- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Technologie

Przeczytaj rów­nież o:

Gdzie powsta­nie pol­ska elek­trow­nia jądrowa?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod­ję­ła 6 czerw­ca postę­po­wa­nie w spra­wie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­ce­go na budo­wie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3750...

Kolejna pol­ska spół­ka chce wpro­wa­dzić małe reak­to­ry jądrowe

Firma DB Energy z Wrocławia zamie­rza pro­po­no­wać zakła­dom prze­my­sło­wym budo­wę małych reak­to­rów jądro­wych SMR (Small Modular Reactors). Podpisała list inten­cyj­ny z ame­ry­kań­ską Last Energy,...

Drewno z recy­klin­gu zamiast z pol­skich lasów

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną, dla­te­go recy­kling sta­rych drew­nia­nych ele­men­tów sta­je się koniecz­no­ścią. W...

Ekologiczna kar­ta bez pla­sti­ku? Wirtualna w banku

Kolejny bank wpro­wa­dzi wir­tu­al­ną kar­tę płat­ni­czą. Będzie wyda­wa­na wyłącz­nie w for­mie cyfro­wej, bez fizycz­nej posta­ci, dzię­ki cze­mu nie potrze­ba nosić przy sobie kar­ty z...

Polski elek­tro­li­zer pomo­że wypro­du­ko­wać czy­sty wodór

ML System to kolej­na pol­ska fir­ma, któ­ra chce zara­biać na wodo­rze. Zaprojektowała elek­tro­li­zer, któ­re­go pra­cę może napę­dzać ener­gia sło­necz­na. W ten spo­sób z cząstek...

Obsługa klien­ta PGE dosta­nie nowy system

PGE Dystrybucja zawar­ła umo­wę na wyko­na­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go CRM i bilin­gu. To ma przy­go­to­wać biu­ro obsłu­gi klien­ta PGE na świad­cze­nie ela­stycz­nych usług. System informatyczny...

Rośnie wydaj­ność perow­ski­tów w fotowoltaice

Szwajcarzy i Niemcy ści­ga­ją się, jeśli cho­dzi o wydaj­ność perow­ski­to­wo-krze­mo­wych ogniw sło­necz­nych. Wynik zbli­ża się do 30 proc. Nadal są to tyl­ko pra­ce badawcze....

Panele foto­wol­ta­icz­ne, któ­re pra­cu­ją w nocy

Fotowoltaika pozwa­la pro­du­ko­wać prąd, kie­dy świe­ci na nią słoń­ce. Standardowe ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne (PV) wytwa­rza­ją ener­gię tyl­ko w cią­gu dnia. Udowodniono jed­nak, że panele...
Czytaj tak­że

A co jeśli rośli­ny widzą?

Hierarchiczna orga­ni­za­cja według wyż­szo­ści poszcze­gól­nych ist­nień (od roślin przez zwie­rzę­ta po czło­wie­ka) nie opie­ra się na zdo­by­czach nauko­wych, lecz jest dyk­to­wa­na przez zwycięzców.

Panele foto­wol­ta­icz­ne, któ­re pra­cu­ją w nocy

Fotowoltaika pozwa­la pro­du­ko­wać prąd, kie­dy świe­ci na nią słoń­ce. Standardowe ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne (PV) wytwa­rza­ją ener­gię tyl­ko w cią­gu dnia. Udowodniono jed­nak, że panele...

Kredyt anty­smo­go­wy z dota­cją w kolej­nym banku

BNP Paribas wpro­wa­dził kre­dyt anty­smo­go­wy z dota­cją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła, kotła na pel­let czy gazo­we­go, foto­wol­ta­iki oraz...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -