Nad morzem

- autopromocja -

Nad morzem jest ciepło.

Tymczasem w nie­dzie­lę, 28.11. na redę w por­tach w Darłowie, Ustce, Łebie i Kuźnicy wypły­nę­ło ok. 80 kutrów rybackich. 

Rybacy mani­fe­sto­wa­li swo­je nie­za­do­wo­le­nie z dzia­łań Departamentu Rybołówstwa, któ­re ich zda­niem zmie­rza­ją do likwi­da­cji branży.

Protest sta­cjo­nar­nie pro­wa­dzo­ny był w por­tach i przy­sta­niach rybac­kich od Świnoujścia po Hel. Wszędzie tam poja­wi­ły się sygna­li­zu­ją­ce fla­gi i bane­ry z napi­sa­mi taki­mi jak: „Ratujmy rybo­łów­stwo”, „Układ ryb­ny trwa” i „Rybak ofia­rą złych prze­pi­sów”. W nowym rybac­kim pro­gra­mie ope­ra­cyj­nym na lata 2021–2027 nie ma dla nas, ryba­ków przy­brzeż­nych, mało­ska­lo­wych, pomo­cy z tytu­łu obo­wią­zu­ją­ce­go zaka­zu poło­wu dor­sza. Zostaliśmy bez głów­ne­go źró­dła utrzy­ma­nia, w zamian nie dosta­jąc nic – powie­dział czło­nek szta­bu, rybak z Darłowa Artur Jończyk.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem