- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Technologie

Przeczytaj rów­nież o:

Perowskity w sklepie Żabki

W Żabce Eko Smart poja­wi­ły się wyświe­tla­cze cen i żalu­zje, któ­re zawie­ra­ją ogni­wa perow­ski­to­we. To jed­no z pierw­szych na świe­cie miejsc, gdzie wyko­rzy­sta­no perowskity...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspól­nie z agen­cją rzą­do­wą Stanów Zjednoczonych budu­je wiel­ko­ska­lo­wy wodo­ro­wy maga­zyn ener­gii, któ­ry zwięk­szy wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo sie­ci ener­ge­tycz­nej. System opie­ra się na ogniwach...

Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?

Coraz wię­cej Polaków już wie, na jakiej zasa­dzie dzia­ła pom­pa cie­pła. Jak poka­zu­ją wyni­ki z 2022 roku, nastą­pił spek­ta­ku­lar­ny wzrost sprze­da­ży tego typu urządzeń...

Jak wykorzystać wodę deszczową w domu? NCBR szuka chętnych

Masz dom jed­no­ro­dzin­ny i chcesz mieć dar­mo­wą wodę? Przetestuj z nami inno­wa­cyj­ny sys­tem do reten­cjo­no­wa­nia wody – zachę­ca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)....

Gdzie powstanie polska elektrownia jądrowa?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pod­ję­ła 6 czerw­ca postę­po­wa­nie w spra­wie decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach dla przed­się­wzię­cia pole­ga­ją­ce­go na budo­wie elek­trow­ni jądro­wej o mocy 3750...

Kolejna polska spółka chce wprowadzić małe reaktory jądrowe

Firma DB Energy z Wrocławia zamie­rza pro­po­no­wać zakła­dom prze­my­sło­wym budo­wę małych reak­to­rów jądro­wych SMR (Small Modular Reactors). Podpisała list inten­cyj­ny z ame­ry­kań­ską Last Energy,...

Drewno z recyklingu zamiast z polskich lasów

Drewna z lasów jest za mało w sto­sun­ku do potrzeb ryn­ku. Ceny drew­na sta­le rosną, dla­te­go recy­kling sta­rych drew­nia­nych ele­men­tów sta­je się koniecz­no­ścią. W...

Ekologiczna karta bez plastiku? Wirtualna w banku

Kolejny bank wpro­wa­dzi wir­tu­al­ną kar­tę płat­ni­czą. Będzie wyda­wa­na wyłącz­nie w for­mie cyfro­wej, bez fizycz­nej posta­ci, dzię­ki cze­mu nie potrze­ba nosić przy sobie kar­ty z...
Czytaj tak­że

TAURON dla bezpieczeństwa seniorów w sieci

Z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go na ,dzień 1 paź­dzier­ni­ka Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, TAURON przy­go­to­wał mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne dla senio­rów. To ani­ma­cje, z któ­rych senio­rzy mogą dowiedzieć...

Ranking powietrza w europejskich miastach. Polska nie wypada źle

Krakowska fir­ma Airly, dzia­ła­ją­ca w wie­lu kra­jach na świe­cie, prze­pro­wa­dzi­ła ran­king zanie­czysz­cze­nia powie­trza w naj­więk­szych mia­stach Europy. Zbadała swo­je comie­sięcz­ne rapor­ty doty­czą­ce dwóch zanieczyszczeń:...

Jakie kredyty na pompę ciepła dają banki

Coraz wię­cej osób chce ogrze­wać domy pom­pa­mi cie­pła. Wymiana pie­ca na eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie wią­że się ze spo­ry­mi wydat­ka­mi. Kredyty w ban­kach to nie­rzad­ko jedyna...
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -