- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Technologie

Przeczytaj rów­nież o:

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka fir­ma Northvolt wpro­wa­dzi na rynek bate­rię sodowo-​jonową, któ­ra nie potrze­bu­je żad­nych kry­tycz­nych mine­ra­łów. To może unie­za­leż­nić pro­duk­cję bate­rii od dostaw­ców z Azji. Ogniwo…

Spalarnia w Gdańsku – Port Czystej Energii tuż przed otwarciem

Gdańsk budu­je elek­tro­cie­płow­nię, któ­ra do pro­duk­cji ener­gii ciepl­nej i elek­trycz­nej wyko­rzy­sta odpa­dy komu­nal­ne po segre­ga­cji. Rozpoczęło się susze­nie wymu­rów­ki oraz alka­licz­ne goto­wa­nie kotła. Kolejnym…

Śrem zamawia projekt osiedla ogrzewanego wodorem

Wielkopolska gmi­na Śrem może jako pierw­sza w Europie mieć osie­dle ogrze­wa­ne wodo­rem. Podpisała ze spół­ka­mi SES Hydrogen Energy i Con-​Project umo­wę na pro­jekt osie­dla TBS i kotłowni…

Euklides zbada ciemną materię i ciemną energię

Euclid to sze­ro­ko­kąt­ny tele­skop kosmicz­ny wypo­sa­żo­ny w 600-​megapikselową kame­rę do reje­stra­cji świa­tła widzial­ne­go, spek­tro­metr bli­skiej pod­czer­wie­ni i foto­metr do okre­śla­nia prze­su­nię­cia ku czer­wie­ni wykrytych…

Tauron wspiera bezpieczeństwo w internecie

Ponad 120 tysię­cy osób odwie­dzi­ło już witry­nę edu­ku­ją­cą o zasa­dach bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Internetu, przy­go­to­wa­ną przez eks­per­tów ener­ge­tycz­ne­go lide­ra. TAURON publi­ku­je nowe mate­ria­ły video…

Ekologiczna karta Banku Pocztowego

Banki sta­ra­ją się ogra­ni­czyć sto­so­wa­nie pla­sti­ku sto­su­jąc bio­de­gra­do­wal­ne two­rzy­wa. Ekologiczna kar­ta Banku Pocztowego zosta­nie wyko­na­na z mate­ria­łu pocho­dzą­ce­go z kuku­ry­dzy. Bank Pocztowy wpro­wa­dził w…

Wodorowy pociąg na Hel

Pierwszy raz w Polsce wodo­ro­wy pociąg poko­nał tra­sę z Gdynia-​Hel. Orlen kupił od spół­ki PESA Bydgoszcz nowo­cze­sną loko­mo­ty­wę, któ­ra jest pierw­szym w Polsce pojazdem…

Niesprzedana żywność z supermarketów trafi do biogazowni

Ograniczenie mar­no­wa­nia żyw­no­ści jest wyzwa­niem. Sieci spo­żyw­cze obni­ża­ją ceny pro­duk­tów z krót­ką datą przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Sieci prze­ka­zu­ją też nie­sprze­da­ną żyw­ność orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicznego.…
Czytaj tak­że

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022 bez śniegu

Igrzyska bez śnie­gu – tego praw­dzi­we­go nie sztucz­ne­go, to już znak naszych cza­sów. Koszty wytwo­rze­nia ilu­zji, by na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022 śnieg…

Fabryka aluminium w Polsce zasilana energią z fotowoltaiki

Hydro Extrusion Poland otwo­rzy­ło pierw­szą na świe­cie linię z 8‑calową pra­są do wyci­ska­nia pro­fi­li alu­mi­nio­wych, zasi­la­ną far­mą sło­necz­ną bez pośred­nic­twa sie­ci – poda­ła spółka.…

Jak koszty CO2 wpływają na ceny energii

Podwyżki cen ener­gii elek­trycz­nej i gazu w 2022 roku będą rekor­do­we, co potwier­dzi­ła decy­zja Urzędu Regulacji Energetyki. Rachunki za gaz pój­dą o ponad połowę…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -