13 C
Polska
- rekla­ma -

Dział EcoReporters

Technologie

Przeczytaj rów­nież o:

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. ener­gii Kadri Simson poja­wi­ła się na otwar­ciu fabry­ki pane­li sło­necz­nych w Holandii. Firma Solarge pro­du­ku­je lek­kie pane­le foto­wol­ta­icz­ne, w peł­ni nada­ją­ce się…

Aparat Sony, czyli w stronę ekologii

Producent sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go Sony już w 2010 roku ogło­sił tzw. „Drogę do zera”, czy­li dłu­go­ter­mi­no­wy glo­bal­ny plan, któ­re­go celem jest osią­gnię­cie zero­we­go śla­du środowiskowego…

Obniżki cen samochodów elektrycznych na horyzoncie

Głębokie obniż­ki cen samo­cho­dów elek­trycz­nych oży­wia­ją oba­wy przed woj­ną ceno­wą na ryn­ku moto­ry­za­cyj­nym. Jednak ceny nowych samo­cho­dów w Stanach Zjednoczonych w opi­nii ana­li­ty­ków Allianz…

Ekologiczny recykling paneli słonecznych

Metale szla­chet­ne moż­na sku­tecz­nie odzy­ski­wać z cien­ko­war­stwo­wych ogniw sło­necz­nych. Pokazują to nowe bada­nia z Chalmers University of Technology w Szwecji. Metoda może zapew­nić, że…

Bezpieczniej w internecie? Eksperci zauważyli wzrost cyberataków

Cyberprzestępcy szcze­gól­nie aktyw­nie zaczę­li dzia­łać w cza­sie pan­de­mii. Wykorzystywali pra­cę zdal­ną oraz coraz więk­sze uza­leż­nie­nie dzia­łal­no­ści firm od sys­te­mów infor­ma­tycz­nych i elek­tro­nicz­nych danych. Pojawiło się…

Paliwa syntetyczne uratują silniki spalinowe?

Stało się. Rada Unii Europejskiej przy­ję­ła osta­tecz­ne regu­la­cje doty­czą­ce norm emi­sji w autach oso­bo­wych. Nowe samo­cho­dy po 2035 r. będą musia­ły wyka­zać 100 proc.…

Polski fundusz wspiera platformę handlu metalami wtórnymi

Platforma do mię­dzy­na­ro­do­we­go han­dlu zło­mem i meta­la­mi z recy­klin­gu zdo­by­ła wła­śnie dodat­ko­we finan­so­wa­nie. Wśród inwe­sto­rów jest pol­ski fun­dusz. Światowy rynek han­dlu zło­mem sza­cu­je się obecnie…

Pompa ciepła schłodzi Ziemię

Pompę cie­pła wyna­lazł i opi­sał w 1855 Peter von Rittinger, austriac­ki samo­uk i wyna­laz­ca, któ­ry opra­co­wał pro­ces odzy­ski­wa­nia soli z kopal­nia­nej solan­ki w Saline…
Czytaj tak­że

Dzieci przed ekranem czy na łonie natury

Często narze­ka­my, że dzie­ci przed ekra­nem spę­dza­ją za dużo cza­su. Żyjąc pośród przy­ro­dy nauczą się z nią obcho­dzić. W lesie jest wbrew pozo­rom o…

Płetwal błękitny powraca

Płetwal błę­kit­ny (Balaenoptera muscu­lus), naj­więk­sze żyją­ce, zwie­rzę na Ziemi. (dłu­gość 20–33 m, waga do 170 ton), powra­ca na hisz­pań­skie wybrze­że Atlantyku po ponad 40-letniej…

Aparat Sony, czyli w stronę ekologii

Producent sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go Sony już w 2010 roku ogło­sił tzw. „Drogę do zera”, czy­li dłu­go­ter­mi­no­wy glo­bal­ny plan, któ­re­go celem jest osią­gnię­cie zero­we­go śla­du środowiskowego…
- auto­pro­mo­cja -
- rekla­ma -