- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Klimat

Przeczytaj rów­nież o:

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spo­tka­ły się w ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia z pre­zy­den­tem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spo­tka­nia w Ratuszu Miasta nie doszło­by, gdyby…

Nasz klimatyczny kryzys

Carl Sagan, ame­ry­kań­ski astro­nom, pisarz (autor ekra­ni­zo­wa­nej powie­ści „Kontakt“), cie­szył się reno­mą i sza­cun­kiem w świe­cie nauki. Miał też zdol­ność przy­cią­ga­nia uwa­gi mediów i…

Bałtyk mocno odczuje zmiany klimatu

Jednym z naj­bar­dziej zna­nych skut­ków zmian kli­ma­tu jest wzrost pozio­mu mórz i oce­anów wyni­ka­ją­cy z top­nie­nia pokry­wy lodo­wej. Należy się spo­dzie­wać wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry powierzchniowej…

Sezon na pożary. Mapa pokazuje moc żywiołu

W wie­lu regio­nach Europy lato przy­nie­sie ze sobą wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry, co wraz z suszą i wia­tra­mi może spo­tę­go­wać poża­ry. Chorwacja doświad­czy­ła tego w ostatnim…

Wzrost temperatury na Ziemi przynosi fatalne skutki

W Dzień Ziemi Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wyda­ła dorocz­ny raport o zmia­nach kli­ma­tu. Susze, powo­dzie i fale upa­łów dotknę­ły spo­łecz­no­ści na każ­dym kon­ty­nen­cie. Lód…

Jaka będzie rola lasów w Unii Europejskiej

Rada Europejska przy­ję­ła w mar­cu regu­la­cje doty­czą­ce roli lasów w poli­ty­ce kli­ma­tycz­nej. Polska jako jedy­na gło­so­wa­ła prze­ciw. To może budzić zdzi­wie­nie, ponie­waż nawet Szwecja,…

Ile warte są lasy w Polsce według GUS

GUS co roku sza­cu­je war­tość grun­tów leśnych w Polsce. Nie opie­ra się na cenach trans­ak­cyj­nych, tyl­ko na szcze­gó­ło­wej meto­do­lo­gii uwzględ­nia­ją­cej cha­rak­te­ry­sty­kę sie­dlisk leśnych i…

W krainie lodu i śniegu

Zamarznięte kra­iny naszej pla­ne­ty znaj­du­ją się u pro­gu głę­bo­kich zmian. Serial BBC „Mroźna pla­ne­ta II“ odsło­ni przed naszy­mi ocza­mi kra­iny i zamiesz­ku­ją­ce je wyjątkowe…
Czytaj tak­że

Kolejny kraj wprowadzi bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie

Tani bilet kole­jo­wy wpro­wa­dził latem ubie­głe­go roku Deutsche Bahn. Za 9 euro moż­na było podró­żo­wać w mie­sią­cach let­nich regio­nal­ną kole­ją w Niemczech. To był…

Polski magazyn energii do fotowoltaiki. Ile kosztuje?

Może być taniej, a na pew­no nowo­cze­śniej. Polska fir­ma Minutor Energia stwo­rzy­ła swój maga­zyn ener­gii i pod­pi­sa­ła pierw­sze umo­wy na jego dys­try­bu­cję. To niejedyne…

Jak przeprowadzić termoizolację domu z dofinansowaniem

Termoizolacja domu jest naj­prost­szym spo­so­bem na ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii. Co wię­cej, na takie inwe­sty­cje dosta­nie­my dofi­nan­so­wa­nie. Poniesione wydat­ki moż­na odli­czyć od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, do…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -