1.3 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Technologie

Przeczytaj rów­nież o:

PGE planuje największy magazyn energii w Polsce

Do uru­cho­mie­nia ogrom­ne­go pro­jek­tu maga­zy­no­wa­nia ener­gii przy­go­to­wu­je się Polska Grupa Energetyczna. Bateryjny maga­zyn ener­gii PGE o pojem­no­ści oko­ło tysią­ca mega­wa­to­go­dzin (1.000 MWh) ma powstać…

Pierwsza polska cementownia z CCS

Cementownia Kujawy, nale­żą­ca do fran­cu­skie­go kon­cer­nu Lafarge, zdo­by­ła dofi­nan­so­wa­nie unij­ne na pro­jekt wychwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku węgla. W ten spo­sób, jako pierw­sza w Polsce, wychwy­ci całość…

Drugie życie łopat wiatraków w Polsce

Nie tyl­ko recy­kling łopat wia­tra­ków, ale też upcy­kling czy­li ponow­ne ich wyko­rzy­sta­nie w prze­strze­ni miej­skiej zysku­je na popu­lar­no­ści. Z łopat wia­tra­ków moż­na zro­bić meble…

Inteligentny system energetyczny

W mia­rę jak trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na przy­spie­sza, potrzeb­ne są nowe cyfro­we roz­wią­za­nia. Jak będzie wyglą­dać budo­wa zde­kar­bo­ni­zo­wa­nej, zde­cen­tra­li­zo­wa­nej i demo­kra­tycz­nej sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Obecna trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na będzie…

Nowe stacje pomiaru promieniowania na wschodzie Polski

Mapa pro­mie­nio­wa­nia w Polsce jest już dokład­niej­sza, ponie­waż znaj­du­ją się na niej wyni­ki z nowych 13 sta­cji – poda­ła Państwowa Agencja Atomistyki. Nowe stacje…

Recykling baterii samochodowych do 95 procent

Zasypią nas milio­ny on zuży­tych bate­rii od samo­cho­dów elek­trycz­nych? Tak nie będzie. Rosnące zapo­trze­bo­wa­nie na surow­ce do pro­duk­cji aku­mu­la­to­rów oraz unij­ne regu­la­cje sku­tecz­nie rozwijają…

Polska turbina wiatrowa na sklepie Żabki

W ramach pro­jek­tu Żabka Eko Smart, któ­ry jest kuź­nią roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, na skle­pie Żabka w Łodzi zamon­to­wa­na zosta­ła pol­ska tur­bi­na wia­tro­wa pio­no­wej kon­struk­cji. Sieć…

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 pro­cent może zre­du­ko­wać zuży­cie ener­gii gospo­dar­stwo domo­we, któ­re zain­sta­lu­je roz­wią­za­nia z zakre­su inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia domem – pod­kre­śla­ją eks­per­ci TAURONA. Wsparcie technologiczne…
Czytaj tak­że

Rodzice o ochronie klimatu i dzieci

Ruch spo­łecz­ny Rodzice dla Klimatu sfi­nan­so­wał spo­ty rekla­mo­we o smo­gu. Dlaczego pol­skie dzie­ci kasz­lą? Ponieważ oddy­cha­ją naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym powie­trzem w Europie. Rodzice dla Klimatu to…

Unia zmienia zakrętki do butelek

Najpóźniej do lip­ca 2024 roku pań­stwa unij­ne mają obo­wia­zek wdro­że­nia nakrę­tek trwa­le przy­mo­co­wa­nych do bute­lek. Zmiana ta ma na celu znacz­ne zmniej­sze­nie ilo­ści odpadów.…

Tylko jeden kraj na dobrej drodze do uratowania klimatu

Tylko jeden kraj na świe­cie jest na dobrej dro­dze do pod­ję­cia dzia­łań rato­wa­nia kli­ma­tu i ogra­ni­cze­nia glo­bal­ne­go ocie­ple­nia o nie wię­cej niż 1,5°C. Żaden…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -