- reklama -

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, któ­ry wyczer­pał się w ubie­głym roku, nie ma na razie kon­ty­nu­acji. To nie zna­czy, że nie moż­na jesz­cze zna­leźć dofi­nan­so­wa­nia do inwe­sty­cji we wła­sne insta­la­cje sło­necz­ne. Warto spraw­dzać miej­skie ofer­ty. Na przy­kład w Warszawie moż­na skła­dać do koń­ca mar­ca wnio­ski o dota­cje do foto­wol­ta­iki. Maksymalnie do wzię­cia jest 15 tys. zł na zakup i mon­taż paneli. 

Dotacje do paneli słonecznych

Dofinansowanie w Warszawie zale­ży od mocy insta­la­cji – mia­sto dopła­ca 1500 zł do każ­de­go kW. Polacy mon­tu­ją na dachach zwy­kle insta­la­cje o mocy 5–6 kW. To ozna­cza, że war­szaw­ski pro­gram ofe­ru­je dota­cje do foto­wol­ta­iki wyż­sze niż w pro­gra­mie Mój Prąd, gdzie moż­na było dostać 5 tys. zł. 

Czytaj wię­cej: Dotacje do foto­wol­ta­iki z pro­gra­mu Mój Prąd

Warunek jest taki, by dom nie był ogrze­wa­ny pie­cem na pali­wo sta­łe lub olej opa­ło­wy. No i musi znaj­do­wać się na tere­nie mia­sta sto­łecz­ne­go Warszawy. Co cie­ka­we, dota­cje doty­czą nie tyl­ko domów jed­no­ro­dzin­nych. Może więc po nie się­gać przed­się­bior­ca, spół­dziel­nia, wspól­no­ta czy insty­tu­cja publicz­na. Trzeba mieć pra­wo do nieruchomości. 

Ważna rzecz jest taka, że naj­pierw pod­pi­su­je się umo­wę o dota­cję, a potem reali­zu­je inwe­sty­cje. W Moim Prądzie było odwrot­nie. Warto to wszyst­ko zapla­no­wać w kil­ku krokach.

Dotacje do pomp ciepła 

To nie wszyst­ko. Warszawa dopła­ca nawet 40 tys. zł do grun­to­wych pomp cie­pła i 30 tys. zł do powietrz­nych pomp cie­pła. To ogrom­ne kwo­ty, jakich nie znaj­dzie się nawet w pro­gra­mie Czyste Powietrze.

I jesz­cze war­to zazna­czyć, że war­szaw­skie dota­cje do pomp cie­pła nie wyma­ga­ją wymia­ny ogrze­wa­nia, co w Czystym Powietrzu jest koniecz­ne. Nie zna­czy to jed­nak, że ogrze­wa­jąc dom kop­ciu­chem dosta­nie­my dota­cje do pomp cie­pła. Wręcz prze­ciw­nie. Podstawowy waru­nek pro­gra­mu jest taki, by dom nie był ogrze­wa­ny pie­cem na pali­wo sta­łe czy olej opa­ło­wy – tak jak w przy­pad­ku dota­cji do fotowoltaiki. 

Czytaj wię­cej: Dotacje na foto­wol­ta­ikę i pom­py cie­pła w ban­kach od poło­wy 2021 roku, tzw kre­dy­ty antysmogowe.

Co jesz­cze? Można dostać dota­cje do kolek­to­rów sło­necz­nych. To roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy chcą pod­grze­wać wodę ener­gią ze słoń­ca. Górny limit dofi­nan­so­wa­nia wyno­si w tym przy­pad­ku 15 tys. zł, ale nie wię­cej niż 1 tys. zł/​m2.

Ostatnia pozy­cja może być naj­więk­szym zasko­cze­niem: to dopła­ty do tur­bin wia­tro­wych. Wynoszą do 15 tys. zł, przy limi­cie 1,5 tys. zł za kW.

Zamiast kopciucha wybierz OZE

Jeśli zło­żysz wnio­sek o dota­cję na wymia­nę kop­ciu­cha i na insta­la­cję OZE, któ­ra będzie współ­pra­co­wać z nowym, eko­lo­gicz­nym źró­dłem cie­pła (czy­li np. pane­le foto­wol­ta­icz­ne, któ­re dostar­czą ener­gię elek­trycz­ną potrzeb­ną do pra­cy pom­py cie­pła), będziesz mógł sko­rzy­stać z wyż­szych kwot dota­cji niż w przy­pad­ku wnio­sko­wa­nia o dofi­nan­so­wa­nie samej insta­la­cji OZE.

Nie każ­dy jed­nak miesz­ka w Warszawie. Za to, nie­za­leż­nie od miej­sca zamiesz­ka­nia, kto ogrze­wa dom sta­rym pie­cem, może połą­czyć jego wymia­nę z inwe­sty­cją nie tyl­ko w eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, ale tak­że w pane­le sło­necz­ne. Dotacje do foto­wol­ta­iki w Czystym Powietrzu są przy­zna­wa­ne na podob­nych zasa­dach jak w Moim Prądzie. Bez wymia­ny ogrze­wa­nia jed­nak nie moż­na po nie sięgać. 

Ulga termomodernizacyjna

Jest wresz­cie coś, z cze­go sko­rzy­sta nie­mal każ­dy, kto zro­bi pro­eko­lo­gicz­ną inwe­sty­cję w domu. To ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na, czy­li odpi­sa­nie wydat­ków od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia. Lista jest tu dłu­ga i obej­mu­je mię­dzy inny­mi pane­le foto­wol­ta­icz­ne, pom­py cie­pła, kolek­to­ry sło­necz­ne ale tak­że mate­ria­ły budow­la­ne, okna, drzwi a nawet kotły na węgiel. 

Czytaj wię­cej: Jakie pie­ce trze­ba będzie zarejestrować?

Odpisać moż­na 53 tys. zł na podat­ni­ka. Mąż i żona mogą oddziel­nie sko­rzy­stać z ulgi, co daje już spo­re kwo­ty. W ubie­głym roku Polacy odpi­sa­li w ten spo­sób nie­ba­ga­tel­ną kwo­tę, bo ponad 3 mld zł. 

Kuszenie promocjami

Wykonawcy i sprze­daw­cy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych pró­bu­ją nad­ro­bić koniec Mojego Prądu wła­sny­mi pro­gra­ma­mi. Nie są to dota­cje do foto­wol­ta­iki, ale róż­ne­go rodza­ju pro­mo­cje i raba­ty. Columbus wpro­wa­dził bon na 5 tys. zł, a Stilo Energy rabat do 6 tys. zł. Takich pro­mo­cji powin­no przy­by­wać, bo firm w tej bran­ży jest dużo i będą ze sobą teraz jesz­cze bar­dziej konkurowały. 

Czytaj tak­że: Przewodnik – porów­na­nie: dota­cje na pom­py ciepła

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...