- reklama -
Strona głównaTechnologieSamochody używane będą drożały. Elektryki...

Samochody używane będą drożały. Elektryki nie pomagają

Doświadczenia kra­jów nor­dyc­kich poka­zu­ją, że dostęp­ność sze­ro­kiej ofer­ty aut elek­trycz­nych wpły­wa pozy­tyw­nie na podaż uży­wa­nych samo­cho­dów. Kierowcy decy­du­ją się na przy­śpie­szo­ną wymia­nę aut ze wzglę­dów śro­do­wi­sko­wych, by jak naj­szyb­ciej wejść w posia­da­nie mode­li elek­trycz­nych. Jednak nowe auta są zbyt dro­gie i jest ich za mało, co spra­wia, że samo­cho­dy uży­wa­ne drożeją.

Auta uży­wa­ne cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem i tak pozo­sta­nie. Dostępność nowych mode­li jest niska, co wyni­ka w głów­nej mie­rze ze zmniej­sze­nia produkcji.

Większy popyt na uży­wa­ne samo­cho­dy prze­kła­da się na wzrost ich cen. Od 2019 roku śred­nia cena samo­cho­du z dru­giej ręki wzro­sła w Europie o 27 proc. i w 2022 roku kształ­to­wa­ła się na pozio­mie 14 tys. euro. Eksperci fir­my dorad­czej Bain & Company sza­cu­ją, że w 2025 roku wzro­śnie ona do 15 tys. euro.

Czytaj tak­że: Elektryczna cię­ża­rów­ka już jedzie

Rosnąca popu­lar­ność samo­cho­dów elek­trycz­nych, dla któ­rych Europa jest dru­gim naj­więk­szym ryn­kiem na świe­cie po Chinach, nie zaszko­dzi seg­men­to­wi aut uży­wa­nych – oce­nia raport Bain & Co.

Dlaczego auta używane drożeją?

Od kil­ku lat na euro­pej­ski rynek tra­fia coraz mniej nowych samo­cho­dów. Według rapor­tu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), w 2022 roku w Unii Europejskiej wypro­du­ko­wa­no 10,8 mln aut oso­bo­wych. To aż o 24 proc. mniej niż w 2019 roku, czy­li przed pandemią.

Niższa dostęp­ność nowych aut i wzrost ich cen spra­wia­ją, że uży­wa­ne samo­cho­dy będą nadal dro­ża­ły. Tempo tego wzro­stu cen będzie jed­nak mniej­sze niż ostatnio. 

Z powo­du bra­ku kom­po­nen­tów fabry­ki mają prze­sto­je i na rynek tra­fia rela­tyw­nie mało nowych aut. Mając w per­spek­ty­wie kil­ku­mie­sięcz­ny czas ocze­ki­wa­nia na nowy samo­chód, wie­lu kie­row­ców albo nie zmie­nia auta albo decy­du­je się na uży­wa­ny model. Ponadto, w związ­ku ze wzro­stem cen ener­gii i inwe­sty­cja­mi kon­cer­nów w eko­lo­gię, nowe auta są coraz droż­sze, a więc i mniej dostęp­ne. Z tego powo­du, coraz wię­cej osób będzie szu­kać pojaz­dów na ryn­ku wtórnym

Roch Baranowski, part­ner w Bain & Company.

Utrzymująca się niska pro­duk­cja to wynik splo­tu wie­lu czynników. 

Do nie­znacz­ne­go spad­ku doszło już w 2018 roku, kie­dy kon­cer­ny moto­ry­za­cyj­ne zaczę­ły dosto­so­wy­wać się do coraz ostrzej­szych euro­pej­skich norm emi­sji CO2 i stop­nio­wo prze­sta­wiać na pro­duk­cję aut elek­trycz­nych. Firmy w dal­szym cią­gu ogra­ni­cza­ją wytwa­rza­nie mode­li z sil­ni­ka­mi spa­li­no­wy­mi, któ­re mają znik­nąć z ryn­ku do 2035 roku.

Poważnym cio­sem dla pro­du­cen­tów był wybuch pan­de­mii Covid-​19. Przerwane łań­cu­chy dostaw dopro­wa­dzi­ły m.in. do spad­ku dostęp­no­ści mikro­pro­ce­so­rów. Następnie wybuch woj­ny w Ukrainie pogłę­bił pro­ble­my z dostęp­no­ścią czę­ści i przy­czy­nił się do sko­ko­we­go wzro­stu cen energii. 

Zgodnie z prze­wi­dy­wa­nia­mi ana­li­ty­ków Bain & Company, powo­li ustę­pu­ją pro­ble­my z dostęp­no­ścią mikro­chi­pów. Natomiast trwa­ją­ca woj­na będzie nadal zabu­rzać dosta­wy surow­ców, w tym impor­to­wa­ne­go z Rosji kau­czu­ku, któ­ry wyko­rzy­sty­wa­ny jest do pro­duk­cji opon, oraz czę­ści, m.in. wytwa­rza­nych w Ukrainie wią­zek prze­wo­dów zasi­la­ją­cych samo­cho­do­we sys­te­my elektryczne.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...