak zmniej­szyć ślad węglo­wy firm?

Ograniczenie emi­sji w fir­mach jest trud­ne bez wspar­cia. Brak infor­ma­cji, zaso­bów i fun­du­szy- to real­ne barie­ry. Jedna z naj­więk­szych insty­tu­cji finan­so­wych na ryn­ku bry­tyj­skim NatWest...

Zielony tlen i inne gazy. Pierwszy taki zakład w Polsce

Zakład w pod­wro­cław­skich Biskupicach Podgórnych jako pierw­szy w Polsce ma zie­lo­ny cer­ty­fi­kat na pro­duk­cję gazów. Wykorzystywanie ener­gii z odna­wial­nych źró­deł pozwo­li ogra­ni­czyć emi­sje dwutlenku...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -